بررسی فراگیری و یادآوری واژگان زبان، و نگرش زبان آموزان ایرانی سطح متوسط از دیدگاه فرهنگی-اجتماعی

پایان نامه
چکیده

تحقیق حاضر تاثیر به کارگیری همکاری در گفتگو را به عنوان یک تکنیک فرهنگی-اجتماعی برروی فراگیری، یادآوری، و نگرش انگلیسی آموزان ایرانی سطح متوسط پایین مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، 88 یادگیرنده همگن از آموزشگاه های زبان شهرهای اراک و اصفهان در دو مرحله این تحقیق، تحقیق آزمایشی و تحقیق اصلی، شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان ابتدا در پیش آزمون شرکت نموده و پرسشنامه پیشنهای را پر نمودند. سپس به دو گروه همکاری و فردی تقسیم شدند و بمدت دو هفته تحت آموزش قرار گرفتند. در گروه همکاری، یادگیرندگان 6 فعالیت واژه-محور را با کمک یادگیرندگان دیگر تکمیل نمودند، در حالیکه در گروه فردی فعالیت ها به صورت انفرادی تکمیل شدند. پس از پایان آموزش از شرکت کنندگان پس آزمون گرفته شد و آنها یک پرسشنامه نگرشی پر نمودند. سه ارزیاب آزمون ها را مورد ارزیابی قرار دادند و نمرات شرکت کنندگان توسط تحلیل واریانس و آزمون تی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که گروه همکاری به طرز معناداری در فراگیری و یادآوری واژگان مورد نظر نسبت به گروه فردی عملکرد بهتری داشته اند. در آخر، نگرش یادگیرندگان نسبت به همکاری در گفتگو و فعالیت فردی مورد بررسی قرار گرفت. دلایل ممکن برای نتایج بدست آمده و کاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان و تدوین سرفصل درسی مورد بحث قرار گرفت.

منابع مشابه

داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری و حفظ واژگان: مطالعه میزان حفظ و یادآوری واژگان توسط زبان آموزان جوان ایرانی از طریق تکنیک داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری

یادگیری و به یاد سپاری حجم بزرگی از واژگان انگلیسی همیشه یکی از مشکل سازترین مسائل برای یادگیرندگان جوان زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجه بوده است. بنابراین این مطالعه تجربی کمک به بهبود یادگیری و نگهداری واژگان توسط دانش آموزان را هدف قرار داده است. این تحقیق تأثیرات تکنیک داستان گویی مبتنی بر زمینه یادگیری را که ابزار های کمک آموزشی بصری را بعنوان چاشنی خود دارد، بر میزان یادگیری و یاد آوری ...

15 صفحه اول

تاثیر درون داد تعدیل یافته به صورت تعاملی بر روی یادگیری ضمنی لغات از طریق خواندن در دو گروه از زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته

به منظور اجرای تحقیق حاضر 128 زبان آموز (65 زبان آموز در سطح متوسط و 63 زبان آموز در سطح پیشرفته) در این تحقیق شرکت کرده اند. زبان آموزان در هر سطح زبانی به دو گروه آزمایشی مقایسه تقسیم بندی شده اند و عملکرد آن ها در دو نوع آزمون لغت ارزیابی و مقایسه شده است. همچنین عملکرد زبان آموزان با در نظر گرفتن سطح زبانی و همچنین فاصله ی زمانی نیز بررسی شده است. یافته ها نشان دادند که تعدیل سازی متون انگل...

هویت میان فرهنگی زبان آموزان ایرانی: تاثیرجنسیت، تجربه زبان آموزی، و فاصله اجتماعی- روانی

یادگیری زبان لزوما به تنهایی جنبه ی زبانی آن نیست. معلمان باید سعی داشته باشند تا دانش فرهنگی زبان آموزان خود را ارتقا دهند. با توجه به اهمیت دانش میان فرهنگی دانش آموزان، هدف این تحقیق این است که میزان اطلاعات میان فرهنگی، هویت میان فرهنگی، وفاصله اجتماعی وروانی زبان آموزان را با فرهنگ زبان مقصد (انگلیسی) بسنجد.این تحقیق با شرکت 494 زبان آموز ایرانی انجام گرفت که از این میان 202 نفرآنها درمرحل...

15 صفحه اول

نگرش زبان آموزان ایرانی نسبت به عوامل میان فرهنگی در یادگیری زبان

داشتن یک پیش زمینه فرهنگی در آموزش زبان بنا به دلایل زیادی به تازگی جایگاه خاص و چشمگیری یافته است. به طور کلی، در تهیه و تدوین مطالب درسی دیگر بر ساختار تکیه نمی شود بلکه بر محتوی تاکید می گردد. این مقاله دربرگیرنده نتایج یک نظرسنجی بعمل آمده درباره نگرش زبان آموزان نسبت به محتوای مطالب آموزشی آنها می باشد. به همین منظور چهارصد زبان آموز دختر و پسر که در مؤسسه علوم و فنون کیش کاشان به فراگیری ...

متن کامل

تاثیر بازی های چند رسانه ای بر فراگیری و یادسپاری ضمنی لغات توسط زبان آموزان ایرانی

معرفی لغت از طریق بازی فرصتی را برای جلب زبان آموزان به منظور گسترش و یادآوری لغات فراهم می کند. تکنولوژی های جدید تسهیلات آموزشی متنوعی را معرفی می کند تا امر آموزش لذت بخش تر گردد. از جمله این تسهیلات بازی های چندرسانه ای را می توتن نام برد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تفاوت های میان یادگیری ضمنی و تعمدی از نظر بررسی تاثیر بازی های چند رسانه ای می باشد. در مرحله ی نخست 30 شرکت کننده سطح مبتدی ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}