تعیین مقادیر بتاکاروتن و ویتامین a سرم و کبد گوسفند در کشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

پایان نامه
چکیده

به دلیل نقش ویژه ویتامین a در بافتها و اعضاء مختلف، در شرایط کمبود آن نشانه های بالینی متنوعی مشاهده می گردد. به علاوه در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه های بالینی مشهود مطرح است‎‏، کاهش بهروری همچون ناباروری پدید می آید. در مطالعه حاضر تغییرات فصلی بتاکاروتن و ویتامینa سرم و کبد گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفته است‏. ‏‏در فاصله آبان ماه سال 1392 لغایت تیر ماه سال 1393 مجموعا 360 راس گوسفند نمونه گیری شدند. برای اندازه گیری فاکتورهای فوق از روش اسپکتروفتومتری استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمونt مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین و اشتباه استاندارد غلظت بتاکاروتن و ویتامینa سرم و کبد به ترتیب5/1± 9/209 , ‏9/0±98 (میکروگرم در دسی لیتر)و 4/0±8/19, 8 /0±3/32 (میکروگرم در گرم) تعیین گردید. اگرچه غلظت مواد اندازه گیری شده در بین دو گروه سنی مختلف اختلاف آماری معنی دار نداشت اما میزان سرمی و کبدی ویتامینa در بین دو جنس واجد تفاوت آماری با معنایی بود، به نحوی که در مقدار سرمی ویتامین درجنس نر بیشتر از ماده و مقدار کبدی آن در جنس ماده بیشتر از گوسفندان نر تعیین گردید. همچنین غلظت ویتامین aسرم در بین دو فصل اختلاف آماری معنی داری را نشان داد. در فصل گرم مقدار این فاکتور بیشتر از فصل معتدل بود.

منابع مشابه

تعیین مقادیر بتاکاروتن و ویتامین Aسرم و کبد گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

به­دلیل نقش ویژه ویتامین A در بافت­ها و اعضاء مختلف بدن، در شرایط کمبود آن نشانه­های بالینی متنوعی مشاهده می­گردد. به­علاوه، در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه­های بالینی مشهود مطرح است‎‏، کاهش بهره­وری همچون ناباروری پدید می­آید. در مطالعه حاضر تغییرات فصلی بتاکاروتن و ویتامین A سرم و کبد گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفته است‏. ‏‏در فاصله آبان ماه سال 1...

متن کامل

تعیین مقادیر بتاکاروتن و ویتامین a سرم و کبد بز در کشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

ویتامین a یکی از ضروری ترین اجزاء جیره ی غذایی است که به واسطه ی داشتن نقش های متفاوت در بدن، کمبود آن نشانه های بالینی متنوعی را سبب می گردد. تأیید آزمایشگاهی کمبود ویتامین a وابسته به تخمین غلظت این ویتامین در خون و کبد است. در مطالعه ی حاضر تغییرات فصلی بتاکاروتن و ویتامینa سرم و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفت.‏ ‏‏در فاصله آبان ماه سال 1392 لغایت تیر ماه سال 1393،...

تعیین مقادیر بتاکاروتن و ویتامین aسرم و کبد گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

به­دلیل نقش ویژه ویتامین a در بافت­ها و اعضاء مختلف بدن، در شرایط کمبود آن نشانه­های بالینی متنوعی مشاهده می­گردد. به­علاوه، در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه­های بالینی مشهود مطرح است‎‏، کاهش بهره­وری همچون ناباروری پدید می­آید. در مطالعه حاضر تغییرات فصلی بتاکاروتن و ویتامین a سرم و کبد گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفته است‏. ‏‏در فاصله آبان ماه سال 1...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی کشتارگاهی وضعیت کبالت در سرم و کبد گاو در فصول مختلف سال

زمینۀ مطالعه: کبالت یک ماده غذایی ضروری برای نشخوارکنندگان است که برای سنتز ویتامین 12B توسط میکروفلور شکمبه مورد نیاز است. کمبود کبالت می‌تواند منجر به کمبود ویتامین 12B شود که در بسیاری از واکنش‌های متابولیکی بدن نقش اساسی دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کبالت در سرم خون و کبد گاو انجام گرفت. روش‌کار: غلظت کبالت سرم و کبد به ترتیب در 151 و 196 رأس گاو کشتاری در شهرستان ارومیه در فص...

متن کامل

بررسی پارامترهای ویتامین A و بتاکاروتن سرم و کبد در گاو نژاد هلشتاین و دو رگه آن در طول یکسال در کشتارگاه قائم شهرستان تهران

هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته های بالینی صورت گرفت . طرح : مطالعه میدانی. حیوانات : سیصد رأس گوسفند . روش کار : تعداد سیصد رأس گوسفند در تابستان 1379 در کشتارگاه قائم شهر تحت مطالعه بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند . قبل از کشتار تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت اخذ و عقده های لنفاوی و رنگ مخاطات ( چشم و واژن ) مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده دامپزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023