تاثیر مخمر ساکارومایسز سرویسیه بر تولید، ترکیب شیر و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین

پایان نامه
چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مخمر ساکارومایسز سرویسیه بر تولید، ترکیب شیر و فراسنجه¬های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد. به همین منظور از تعداد 12 راس گاو شیرده با میزان تولید روزانه 5 ± 30 کیلوگرم و وزن اولیه 50±700 کیلوگرم استفاده شد. طول دوره آزمایش 28 روز بود که 21 روز آن دوره عادت¬پذیری و 7 روز آخر دوره اصلی بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد (جیره بدون استفاده از پروبیوتیک)، 2- جیره حاوی 6 گرم در روز پروبیوتیک بود که به طور گروهی و در حد اشتها، به صورت کاملاً مخلوط تغذیه شدند. در طی این دوره آزمایش، تولید شیر گاوها در روزهای 14 و 21 و 28 آزمایش رکوردبرداری شد. نمونه¬گیری از شیر در هفته اصلی آزمایش جهت تعیین ترکیبات انجام و نمونه¬های جمع-آوری شده در دمای 4 درجه سانتی¬گراد نگهداری و مقادیر درصد پروتئین، چربی، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی آن توسط دستگاه میلکواسکن اندازه¬گیری شد. به منظور اندازه¬گیری فراسنجه¬های بیوشیمیایی خون، در پایان دوره، 2 ساعت پس از تغذیه صبحگاهی از ورید وداج هر راس گاو خونگیری به عمل آمد. نتایج نشان دادند که افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره اثر معنی¬داری بر مصرف ماده خشک در گاوهای شیرده هلشتاین در مقایسه با گروه شاهد نداشت؛ با این وجود، میزان تولید شیر به طور معنی¬داری (01/0>p) در گاوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسز سرویسیه در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. علاوه¬براین، راندمان خوراک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین، مکمل نمودن 6 گرم در روز مخمر ساکارومایسز سرویسیه به طور قابل توجهی (0001/0>p) درصد چربی شیر را در گاوهای هلشتاین افزایش داد و تمایل (06/0=p) به کاهش نیتروژن اوره¬ای شیر داشت. در حالی که، درصد پروتئین و لاکتوز شیر تحت تاثیر افزودن 6 گرم در روز مخمر ساکارومایز سرویسیه در جیره قرار نگرفت. علاوه¬براین، مکمل نمودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره منجر به افزایش معنی¬دار گلوکز (001/0>p)، کلسترول (05/0>p)، کلسیم (0001/0>p) و فسفر (0001/0>p) سرم خون و نیز کاهش معنی-دار (05/0>p) نیتروژن اوره¬ای خون در گاوهای شیرده هلشتاین شد. همچنین، افزودن مخمر در جیره تمایل به افزایش انسولین (079/0=p)، hdl (052/0=p) و نیز تمایل به کاهش nefa (057/0=p) در سرم خون گاوهای شیرده هلشتاین داشت. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره باعث بهبود عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین شد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

در این پژوهش از 16 راس گاو هلشتاین (8 راس زایش اول و 8 راس زایش دوم به بالا) با میانگین روزهای شیردهی 30±60 روز و میانگین تولید شیر 3 ± 33 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با اندازه گیری‌های تکرار شده استفاده شد. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک یک زایش و دو زایش به بالا و به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی اول شامل جیره پایه(حدود60% کنسانتره و...

متن کامل

تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

در این پژوهش از 16 راس گاو هلشتاین (8 راس زایش اول و 8 راس زایش دوم به بالا) با میانگین روزهای شیردهی 30±60 روز و میانگین تولید شیر 3 ± 33 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با اندازه گیری های تکرار شده استفاده شد. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک یک زایش و دو زایش به بالا و به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی اول شامل جیره پایه(حدود60% کنسانتره و ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد تولید شیر و برخی متابولیت‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

  اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد تولید شیر و برخی متابولیت‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین     میثم منیعی1*، کیوان کرکودی2 و حسن فضائلی‌ 3     1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران   2 - استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران   3 - دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران     تاریخ دریافت:20/2/86 ت...

متن کامل

تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی طی دوره انتقال در گاوهای شیری هلشتاین بود. بدین منظور 60 رأس گاو شیری هلشتاین آبستن چند شکم زایش  بر اساس پیش بینی زایش به طور تصادفی انتخاب شدند. گاوها از روز 21 قبل از زایش تا روز 21 پس از زایش در یکی از سه گروه تیماری قرار گرفتند: 1- جیره کنترل که دارای پودر چربی اشباع (پالم) بود (20= n)، 2- جیره دار...

متن کامل

مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین در استان کرمان

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجه­ های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام گردید. به ­منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایش ترکیب شیمیایی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا کم ­تر بود ...

متن کامل

اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته به ترتیب 4/25، 31، 22 و 23 درصد از ماده خشک جیره بودند. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023