تاثیر هوش هیجانی بر مهارت خواندن و کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن زبان آموزان دبیرستانی ایرانی

پایان نامه
چکیده

در سال های اخیر تحقیقات متعددی بر اهمیت نقش هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی در محیط های آموزشی تاکید کرده اند.هوش هیجانی توانایی کنترل و مدیریت کردن احساسات و هیجانات می باشد که در فرآیند یادگیری زبان تاثیر گذار می باشد .هوش هیجانی هم بر محیط آموزشی و هم بر زبان آموز در طی فرآیند یادگیری زبان تاثیر می گذارد .بنابراین ابداع شیوه های مفید و سازنده برای افزایش هوش هیجانی در کلاس های درس آموزش زبان انگلیسی در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. زبان یک توانایی می باشد که شامل مهارت های خواندن،نوشتن،گوش دادن و صحبت کردن می شود و مهارت خواندن نقش کلیدی را در یادگیری زبان ایفا می کند هم به عنوان یک مهارت و هم به عنوان روشی برای یادگیری.در سال های اخیر برخی از محققان رابطه معناداری را بین هوش هیجانی و توانایی خواندن و راهبردهای یادگیری یافته اند.از اینرو هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت هوش هیجانی بر توانایی خواندن ،درک مطلب و کاربرد راهبرد های خواندن دانش آموزان دبیرستانی ایرانی است.58 نفر از دانش آموزان در این تحقیق شرکت کرده اند.دستورالعمل های برنامه مدیریت هوش هیجانی کاظمی و همکاران برای آموزش هوش هیجانی به زبان آموزان گروه آزمایشی استفاده شد در حالی که دانش آموزان گروه کنترل هیچ گونه آموزش هوش هیجانی را دریافت نکرده اند.از پرسش نامه هوش هیجانی،پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن و آزمون خواندن کت به عنوان پیش و پس از آزمون استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت هوش هیجانی در بالا بردن توانایی مهارت خواندن دانش آموزان موثر بوده است.همچنین مدیریت هوش هیجانی بر افزایش کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن توسط دانش آموزان تاثیر گذار بوده است.نتایج این تحقیق می تواند برای معلمان زبان انگلیسی، مربیان تربیت معلم و وزارت آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد. واژه های کلیدی: هوش هیجانی، برنامه آموزش مدیریت هوش هیجانی،توانایی درک مطلب، راهبردهای خواندن

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

متن کامل

کاربرد استراتژی فراشناختی در خواندن درمیان زبان آموزان ایرانی با مهارت های زبانی مختلف

درتحقیق حاضر استفاده از استراتژی های فراشناختی درمیان زبان آموزان ایرانی با مهارت های خواندن و درک مطلب مختلف (مهارت  خواندن  پیشرفته و متوسط), مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین میزان ارتباط بین انگیزش زبان آموزان واستفاده از استراتژی های فراشناختی نیز بررسی شده است.  .فرضیه ها ی این پژوهش عبارتند از 1) تفاوت معناداری بین دو گروه  زبان آموز پیشرفته و متوسط ازنقطه نظر کاربرداستراتژی های  فراشنا...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای خواندن زبان اموزان ایرانی

طبق آکسفورد (1990) ، "جنبه عاطفی دانش آموز، شاید یکی از مهمترین عواملی باشد که بر موفقیت یا شکست وی در یادگیری زبان تأ ثیر گذار است". عوامل عاطفی مرتبط با یادگیری زبان هیجانات، عزت نفس، تلقین،اضطراب،نگرش و انگیزش میباشد.از این میان میتوان گفت هیجانات در حیطه آموزش از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از زمان ظهورمفهوم "هوش هیجانی" و بالاخص در سال های اخیر، موضوع هوش هیجانی توجه قابل ملاحظه ای را ...

15 صفحه اول

تاثیر نگرش و انگیزه بر کاربرد استراتژیهای شناختی و فراشناختی در مهارت خواندن، توسط زبان آموزان ایرانی در مقطع کارشناسی

مطالعات انجام شده در زمینه استراتژی های مهارت خواندن در زبان دوم، بیانگر این فرضیه است که ویژگی های فردی ممکن است بازده درک مطلب مهارت خواندن را تحت تاثیر قرار دهند. فراگیران زبان دوم/خارجی هنگام خواندن یک متن ممکن است روش های متفاوتی را بکار گیرند. اتخاذ روشهای مختلف خواندن می تواند تا حدودی بستگی به اهداف، انگیزها، نگرش ها، علایق و یا دانش قبلی افراد داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر ...

نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و...

متن کامل

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری خواندن انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه‌ی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بودند.به منظور انتخاب نمونه آماری در مرحله اول، از همه مناطق آموزش وپرورش تهران، یک منطقه به ص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023