تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس

پایان نامه
چکیده

درزندگی پیچیده امروزی ، ازدواج ها دربسیاری مواقع با تهدیدات جدی نظیر نارضایتی زناشویی ، اعتیاد همسر، روابط خارج از چارچوب خانواده ، مشکلات مالی و... روبه رو می گردد ؛ که گاهی این مشکلات لاینحل چاره ای جز طلاق باقی نمی گذارد.بنابراین برای پیشگیری از این معضل ضروری است چاره ای اندیشه شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد بندرعباس واندازه گیری میزان تغییرنگرش آن ها نسبت به عشق ، نامزدی ، عقد ویک سال اول زندگی مشترک می باشد. پس از پایلوت پرسشنامه ، بر روی 30 تن از دانشجویان ، روایی وپایایی آن براساس آلفای کرانباخ 93% به دست آمد .طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود . برای اجرای پژوهش 60 دانشجو به شکل تصادفی ساده انتخاب شدندکه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند .(درهرگروه 15 دانشجو پسر و15 دانشجو دختربودند.) سپس ازهردوگروه پیش آزمون گرفته وبه گروه داوطلب ، آموزش داده شد،بعد از یک هفته از هردوگروه ،پس آزمون به عمل آمد و جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به عشق( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به نامزدی( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به عقد( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به یک سال اول زندگی مشترک ( 05/0 p < )، به طورمعنی دار بودند

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواج

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، تاب­آوری، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه­ای مشغول به تحصیل بودند. آزمودنی­ها به تعداد ۳۰ ...

متن کامل

تاثیر آموزش پیش ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانه ازدواج

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در شرف ازدواج ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نمونه تحقیق تعداد 50 نفر از دانشجویان مذکور بودند که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی بود. آزمودنی ها ...

متن کامل

تاثیر مشاوره پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج در بین دانشجویان علوم پزشکی

Background & Aim: Realistic expectations from marriage are of the most important factors in a successful marriage. To achieve this goal, premarital counseling is an effective step. This study examines the impact of premarital counseling on marriage expectation among university students. Methods: This quasi-experimental study has been conducted on 30 unmarried students of Torbat Heydariyeh Un...

متن کامل

تاثیر آموزش پیش ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانه ازدواج

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در شرف ازدواج ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نمونه تحقیق تعداد 50 نفر از دانشجویان مذکور بودند که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی بود. آزمودنی ها ...

متن کامل

تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعۀ آماری آن همۀ دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای طبقه‌بندی شده و در مرحلۀ بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونۀ آماری 430 نفر است و داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسش‌نامه به دست آمده‌اند. میزان آلفای کرو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023