بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

پایان نامه
چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. به لحاظ روش تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان¬ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می¬دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان (1970)، تعداد 260 نفر از آنان از طریق روش نمونه¬گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفته و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه¬گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده‎های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که دو متغیر گرایش کارآفرینانه و یادگیری سازمانی از اثر مثبت و معنی‎داری بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برخوردار بوده و در حدود ‎61 درصد از واریانس آن را تبیین می¬نمایند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که متغیر یادگیری سازمانی از نقش میانجی جزئی در رابطه بین متغیر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی برخوردار بود.

منابع مشابه

رابطه یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی: مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

در محیط پویا و پیچیده کنونی، توسعه ‏ی گرایش کارآفرینانه یک شرط ضروری برای حفظ بقاء و رقابتی ماندن سازمان‌ ها به شمار می ‌آید که در این زمینه، یادگیری سازمانی از نقش کلیدی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف بررسی رابطه ‏ی بین یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان ‌های دولتی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی...

متن کامل

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

در سال‌های اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق را 1040 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول Bartlett et al. (2002)،...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

هدف این پژوهش کمی که با روش پیمایشی انجام شده است، بررسی روابط بین ابعاد تأثیرگذار سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، ۱۲3 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه...

متن کامل

تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

یکی از مهم­ترین شاخص‌های دانشگاه‌های نسل سوم یا دانشگاه‌های کارآفرین وجود فرهنگ سازمانی کارآفرینانه است. لذا، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می­شود. جامعه‌ی آماری پژوهش را 264 نفر از اعضای هیات علمی رشته‌های ک...

متن کامل

بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی

هدف عمده پژوهش حاضر بررسی و سنجش میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یاگیری سازمانی در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. در تحقیق حاضر از نظریه دانیل گولمن به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری جو سازمانی واز نظریه جورج هوبر به عنوان مبنای مطالعاتی یادگیری سازمانی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی زنجان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023