اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگردی

پایان نامه
چکیده

این پایان نامه تاثیر اصلاح فضاهای شهری و طراحی محیط در پیشگیری یا کاهش جرم ولگردی وکاهش فرصتهای مجرمانه با هدف تلاش در جهت غنا بخشیدن به مطالعات و پژوهشهای حقوقی و تبیین چگونگی رابطه اصلاح فضاهای شهری و حقوق را مورد بررسی قرار میدهد.که در این راستا از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی با تهیه ی پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس تحلیل پرسشنامه تاثیر مثبت اصلاح فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم ولگردی آشکار گردیده است.پس طراحی محیـط و اصلاح فضاهـای شهـری هم می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از جرم ولگردی موثر باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل فضایی جرم‌خیزی در بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداری تهران)

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم بافت‌های فرسوده بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم‌خیزی این بافت‌ها است. پایش رابطه بین فضای شهری با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه‌ریزی شهری است. تحلیل فضاهای جرم‌خیز یا بی‌دفاع شهری و پایش عوامل مؤثر بر جرم‌خیزی آنها، در برنامه‌ریزی شهری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پراکندگی و تحلیل مکانی- فضایی جرم و روابط مکان و جرم بارویکر...

متن کامل

راهکارهای طراحی محله های امن با تأکید بر رویکرد ارتقای امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری ، cpted (نمونه موردی : محله دزاشیب تهران )

با رشد روز افزون شهرها و تغییرات کالبدی شدید در بافت داخلی آنها و پاره شده پیکره محلات ، مهاجرپذیرشدن شهرهای بزرگ و تهی شدن روستاها از جمعیت سبب به ریختگی بافت شهری و متعدد شدن فرهنگ ها که گاهی با تضاد نیز همراه شده است ،اکثر شهرها به ویژه کلانشهرها را با مشکلات زیادی درگیر ساخته ، که یکی از این مشکلات ، مسئله امنیت به ویژه امنیت در محیط ها و فضاهای شهری است . به دنبال این امر نظریات و رویکرد ه...

15 صفحه اول

فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه ای اجتماعی در کاهش میزان جرم های شهری و ارتقای امنیت محیطی (با توجه به شهرهای سنتی ایران)

امنیت یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در محیط های شهری است. بنابراین نیاز به امنیت در فضاهای شهری، موجب شکل گیری مجموعه نظریه های مستندی چون نظریۀ «فضاهای قابل دفاع» و «پیشگیری از جرم از راه طراحی محیطی» (cpted) شده است. در این نوشتار، ابتدا جنبه های مختلف مرتبط با نظریه های فضای قابل دفاع بررسی، و عناصر کلیدی آن تعریف شده است. در ادامه نقش فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه ای اجتماعی در کاستن از میز...

متن کامل

استفاده از طراحی در افزایش امنیت اجتماعی فضاهای جرم خیز شهری (نمونه موردی محله بیسیم زنجان)

این پژوهش به دنبال پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی محیطی و افزایش امنیت اجتماعی و کیفیت فضاهای جرم خیز شهری است. بالطبع، دستیابی به این هدف، به افزایش امنیت و رفاه ساکنان محله، برقراری عدالت اجتماعی در دستیابی به خدمات و تسهیلات شهری، ایجاد محله ای امن و پایدار، سرزنده و پویا می انجامد. اهداف تحقیق عبارتند از: - بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم و ناامنی و به حداقل رساندن تاثیر این عوامل در فضا...

تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت

با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی جهان، بویژه در کشورهای درحال توسعه بر مشکلات و نارسایی‌های زندگی شهری افزوده شده است. از جمله‌ی این مشکلات می‌توان به افزایش جرم و جنایت در شهرها و ناامنی اشاره کرد. بسیاری از جامعه شناسان و برنامه‌‌ریزان شهری بر نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی فضاهای شهری در پیشگیری وکاهش جرم توافق نظر دارند و اصول طراحی و راهکارهای لازم را پیشنهاد و ار...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}