ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس با روش کارت امتیازی متوازن (bsc)و تحلیل پوششی داده ها (dea)

پایان نامه
چکیده

امروزه اصلی ترین مساله سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. وبه این منظور دامنه وسیعی از روشها و مدلهای انتخاب سهام چون تکنیکال، فاندمنتال و تئوری مدرن پرتفوی و غیره وجود دارد. در اغلب مدلهای پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد. بدون شک در محیط رقابتی و رو به رشد سازمان ها، بررسی میزان حصول به اهداف توسط سازمان ها امری بسیار مهم تلقی می شود. اینکه سازمان ها بتوانند از نتایج و برون داد های خود به درستی آگاهی یابند و نیل به اهداف را از طریق مطالعه این نتایج بررسی نموده و میزان احتمالی انحراف از اهداف را شناسایی و برای بازگشت به مسیر اصلی و یا انجام اصلاحات مورد نیاز برنامه ریزی نمایند. یکی از معیارهای مورد بررسی توسط سازمان ها عملکرد آن هاست. بررسی عملکرد سازمان ها می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی درستی استفاده از منابع در دسترس سازمان ها باشد. روش امتیازی متوازن به عنوان چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح بوده که به ایجاد توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، سنجه های مالی و غیر مالی، عملکرد داخلی و خارجی، ذینفعان درونی و بیرونی، شاخص های عملکرد،منجر می شود. در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و کارت امتیاز متوازن استفاده خواهد شد. ابتدا با استفاده از کارت امتیاز امتوازن معیارهای چهارگانه و زیر معیارهای آنها مشخص می گردد و سپس با استفاده از dea بانک ها را رتبه بندی می نماییم. هدف از این تحقیق ارائه ی چارچوب یا به عبارت بهتر مدلی در جهت ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی برای سرمایه گذاران در صنعت بانکداری می باشد که به عنوان یک سیستم تصمیم یار (dss) بتواند سرمایه گذاران را برای انتخاب بهینه پورتفوی راهنمایی کند. مدل تحقیق استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (bcr) می باشد. فرضیات یا سوالات تحقیق عبارتند از : الف: چه شاخصهایی در ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی در سبد سهام تاثیر گذار می باشند؟ ب: رتبه هر کدام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر نوع داده کمی است، از نظر نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی و اکتشافی می باشد. با توجه به این که در این تحقیق، عملکرد گذشته شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد یا به عبارتی بهتر از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده می گردد، بنابراین تحقیق از لحاظ طرح تحقیق، پس رویدادی محسوب می شود. ابزار گرد آوری داده ها ا استفاده از نشریات علمی، کتب و سایت های معتبر، افراد خبره، اساتید دانشگاه، کارگزاران بورس، صورتهای مالی بورس، روابط عمومی بورس اوراق بهادار و مشتریان و کارکنان بانکهای خصوصی می باشند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد ابتدا برای بانکهای خصوصی بیت سال 83 تا 92 ارزیابی عملکرد صورت گرفته و سالهای کارا و ناکارا مشخص شده بانکها رتبه بندی می شوند و ارائه پیشنهاد برای بهبود کارایی می گردد. چون در این تحقیق مدل ورودی محور بوده است تلاش بر این بودکه بدانیم بانک ها چگونه می توانند با منابع کمتری به همان میزان خروجی برسد. در واقع نتیجه این تحقیق بر ضرورت برنامه ریزی بهتر در استفاده از منابع و جلوگیری از هدردادن آن دلالت دارد. میانگین کل کارایی بانک ها از سال 91 تا 92 ، 888/0 است که عدد قابل قبولی به نظر می رسد.ولی با این وجود می توان گفت که بانک ها طی این سال برای رسیدن به این مقدار خروجی دارای 2/11 درصد منابع اضافه بود که می توانست در صورت کاهش 2/11 درصدی ورودیها با برنامه ریزی بهتر و جامعتر به همین مقدار خروجی برسد. میانگین کارایی شاخص مالی نسبت به دیگر ورودیها بیشتر است. این بدان دلیل است که هزینه بسیار بالاست و بانک ها با توجه به این موضوع به دنبال حداکثر استفاده از آن هستند.

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها)

مدیران بانکها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حائز اهمیتاست. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیممناسب را اتخاذ مینمایند. این پژوهش روشی نظاممند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانکها ارائه میدهد. تجزیه وتحلیل بر پایه مجموعهای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت میگیرد.در این تحقیق انداز...

متن کامل

کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما

امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران...

متن کامل

بررسی کارایی مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و کارت امتیازی متوازن (BSC)

در محیط‌های کسب و کاری بشدت رقابتی و متغیر امروزی، تجزیه و تحلیل نظام‌مند عملکرد سازمان برای دریافت میزان توفیقات، تشخیص چگونگی انحرافات و دلایل آن و کشف ایده‌های جدید یا پیدا کردن راه‌حل اصلاح موارد، همواره از دغدغه‌های اصلی مدیران و دست اندرکاران مدیریت سازمان‌ها بوده است. یکی از رویکردهای رایج در این رهگذر، ارزیابی عملکرد و کارایی مالی سازمان و استفاده از شاخص‌های مالی می‌باشد. با توجه به اه...

متن کامل

مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی (کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها)

  این پژوهش درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع، برای رتبه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش با رویکرد تلفیقی: موردی از مدارس متوسطه نظری، و اجرای آن باشد.با نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتظارات ذی نفعان کلیدی، شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و کارشناسان متوسطه نظری به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ با یک سوال (انتظارات شما از مدرسه چیست؟) و تحلیل محتوای جواب ها با رویکرد ک...

متن کامل

ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه(R&D) با رویکرد مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها(DEA-BSC)

در این مقاله، مدلی برای کمک به بهبود فرایند انتخاب و ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان های چندپروژه ای فراهم می شود. این تحقیق یک روش چند معیاره برای ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه بر پایه ترکیب دومتدولوژی مدیریتی متفاوت می باشد. مفاهیم مربوط به کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها که هر یک به تنهایی ابزار مفیدی در اندازه گیری و تحلیل عملکرد سازمان ها می باشند، گرفته شده و در مدل ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق topsis در تحلیل پوششی داده ها)

مدیران بانکها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حائز اهمیتاست. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیممناسب را اتخاذ مینمایند. این پژوهش روشی نظاممند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانکها ارائه میدهد. تجزیه وتحلیل بر پایه مجموعهای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت میگیرد.در این تحقیق انداز...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023