بررسی تاثیر اخذ گواهینامه iso 22000 بر میزان وفاداری مشتریان مطالعه موردی 10شرکت تولید کننده مواد غذایی در استان خوزستان

پایان نامه
چکیده

این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان محصولات غذایی 10 شرکت تولید کننده صنایع غذایی دارای گواهینامه ایزو 22000 در استان خوزستان می باشند.از 450 پرسشنامه ای که پخش شد،393 مورد قابل قبول بوده و تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.متغیرهای مورد نظر بر اساس منابع کتابخانه ای انتخاب شدند.تخقیق حاضر شامل هفت فرضیه اصلی می باشد که این فرضیات به ترتیب تاثیر ایزو 22000 با اعتماد،تضمین، ابعادکیفیت خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق، با انجام مطالعه ای مقدماتی در بین 30 نفر از مشتریان و بر اساس محاسبات نرم افزار spss، ضریب آلفای کرونباخ را برای هر معیار به صورت جداگانه محاسبه و در جدول 3-12 آورده شده است.ازآنجاییکه ضرایب بدست آمده بالاتر از 70% می باشند؛ می توان عنوان کرد که سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردارند.برای بررسی روایی پرسشنامه از پرسش های استاندارد بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت و روش تعیین روایی صوری استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مشتریان محصولات شرکت های دارایiso2200 در استان خوزستان جمع آوری شده اند.نرمال بودن مشاهدات، با انجام ازمون کولموگوروف – اسمیرنوف تایید شدند.ازمون t تک متغیره در سطح خطای 95 درصد برای تک تک متغیرها،همبستگی بین انها را تایید کرد وبوسیله ازمون تحلیل مسیر تاثیر متغیرها تایید شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 توصیف و تحلیل شدند. تمامی این فرضیات در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج بدست امده نشان داد، اخذ گواهینامه ایزو 22000 بر روی اعتماد،تضمین، ابعادکیفیت خدمات،رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و اعتماد،تضمین و کیفیت خدمات،تاثیر مثبت و معناداری با رضایت و وفاداری مشتری دارد

منابع مشابه

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

The customer's satisfaction is the desirability level that he obtains for differ-ent properties of goods which is profitability source and the cause for con-tinue of organization's activities. Behavior and attitude of organization's staff as an important component in customer interaction, can have positive or negative influence on customer's decisions in receiving further services (loy-alty). I...

متن کامل

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که وی به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سود آوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. رفتار و نگرش کارکنان سازمان به عنوان یک جزء مهم ، در تعامل با مشتریان، می تواند تأثیر مثبت و یا منفی بر تصمیم مشتری در دریافت خدمت مجدد ( وفاداری ) داشته باشد. در واقع کارکنان سازمان از طریق ابعاد مختلف رفتار همچون نوع دوستی، رفتار مدنی و جوانمردی می توانند درک مشتری...

متن کامل

بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران)

افزایش روزافزون بانک­های تجاری موجب ایجاد نگرانی در خصوص جابجایی مشتریان به خصوص برای بانک­های قدیمی و مشهور شده است. در میان این بانک­ها، بانک ملت با قدمت 38 ساله و سرمایه 50.000 میلیاردی قرار دارد که این تحولات ممکن است باعث کاهش وفاداری مشتریانش و گرایش آن­ها به سمت بانک­های دیگر بشود. این مسئله موجب شد که در پژوهش حاضر به بررسی انواع موانع جابجایی و نقش آن­ها در ایجاد وفاداری برای مشتریان ب...

متن کامل

Iso 22000 Standard: a Food Safety Management System

Given this, initiatives have been undertaken in many countries to formulate more or less voluntary rules. But the vast increase in the number of private reference systems based on the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) method led to a certain amount of confusion among the various groups in the food industry. In September 2005, after three years of work, ISO published a universal ref...

متن کامل

تدوین مدل عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی استان لرستان

هدف: هدف این پژوهش، ارائة مدل عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان کتابخانه‌های عمومی، و سنجش آن در کتابخانه‌های عمومی استان لرستان است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی، و ابزار گردآوری داده‎ها پرسشنامه است. جامعة آماری پژوهش را تمامی اعضای کتابخانه‎های عمومی استان لرستان تشکیل می‌دهند. تجزیه ‌و تحلیل نهایی بر روی 259 پرسشنامة بازگشتی انجام شد. داده‎های ...

متن کامل

بررسی تاثیر رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری مشتریان در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک ملی در شهر اراک)

هدف این مقاله بررسی تاثیر رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری مشتریان می­باشد. کیفیت خدمات به عنوان پیش مقدمه کلیدی رضایتمندی مشتریان در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است.در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کارگیری پرسشنامه جهت جمع آوری داده­ ها استفاده شده است. جامعه آماری، مشتریان بانک ملی در شهر اراک می­باشند که از خدمات این بانک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023