نام پژوهشگر: موسی احمدیان

بررسی رابطه برونگرایی و درونگرایی و استفاده از راهبردهای خواندن توسط دانشجویان دختر ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  سعیده رحیم پور   موسی احمدیان

رساله حاضر برآن است تا رابطه بین عامل شخصیتی برون گرایی/ درون گرایی و استفاده از راهبردهای خواندن توسط دانشجویان دختر ایرانی را بررسی کند. به همین منظور، از 124دانشجوی دختر و پسر سال دوم و سوم زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی دانشگاه اراک خواسته شد تا در تست میشیگان (1982) و پرسشنامه شخصیتی آیزنک شرکت کنند تا با بررسی نتایج حاصله از پاسخ ها، دانشجویان همگن بر اساس خصیصه درون گرا و برون گرا بودنشان تفکیک شوند. از میان 124 دانشجو، 90 دانشجوی دختر همگن (از لحاظ سطح زبانی متوسط) انتخاب شده، به دو گروه برون گرا (45) و درون گرا(45) تقسیم شدند؛ در مرحله اول، جهت مشخص شدن راهبردهای خواندن این گروه ها به آنها پرسشنامه راهبرد های خواندن داده شد، مرحله دوم براساس نتیجه پرسشنامه ها، استفاده از راهبرد های خواندن دو گروه درون گرا و برون گرا براساس نوع و فراوانی مقایسه گردید. در نهایت، نتایج رابطه معناداری را بین دو گروه درون گرا و برون گرا در استفاده از راهبرد های خواندن نشان نداد. کاربردهای یافته های این تحقیق در آموزش مهارت خواندن و راهبرد های خواندن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی ارائه شده است.

بررسی تاثیر سواد اینترنتی بر توانایی نوشتن منبع محور دانشجویان زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  مصطفی شاهرخی   مجید عامریان

the world wide web becomes very popular recently and plays an influential role in english learning. by burgeoning role of source-based writing as partial fulfillment of tefl courses and vast use of the internet, lack of empirical studies to explore these areas is obvious. this study aimed to explore the effect of the amount of familiarity with the web (internet literacy) on junior english students’ source-based writing while using the internet sources. further, the relations between english proficiency, writing competence, and reading comprehension were investigated. moreover, correlation between source-based writing and independent writing tasks was calculated. thirty five university students majoring english literature from kurdistan university were required to compose a source-based writing using three hypertext resources from the web. it was revealed that those who had had higher internet literacy wrote better sourced-based writings. also, significant correlations between reading comprehension, writing competence, and english proficiency were obtained. moreover, the results revealed that students’ performances on source-based writing and independent writing were not related.

بررسی رابطه بین سطح هوش فضایی یادگیرندگان ایرانی انگلیسی بعنوان زبان خارجی بر روی عملکرد آنها در آزمونهای تکمیل متن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  وحید جلیلیان   موسی احمدیان

در دو دهه اخیر توجه قابل توجهی نسبت به نقش تفاوت های فردی در یادگیری بوجود آمده است . این علاقمندی فراگیر بین المللی قویاً توسط نظریه هوش های چندگانه گاردنر (gardner) مبنی بر وجود هشت گونه هوش که تفاوت هایی را در نحوه انجام نقش ها و طریقه یادگیری پدید می آورند تشدید شده است . این رویکرد نوین در رابطه با هوش با تأکید ویژه بر متغیرهای مربوط به یادگیرندگان در زبان آموزی بخصوص در حیطه یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است . هوش فضایی که به عنوان بخشی از ساختارها چندگانه هوش به نظر می رسد نقش مضاعفی را در جنبه های خواندنی و نوشتاری زبان آموزی و تحصیل دانش داراست اغلب مورد کم توجهی قرار گرفته است . اهادف این مطالعه به دو بخش تقسیم می شوند : 1) بررسی رابطه بین هوش فضایی یادگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و عملکرد یادگیرندگان در آزمون های تکمیل متن, 2) مشخص کردن این نکته که با هوش فضایی یادگیرندگان با چه نوعی از آزمون های تکمیل متن تحلیلی یا ادراکی (بسته به روش حذف کلمات) ، هم بستگی بیشتری را ایجاد می کند از این رو یک مطالعه همبستگی با حضور 41 زبان آموز مرد ایرانی که با پیش آزمون michigan انتخاب شده بودند در جهاد دانشگاهی واحد تهران به اجرا درآمد . نمرات شرکت کنندگان در آزمون هوش فضایی ابتداً با نمرات آنها در آزمون های تکمیل متن مقایسه شد . سپس همبستگی بدست آمده مشاهده تأثیر روش حذف کلمات در آزمون ها تکمیل متن بر روی میزان رابطه بین نمرات هوش فضایی و نمرات بدست آمده از آزمون های تکمیل متن مورد بررسی قرار گرفت .همبستگی های حاصله به لحاظ آماری قابل تأمل و توجه شناخته شدند . نتایج کسب شده در این مطالعه ضرورت بازبینی و تجدید نظر در کاربرد آزمون تکمیل در حیطه یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی را مورد تأکید قرار می دهند . همچنین تحقیق بیشتر برای بررسی هر چه بیشتر هوش فضایی و نقش آن در کلاس های زبان پیشنهاد می شود .

الگویی برای سنجش میزان دشواری بازآوری واژگان از حافظه بلندمدت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1388
  علی جانی   مجید عامریان

هدف از انجام این مطالعه سنجش اعتبار الگوی ارائه شده ای بود که ادعا می شود به وسیله ی آن میزان دشواری بازآوری واژگان از حافظه ی بلندمدت برآورد می شود. میزان دشواری واژگان برای بازآوری از طریق یک محاسبه ساده که در آن تعداد هجاها، ساختار آنها، و همچنین دانش زبان آموز از تکواژهای ابتدایی و انتهایی کلمات بعنوان معیارهای این محاسبه مورداستفاده قرارگرفته، بدست می آید. این الگو بااستفاده از چندین مدرک مبتنی بر پژوهش (عمدتاً مربوط به حافظه کوتاه مدت) که در نوشته های علمی مربوطه قابل دسترسی بود، ونیز شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل خطاهای زبان آموزان هنگام یادآوری لغات در کلاسهای زبان طرح ریزی شده و بسط و گسترش یافته است. به منظور تحقق چنین هدفی، 40 واژه به 40 زبان آموز در سطح پیشرفته در دو موسسه در کرمانشاه به مدت پنج جلسه در طول سه هفته آموزش داده شد. این 40 واژه ی موردنظر از هشت گروه پنج تایی که هر کدام نماینده یک سطح دشواری بودند (از ساده ترین تا مشگل ترین گروه، بر اساس برآورد الگو) تشکیل- شده بودند. در هر جلسه، هشت واژه با میزان دشواری متفاوت تدریس شد. طبق پیشگویی های الگو، واژگانی که به عنوان آسان برآورد شده بودند یعنی آنهایی که دارای میزان دشواری پایینی بودنده باید به دفعات بیشتری نسبت به واژگانی که دارای میزان دشواری بالایی بودند بازآوری می شدند. بعد از یک فاصله زمانی دو هفته ای، از طریق یک آزمون ساده، توانایی زبان آموزان مورد مطالعه در بخاطر آوردن آن واژگان مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون شامل یادآوری و نوشتن هر واژه با استفاده از تعریف یا معنی فراهم شده در آزمون بود. تجزیه و تحلیل داده ها (t-tests و rank-order correlations) در مواردی رابطه مثبت و در مواردی هم عدم رابطه بین میزان دشواری برآوردشده و تعداد دفعاتی که واژگان یادآوری شده بودند را نشان داد که بطورضمنی بیانگر این مطلب است که واژگان را باید به عنوان واحدهای زبانی ناهمسانی قلمداد کنیم که یادگیری آنها سطوح مختلفی از تلاش را می طلبد. اعتبار نسبی بدست آمده برای الگو احتیاج به بررسی و مطالعه بیشتر دارد.

رابطه بین بسامد زبانی و دانش عروض معنایی یادگیرندگان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1388
  علی دارابی   موسی احمدیان

abstract the aim of this study was threefold: (1) to investigate the relationship between knowledge of semantic prosody and efl learners general language proficiency; (2) to examine the relationship between qualitative as well as quantitative knowledge of words, and (3) to compare the performance of efl learner on receptive and productive measures of semantic prosody. the study is based on a random sample of subjects (n=60) drawn from the 90 efl learners taking english classes at different language institutes in khorramabad. all assumptions for the statistical tests were fount to be met. to test the first and the second research hypotheses, the statistical measurement of pearson-product correlation was used. however, a matched t-test was applied to test the third hypothesis. the results indicate that collocational knowledge of semantic prosody is not related to efl learners general language proficiency. the findings, also, show that efl learners perform better in receptive semantic prosody measures than in the productive ones. furthermore, it was revealed that the receptive knowledge of semantic prosody is related to the productive knowledge. the results are discussed in terms of what implications this study may have for teachers, learners, translators, and textbook writers in educational setting. more research is also suggested for further exploration of semantic prosody and its role in vocabulary pedagogy. key words: efl, semantic prosody, language proficiency, receptive semantic prosody, productive semantic prosody.

تأ ثیر استفاده از استراتژیهای ا ستنباط معنی لغت بر روی یادگیری لغات زبان دوم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  افشین اسحق پور   هوشنگ یزدانی

چکیده در روند یادگیری زبان دوم, واژگان از اهمیت خاصی برخوردارند; حتی بعضی مواقع به علت ندانستن لغاتی خاص کل مطلب گفته یا نوشته شده قابل فهم نیست. روشها و تکنیکهای مختلفی برای یادگیری لغت پیشنهلد شده است. گروهی از این روشها مربوط به یادگیری لغت به صورت ظمنی هستند. یکی از این روشهای ظمنی میتواند استفاده از استراتژیهای استنباط معنی لغت در متن باشد. به عبارت دیگر, مساله مهم که مورد سوال این تحقیق نیز میباشد این است: آ یا استفاده از استراتژیهای استنباط معنی لغت میتواند منجر به یادگیری لغت شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال, از میان 150 نفر دانش آموز سطح upper intermediate در موسسه آموزش عالی صدر , 60 نفر از طریق آزمون ielts انتخاب شدند. از میان این 60 نفر, دو گروه کنترل و آزمایش تعیین شدند. سپس از هردو گروه یک پیش تست 150 لغتی گرفته شد و نا آشنا ترین لغات برای آموزش انتخاب شدند. بدین طریق, لغاتی که بیش از 10% از زبان آموزان میدانستند خط خوردند. از میان این لغات 100 لغت برای استفاده در کلاس انتخاب شدند. در قسمت بعدی تحقیق, به گروه آزمایش,inference group , به مدت 10 جلسه 10 متن داده شد که در هر کدام 10 عدد از لغات انتخاب شده قرار داشتند. این لغات در هر متن فقط یک بار تکرار شده بودند و زیر هر کدام خطی کشیده شده بود. در طول هر جلسه دانش آموزان یک متن دریافت کردند و با توجه به تکنیک های استنباط معنی لغت که قبلا یاد گرفته بودند تلاش میکردند که در طول 30 دقیقه معنی لغات مورد آزمایش را حدس زده و بر روی یک کاغذ بنویسند. در انتهای هر جلسه کاغذها جمع آوری می شدند. گروه کنترل نیز بر اساس روش سنتی آموزش لغت در هر جلسه 10 لغت را همراه با ترجمه فارسی دریافت کردند . لغاتی در پست تست ها در نظر گرفته شدند که توسط 90% از دانش آموزان در گروه آزمایش درست حدس زده شده بودند. بعد از دوران آزمایش 2 پست تست از هر دو گروه گرفته شد. یکی تست ترجمه و دیگری تست چند گزینه ای از لغات درست حدس زده شده. بعد از جمع آوری داده های لازم و تحلیل آماری آنها, از میانگینهای دو گروه t-test گرفته شد. نتایج به دست آمده از این قرار بود. 1- تفاوت معنا داری بین میانگین های آزمونهای pre-test و post test اول در گروه آزمایش وجود داشت. نتیجه آنکه استفاده از استراتژی های استنباط معنی اثر مثبتی بر یادگیری لغت داشتند.2- مقایسه میانگین های پست تست های هر دو گروه با خودشان و دیگری نتایج زیر را به همراه داشتند. هر دو گروه در آزمون چند گزینه ای نسبت به آزمون ترجمه نتایج بهتری را کسب کردند. گروه آزمایش در آزمون چند گزینه ای نسبت به گروه کنترل بهتر ظاهر شد و گروه کنترل در آزمون ترجمه نسبت به گروه آزمایش عملکرد بهتری داشت. بحث های مختلفی از این نتایج قابل استنباط میباشد که نتایج آنها میتواند قابل استفاده برای معلمان و فراگیران زبان انگلیسی باشد.

the relationship between field-related cognitive styles and global reading comprehension of hypertext
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1389
  متین قاضی   هوشنگ یزدانی

this study investigates the relationship between field-related cognitive styles and global reading comprehension of hypertext. technically, field dependency is prevailing dominance of field on perception of parts, while global comprehension is skim-like reading to grasp the general content. in this research project, 60 senior and junior students of arak university majoring in english literature and translation participated in three intact groups. group embedded figures test (geft) was administered to determine the extent of field dependency. next, they were asked to complete reading module of ielts to determine their reading proficiency. participants gpa and computer literacy were compiled by self-report questionnaires. hypertext summarization test was conducted while participants were exploring and reading a hypertext webpage, in computer laboratory. data analysis consisted of two-way anova and pearson correlation coefficient, and results revealed no significant interaction between field dependency/ independency (fd/i) and hypertext global reading comprehension (grc). therefore, it was concluded that hypertext is unbiased concerning fd/i for this type of reading. hence, it will not necessarily, as previously expected, lead to disorientation, cognitive overload and poorer comprehension of fd individuals. the implications of the findings for language education are discussed. finally, some tentative suggestions for further research are offered.

نقش دانش صریح زبانی در شکل گیری دانش تلویحی زبانی در زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1389
  مهدی دوستی   موسی احمدیان

در زمینه یادگیری زبان دوم، نقش دانش صریح زبانی در شکل گیری دانش تلویحی زبانی برای محققان موضوعی بحث برانگیز بوده است. کرشن (1993) بر این باور است که تاثیر آموزش صریح زبان کوتاه مدت بوده و به توانایی زبانی اکتسابی فرد افزوده نخواهد شد. به گفته وی تاثیر آموزش صریح دستور زبان جانبی است. اما نیک الیس (2002) و راد الیس (2002) معتقدند که دانش صریح زبانی نقشی تسهیل کننده در شکل گیری دانش تلویحی زبان دارد زیرا دانش صریح زبانی زبان آموز را متوجه نکته دستوری مد نظر ساخته و در برقراری ارتباط، نقش کنترل کننده را دارد. این مطالعه توسط مقایسه تاثیر آموزش مستقیم و صریح با آموزش ضمنی و غیر مستقیم دستور زبان به زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط، نقش دانش صریح زبانی را در شکل گیری دانش تلویحی زبانی در طولانی مدت مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. داده مورد نیاز برای انجام این مطالعه از40 زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط که در کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) مشغول آموختن زبان بوده اند، جمع آوری شده است. این زبان آموزان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده اند. گروه قاعده محور آموزش دستور زبان را به صورت مستقیم و صریح دریافت کرده اند، اما گروه دیگر آموزش دستور زبان را به صورت غیر مستقیم و ضمنی دریافت کرده اند. یک هفته پس از اتمام آموزش های لازم، زبان آموزان هر دو گروه جداگانه و در روزهای مختلف 4 آزمونی را که به پیشنهاد راد الیس (2005) برای سنجش دانش صریح وتلویحی زبانی طراحی شده اند، تکمیل نمودند. این مجموعه آزمون ها شامل آزمون تقلید، آزمون زمان دار سنجش دستوری بودن، آزمون بدون زمان سنجش دستوری بودن، و آزمون آشنایی با اصطلاحات زبان شناختی بودند. نتایج این تحقیق نشان داده که زبان آموزانی که آموزش دستور زبان را به صورت مستقیم و صریح دریافت کرده اند در مقایسه با زبان آموزانی که آموزش دستور زبان را به صورت غیر مستقیم و ضمنی دریافت کرده اند، در همه آزمون ها عملکرد بهتری داشته اند. این نتیجه حاکی از این است که در صورتیکه زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط در معرض حجم زیادی از مطالب دستوری در طولانی مدت قرار بگیرند، دانش صریح زبانی نقشی تسهیل در شکل گیری دانش تلویحی زبانی دارد.

رابطه ای بین مهارت زبانی و انسجام جزئی و کلی در نوشته های دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1389
  عفت اسکندری   مجید عامریان

چکیده این تحقیق تلاشی برای پیدا کردن رابطه ای بین مهارت زبانی و انسجام جزئی و کلی در نوشته های دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی است. آزمودنی ها در این تحقیق 30 نفر ازدانشجویان (دختروپسر) زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه اراک هستند. داده ها، مقاله های نوشته شده توسط این دانشجویان و نمره مهارت زبانی آنها (نمره michigan test) می باشد. مطالعه به دو روش انجام شده است؛ در روش اول آزمودنی ها به سه گروه بالا، متوسط، وپایین تقسیم شده اند. اما در روش دوم هیچ گونه تقسیم بندی صورت نگرفته است. ابزار انسجام در نوشته ها با استفاده از مدل (halliday and hassan, 1976) بررسی شد. سپس فاصله بین دو عامل در هر یک از ابزار انسجام (تعداد بندهای بین دوعامل) مشخص شدند؛ هرچه این تعداد کمترباشد انسجام جزئی تر و هرچه بیشترباشد انسجام کلی تراست. برای یافتن رابطه های مورد نظر آزمون کای دو (chi-square) برای روش اول استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ رابطه ای بین مهارت زبانی وانسجام جزئی وکلی وجود ندارد. اما در روش دوم مشخص شد که دانشجویان با مهارت زبانی بالاتر در مقایسه با دانشجویان با مهارت زبانی پایین تر، انسجام جزئی کمتری از نوع مرجعی (referencing) و انسجام کلی بیشتری از نوع لغتی (lexical cohesion) در نوشته های خود دارند. در زمینه رابطه بین جنسیت آزمودنی ها و انسجام جزئی وکلی، نتایج آزمون کای دو در این تحقیق نشان داد که این دو متغیر از یکدیگر مستقل نیستند. اما جنسیت فقط با درجه های مختلف انسجام از نوع ربطی (conjunction) رابطه خطی دارد، به این صورت که دخترها در مقایسه با پسرها تعداد بیشتری از رابط های کلی استفاده می کنند.

تاثیر فعال سازی دانش های قبلی و زمینه ای خوانندگان مبتدی از طریق تکنیک محرک پیش بینی برروی مهارت های خواندن ودرک مطلب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1389
  حجت اله میرزایی ازندریانی   موسی احمدیان

باتوجه به مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه یادگیری زبان های خارجی می توان اینگونه بیان کرد که تعداد زیادی از زبان آموزان ، حتی با وجود برخورداری از دانش زبانی و توانش زبانی بالا ، درحین خواندن و درک مفاهیم متون نوشتاری زبان های خارجی با مشکل مواجه می شوند . تعداد قابل توجهی از این تحقیقات دانش های قبلی و زمینه ای خوانندگان را در خواندن و درک مطلب موثر دانسته و مورد تایید قرار داده اند. این تحقیقات بیانگر این حقیقت است که برای دستیابی به اهداف خواندن و غلبه بر موانع و مشکلات درک مفاهیم ، علاوه بر دانش زبانی زبان آموزان، دانش های قبلی و زمینه ای آنها نیز باید از طریق راهبردهای مناسب فعال شود . براین اساس هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر فعال سازی دانش های قبلی و زمینه ای خوانندگان مبتدی از طریق تکنیک َ anticipation guides(محرک پیش بینی ) برروی توانایی ها و مهارت های خواندن و درک مطلب ( دانش جویان تازه وارد دانشگاه آزاد ملایر ) می باشد. دو کلاس 37 و 38 نفره در این تحقیق شرکت کردند که همه آنها هردو پیش آزمون را که یکی شامل بخش reading آزمون استانداردpet و دیگری آزمون michigan proficiency test بود را گذراندند . باتوجه به پیش آزمون ها سطح زبانی دانش آموزان یکسان شد و در هرکلاس 25 نفر مشخص شد . درحالیکه یکی از گروه ها به عنوان گروه کنترل فعالیت های معمول کلاس را دنبال می کردند و تکنیک بی اثر می دیدند ، نیمی دیگر به عنوان گروه آزمایش تحت تعلیم تکنیک انتخاب شده قرار گرفتند . آموزش و تمرین تکنیک شامل 5 جلسه بود که به صورت 1 جلسه در هفته برگزار می شد . جلسات آموزشی ، محدود به استفاده از5 درس کتاب درسی دانش آموزان به نام active skills for reading: book 1 (anderson, 2007) بود ، برگزار شد . پس از اتمام جلسات آموزشی ، هر دو گروه آزمون pet استاندارد را به عنوان آزمون نهایی گذراندند و نتایج آزمون ها با استفاده از فرایندهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج آزمون نهایی بیانگر تاثیر مثبت آموزش تکنیک anticipation guides در فعال سازی دانش های قبلی و زمینه ای خوانندگان مبتدی برروی توانایی خواندن و درک مطلب دانش آموزان بود. نتایج بدست آمده از آزمون (posttest)pet تفاوت معناداری را در عملکرد نهایی دو گروه نشان می داد ، پس به طور کلی می توان گفت که آموزش و فعال سازی دانش های قبلی و زمینه ای خوانندگان مبتدی از طریق تکنیک anticipation guides ، عامل کلیدی در بهبود بخشیدن به توانایی و مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان می باشد و مولفان کتاب های درسی و معلمان زبان انگلیسی باید به طور جدی اهمیت آموزش این تکنیک را مورد توجه قرار دهند .

study of cohesive devices in the textbook of english for the students of apsychology by rastegarpour
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1389
  اکرم دلفانی   هوشنگ یزدانی

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units that are selected from the book, based on halliday and hasan`s model of cohesion (1976), are counted and their frequency and distribution also are calculated. the findings obtained from this study show grammatical cohesive devices in reading comprehension passages of the selected units are employed more than lexical cohesive devices. in this sense, it can be added that demonstrative references and additive conjunctions among other types of grammatical cohesive devices have high frequencies. in this study, ellipsis and substitutions in the units, because of very low frequencies, are excluded. considering lexical cohesive devices, it is observed that lexical reiteration items are more frequent than lexical collocation. regarding to the results of the study, it can be also derived that the author of the book follows a rather stable pattern in using and employing cohesive devices. for instance, the author always uses demonstrative references and additive conjunction with higher frequencies than other cohesive devices in the units. finally, some pedagogical implications due to the findings and results of the study are presented and also suggestions for further research are offered. key words: discourse, text, discourse analysis, cohesion, cohesive devices, esp approach.

بررسی رابطه بین هوش های چندگانه دانشجویان فارسی زبان یادگیرنده انگلیسی به عنوان زبان خارجی و عملکرد آنها در نوشتار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1389
  سمانه حسینی   موسی احمدیان

پژوهش حاضر می کوشد وجود رابطه احتمالی بین نمرات هوش های چندگانه دانشجویان ایرانی یادگیرنده انگلیسی به عنوان زبان خارجی و عملکرد آنها درمهارت نوشتاری را بررسی کند. سی و سه زبان آموز زن ایرانی که با پیش آزمون میشیگان از مرکز آموزشی قطب راوندی (دانشگاه علمی کاربردی) انتخاب شده بودند، در این آزمون شرکت کردند. ابزار استفاده شده پرسشنامه تجاری midas(مقیاس ارزیابی رشد هوش های چند گانه) است که در سال 1996 توسط شیرر طراحی شد. همچنین میانگین نمرات دو نوشتار از شرکت کنندگان به عنوان شاخص نمرات نوشتار استفاده شد. نتیجه رابطه همبستگی نشان می دهد که از لحاظ آماری رابطه قابل توجه و تامل بین هوش های چندگانه یادگیرندگان و عملکرد آنها در نوشتار وجود دارد. بعلاوه، نتیجه رابطه خطی نشان می دهد که از میان هوش های هشت گانه، تنها هوش زبانی بهترین پیش بینی کننده عملکرد نوشتاری است. بنابراین، نتایج کسب شده به مدرسان انگلیسی پیشنهاد می کندکه با توجه به نقش هوش های چند گانه در کلاس ها و باز بینی فعالیت های کلاسی، در پیشرفت یادگیری به دانش آموزان کمک کنند.

تحلیل گفتمان انتقادی روزنامه های لس آنجلس تایمز و تهران تایمز در مورد بازنمایی برنامه انرژی هسته ای ایران و کاربردهای آموزشی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1389
  الهام دستجانی فراهانی   موسی احمدیان

تحلیل گفتمان انتقادی بر آن است که نحوه شکل گیری گفتمان توسط روابط حاکم بر جامعه و همچنین شکل گرفته شدن این روابط توسط گفتمان را به نمایش بگذارد. این تحقیق در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است تا چگونگی بروز اختلافات ایدئولوژیک در گفتمان روزنامه های لس آنجلس تایمز و تهران تایمز در بازنمایی مسائل برنامه انرژی هسته ای ایران را مورد بررسی قرار دهد. هدف نهایی این تحقیق ، آگاه سازی اقشار جامعه در مورد قدرت زبان در سو دادن به دید گاههای آنها در مورد رویدادهای جامعه است. در این مطالعه ، برای کشف راهکردهای گفتمانمدار بکار گرفته شده در این دو روزنامه ، از مدل ون دایک (2000) استفاده شده است. همچنین، خبرهای مربوط به برنامه انرژی هسته ای ایران از تاریخ 25 اردیبهشت تا 31 خرداد سال 1389 از سایت این دو روزنامه جمع آوری شد و محقق جهت نمایش بهتر اختلافات این دو روزنامه در بازنمایی یک موضوع واحد، تحلیل های خود را بر روی موضوعاتی متمرکز کرد که هر دو روزنامه درباره آنها خبرهایی منتشر کرد. این موضوعات مشترک عبارتند از: 1) قرارداد ایران ، ترکیه و برزیل ، 2) عکس العمل روسیه پس سخنرانی رئیس جمهور ایران ، 3) تصویب چهارمین دور تحریم بر علیه ایران و 4) همکاری برزیل با ایران در توسعه برنامه انرژی هسته ای ایران. پس از تحلیل انتقادی خبرهای انتخاب شده و مقایسه آنها، این نتیجه بدست آمد که این دو روزنامه این موضوعات را به نحوی که با دیدگاههای آنها هم سویی داشته باشند، برای خوانندگان باز نمایی می کنند. این بازنمایی متفاوت ، با استفاده از دو راهکرد کلی مثبت نمایی خود و منفی نمایی دیگران در خبرها بروز پیدا کرد که این دو راهکرد کلی نیز با راهکردهای گفتمانمدار دیگری مانند: کاربرد واژگان ، تکرار، اجماع، اغراق و ابهام در این خبر ها به نمایش گذاشته شدند. در آخر نیز، کاربردهای این تحقیق برای آموزش زبان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ارتباط بین توانایی زبان دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی و کاربردساختار مبتدا و خبر در نوشته هایشان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1389
  سپیده خوبانی   مجید عامریان

آغاز کلام گوینده و یا نویسنده – مبتدا- تاثیر بسیاری بر درک شنونده و یا خواننده از کلام دارد. مدل (2004) halliday & matthiessen ، تاکید بسیاری بر نقش اجتماعی زبان و ساختار مبتدا در کلام دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر توانایی زبان یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی و کاربرد سه نوع مبتدا ،معرفی شده توسط halliday & matthiessen و مبتدا نشاندار و بی نشان بوسیله این زبان آموزان میباشد. بنابراین تحقیق همبستگی بین 52 نفر از دانشجویان پسر و دختر ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اراک انجام گردید. پس از برگذاری آزمون pet ، دانشجویان به دو گروه 1- توانایی بالا و 2- توانایی پایین تقسیم شدند، سپس از دانشجویان خواسته شد تا مطلبی در باره موضوع داده شده بنویسند و نهایتا همبستگی بین توانایی زبان و تعداد انواع مبتدا در متن هایشان – بطور جداگانه در دو گروه- محاسبه شد.آمار بدست آمده ارتباط قابل توجه بین توانایی زبان و مبتدا interpersonal و نشاندار در گروه یک و مبتدا topical و بی نشان در گروه دو نشان داد.

بررسی تاثیر تحلیل واج شناختی واژگان زبان انگلیسی بر یادگیری آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  محمدتقی آزاد   موسی احمدیان

مطالعه حاضر، تاثیر استفاده از تحلیل واج شناختی کلمات بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تعداد 100 نفر زبان آموز در حال تحصیل در آموزشگاه زبان کهکشان، واقع در شهرک مهاجران، در نزدیکی اراک، مرکز استان مرکزی، در این تحقیق شرکت کردند که از بین این افراد، تعداد 80 نفر بر اساس نمرات کسب کرده خود در آزمون معتبر تعیین سطح زبان انگلیسی دانشگاه میشیگان امریکا انتخاب و در دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. فهرستی از 147 واژه پر کاربرد در آزمون toefl به شرکت کنندگان داده شد تا مشخص گردد کدامیک از واژگان فوق را کلیه شرکت کنندگان نمی دانند تا با تمرکز بر روی واژگان ناشناخته افراد، تاثیر استفاده از تحلیل واج شناختی کلمات بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار داد. از میان این 147 واژه، تعداد 20 واژه وجود داشت که هیچ یک از زبان آموزان نمی دانستند. با این وجود، کلیه 147 واژه به هر دو گروه تدریس شد با این توضیح که یک گروه، واژگان را از طریق از تحلیل واج شناختی کلمات فرا گرفت و گروه دیگر از روشی به غیر از روش مذکور که در این مطالعه از روش تحلیل متنی کلام استفاده شد. نتایج این تحقیق، شواهدی تجربی و علمی مبنی بر فراگیری بهتر و بلندمدت تر واژگان زبان انگلیسی، به ویژه واژگان ناشناخته با استفاده از تحلیل واج شناختی کلمات ، نسبت به شیوه دیگر، را ارائه کرد. با توجه به این که اکثر واژگان زبان انگلیسی ریشه های لاتین و یونانی دارند، نتایج این تحقیق میتواند برای طراحان نظام آموزشی، تهیه کنندگان و نویسندگان کتب درسی و به ویژه برای مدرسین و زبان آموزان انگلیسی به عنوان استفاده کنندگان نهایی کتب درسی، به منظور یادگیری بهتر و بلندمدت تر واژگان زبان انگلیسی، مورد استفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: زبان انگلیسی، واژگان، تحلیل واج شناختی، تحلیل متنی کلام، یادگیری، بلندمدت.

بررسی تاثیرات تدریس تشدیدی و گسترده درک شنیداری بر دانشجویان زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1390
  محسن خزایی   موسی احمدیان

در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیرات شنیداری متمرکز و گسترده بر روی زبان آموزان با توجه به سطح توانایی آنان بررسی گردد. در روند این آزمایش از میان زبان آموزان. دو گروه برای شرکت در مطالعات انتخاب شدند. این افراد به دو گروه. یکی با سطح توانایی پایین و دیگری با سطح توانایی بالا متمایز شدند. همچنین به منظور مقایسه ی تاثیر عملکرد روشهای شنیداری ذکر شده بر روی این گروه ها. برای هریک از این دو گروه دو زیر مجموعه بر اساس آموزش به روش متمرکز و یا گسترده در نظر گرفته شده است. از کلیه ی گروه ها قبل و پس از اعمال تحقیقات آزمون استاندارد تافل گرفته شد. پس از ارائه ی آمار توضیحی . به منظور مشاهده ی تاثیر این روشها . نتایج امتحان با استفاده از پیر سمپل تی تست مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس آزمون هم گونگی قبل و پس از اعمال آزمایشات گرفته شد. در مرحله ی بعدی فرضیه با توجه به نتایج آزمون آماری بررسی شد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده . نتایج نشان داد که روش آموزش متمرکز بر روی دانش آموزان با سطح توانایی پایین تاثیر بیشتری دارد. در حالی که این روش بر روی دانش آموزان با سطح توانایی بالا تاثیر چندانی ندارد. از سوی دیگر . روش آموزش گسترده در مقایسه با روش متمرکز. نتایج بهتری را برای دانش آموزان با سطح توانایی بالا ارائه کرد اما برای دانش آموزان با سطح توانایی پایین موثر نبود. نتایج بدست آمده از این تحقیق میتواند برای مدرسین زبان انگلیسی بسیار مثمر ثمر واقع شود چرا که میتوان از آن برای یافتن روشی مناسب و تاثیر گزار در تدریس شنیداری که متناسب با نیاز زبان آموزان است استفاده کرد.

0
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1390
  راضیه راستین فر   هوشنگ یزدانی

این پژوهش به بررسی عملکرد خوانندگان متون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در پاسخگویی به سوالات استنباطی جزئی و کلی با در نظر گرفتن سطح بسندگی زبانی آنها می پردازد. ارتباط میان توانایی خواندن و توانایی استنباط نیز سنجیده شده است. به منظور یافتن پاسخ این سوالات، دو آزمون در فاصله زمانی دو هفته برگزار شد. ابتدا آزمون مهارت زبانی ارائه شد. سپس، یک آزمون خواندن شامل سوالات استنباطی و متنی برگزار شد. از میان 106 داوطلب شرکت کننده در آزمون ها، 97 نفر (26 مرد و 71 زن) در هر دو آزمون شرکت کردند. نتایج توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. توزیع نمرات آزمون ها طبیعی مشاهده شد. همبستگی های محاسبه شده حاکی از ارتباطی مثبت و قوی میان مهارت های خواندن و استنباط بود. بعلاوه، ارتباط قوی و مثبت میان سطح بسندگی زبانی و استنباط جزئی نشان داد که با افزایش سطح بسندگی زبانی یادگیرندگان، توانایی آنها در پاسخگویی به سوالات استنباطی جزئی نیز افزایش می یابد. البته، ارتباط مثبت میان سطح بسندگی زبانی و استنباط کلی به اندازه رابطه ی سطح بسندگی زبانی و استنباط جزئی بالا نبود. تفاوت میان دو همبستگی معنادار نشان داده شد به این معنا که، سطح بسندگی زبان و استنباط جزئی ارتباط قوی تری دارند. برای اطمینان یافتن از نتایج حاصله، شرکت کنندگان بر اساس نمره ی کسب شده در آزمون سطح بسندگی زبان به دو گروه بالا و پایین دسته بندی شدند. سپس، برای هر گروه رابطه میان سطح بسندگی زبان و هر دسته از نمرات استنباط جزیی و کلی محاسبه شد. مقایسه میان همبستگی های نتایج بالا را تایید کرد. نتایج تحقیق، پیشهناداتی برای کاربرد این مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه ارائه می کند.

بررسی رابطه میان مهارت تفکر انتقادی و خواندن و درک مفاهیم در میان دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  فاطمه بخشی پور خدایی   هوشنگ یزدانی

تفکر انتقادی" به توانایی سطح بالای تفکر اطلاق می شود که افراد را قادر می سازد جهت حل مسائل، از مهارتهایی همچون تجزیه و تحلیل، ترکیب، استدلال، و ارزیابی بهره برند. توانایی تفکر انتقادی در سالهای اخیر توجه پژوهشگران در زمینه ی آموزش زبان دوم را به خود جلب کرده است. هدف، تقویت یادگیری زبان دوم از طریق بالا بردن توانایی تفکر انتقادی زبان آموزان است. در این میان، "مهارت خواندن و درک مفاهیم"، نیز به عنوان یک فرآیند پیچیده ی روانشناختی، خوانندگان را ملزم به بکارگیری مهارتهای ادراکی همچون استنباط، تجزیه و تحلیل، استدلال و ارزیابی می کند. در این زمینه، تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان مهارت تفکر انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی و خواندن و درک مفاهیم آنان می پردازد. به علاوه، این مطالعه سعی دارد توان مولفه های تفکر انتقادی را در پیش بینی عملکرد دانشجویان زبان انگلیسی در مهارت خواندن مورد بررسی قرار دهد. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق، پنج گروه از دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اراک و شهرکرد در سه آزمون تعیین سطح، خواندن، و تفکر انتقادی شرکت کردند. نتایج آزمونها با استفاده از نرم افزار آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. آمار توصیفی نشان داد که توزیع نمرات شرکت کنندگان در هر سه آزمون نرمال می باشد. سپس نتایج تحقیق در دو بخش ارائه شد: ابتدا، تحلیل آماری حاکی از آن بود که بین تفکر انتقادی و مهارت خواندن دانشجویان زبان انگلیسی رابطه ی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نمره ی آزمون تفکر انتقادی، نمره ی آزمون خواندن و درک مفاهیم شرکت کنندگان افزایش می یابد. تحلیل آماری همچنین توانایی پیش بینی مولفه های تفکر انتقادی درتعیین عملکرد دانشجویان در آزمون خواندن را نشان داد. به علاوه، مولفه های تفکر انتقادی 48 درصد از واریانس نمره ی آزمون خواندن را توجیه می کرد. همچنین، از میان پنج مولفه ی تفکر انتقادی، مولفه ی استنباط، عملکرد شرکت کنندگان در آزمون خواندن را به بهترین شکل پیش بینی می کرد. در انتها، نتایج تحقیق، پیشنهادات برای کاربرد این مطالعه و تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز ارائه شد.

بررسی نقش تدریس تلویحی گفتار به هم پیوسته بر مهارت شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  ریاض مطور   حمیدرضا دولت آبادی

مهارت شنیداری به عنوان مهارتی مستقل توانسته جای خود را در حیطه یادگیری زبان دوم در دهه اخیر پیدا کند. از میان چهار مهارت آموزش زبان، مهارت های گفتاری و نوشتاری برای مدتها از توجه خاصی برخوردار بودند، به این دلیل که این مهارتها به عنوان مهارت تولیدی پنداشته می شدند. از طرف دیگر،مهارت شنیداری و خواندن مورد غفلت واقع شده بودند چرا که این مهارت ها به عنوان مهارت های انفعالی یا کنشی در نظر گرفته می شدند. در اصل این مهارت ها ابزاری برای اکتساب مهارت های گفتاری و نوشتاری قلمداد می شدند که مستقل نبودند. طبق نظر نونان (1997) اهمیت مهارت های شنیداری از زمانی آغاز شد که کرشن در سال (1980) فرضیه درون- نهاد زبانی را پیشنهاد کرد. تحقیق حاضر تاثیر تدریس تلویحی یا مستقیم گفتار بهم پیوسته را بر مهارت شنیداری زبان آموزان زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار داده است. داده ها و اطلاعات این تحقیق از زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط در زبان سرای آلاله (شهرستان محلات) جمع آوری شده است. زبان آموزان به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون از تدریس مستقیم و تلویحی گفتار بهم پیوسته برخوردار بودند. در حالیکه گروه شاهد آموزش زبان را طبق روال عادی مشخص شده در آموزشگاه دنبال کردند. به منظور مشاهده تاثیر تدریس مستقیم یا تلویحی گفتار بهم پیوسته بر مهارت شنیداری زبان آموزان نتایج آزمون دو گروه با استفاده از آزمون تی مورد مقایسه و تحلیل و بررسی قرار گرفت. ابتدا آزمون تی قبل و پس از اعمال آزمایشات به کار گرفته شد. سپس فرضیه تحقیق با توجه به نتایج آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که زبان آموزانی که از تدریس یا آموزش مستقیم و تلویحی گفتار بهم پیوسته برخوردار بودند کنش زبانی معنا دار و بهتری داشتند. یافته ها حاکی از آن است که اگر زبان آموزان بزرگسال سطح متوسط از آموزش مستقیم و تلویحی گفتار بهم پیوسته برخوردار باشند این عمل می تواند نقش بسزایی در بهبودی مهارت شنیداری آنان داشته باشد. کاربرد یافته های تحقیق حاضر در زمینه تدریس، در بخش پنجم ارائه شد. واژگان کلیدی: گفتار بهم پیوسته، آموزش صریح، آموزش تلویحی، مهارت های زبانی، مهارت شنیداری، فراگیری زبان دوم

تاثیر استفاده از متنهای روایی بر توانایی خواندن و درک مفاهیمِ زبان آموزانِ ایرانیِ زبانِ انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  اشکان پشنگ زاده   موسی احمدیان

همیت متون روایی بعنوان یکی از انواع حائز اهمیتِ متون ادبی و وجود و حضور آن در تمامی ابعاد زندگی و نیز تجربیات فردی و اجتماعی افراد برکسی پوشیده نیست. به بیان دیگر، حضور دائمی روایت های داستانی در هررده ی سنی وهر مکان و زبانی کاملاً محسوس و قابل لمس است. ازین رو، اهمیت و تاثیر کاربرد متون روایی داستانی در آموزش بطورکلی و فراگیری و آموزش زبان اول و دوم بطور خاص از دیر باز مطمح نظر مربیان، روان – زبانشناسان و محققان فراگیری زبان (دوم) بوده است. براین اساس تحقیق حاضر رابطه ی بین کاربرد متون روایی در محیط های آموزش زبان انگلیسی (بعنوان زبان خارجی) و تاثیرات آن بر توانایی خواندن و درک مطلب زبان آموزان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور سه گروه از دانشجویان پارسی زبان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اراک که از لحاظ مهارت های زبانی درسطحی مشابه قرار داشتند در این مطالعه شرکت کردند. دو گروه با نامهای گروه روایی و گروه غیر روایی بعنوان گروه های آزمون و یک گروه نیز بعنوان گروه شاهد در نظرگرفته شد. سه متن روایی و سه متن غیر روایی کوتاه که ازبین تعداد کثیری از متن های روایی و غیر روایی انتخاب شدند، با سهولت خوانش بین 65 تا 75 بعنوان فعالیت های آموزشی در هر یک از گروه های آزمون روایی و غیر روایی مورد استفاده قرارگرفت. هر یک از گروه های آزمون بمدت شش هفته تحت آموزش قرار گرفتند. نمرات حاصل از آزمونهای بعمل آمده از هر سه گروه با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون تی مقایسه گردید. نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری درنمرات حاصل از این آزمون ها در هر دو گروه آزمون وجود دارد. . بعلاوه، مقایسه ی نمرات حاصل از آزمونهای بعمل آمده نشان داد که گروه آزمون روایی نسبت به گروه آزمون غیر روایی به طرز معناداری از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. کاربرد نتایج تحقیق در آموزش زبان مورد بحث قرار گرفته است.

تحلیل گفتمان انتقادی سرمقاله های روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال پیرامون ناآرامی های مصر و کاربردهی آموزشی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  شهرزاد سرفلاح   مجید عامریان

تحلیل گفتمانن انتقادی بر پاآن است تکه نحوه شکل گیری گفتمان توسط روابط حاکم بر جامعه و همچنین شکل گرفتن این روابط توسط گفتمان را به نمایش بگذارد. این تحقیق در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است تا چگونگی بروز اختلافات ایدئولوژیک در گفتمان سرمقالات روزنامه های وال استریت ژورنال و نیو یورک تایمز در بتزنمایی نا آرامی های اخیر مصر را مورد بررسی قرار دهد. هدف نهایی این تحقیق پاگاه سازی اقشار جامعه در مورد قدرت زبان در سو دادن به دیدگاه آن ها در مورد رویدادهای جامعه است.

مطالعه رابطه بین هوش هیجانی دانشجویان ایرانی،جنسیت و دانش واژگان تولیدی و دریافتی آنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  اعظم شاهسون   هوشنگ یزدانی

این تحقیق رابطه بین هوش هیجانی هوش هیجانی دانشجویان ایرانی،جنسیت و دانش واژگان تولیدی و دریافتی آنان را مورد بررسی قرار می دهد. بعلاوه تلاش گردیده تا ماهیت دانش واژگانی دانشجویان از لحاظ دریافت و تولید در سطح کلی و در سطوح فراوانی مختلف واژه ارزیابی گردد. همچنین رابطه میان دانش وازگانی دریافتی و تولیدی دانشجویان و میزان هوش هیجانی آنان مورد بررسی قرار میگیرد. داده های این تحقیق از طریق چهار آزمون جمع آوری شده است که به ترتیب عبارتند از: آزمون تعیین سطح توانش زبانی آکسفورد (2001)، پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن، آزمون لغت اشمیت و دیگران (2001) و آزمون لغت نیشن و لوفر (1999). نمونه های این تحقیق شامل 59 دانشجو (39 دانشجوی آقا و 20 دانشجوی خانم) می باشد که از میان دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی رشته ی ادبیات انگلیسی در دانسگاه قم انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده بیانگر این هستند که دانشجویان خانم از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند

مطالعه رابطه بین برون گرایی/ درون گرایی و عملکرد نوشتار استدلالی و توصیفی دانشجویان ایرانی سطح متوسط زبان خارجی انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1390
  بیتا بهرامی زیارانی   موسی احمدیان

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ی میان برون گرایی/درون گرایی و عملکرد نوشتار استدلالی و توصیفی دانشجویان ایرانی یادگیرنده زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی براساس نوع نوشتار آنها در دو مقیاس کلی و تحلیلی است. بر این هدف، تعداد 55 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی و همگن از نظر سطح زبان در دانشگاه اراک به عنوان آزمودنی ها انتخاب شدند. آزمودنی ها براساس یک آزمون زبان (آزمون میشیگان) برای تعیین گروه همگن از نظر سطح زبانی (سطح متوسط) و پرسشنامه شخصیت آیزنک به دو گروه شخصیتی(برون گرا/درون گرا) تقسیم شدند. سپس به آزمودنی ها دو فعالیت نوشتاری (توصیفی و استدلالی) داده شد تا برای هر یک متنی بنویسند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که میان عملکرد گروه برون گرا و درون گرا در نوع نوشتار توصیفی در مقیاس تحلیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. به علاوه، درمقیاس کلی نیز در عملکرد دانشجویان برون گرا و درون گرا در نوع نوشتاری استدلالی نتایج نشان دادند که دانشجویان درون گرا نسبت به دانشجویان برون گرا عملکرد بهتری داشته اند. بر این اساس چنین می توان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی زبان آموزان همچون برون گرایی/درون گرایی می توان درکسب مهارت نوشتاری زبان تا حدودی تاثیرگذار باشد. از این رو، به نظر می رسد که با توجه به ویژگی های شخصیتی زبان آموزان در محیط های آموزشی می توانند تاثیر داشته باشد. واژگان کلیدی: برون گرایی،درون گرایی، نوشتار استدلالی، نوشتار توصیفی ، مقیاس کلی ، مقیاس تحلیلی

سنجش پوشش واژگانی فیلم های پویانمایی با بکارگیری برنامه ی دامنه برای تحلیل واژگان در کتاب درسی انگلیسی پیش دانشگاهی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  محسن کلیددار   موسی احمدیان

این تحقیق بر روی 50 دانش آموز پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی برای بررسی تاثیر تماشای پویانمایی در یادگیری واژگان جدید کتاب درسی انگلیسی پیش دانشگاهی ایران انجام گردیده است. شرکت کنندگان در این تحقیق همگی مرد و ازبین دانش آموزان پیش دانشگاهی شاهد در شوش بودند. تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله ی اول این تحقیقˌ 10 پویانمایی متفاوتˌ که بین سال های 2002 تا 2012 تولید شده و در بین نخستین 300 پویانمایی محبوب جهان قرار داشتند به صورت تصادفی انتخاب و به دقت از نظر پوشش واژگانی با استفاده از برنامه ی دامنه و برنامه ی فراوانی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت یک پویانماییˌ به نام chicken littleˌ که بیشترین واژگان جدید کتاب پیش دانشگاهی را در خود داشت انتخاب شد. در مرحله دومˌ یک امتحان تعیین سطح آکسفورد برگزار شد و بر اساس نتایج آن شرکت کنندگان به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. محقق یک امتحان واژگان مناسب سطح دانش آموزان پیش دانشگاهی به عنوان پیش-آزمون انتخاب کرد و این امتحان از هر دو گروه قبل ازانجام تحقیق گرفته شد. همچنین از هر دو گروه خواسته شد معادل فارسی تعدادی از واژگان جدید کتاب پیش دانشگاهی را در امتحانی دیگر بنویسند. سپس پویانمایی برگزیده به شرکت کنندگان در گروه آزمایش داده شد تا به خانه برده و هر چند بار که مایل بودند تماشا کنند. به شرکت کنندگان در گروه گواه به صورت سنتیˌ یعنی از طریق خوانندن و ترجمه ی متنˌ درس داده شد. بعد از یک فاصله ی دو هفته ایˌ آزمونی مشابه با چیدمانی متفاوت برگزار شد. نمرات شرکت کنندگان درپایان تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد هر دو گروه وجود داشت اما تفاوت بین عملکرد گروه آزمایش و گروه گواه از نظر آماری معنی دار نبود. یافته های این تحقیق بیان می کند که تماشای پویانمایی های انگلیسی برای یادگیری واژگان جدید کتاب درسی انگلیسی پیش دانشگاهی ایران در کوتاه مدت چندان موثر نبوده است.

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد زبان آموزان ایرانی در فرمت های مختلف آزمون گرامر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1392
  زهرا مظفری   مجید عامریان

تحقیق حاضربا هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد زبان آموزان در فرمت های مختلف آزمون های گرامر به انجام رسیده است. نمونه مورد پژوهش شامل 20دانشجو از دانشگاه اراک بود که بر اساس نمره هایشان در تست تعیین سطح آکسفورد (2001) و تست هوش جنسن (2003) جهت اطمینان از همگن بودن افراد از نظر توانش زبان انگلیسی و بهره هوشی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان (1997) و یک تست گرامر متشکل از فرمت های متفاوت (صحیح-غلط، جای خالی، چهار گزینه و پاسخ کوتاه) بوده است که پیش از ارائه به نمونه پژوهش توسط محقق طراحی و مورد پیش مطالعه قرار گرفته بود. داده های این پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از فرمول های آماری pearson ، spearmans rho، و مانووا manova)) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد هیچ رابطه معناداری مابین هوش هیجانی ونحوه عملکرد زبان آموزان ایرانی درفرمت های مختلف تست های گرامر وجود ندارد.

بررسی فراگیری و یادآوری واژگان زبان، و نگرش زبان آموزان ایرانی سطح متوسط از دیدگاه فرهنگی-اجتماعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  اذر تاج آبادی   موسی احمدیان

تحقیق حاضر تاثیر به کارگیری همکاری در گفتگو را به عنوان یک تکنیک فرهنگی-اجتماعی برروی فراگیری، یادآوری، و نگرش انگلیسی آموزان ایرانی سطح متوسط پایین مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، 88 یادگیرنده همگن از آموزشگاه های زبان شهرهای اراک و اصفهان در دو مرحله این تحقیق، تحقیق آزمایشی و تحقیق اصلی، شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان ابتدا در پیش آزمون شرکت نموده و پرسشنامه پیشنهای را پر نمودند. سپس به دو گروه همکاری و فردی تقسیم شدند و بمدت دو هفته تحت آموزش قرار گرفتند. در گروه همکاری، یادگیرندگان 6 فعالیت واژه-محور را با کمک یادگیرندگان دیگر تکمیل نمودند، در حالیکه در گروه فردی فعالیت ها به صورت انفرادی تکمیل شدند. پس از پایان آموزش از شرکت کنندگان پس آزمون گرفته شد و آنها یک پرسشنامه نگرشی پر نمودند. سه ارزیاب آزمون ها را مورد ارزیابی قرار دادند و نمرات شرکت کنندگان توسط تحلیل واریانس و آزمون تی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که گروه همکاری به طرز معناداری در فراگیری و یادآوری واژگان مورد نظر نسبت به گروه فردی عملکرد بهتری داشته اند. در آخر، نگرش یادگیرندگان نسبت به همکاری در گفتگو و فعالیت فردی مورد بررسی قرار گرفت. دلایل ممکن برای نتایج بدست آمده و کاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان و تدوین سرفصل درسی مورد بحث قرار گرفت.

مطالعه شباهت ها و تفاوت های ایدئولوژیکی در مناظره انتخابای اوبما و رومنی براساس مدل گفتمانی وندایک و کاربردهای آموزشی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  نجمه تیما   هوشنگ یزدانی

چکیده تجزیه وتحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک اصل اساسی در ساختار گفتمانی زبان امکان پاسخگویی به سوالاتی را درباره ماهیت ایدئولوژپکی گفتمان فراهم می کند. در حقیقت، هدف نهایی هر مطالعه در حوزه تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی بر ملا کردن ساختار ایدئولوژیکی است که در گفتمان پنهان است. با استفاده از مدل اجتماعی- شناختی وندایک (2000الف)، این مطالعه سعی دارد تا گفتارهای ایدئولوژیکی به کار برده شده توسط باراک حسین اباما و میت رامنی را دردومناظره تلوبزیونی ریاست جمهوری آمریکا که در تاریخ 3 و22 اکتبرسال 2012 برگزارشد، بررسی کند. با این هدف، رونوشت دو مناظره پیرامون مسائل داخلی و خارجی انتخاب شد تا با استفاده از آن ها به شیوه درستی تفاوتها و شباهت های ایدئولوژیکی میان دو کاندبدا و همچنین تفاوت های اجتماعی، سیاسی وایدئولوژیکی که اغلب متمایز کننده شخصیت های سیاسی از یک دیگر است، مشخص شود. با انجام بررسی های کمی و کیفی بر روی داده های جمع آوری شده، نتایج این مطالعه نشان داد که اگر چه هر دو کاندیدا کم و بیش از راهبرد های ایدئولوژیکی مشابهی استفاده کرده اند آن چه که سبب تفاوت های ایدئولوژیکی میان دو کاندیداشده است روش های متمایزی است که آن ها برای رسیدن به هدف نهایی خود که "مثبت نمایی خود" و " منفی نمایی دیگران" است، به کار برده اند. با استفاده ازنتایج این مطالعه چهارچوبی قوی ایجاد می شود که با استفاده ازآن تحلیل گران و دانش آموختگان آموزش زبان می توانند به درک بهتری از کلام و ویژگی های آن برسند. واژگان کلیدی: تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی، مدل اجتماعی- شناختی ون دایک (2000الف)، گفتارهای ایدئولوژیکی، مناظره ریاست جمهوری آمریکا، راهبرد های گفتمانی ،مثبت نمایی خود، منفی نمایی دیگران

بررسی تطبیقی فراگیری واژگان زبان انگلیسی در متن بر مبنای متن نوشته و روش رایانه ای توسط انگلیسی آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  احمد گودرزی   موسی احمدیان

فراگیری واژگان یک زبان بیگانه ، به عنوان عاملی اساسی درایجاد ارتباط موفق در آن زبان به حساب می آید وازاین رو به یکی از مسائل اساسی در آموزش زبان محسوب می شود. فناوری های جدید در این زمینه نقش قابل توجهی داشته اند. یکی از فناوری ها، یادگیری زبان از طریق رایانه (call) می باشد که به " کاوش و مطالعه در زمینه کاربرد های رایانه در آموزش و فراگیری زبان" اطلاق می شود (لوی، 1997: 1). اهمیت این موضوع باعث شد تا تحقیق حاضر با موضوع یادگیری واژگان درمتن به صورت متن نوشته و ازطریق رایانه، انجام گردد. نرم افزار پاور پوینت برای زمینه سازی واژگان انتخاب و مطالب درسی یکسان که در گروه متن نوشته و نیز در گروه مبتنی بر رایانه به کار برده شد. برای انجام این تحقیق، یک گروه 60 نفره از دانش آموزان پیش دانشگاهی انتخاب گردیدند. با استفاده از آزمون توانش زبانی میشیگان (mtelp (1982)) همگونی بسندگی زبانی شرکت کنندگان بررسی گردید و 52 نفر با نزدیک ترین نمرات به میانگین نمرات انتخاب گردیدند و به صورت اتفاقی به دو گروه متن نوشته (pb)و مبتنی بر رایانه (cb) تقسیم شدند. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه شرکت کنندگان واژگان مورد استفاده در تدریس را نمی دانند، پیش آزمونی شامل 70 واژه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. گروه pb، واژگان در متن را مبتنی بر متن نوشته و گروه cb، واژگان در متن را مبتنی بر رایانه را دریافت نمودند. بعد از هر جلسه آموزش، آزمونی کوتاهی شامل 10 سوال از واژگان تدریس شده در همان جلسه، از هر دو گروه گرفته شد (آزمون آنی). در نهایت، پیش آزمون برای سنجش میزان یادگیری شرکت کنندگان،باری دیگراز هر دو گروه گرفته شد. علاوه بر این، آزمون استاندارد شده ای شامل 60 سوال از از هر دو گروه گرفته شد (آزمون فاصله دار). مجموعه محاسبات t-testبر روی داده های به دست آمده از طریق نرم افزار محاسباتی spss (نسخه 18) انجام شد. با در نظر گرفتن نتایج تحقیق، مشخص شد که زمینه سازی مبتنی بر رایانه تاثیر بیشتری نسبت به زمینه سازی مبتنی بر متن نوشته در دانش آموزان پیش دانشگاهی داشته است. نتیج به دست آمده، می تواند به دلیل تاثیر انکار ناپذیر فناوری های جدید، مانند call، بر یادگیری زبان باشد که این امکان را به فراگیران می دهد تا مفاهیم عینی را به مفاهیم ذهنی تبدیل کنند. در این روش، فراگیران در نتیجه داشتن امکان دستکاری در فضای یادگیریشان، تشویق و تحریک می شوند. استفاده از رایانه در فراگیری زبان (call) نه تنها در در کلاس های آموزش زبان بلکه در کلیه دروس ممکن است باعت ایجاد انگیزه بیشتر در فراگیران و معلمان شده و در نتیجه فعالیت بیشتر دانش آموزان در کلاس های زبان و دیگر کلاس های آموزشی شود.

نظریه ی فرهنگی-اجتماعی در عمل: تاثیر حمایت معلم، کلاس، و همکلاسی بر پیشرفت مهارت نوشتار زبان آموزان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  احسان مهری   مجید عامریان

یکی از تاثیر گذارترین مفاهیم در حوزه ی تحقیقات مربوط به رشد زبان از نگاه نظریه ی فرهنگی-اجتماعی، مفهوم محدوده ی پیشرفت احتمالی است. این مفهوم فرصتی را برای زبان آموزان جهت پیشرفت توانایی های خود مهیا میسازد. محققین معتقد اند که پیشرفت زبانی افراد از طریق حمایت در فرایند یادگیری زبان رخ میدهد (برونر ، 1983). در پژوهش حاضر، به تاثیر سه نوع تکنیک حمایت تحت عناوین حمایت معلم، کلاس، و همکلاسی بر پیشرفت نوشتار زبان آموزان انگلیسی می پردازد. بر این هدف، از دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه اراک 30 نفر انتخاب شدند. دانشجویان این کلاس واحد مقاله نویسی را میگذراندند که در آن 19 نفر در یک کلاس، به عنوان گروه ازمایشی، و11 نفر بقیه در کلاسی دیگر، به عنوان گروه کنترل، شرکت داشتند. میزان همگنی سطح زبان انگلیسی این دو گروه از طریق آزمون تعیین سطح اکسفورد مشخص گردید. سپس ، گروه آزمایش تکنیک های حمایت معلم، کلاس، و همکلاسی را در سه جلسه ی متوالی ، و گروه کنترل سه تکنیک فردی را تجربه کردند. تجزیه و تحلیل کمی داده ها با استفاده از آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون ، و ازمون چندمتغیری نشان داد که گروه کنترل عملکرد نسبتا بهتری نسبت به گروه آزمایش داشته اند. علاوه بر این، کیفیت تعامل در جلسه حمایت معلم نسبت به جلسات حمایت کلاس و همکلاسی بیشتر بود. برای بررسی دلایل این نتایج ، تعامل شرکت کنندگان در گروه آزمایش به صورت تحلیل کیفی بررسی شد. در پایان ، نتایج تحلیل کمی و کیفی به بحث گذاشته شد و کاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شد.

تاثیر بهبود داده بصری و سبک یادگیری کلی گرا/جزیی گرا بر یادگیری حرف تعریف زبان انگلیسی توسط زبان آموز ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مجتبی فراهانی   حمیدرضا دولت آبادی

این پزوهش تاثیر بهبود داده بصری و سبکهای یادگیری کلی گرا و جزیی گرا را در یادگیری حروف تعریف انگلیسی روی زبان آموزان ایرانی بررسی میکند. برای این منظور در جلسه ی اول از میان 55 نفر از دانشجویان سال دوم و سوم رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اراک ، 4 نفر از طریق آزمون انتخاب شدند. از این تعداد نیمی در گروه آزمایشی و نیم دیگر در گروه کنترل )qpt ( تعیین سطح سریع قرار گرفتند. سپس برای تعیین سبک های یادگیری کلی گرا و جزیی گرا در دو گروه در همان جلسه از آنها جواب دهند. برای اینکه میزان اطلاعات )lspi( خواسته شد تا به سوالات شاخص ترجیح سبک یادگیری نیز برگزار شد. در )pretest( افراد از حروف تعریف انگلیسی سنجیده شود در پایان جلسه، آزمون اولیه جلسه ی دوم و سوم گروه آزمایشی 5 متن را که در آنها حروف تعریف انگلیسی بهبود داده شده بودند یک به یک مطالعه کرده و بلافاصله خلاصه ای ازهر متن را در پشت برگه ی مربوطه بدون بازگشت دوباره به متن نوشتند. گروه کنترل اینکار را با نسخه ی بهبود نیافته ی همان متون انجام دادند. در جلسه ی چهارم زبان پاسخ دادند. داده های این پژوهش پس از جمع آوری در اختیار )posttest( آموزان به سوالات آزمون ثانویه قرار داده شد تا با استفاده از فرمول های آماری تحلیل )spss( نسخه 12 نرم افزار آماری اس پی اس اس factorial ( تحلیل کوواریانس دو طرفه )factorial anova( واریانس دو طرفه یا فاکتوریال مورد تجزیه و )repeated measure anova( و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر )ancova تحلیل قرار گیرند. نتایج حاصل از این تحلیل های آماری نشان دادند که بهبود داده بصری و سبکهای یادگیری کلی گرا و جزیی گرا تاثیر معناداری در یادگیری حروف تعریف انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی ندارند. محدودیت ها، کاربرد یافته های این تحقیق، و پیشنهادات برای مطالعات آتی در فصل آخر به تفضیل آمده است.

تحلیل گفتمان انتقادی دو روزنامه نیویورک تایمزو سوریه تایمز پیرامون بحران سوریه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1393
  مرجان قبادی   موسی احمدیان

این تحقیق که درچارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به انجام رسیده است، قصد آن دارد تا بازنمایی بحران سوریه را در دو روزنامه نیویورک تایمز و سوریه تایمز مورد بررسی قرار دهد تا جایی که نشان دهد که چگونه وقایع از نقطه نظر ایدئولوژیک در گفتمان مطبوعاتی شکل می گیرند. چارچوب نظری ون دایک 2000 جهت بررسی استراتژی های گفتمان مدار به کاررفته در این دو روزنامه مورد استفاده قرارگرفته است.

تأثیر تکرار واژگان تدریس شده توسط آموزگاران بر بهبود بازیابی اطلاعات زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  میلاد پیراسته   موسی احمدیان

this study investigates the effect of teacher’s repetition as an input enhancement technique in explicit teaching of vocabulary items on efl learners’ later retrieval. to this end, 66 persian speaking english learners, aged 18 - 29, homogenized through a standard proficiency test (opt), were chosen and put into two experimental and control groups, each 33 learners. general service list (gsl), a list of the most frequent english words designed by west (1953), was given to all the participants to tick their unknown items. among words unknown to all the participants, 80 words were chosen and taught to both groups during 10 sessions. in the experimental group, teaching was accompanied by repetitions to enhance the input, but in the other group no repetitions were used.

مقایس? نحو? ترجم? استعارات در دو اثر ترجمه شد? فارسی از رمان به سوی فانوس دریایی ویرجینیا ولف توسط صالح حسینی و خجسته کیهان: همراه با کاربردهایی برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1393
  رضوان دریس پور   مجید عامریان

در این مطالعه نحو? ترجم? استعارات رمان به سوی فانوس دریایی اثر ویرجینا ولف در دو ترجم? فارسی آن از حسینی (1991) و کیهان (2007) بر اساس دو دسته بندی مشهور در طول مطالعات استعاره، یعنی دسته بندی لیکاف و جانسون (1980) و نیومارک (1988) مورد بررسی قرار گرفته است.جنب? دیگر این مطالعه، بررسی میزان تشابه هریک از دو متن ترجمه شده به متن مبدأ، میزان تشابه متون ترجمه شده به یکدیگر و میزان شباهت استعارات در دو دسته بندی به کار گرفته شده را دربرمی گیرد.

مطالعه رابطه بین هوش هیجانی. مهارت نوشتن و توانش زبان در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  یعقوب هاشمی   هوشنگ یزدانی

نخستین هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت نوشتن در فراگیران زبان دوم و تاثیر آنها بر یکدیگر است. هدف دیگر این تحقیق، بررسی تاثیر توانش زبانی بر رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت نوشتن در فراگیران است. تعداد 89 نفر دانشجوی زبان انگلیسی بعنوان گروه تحیقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات لازم از آزمون تعیین سطح، آزمون ریون، پرسشنامه هوش هیجانی و مهارت نگارش استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، نشان داد ضریب همبستگی معنا داری بین هوش هیجانی و مهارت نوشتن وجود دارد. این بدان معنی است که درصورت افزایش هوش هیجانی، مهارت نوشتن افزایش می یابد. در حالیکه، نتایج این تحقیق نشان داد که سطح مهارت در رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت نوشتن تاثیری ندارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت هوش هیجانی بر روی مهارت نوشتن فراگیران تاثیر بسزابی دارد. بر این اساس می توان که هوش هیجانی برای موفقیت و پیشرفت تحصیلی کارآمد است. از این رو، به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی فراگیران در محیط آموزشی برای موفقیت تحصیلی فراگیران ضروری و مفید می باشد.

بررسی تأثیر خودارزیابی بر مهارت نوشتن دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اراک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388
  علی قربانی   موسی احمدیان

مقارن با افول فرضیّات رفتارگرا و گرایش به سمت و سوی نگرش های ارتباطی، آموزش فراگیر محور روی کار آمده و به همراهی خواست دانش پژوهان برای اصالت متون جایگاه فراگیر را در فرایند سنجش ارتقا بخشید. این جایگاه جدید همچنین در نتیجه ی الزام گرایش ارتباطی برای شرکت فراگیر در چرخه ی کامل یادگیری ازجمله سنجش حاصل گشت. از جمله تکنیک های متناسب با این نگرش خوسنجی است، که راهبردی است فراشناختی که به فراگیران کمک کرده تا عملکرد خود را ارزیابی نمایند. مطالعه ی حاضر با رویکردی تجربی، در بافت زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، به بررسی تأثیر خودارزیابی بر روی مهارت نوشتن پرداخته است. 32 آزمودنی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی مهندسی عمران دانشگاه اراک در این پژوهش شرکت یافتند که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گشتند. در این مطالعه، سه تن از معلّمان کارآزموده ی زبان انگلیسی نقش ارزیاب را برعهده داشتند. این پژوهش طی سه مرحله انجام پذیرفت که طی مرحله اوّل، گروه آزمایش موضوع مقاله و دوره ی آموزشی، شامل مقدمه ای بر خودارزیابی و راهنمای خودارزیابی را دریافت نمود؛ درحالی که گروه گواه فقط موضوع مقاله را دریافت کرد. در مرحله ی دوّم، پس از سه جلسه بحث و گفتگو با گروه آزمایش از آنها خواسته شد تا مقاله ی خود را بر اساس راهنمای خودارزیابی سنجیده و ارائه نماید، در حالی که گروه دیگر تنها موظّف به ارائه ی مقاله ی خود بود. در مرحله ی آخر، علاوه بر ارائه موادّ آموزش خودارزیابی به گروه گواه، پرسشنامه ای نیز بین اعضای هر دو گروه توزیع گردید تا درکی از بینش آنها از شرکت در این مطالعه حاصل گردد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از این امر است که گروه آزمایش بهتر از گروه گواه عمل نموده است. همچنین، برخی از علل مربوط به تمایزات و شباهت های مربوط به ارزیابی فراگیران و معلّمان شناسایی گردید. ضریب همبستگی مطلوبی نیز بین میانگین ارزیابی نهایی ارزیاب ها و خودارزیابی آزمودنی ها بدست آمد. مشاهده گردید که بر اساس ارزیابی نهایی ارزیاب ها علی رغم اینکه جنسیت تأثیری در نمره نهایی آزمودنی ها نداشته است، به طور کلّی آزمودنی های زن تخمینی پایین تر و آزمودنی های مرد تخمینی بالاتر از نمره نهایی خود ارائه دادند. یافته های این بررسی می تواند گواهی بر اثربخشی خودارزیابی بر مهارت نوشتن به شمار آمده و فصلی دیگر برای حضور معلّمان و فراگیران در فرایند یادگیری و ارزیابی قلمداد گردد.