مطالعه آزمایشگاهی و عددی اصلاح خاک های ریزدانه نرم با استفاده از ستون های سنگی از نوع شفته آهکی متراکم

پایان نامه
چکیده

یکی از روشهای متداول و کارا برای اصلاح رفتار خاک های مساله دار، استفاده از ستون های سنگی می باشد. این ستون ها موجب افزایش ظرفیت باربری این نوع خاک ها شده و نشست آنها را تحت بارهای وارده کاهش می دهد. ستون های سنگی ظرفیت باربری خود را توسط محصوریت ایجاد شده به وسیله خاک اطراف به دست می آورند. در خاک های ریزدانه بسیار نرم، فشار جانبی اعمالی به ستون کافی نبوده و ستون ها تحت بارهای اعمالی دچار کمانش جانبی می گردند. یکی از روش های جلوگیری از کمانش جانبی ستون ها و ارتقاء عملکرد آنها در خاک های بسیار نرم، استفاده از ستون های سنگی صلب می باشد. در این رساله نتایج یک مدلسازی فیزیکی و عددی که به منظور ارزیابی عملکرد ستون های سنگی صلب از نوع شفته آهکی متراکم برای اصلاح رفتار خاک های ریزدانه نرم انجام شده است، ارائه می گردد. در آزمایشگاه نمونه هایی در ابعاد بزرگ متشکل از خاک رس و ستون های شفته آهکی متراکم با استفاده از تئوری سلول واحد ساخته شده و با بررسی تاثیر پارامترهای مختلف، تحت بارگذاری قرار گرفته اند. به منظور ارزیابی و مقایسه رفتار ستون در یک سلول واحد با ستون میانی یک گروه ستون، ستون هایی در صحرا ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری صفحه قرار گرفتند. برای مدل سازی عددی نمونه ها، از نرم افزار اجزاء محدودv8.2 plaxis استفاده شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که ستون های شفته آهکی متراکم به میزان قابل توجهی موجب افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست خاک های ریزدانه نرم می گردند و با افزایش نسبت مساحت، تاثیر استفاده از این ستون ها در بهبود رفتار خاک، مشهودتر می شود. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از مدل¬سازی عددی نشان می¬دهد که انطباق خوبی بین نتایج وجود داشته و میانگین اختلاف بین نتایج 6% می باشد. از مدل های عددی برای تعیین پارامترهای موثر در طراحی ستون های سنگی شفته آهکی متراکم استفاده شده و نمودارهایی برای استفاده در طراحی ارائه شده است.

منابع مشابه

مدل سازی آزمایشگاهی و عددی اصلاح خاک های ریزدانه نرم با استفاده از ستون های شفته آهکی متراکم

یکی از روشهای متداول و کارا برای اصلاح رفتار خاکهای مسالهدار، استفاده از ستونهای سنگی است . این ستون ها باعث افزایش ظرفیت باربری این نوع خاکها شده و نشست آنها را تحت بارهای وارده کاهش میدهند     . ستونهای سنگی ظرفیت باربری خود را به وسیله محصوریت ایجاد شده بهوسیله خاک اطراف بهدست میآورند     . در خاکهای ریزدانه بسیار نرم، فشار جانبی اعمالی به ستون کافی نبوده و ستونها تحت بارهای ...

متن کامل

تعیین عمق مؤثر نفوذ ستون سنگی در شیب‌های خاکی با استفاده از روش‌های عددی و آزمایشگاهی

پایدارسازی شیب‌های خاکی یکی از مسائلِ مهمی است که در کانون توجه مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد. یکی از روش‌های متداول و مناسب برای مسلح کردن شیروانی‌های خاکی استفاده از ستون‌های سنگی است. استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی در پایدارسازی شیب‌های خاکی به کمکِ ستون سنگی، از جمله روش‌های متداولی است که توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. پایداری شیب‌های خاکی در اثر عوامل مختلف مانند نیروهای زلزله،...

متن کامل

مدلسازی عددی ستون های سنگی شفته آهکی تحت بارهای محوری و جانبی به روش اجزای محدود

در این پایان نامه به بررسی عملکرد و رفتار ستون های سنگی از نوع شفته آهکی تحت بارهای محوری و جانبی و مقایسه آن با ستون های سنگی معمولی با استفاده از روش اجزای محدود پرداخته شده است. در این مطالعه سعی بر آن بوده که با تغییر پارامترهای مختلف موثر بر رفتار ستون سنگی، نظیر فاصله ی مرکز تا مرکز ستون ها، نسبت طول به قطر و مقاومت برشی خاک نرم، نقش هر یک از این عوامل بر رفتار بارگذاری-تغییرشکل ستون سنگ...

15 صفحه اول

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از لحاف ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر خاک رس بهسازی شده با ستون سنگی شفته آهکی(دوغابی)

مطالب ارائه شده در این پایان نامه، مجموعه ای از مطالعات آزمایشگاهی در ارتباط با اصلاح خاک های ریزدانه رسی با استفاده از ستون های سنگی از نوع شفته آهکی دوغابی و تاثیر استفاده از یک لایه پوشش ماسه ای بر روی خاک های رسی اصلاح شده با این نوع ستون های سنگی می باشد. هدف عمده از ارائه این مطالب، بررسی عملکرد این نوع ستون های سنگی و همچنین تحقیق راهکاری برای بهبود عملکرد آن ها برای استفاده عملی از آن ه...

مطالعه اثر کود فسفات آمونیوم بر روی اسیدیته و شوری خاک های آهکی و قابلیت دستیابی زیستی ارسنیک با استفاده از ستون های خاک(مطالعه موردی منطقه قروه)

خاک همواره بعنوان عامل انتشار آلودگی‌ها به آبهای زیر زمینی و همچنین عامل انتقال آلودگی به زنجیره غذایی مطرح بوده است. درخاک‌های آلوده به فلزات سنگین مهمترین عامل در دسترسی زیستی این عناصر pH وEC خاک می‌باشد، بنابراین بررسی عوامل موثر برمیزان pH وEC خاک، از جمله مطالعه اثر کودهای شیمیایی روی این پارامترها بسیار حائز اهمیت است. 4 ستون ساخته شده در این مطالعه با استفاده از خاک آهکی تهیه شده از منط...

متن کامل

مطالعه عددی و پارامتریک زمین نرم بهسازی شده با ستون سنگی مسلح به ژئوگرید

تکنیک‌های مختلفی به منظور بهسازی خاک‌های نرم ارائه گردیده است. یکی از مناسب‌ترین روش‌ها استفاده از ستون‌های سنگی می‌باشد. ظرفیت باربری ستون‌های سنگی وابسته به احاطه کردن خاک نرم در یک سلول محیطی می‌باشد. از اینرو یکی از روش‌های مورد نیاز برای افزایش تنش دورگیر در ستونهای سنگی استفاده از قفسه‌های ژئوگرید است. در این مقاله، تاثیر قفسه‌های ژئوگریدی در بازسازی ستون سنگی و تاثیر پارامترهای مختلف از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022