× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the algorithm for solving the inverse numerical range problem

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

دانشجو : مصطفی زاهد جهرمی

استاد راهنما : محمود محسنی مقدم

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : برد عددی- تابع مولد- ماتریس مربعی- مسئله معکوس- inverse problem- بردار- vector- الگوریتم- algorithm- جبر خطی- linear algebra- حل مساله-

چکیده

برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

on the basis of a reproducing kernel space, an iterative algorithm for solving the inverse problem for heat equation with a nonlocal boundary condition is presented. the analytical solution in the reproducing kernel space is shown in a series form and the approximate solution vn is constructed by truncating the series to n terms. the convergence of vn to the analytical solution is also proved. ...

In this paper, we propose an algorithm for numerical solving an inverse non-linear diusion problem. In additional, the least-squares method is adopted tond the solution. To regularize the resultant ill-conditioned linear system ofequations, we apply the Tikhonov regularization method to obtain the stablenumerical approximation to the solution. Some numerical experiments con-rm the utility of th...

In this paper‎, two inverse problems of determining an unknown source term in a parabolic‎ equation are considered‎. ‎First‎, ‎the unknown source term is ‎estimated in the form of a combination of Chebyshev functions‎. ‎Then‎, ‎a numerical algorithm based on Chebyshev polynomials is presented for obtaining the solution of the problem‎. ‎For solving the problem‎, ‎the operational matrices of int...

The main purpose of this paper is to solve an inverse random differential equation problem using evolutionary algorithms. Particle Swarm Algorithm and Genetic Algorithm are two algorithms that are used in this paper. In this paper, we solve the inverse problem by solving the inverse random differential equation using Crank-Nicholson's method. Then, using the particle swarm optimization algorith...

Inverse heat conduction problems, which are one of the most important groups of problems, are often ill-posed and complicated problems, and their optimization process has lots of local extrema. This paper provides a novel computational procedure based on finite differences method and league championship algorithm to solve a one-dimensional inverse heat conduction problem. At the beginning, we u...