بررسی رابطه خلاقیت و جهت گیری هدف پیشرفت با سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 93-92

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده اسعد رسولی
  • استاد راهنما فیروزه سپهریان آذر
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خلاقیت جهت گیری هدف پیشرفت با سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی هست؛ که جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان ابتدایی مدارس شهرستان پیرانشهر که درسال تحصیلی 93-92 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند، به تعداد 550 نفر می باشد که از این تعداد 347 مرد و 203 زن می باشد. حجم نمونه شامل 224 نفر 90 زن و 130 مرد است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای موردمطالعه از سه پرسش نامه سبک های مدیریت کلاسی، خلاقیت عابدی و جهت گیری هدف میگلی استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده به وسیله روش های آماری همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون تی دو گروه مستقل موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که: خلاقیت و مولفه های جهت گیری هدف با سبک مدیریت کلاسی تعاملی و مداخله گرایانه رابطه معناداری دارند. خلاقیت با مولفه های جهت گیری هدف رابطه دارد. و رابطه جهت گیری هدف با سبک مدیریت کلاسی تعاملی و مداخله گرایانه معنی دار می باشد. خلاقیت وجهت اهداف می توانند تغییرات سبک مدیریت کلاسی تعاملی و مداخله گرایانه را پیش بینی کنند اما پیش بینی سبک غیر مداخله گرایانه معنادار نبود. و همینطور نتایج نشان داد که میانگین سبک مدیریت کلاسی غیر مداخله گرایانه در زنان به طور معناداری بالاتر است ولی بین زنان و مردان در خلاقیت و سبک مدیریت کلاسی تعاملی و مداخله گرایانه تفاوت معنی داری وجود ندارد. این تحقیق برای مراکز آموزش معلمان می تواند مفید باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین مدیریت دانش، رهبری توزیع شده و خلاقیت در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان قرچک.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش، رهبری توزیع شده و خلاقیت در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان قرچک است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش و معلمان شهرستان قرچک در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 620 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و بر اساس جدول مورگان 237 نفر یه عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور گردآو...

بررسی مخوانع اجرای روش های نوین تدریس علوم تجربی ازدیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان بابل در سال تخصیلی 91-92

در پژوهش حاضر تحت عنوان« بررسی موانع اجرای روش های نوین تدریس در میان معلمان درس علوم تجربی دوره ابتدایی شهرستان بابل در سال تحصیلی 92-91»مجموعاً ده سوال پژوهشیدر سه محور ، موانع ناشی از معلم ، موانع ناشی از برنامه درسی و موانع ناشی از مدرسه (سنجش تاثیرویژگی های فردی، سطح معلومات و صلاحیت های تدریس معلمان ، نوع محتوای درسی ، نوع راهنمای معلمان ، نوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، نوع وسایل آموزشی ، نو...

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در سال تحصیلی 90-91

پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی رابطه میان انواع سبک های مدیریت با میزان انگیزش شغلی معلمان در مدارس شهرستان تاکستان در سال تحصیلی 90-91 با هدف تعیین همبستگی بین سبک های مدیریت و انگیزش شغلی کارکنان. جامعه تحقیق را ، کلیه مدیران و معلمان مدارس آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در سال تحصیلی 91-90 تشکیل داده اند ، که مدیران 70 نفر و معلمان 1309 نفر بوده است . نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد...

بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از تعیین رابطه بین سبک زندگی و خلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش­آموزان دختر.  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش ، از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهرستان خوی است. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که عدد (361n=  ) به دست آمد و از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای ا...

متن کامل

بررسی رابطه پیش بینی کننده های فردی و سازمانی با تعهد حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر (آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلم و هویت سازمانی)

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین پیش بینی کننده های فردی و سازمانی تعهد معلم و نقش میانجی خودکارآمدی و هویت سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 92 – 91 که تعداد آنان 585 نفرمی باشد که از میان آنها تعداد 233 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب شدند. در پرسشنامه سوالات مربوط به هویت از تعری...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}