مطالعه ژن vcam-1 در بافت تومورال و نرمال بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بعنوان بیومارکر احتمالی تشخیص و پیش آگهی

پایان نامه
چکیده

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می باشد(1). سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در سراسر جهان و چهارمین علت مرگ و میر می باشد(2). بسیاری از تحقیقات در کشف و توسعه بیومارکرهای زیستی برای بهبود روند تشخیص، پیش آگهی بیمار، انتخاب درمان و پیش بینی نتایج درمان متمرکز شده اند. در این مطالعه هدف ما بررسی بیان ژنvcam-1 در بافت تومورال و نرمال مجاور تومور بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال جهت یافتن بیومارکر احتمالی به منظور تشخیص زودرس و متاستاز این بیماری و ارتباط بیان این ژن باعلایم کلینیکوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بدین منظور از 60 نمونه بافت تومورال و 39 نمونه بافت نرمال مجاور تومور از بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال برای بررسی بیان ژن vcam-1 با استفاده از تکنیک rt-pcr مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل این که ارتباط معناداری بین بیان ژن vcam-1 با نمونه های تومورال بیماران مبتلا به سرطان مشاهده شد. همچنین ارتباط قابل توجهی بین بیان ژن vcam-1 با درگیری و عدم درگیری گره های لنفاوی، جنسیت بیماران، پیشروی تومور به لایه های دیواره روده و پیشروی تومور به دیواره براساس طبقه بندی tnm و مرحله سرطان وجود داشت. با توجه به اینکه تکنیک rt-pcr از دقت بالایی برخوردار بوده و قابل اعتماد، تکرار پذیر و سریع می باشد، استفاده از آن برای تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی اهمیت ویژه ای دارد. کلید واژه: سرطان کولورکتال، vcam-1، بیومارکرزیستی، rt-pcr

منابع مشابه

مطالعه ژن ets-1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بعنوان یک بیومارکر احتمالی برای تشخیص یا پیش آگهی

سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین انواع سرطان در سطح جهان میباشد و مطالعات نشان داده است که شیوع این سرطان در ایران نسبت به نرخ جهانی آن بالاتر است. علیرغم پیشرفت های زیاد سالهای اخیر درارتباط با تشخیص و درمان سرطان، این مشکل همچنان به عنوان یکی از معضلات بهداشت و درمان دردنیا مطرح بوده، بنابراین نیازمند بررسی های بیشتر ومتمرکزتری میباشد. در این ارتباط مطالعه بیان ژن های دخیل در سرطان نیز اهمیت ...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

نقش microRNA-21 در سرطان کولورکتال و قابلیت آن به عنوان یک بیومارکر پیش بینی کننده، تشخیصی و پیش آگهی: مقاله مروری

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancers worldwide. Despite the improved therapeutic and diagnostic strategies and screening programs, morbidity and mortality of CRC is still considerable. Currently, most common approaches for diagnosis of CRC are colonoscopy and fecal occult blood test (FOBT). Because of the invasive nature of colonoscopy and low sensitivity of FOBT, ...

متن کامل

فاکتورهای پیش آگهی دهنده در بقا بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال دومین سرطان شایع در زنان و سومین سرطان شایع در مردان می باشد. این مطالعه جهت تعیین عوامل پیش آگهی دهنده در بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد، طی سالهای 1385 تا 1389 انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه ی همگروهی تاریخی 241 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع آوری شد. فاکتو...

متن کامل

بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال

چکیده مقدمه: سرطان کولورکتال در ایران به عنوان چهــارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزانهای بقاء و عوامل مؤثر بر پیش آگهی در این بیماران صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت حیاتی تمامی بیمارا...

متن کامل

پلی مورفیسم ژن rad51 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

سرطان کولون(crc)سومین سرطان شایع و چهارمین سرطان منجر به مرگ در جهان می باشد. ایجاد تومور در روده بزرگ، یک فرایند پیچیده و چند مرحله ای بوده که تحت تاثیر فاکتور های درونی و بیرونی، از قبیل سن، جنسیت، رژیم، سایر بیماری های مرتبط و شیوه ی زندگی قرار دارد. بیماری ابتدا بصورت یک پولیپ آدنوماتوز بروز میکند و در مرحله بعد منجر به آدنومای پیشرفته، همراه با دیسپلازی شدید و در نهایت منجر به سرطان تهاجمی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023