تجزیه شیمیایی مواد متشکله روغن اسانسی حاصل از اجزای گیاه tanacetum polycephalum و tanacetum tenuisectum با استفاده از دو روشhydrodistillation و head space و مقایسه نتایج

پایان نامه
چکیده

اسانس گیاهان (خشک شده در سایه)، tanacetum tenuisectum , tanacetum polycephalum به دو روش: 1- تقطیر با آب 2- برای اولین بار به روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی گرفته شد و به روش gc/ms مورد آنالیز و شناسایی واقع گردید. عمده ترکیبات اسانس سرشاخه های گلدار گیاه (tanacetum polycephalum) hydrodistillation % compounds 12.07 camphor 10.66 1, 8- cineole 9.57 chrysanthenyl acetate – trans 8.01 ?-pinene 5.95 chrysanthenone 5.90 trans-chrysanthenol head space % compounds 23.63 1 , 8 – cineole 15.45 santolina triene 14.61 ?- pinene 10.66 ?- pinene 9.70 camphor 6.35 chrysanlhenyl acetate عمده ترکیبات اسانس گل، برگ ، ساقه (tanacetum teniusectum) stems% leaves% flowers% compounds head space 45.38 43.87 43.94 1,8 – cineole 41.00 33.68 26.02 ?- pinene 3.17 11.56 19.24 sabinene hydrodistillation % compounds 20.89 1,8 – cineole 5.80 ?- pinene 4.56 camphor 3.86 borneol 2.58 chrysanthenyl acetate همین طور که ملاحظه می شود منوترپن ها بیشترین مقدار ترکیبات اسانس را در هر دو گیاه شامل می شوند. در روش head space ترکیبات منوترین با درصد بالاتری بدست آمده و ترکیبات سزکویی ترپن و دی ترپن به این روش قابل شناسایی نمی باشد. اما در اسانس گیری با کلونجر ترکیبات بیشتری شناسایی می شود، که شامل منوترپن ها، سزکویی ترپنها و دی ترپن ها می باشد.

منابع مشابه

تجزیه شیمیایی مواد متشکله روغن اسانسی حاصل از اجزای گیاه diplotaenia damavandica با استفاده از دو روش hydrodistillation و head space و مقایسه نتایج

اسانس گیاهان (خشک شده در سایه )، teucrium polium , diplotaenia damavandicaبه دو روش: 1. تقطیر با آب 2. برای اولین بار به روش میکرو استخراج فاز جامد در فضای فوقانی گرفته شد و به روش gc/ms مورد آنالیز و شناسایی واقع گردید. عمده ترکیبات اسانس ساقه و برگ گیاه (diplotaenia damavandica) همین طور که ملاحظه می شود منوترپن ها بیشترین مقدار ترکیبات اسانس را در هر دو گیاه مورد بررسی تشکیل می دهند. در ...

15 صفحه اول

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum

گونه گیاهی مینای پرکپه (Schultz-Bip Subsp. polycephalum Tanacetum polycephalum) دراوایل خردادماه 1380 از دره لار- لاسم جمع‌آوری گردیده و از 88گرم گل خشک آن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری به‌عمل آمد (وزن اسانس حاصل معادل0.65گرم و بازده اسانس‌گیری 0.7%تعیین گردید). پس ازتزریق این اسانس به دستگاه‌های GC-FIDوGC/MSتعداد30ترکیب مورد شناسائی کمی وکیفی قرار گرفتند که درمیان آنها پنج ترکیب کامفر(46.3%)،...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تجزیه شیمیایی مواد متشکله اسانس گیاه pimpanilla aurea به دو روش hydro distillation و head space و مقایسه نتایج حاصله

گیاه pimpinella aurea dc در مرحله گلدهی از منطقه سمنان جمع آوری گردید و گیاه با روش تقطیر با آب و میکرو استخراج فاز جامد در فضای فوقانی اسانس گیری شد. بررسی ترکیبات شناسایی شده در اسانس گیاه به روش تقطیر با آب نشان داد؛آلفا-پنین(08/24?)،اکتان(86/20?)،بتا-پینن(22/11?) ، لیمونن (06/9?)، اسپاتولنول(1/5?)، n-دکان (41/4?)، ژرماکرین-d(07/3?)ترکیبات اصلی اسانس شناسایی شده (0.6/99%) می باشد. در روش میک...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023