تحدب تصادفی اکید و تحدب تصادفی یکنواخت در مدول های تصادفی نرم دار

پایان نامه
چکیده

هدف اصلی این پایان نامه تجزیه و تحلیل ساختار طبقه بندی مدول های تصادفی نرم دار است. بنابراین در ابتدا تحدب تصادفی اکید و یکنواخت در مدول های تصادفی نرم دار را معرفی می کنیم، سپس روابط مخصوص به رده بندی تحدب اکید و یکنواخت را ثابت می کنیم. بعلاوه موضوعات مهمی مانند نظریه مزدوج تصادفی و بهترین تقریب را ارائه می دهیم.

منابع مشابه

تحدب اکید و تحدب یکنواخت در مدول های نرم دار تصادفی

در این پایان نامه، ابتدا تحدب اکید تصادفی‎ و تحدب یکنواخت تصادفی‎ در مدول های نرم دار تصادفی ارائه می گردد. سپس نشان داده می شود که فضای نرم دار ‎ ‎x‎ ‎ محدب اکید (محدب یکنواخت) است اگر و فقط اگر مدول نرم دار تصادفی ‎ l^{0}(f,x) ‎ محدب اکید (محدب یکنواخت) باشد. همچنین‏، نشان داده می شود که مدول نرم دار تصادفی ‎ ‎s‎ ‎ محدب اکید (محدب یکنواخت) است اگر و فقط اگر فضای نرم دار ‎ l‎^{p}(s)‎ ‎ محدب ا...

معادل‌سازی بار تصادفی زلزله به بار یکنواخت برای بررسی روانگرایی

روانگرایی بوجودآمده توسّط زلزله، یکی از عوامل عمده‌ی تخریب سازه‌های بناشده بر روی ماسه‌ها است. در طول زلزله ساختار زمین و خاک، در معرض لرزش‌های بسیار نامنظّم قرار می‌گیرد. بزرگای تنش برشی اعمال‌ شده بر المان خاک، تصادفی و متغیّر است. به منظور ارزیابی اثر این نامنظّمی، چندین روش میانگین‌گیری به کار گرفته می‌شود تا به وسیله آن‌ها یک تاریخچه‌ی زمانی پیچیده‌ی تنش به تعدادی سیکل تنش هارمونیک با دامنه‌ی ...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیرتصادفی بود. این پژوهش با روش علّی- مقایسه‌ای انجام شد. تعدادآزمودنی‌ها 208 راننده غیرتصادفی و 201 راننده تصادفی بود که 34 نفر از آن‌ها بیش از 3 بار تصادف را تجربه کرده بودند و همه آن‌ها با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مربوط به رانندگی(IVPE) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t مقایسه شد. نتایج نشان داد که می...

متن کامل

جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

متن کامل

نظریه تصادفی، متن تصادفی

نظریه تصادفی، متن تصادفی داوود عمارتی مقدم در سال های اخیر انبوهی از مقالات نقدادبی در نشریه¬های پژوهشی کشور منتشر می شود که ساختاری دوـ پاره دارند؛ در بخش اول به معرفی یک نظریه می¬پردازند و در بخش دوم آن نظریه را بر یک متن ادبی اعمال می¬کنند. مثلاً در پاره¬ی نخست نظریه¬هایی چون فرمالیسم، ساختارگرایی، روایت¬شناسی، سخن¬کاوی انتقادی و... معرفی می¬شوند و در پاره¬ی دوم متنی اغلب بدون توجه به قابلیت¬...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023