نام پژوهشگر: مریم صابری

شناسایی متغیرهای بلند دوره در کهکشان m33 با استفاده از تصاویر wfcam
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه 1391
  مریم صابری   عاطفه جوادی

کهکشان ‎‎‎ ‎m33‎ یکی از سه کهکشان مارپیچی است که گروه محلی را تشکیل می دهد. این کهکشان در صورت فلکی مثلث و در فاصله 950 کیلو پارسکی از زمین قرار دارد. زاویه تمایل 56 ‎ ‎m33‎ درجه است و قرص آن به خوبی از روی زمین دیده می شود. هدفی که ما در این پروژه دنبال می کنیم شناسایی ستارگان متغیر بلند دوره ‎ ‎agb‎ ‎ در کهکشان m33 است. این ستاره ها ستاره های تحول یافته ای هستندکه از رشته اصلی جدا شده اند. ستاره های ‎ ‎agb‎ ‎ ابزار قدرتمندی برای بررسی تاریخچه ستاره سازی و تحول شیمیایی کهکشان به شمار می روند. در این پروژه ابتدا تصاویری که از کهکشان m33 با استفاده از دوربین wfcam تلسکوپ ukirt در طی سال های 2007-2005 میلادی در سه باند j,h,k انجام گرفته است‏، بررسی شد. این دوربین مساحتی در حدود 77/0 درجه مربع یا 15kp×15kpc از کهکشان را تصویربرداری کرده که بازوهای مارپیچی کهکشان را هم در بر می گیرد. در این تصویربرداری ها 341527 ستاره نورسنجی شده اند. پس از بررسی منحنی نوری این ستارگان، 14356 متغییر بلند دوره ‎ ‎agb‎ ‎ شناسایی شدند. سپس دامنه تغییرات قدر این ستارگان متغیر در باند ‎ ‎k‎ ‎محاسبه شد. در آخر نتایج بدست آمده را با دو پروژه بزرگ دیگر در طول موج های اپتیکی ‎ cfht ‎ و فروسرخ میانی ‎ ‎spitzer‎ ‎ مقایسه کردیم‎‎.

بررسی کج فهمی ها و مشکلات یادگیری مفهوم میدان و طراحی یک طرح درس برای آموزش مفهوم میدان الکتریکی در کلاس سوم دبیرستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم 1391
  مریم صابری   منصور وصالی

چکیده: بر اساس نظریه ی برساخت گرایی دانش آموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلی شان دارای مجموعه ای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیله ی آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند، کج فهمی نامیده می شود. محققان بسیاری در سراسر دنیا به دنبال تشخیص کج فهمی های دانش آموزان در مباحث مختلف درسی بوده اند و این موضوع زمانی که با مفاهیم انتزاعی مانند میدان سروکار داریم اهمیت بیشتری پیدا می کند. میدان از جمله مفاهیم پیچیده و بسیار مهمی است که برای اولین بار در فیزیک سوم دبیرستان مطرح می شود و در فیزیک های دانشگاهی بسیار گسترده تر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت مبحث میدان در فیزیک، هدف تحقیق حاضر این بود که ابتدا مفهوم عمیق و درستِ میدان را بسازد. چنین هدفی با ذکر تاریخچه ی مفصلی از میدان محقق می شد. سپس، مهم-ترین مشکلات یادگیری و رایج ترین کج فهمی های دانش آموزان در مبحث میدان شناسایی شود و با توجه به آن ها طرح درسی طراحی شود که بتواند بر این مشکلات غلبه کرده و مفهوم صحیح میدان را در ذهن بچه ها بسازد. از آن جا که استفاده از تشبیه می تواند در آموزش مفاهیم انتزاعی مفید واقع شود، طرح درس بر اساس تشبیه و با توجه به تاریخچه ی مفهوم میدان طراحی گردید. سپس به منظور شناسایی دیدگاه های دانش آموزان و همچنین کج فهمی های آنان، آزمون هایی محقق ساخته طراحی شده و نتایج آن ها از نظر کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به علاوه، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش آگاهی معلمان بر کاهش کج فهمی های دانش آموزان نیز بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

تحلیل موضوعی - مکانی نقوش برجسته سنگی دوره ساسانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  مریم صابری   کمال الدین نیکنامی

هدف اصلی این پژوهش یافتن ارتباطی بین موضوع نقوش برجسته های دوره ساسانی و مکان آن ها می باشد . بی شک عوامل جغرافیایی متعدد در به وجود آمدن این نقوش بی تأثیر نبوده اندو چه بسا اگر یکی از این عوامل موجود نمی بود ، ممکن بود نقوش در آن مناطق شکل نمی گرفتند. در این پژوهش محیط های مورد استفاده نقوش برجسته ها ، از لحاظ موقعیت مکانی به سه دسته مکان های مذهبی ، نظامی و شکارگاهی ، و از لحاظ موقعیت طبیعی به دو دسته دشت و تنگه تقسیم شده اند. درواقع برای پاسخ به این پرسش که آیا بین نوع مکان (نظامی، مذهبی و شکارگاهی) و تعداد نقوش رابطه وجود دارد؟ و یا این که آیا بین مکان جغرافیایی (رو به دشت و یا رو به تنگه بودن) و تعداد نقوش برجسته ها در دوره ساسانی رابطه وجود دارد؟ از آزمون خی دو نکویی برازش بهره بردیم. همچنین جداول توصیفی جهت دوری و نزدیکی نقوش به شهرهای اصلی با فاصله 5 کیلومتر ، رودخانه ها و چشمه ها و آتشکده ها تنظیم گردیده است.

تحدب تصادفی اکید و تحدب تصادفی یکنواخت در مدول های تصادفی نرم دار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضی 1392
  مریم صابری   سید محمد صادق مدرس مصدق

هدف اصلی این پایان نامه تجزیه و تحلیل ساختار طبقه بندی مدول های تصادفی نرم دار است. بنابراین در ابتدا تحدب تصادفی اکید و یکنواخت در مدول های تصادفی نرم دار را معرفی می کنیم، سپس روابط مخصوص به رده بندی تحدب اکید و یکنواخت را ثابت می کنیم. بعلاوه موضوعات مهمی مانند نظریه مزدوج تصادفی و بهترین تقریب را ارائه می دهیم.

تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مریم صابری   حسین زینلی پور

درزندگی پیچیده امروزی ، ازدواج ها دربسیاری مواقع با تهدیدات جدی نظیر نارضایتی زناشویی ، اعتیاد همسر، روابط خارج از چارچوب خانواده ، مشکلات مالی و... روبه رو می گردد ؛ که گاهی این مشکلات لاینحل چاره ای جز طلاق باقی نمی گذارد.بنابراین برای پیشگیری از این معضل ضروری است چاره ای اندیشه شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد بندرعباس واندازه گیری میزان تغییرنگرش آن ها نسبت به عشق ، نامزدی ، عقد ویک سال اول زندگی مشترک می باشد. پس از پایلوت پرسشنامه ، بر روی 30 تن از دانشجویان ، روایی وپایایی آن براساس آلفای کرانباخ 93% به دست آمد .طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود . برای اجرای پژوهش 60 دانشجو به شکل تصادفی ساده انتخاب شدندکه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند .(درهرگروه 15 دانشجو پسر و15 دانشجو دختربودند.) سپس ازهردوگروه پیش آزمون گرفته وبه گروه داوطلب ، آموزش داده شد،بعد از یک هفته از هردوگروه ،پس آزمون به عمل آمد و جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به عشق( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به نامزدی( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به عقد( 05/0 p < )، آموزش پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به یک سال اول زندگی مشترک ( 05/0 p < )، به طورمعنی دار بودند

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواداولیه در زنجیره تامین با استفاده از روش های mcdm (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک سیرجان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1393
  مریم صابری   محمد علی فرقانی

مدیریت زنجیره تامین یکی از مهم ترین استراتژی های رقابتی استفاده شده توسط شرکت های مدرن است.هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین، استفاده از تامین کنندگان مختلف برای برآوردن تقاضا در بازار است. در همین حال، ارزیابی و انتخاب تامین کننده نقش مهمی در ایجاد یک زنجیره تامین موثر ایفا می کند.مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین کننده اساسا یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است.از ویژگی های خاص این مسئله وجود معیارهای کیفی و کمی در ارزیابی و هم چنین داده های غیردقیق و مبهم است که امر تصمیم گیری را با دشواری و پیچیدگی خاصی همراه می سازد .بنابراین در این پژوهش که با هدف ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در مجتمع صنایع لاستیک سیرجان انجام شد. ابتدا از طریق مصاحبه با کارشناسان شرکت معیارهای:(کیفیت، تحویل به موقع، بسته بندی، سیستم ارتباطی و نحوه ارسال)،شناسایی شدند. سپس از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، جهت تعیین وزن معیارها، و از تکنیک تاپسیس فازی، جهت رتبه بندی تامین کنندگان و تعیین بهترین تامین کننده و در نهایت از تکنیک آنتروپی فازی جهت بررسی پایداری وزن ها استفاده گردید.

بررسی مفاهیم تصویری آیات خلقت در قرآن کریم
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده هنر 1393
  مریم صابری   پریسا شاد قزوینی

مفهوم خلقت، در آیات قرآن کریم حاوی مضامین و صورت هایی متنوع و بس شگرف است که هر جوینده ی حقیقتی را به تفکر و تأمل در آن وا می دارد. در این پژوهش آیات قرآن در سه دسته کلی آفرینش جهان هستی، آفرینش انسان و هدف از خلقت مورد بررسی قرار می-گیرد. مفاهیم تصویری این آیات از منظر فرمالیسم (صورت ذهنی)، محتوا (معنا و باطن زیباشناسی معرفتی-خلقت وجودی) بررسی شده اند. سوال مورد تأکید در این پژوهش، نحوه ی مواجه ی هنرمندان مسلمان با موضوع خلقت است که در جوامع و ادوار مختلف ظهوری متفاوت داشته اند.

بررسی تاثیر اخذ گواهینامه iso 22000 بر میزان وفاداری مشتریان مطالعه موردی 10شرکت تولید کننده مواد غذایی در استان خوزستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  مریم صابری   حبیب الله دانایی

این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان محصولات غذایی 10 شرکت تولید کننده صنایع غذایی دارای گواهینامه ایزو 22000 در استان خوزستان می باشند.از 450 پرسشنامه ای که پخش شد،393 مورد قابل قبول بوده و تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.متغیرهای مورد نظر بر اساس منابع کتابخانه ای انتخاب شدند.تخقیق حاضر شامل هفت فرضیه اصلی می باشد که این فرضیات به ترتیب تاثیر ایزو 22000 با اعتماد،تضمین، ابعادکیفیت خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق، با انجام مطالعه ای مقدماتی در بین 30 نفر از مشتریان و بر اساس محاسبات نرم افزار spss، ضریب آلفای کرونباخ را برای هر معیار به صورت جداگانه محاسبه و در جدول 3-12 آورده شده است.ازآنجاییکه ضرایب بدست آمده بالاتر از 70% می باشند؛ می توان عنوان کرد که سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردارند.برای بررسی روایی پرسشنامه از پرسش های استاندارد بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت و روش تعیین روایی صوری استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مشتریان محصولات شرکت های دارایiso2200 در استان خوزستان جمع آوری شده اند.نرمال بودن مشاهدات، با انجام ازمون کولموگوروف – اسمیرنوف تایید شدند.ازمون t تک متغیره در سطح خطای 95 درصد برای تک تک متغیرها،همبستگی بین انها را تایید کرد وبوسیله ازمون تحلیل مسیر تاثیر متغیرها تایید شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 توصیف و تحلیل شدند. تمامی این فرضیات در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج بدست امده نشان داد، اخذ گواهینامه ایزو 22000 بر روی اعتماد،تضمین، ابعادکیفیت خدمات،رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و اعتماد،تضمین و کیفیت خدمات،تاثیر مثبت و معناداری با رضایت و وفاداری مشتری دارد

بررسی، شبیه سازی و طراحی بلور فوتونی با گاف نوار فوتونی کامل برای ناحیه ی مرئی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1387
  مریم صابری   حمیدرضا فلاح

چکیده ندارد.