نام پژوهشگر: مهدی حسینی

مقایسه تطبیقی دو نسخه طوطی نامه درموزه کلیولند و کتابخانه چستربیتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  الهام عصارکاشانی   مهدی حسینی

سلسله گورکانی هند با پادشاهی بابر آغاز گردید و با حکومت امپراتوران هنر دوست پس از وی به عنوان یکی از دوره های طلایی نگارگری هند جاودانه شد. همایون شاه ـ پسر بابر ـ پس از به سلطنت رسیدن برای تثبیت قدرت نظامی به دربار شاه تهماسب پناهنده شد و پس از آشنایی با نگارگران کتابخانه سلطنتی همچون میرسیدعلی، میرمصور و خواجه عبدالصمد شیفته سحرآفرینی ایشان شده آنان را به کتابخانه سلطنتی خویش دعوت نمود و بدین ترتیب نفوذ نگارگری صفوی در دربار گورکانی آغاز گردید و تصویر سازی نسخه های ادبی به صورت ترکیبی از نگاره های بومی، هند و ایرانی و غربی پا به عرصه ای نو نهاد که از جمله می توان به دو نسخه طوطی نامه ی محفوظ در موزه کلیولند و کتابخانه چستربیتی اشاره نمود. نسخه طوطی نامه محفوظ در کتابخانه چستربیتی دوبلین شامل 113 نگاره به سبک مغولی دوران اکبر شاه و بدون انتساب نگاره ها به نگارگرانی مشخص می باشد. نسخه دیگر طوطی نامه محفوظ در موزه کلیولند شامل 244 نگاره است. اهمیت این مجموعه در معطوف بودن آن به عنوان اثری است که سبک های بومی، هند و ایرانی و غربی را به هم می آمیزد و در آثار بعدی همچون حمزه نامه سبک مغولی یک پارچه ای را به نمایش می گذارد. وجود ویژگی های مشترک در نگاره های این نسخه و حمزه نامه باعث می گردد تصویر گری آن را به حدود سال(967 ه . ق.) و توسط نگارگران کارگاه سلطنتی اکبرشاه نسبت دهند که نام برخی از ایشان در حاشیه نگاره ها ثبت شده است. موضوع نگاره ها، داستان سرایی طوطی سخندانی است که در غیاب صاحب تاجر خویش، با روایت داستان هایی در 52 شب زن وی را سرگرم می کند و از ارتکاب خیانت به همسر باز دارد. نسخه ادبی این داستان تألیف ضیاء نخشبی و بر اساس داستان های عامیانه کهن هندی می باشد و روایت ها به صورت تو در تو در برگیرنده مضامینی تخیلی، عاشقانه و جادویی است. آنچه در این مجموعه به چشم می خورد سیر پیش رونده هم آمیزی سبک های بومی هندی همچون کاندایانا و کاراپنکاشیکا با سبک هند و ایرانی و ظهور تمایلات نقاشی واقع گرایانه اروپایی در نسخه طوطی نامه موزه کلیولند است که در نسخه چستربیتی با محیط و شرایط جغرافیایی هند عجین شده است و با نمایش سبک مغولی منسجم، متأخر بودن این نسخه را نسبت به اثر دیگر بیان می دارد.

مدلسازی عددی تراوش آب از پی و تکیه گاههای سد کارون4 با نرم افزار flac
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1388
  شیروان سازنده   مهدی حسینی

چکیده عمق بهینه پرده آب بند با توجه به معیار آب بندی و با استفاده از نتایج آزمایشهای نفوذپذیری(لوژان، لوفران) انتخاب می شود. هر چند برای تعیین عمق پرده آب بند روابط تجربی ارائه شده است اما نمی توان در مورد هر سدی با شرایط متفاوت، این روابط را بکار برد. بنابراین تاثیر عمق پرده آب بند بر روی میزان نشت از پی و تکیه گاههای هر سد باید بطور مجزا صورت گیرد. به منظور بررسی این پارامتر در مورد سد کارون 4، از روش مدلسازی عددی با نرم افزار flac بصورت دو بعدی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت زمین شناسی منطقه و نتایج آزمایشهای نفوذپذیری در محل محور و تکیه گاههای سد، وجود زونهای نفوذپذیر با مقادیر لوژان بسیار بالا در تکیه گاه چپ و محور سد و بخشی از تکیه گاه راست، مشخص گردید. ضریب نفوذپذیری یکی از پارامترهای مهم در مدلسازی عددی می باشد. در این تحقیق برای تعیین ضریب نفوذپذیری از روابط تجربی میان مقادیر لوژان و ضریب نفوذپذیری استفاده گردید. برای مدلسازی در هر تکیه گاه و پی سد کارون 4، از یک مقطع عرضی استفاده شده است. پرده آب بند بصورت دیواره ای با نفوذپذیری بسیار پائین در اعماق مختلف تعبیه شده است. پس از مدلسازی پرده آب بند با طول های مختلف، عمق بهینه پرده بر اساس میزان نشت، کارآیی جریانی پرده، هزینه های حفاری- تزریق و ارزش آب نشتی، تعیین گردید. این عمق در پی، تکیه گاه راست و تکیه گاه چپ به ترتیب 70، 104 و 184 متر تعیین می گردد.

پهنه بندی تراکم نسبی طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره(مطالعه موردی: دشت سیستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1388
  زهرا گوهری   محمدرضا اختصاصی

این تحقیق با هدف تعیین تراکم نسبی غبار و پهنه بندی طوفان در سرعت های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره انجام پذیرفته است. برای این منظور پس از بررسی شرایط بادناکی دشت سیستان و استفاده از آمار باد در ایستگاه های زابل و زهک، 5 تاریخ روز طوفانی شهرستان زابل که معرف سرعت های مختلف باد و دیدهای افقی متفاوت در حین طوفان است، انتخاب و تصاویر ماهواره آن تهیه گردید. برای رسیدن به هدف فوق، تصاویری با پوشش زیاد و قابلیت تکرار مورد نیاز است که داده های سنجنده modis علاوه بر داشتن شرایط فوق بدلیل قدرت تفکیک طیفی بالا، مناسب تشخیص داده شد. سپس با رسم پروفیل رادیانس طوفان و انتخاب باندهایی که کمترین و بیشترین بازتاب را از طوفان داشتند شاخص طوفان تعریف گردید. این شاخص از مجذور تفاضل باندهای مرئی و مادون قرمز حرارتی تهیه گردید که محدوده طوفانی را با دامنه تغییرات بازتاب بین 0 تا 16 کاملا تفکیک نمود. سپس مقادیر بازتاب ها در مرکز شبکه ای به ابعاد 1 1 کیلومتر با روش های متداول درون-یابی شامل، روش مکانی چند جمله ای، توابع پایه شعاعی، وزن دهی عکس فاصله، کریجینگ ساده و کریجینگ جهانی، پهنه بندی گردیدند. برای ارزیابی روش های درون یابی از تکنیک اعتبار سنجی در نرم افزار arcgis استفاده شد. نتایج ارزیابی از قبیل مقدار خطای استاندار (rmse) در روش های فوق نشان داد کریجینگ ساده از میزان خطای کمتری برخوردار است. در مرحله بعد با بررسی واریوگرام ها و تحلیل مکانی داده ها با استفاده از نرم افزار gs+، بهترین مدل ریاضی که قابلیت برازش بر نقاط را داشته باشد انتخاب و پهنه بندی با مدل منتخب انجام گرفت. سپس کریدورهای طوفانی با غلظت های متفاوت خاک تعیین و با محاسبه مساحت و تعیین روستاهایی که در این کریدورها واقع شده اند، مناطق بحرانی شناسایی گردیدند.

بررسی رفتار مغار نیروگاه سد سیاه بیشه به روش آنالیز برگشتی با استفاده از داده های حاصل از ابزار دقیق
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1388
  احمدرضا افضل آقایی نایینی   مهدی حسینی

هم اکنون در راستای پیشرفت و گسترش نرم افزارهای قدرتمند آنالیز عددی، امکان بررسی و مطالعه سازه های زیرزمینی از مراحل مقدماتی تا انتهای مرحله ساخت وجود دارد. بدیهی است که این نرم افزار ها، ابزارهای بسیار حساسی هستند که به شدت به داده های ورودی وابسته می باشند. از سوی دیگر، در راستای همین پیشرفت ها در تولید وسایل بسیار حساس ابزار دقیق نیز پیشرفتهای مهمّی بوجود آمده است که با تحلیل برگشتی داده های حاصل از آنها می توان به داده های ورودی قابل اعتماد تری دست یافت و با آمیزه ای از تحلیل های عددی و قضاوت های مهندسی به نتایج واقعی تری رسید. یکی از روشهای تعیین پارامترهای برجا، استفاده از ابزار دقیق و انجام آنالیز برگشتی برروی داده های حاصل از آن می باشد. ابزارهای دقیق متداول در فضاهای زیرزمینی، معمولاً کشیدگی سنج و متر همگرایی سنج می باشد که در نقاط مشخصی نصب می شوند. داده هایی که این نوع از ابزار دقیق در اختیار قرار می دهد، شامل ثبت جابجایی ها می باشد. با انجام آنالیز برگشتی بر اساس جابجایی های ثبت شده، می توان با دقت مناسب و صرف هزینه و زمان اندک، تنش های برجا و کیفیت مصالح را تعیین نمود.در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نرم افزار flac3d بر روی دادههای حاصل از رفتارنگاری، آنالیز برگشتی صورت گرفته و مدول الاستیسیته (e) و نسبت تنش افقی به قائم (k) تعیین گردد.تحلیل پایداری مغار به کمک نتایج رفتارسنجی و تکنیک کنترل مستقیم کرنش بررسی شده است.

بررسی ریتم در پنج مجلس از نگاره های شاهنامه بایسنقری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  شیوا میهن   مهدی حسینی

هنر سنتی ایران اساساً بازنمود باور به یگانگی پروردگار عالمیان بوده، از پذیرش وحدت الهی سرچشمه می گیرد. آفرینش هنری نزد هنرمند ایرانی، به مثابه عبادتی بود در راستای هماهنگی با خلقت جهان هستی و از این رهاورد، ریتم و هندسه در اندیشه ی معنایی و وجه ساختاری نقاشی، معماری و موسیقی تبدیل به عنصر پایه ای و وجه اشتراک آن ها شد. ریتم همان نظم و هماهنگی هستی است که کثرت را از دل وحدت بیرون می کشد و اساس آفرینش عالم را شکل می دهد. همین طرز اندیشه، همواره هنروران ایرانی را به سوی استفاده وافر از نقش های هندسی، انتزاعی و مجرد که در آن ها سرمشق طبیعی اولیه غالباً ناپیدا و ناشناخته می نماید، سوق داده است. بهره گیری از نقوش متنوع و منتشر در بافت یک اثر واحد، نماد الوهیت و یگانگی وجود لایتناهی الهی است که در کثرت جهان کرانمند و متناهی متجلی می شود. در این کنکاش به بررسی ریتم در برجسته ترین اثر نگارگریِ شاخص ترین مکتب هنری ایران، شاهنامه بایسنقری، یادگار نفیس مکتب هرات، پرداخته شده است. ریتم متکثر در نقوش و تزئینات نگاره های این اثر مظهر سیر هنرمند عارف و سیلان در عالم خیال و ملکوت بوده است. واژگان کلیدی: نگارگری، نقاشی ایرانی، شاهنامه بایسنقری، مکتب هرات، ریتم، عالم خیال، وحدت و کثرت.

مدلسازی و تحلیل انرژی سیستم تولید همزمان برق و حرارت برای کاربردهای خانگی با استفاده از پیل سوختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1389
  مهدی حسینی   مسعود ضیابشرحق

امروزه مصرف انرژی الکتریکی به دلیل قابلیت استفاده آسان، و پر کاربرد بودن آن در اثر تغییر نحوه کارکرد سیستم ها، از مکانیکی به الکتریکی، افزایش چشم گیری یافته است. طی چند دهه اخیر که نگاه جوامع توسعه یافته به سوی حفاظت از محیط زیست معطوف شده است (برای مثال پیمان کیوتو) توسعه سیستمهای پیل سوختی پر بازده و کم آلاینده به شدت مورد توجه قرار گرفت. پیل های سوختی یکی از سیستم های تقریبا نو در تولید برق می باشند که به سرعت در حال توسعه می باشند. علاوه بر محگازهایه تولید توان بسیار گسترده (از 1 وات تا بیش از 10 مگاوات)، پیل های سوختی قابلیت هیبرید شدن با دیگر سیستم های تولید توان همچون نیروگاه های بخار و توربین های گاز را دارند. این امر موجب افزایش بهره وری انرژی و در نتیجه کاهش هزینه برق تولیدی و تولید آلاینده های محیطی می گردد. سیستم های هیبریدی مذکور در محگازهایه ی تولید توان گسترده ای ساخت و به بازار عرضه می شوند. بنابراین استفاده از این سیستم ها به عنوان منبع تامین الکتریسیته مصرفی ساختمان های مسکونی به صورت سیستم های مستقل از شبکه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. خروجی سیستم هیبریدی پیل سوختی و توربین گاز به صورت جریان برق و گازهای داغ می باشد. در نتیجه می توان حرارت موجود در گازهای خروجی این سیستم ها را بازیافت کرد. در این تحقیق پیشنهاد بازیافت حرارت گازهای خروجی سیستم هیبریدی پیل سوختی- توربین گاز برای تامین بار سرمایشی یک ساختمان مسکونی ارائه می گردد. برای تامین بار سرمایشی می توان از چیلر جذبی استفاده کرد. منبع حرارتی چیلر جذبی بخار آب خواهد بود که توسط یک بویلر بازیاب (مبدل حرارتی) تامین می شود. مدل ترمودینامیکی و بررسی پارامتریک سیستم پیشنهادی مذکور در این تحقیق انجام می شود. در تحلیل پارامتریک این سیستم، تاثیر پارامترهای مهم طراحی و عملکرد همچون نسبت فشار کمپرسور، و دمای ورودی به توربین گاز بر روند عملکرد سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که افزایش نسبت فشار کمپرسور موجب افزایش توان الکتریکی سیستم هیبریدی می گردد. از طرف دیگر در اثر کاهش هوای خنک کن استک پیل سوختی، مقدار سرمایش تولیدی سیستم چیلر جذبی کاهش می یابد. دمای ورودی به توربین گاز، دیگر پارامتر مورد مطالعه، تاثیر مثبت و مستقیمی بر توان الکتریکی و میزان سرمایش تولیدی دارد. اما به دلیل افزایش مصرف سوخت، بازدهی قانون دوم کلی سیستم کاهش می یابد.

بررسی زیبایی شناختی نقش زن در آثار رضا عباسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر 1389
  لیلی سیارسریع   مهدی حسینی

رضا عباسی هنرمند شهیر دربار شاه عباس صفوی، نخستین هنرمندی است که نگاره هایی تک برگی از زنان به تصویر کشیده است. او با این اقدام جسورانه خود مبدع تصویرسازی تک برگی از زنان شده، تحولی عظیم در سنت نگارگری ایرانی بوجود می آورد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ساختار زیبایی شناسانه فرمی و بصری آن دسته از آثار رضا عباسی می باشد که دربرگیرنده تصویر زن است. این پژوهش تلاش دارد به سوالات زیر پاسخ دهد که: 1- زن در آثار رضا عباسی چه ویژگی های فرمی و بصری دارد و 2- چه تفاوتی با نمونه های مشابه خود در دوره های قبل پیدا می کند؟ بدین منظور ابتدا مروری بر نگاره های تک برگی و رشد آن در نقاشی مکتب اصفهان شده، سپس رضا عباسی معرفی می شود. در فصل بعد شرایط اجتماعی زنان در آن عصر بررسی و در فصل آخر با تجزیه و تحلیل فرمی آثاری از رضا عباسی که شامل تصاویر زنان است، سعی شده این نکات اثبات شود که: 1- تصویرگری زنان در آثار رضا عباسی به منظور نمایش زنانگی و تأکید بر جنبه جنسیتی آنها انجام شده است. 2- تا پیش از رضا عباسی زن صرفاً نقشی فرعی و حاشیه ای در نگارگری ایران داشته، ولی در آثار رضا عباسی زنان استقلال و هویت پیدا می کنند.

مقایسه تطبیقی نگاره های شاهنامه داوری و نقاشی قهوه خانه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر 1389
  زینب هنردوست   مهدی حسینی

نسخه خطی مصور شاهنامه داوری، متعلق به سده سیزدهم هجری قمری در دوره قاجار به شماره 599 در موزه رضا عباسی نگه داری می شود که از آثار آقا لطفعلی خان صورتگر شیرازی و برادران داوری است. این نسخه آخرین نمونه ممتاز در هنر کتاب آرایی ایران به شمار می رود. تصاویر این نسخه شاهدی بر واپسین تلاش ها در جهت زنده نگاه داشتن اصول نگارگری ایرانی است. نقاشی قهوه خانه نیز حاصل و ثمره حدود یازده قرن تکوین تدریجی آداب سوگواری تشیع به شمار می رود که در سده چهاردهم هجری قمری نمود عینی پیدا می کند. از هنرمندان برجسته نقاشی قهوه خانه می توان: حسین قوللر آقاسی ، محمد مدبر و عباس بلوکی فر را نام برد. هدف از پ‍ژوهش حاضر، معرفی ویژگی های ساختاری و شناخت منابع الهام و تاثیرگذاری تصاویر شاهنامه داوری بر نقاشی قهوه خانه ای است. پایبندی به اصول و تفکر زیبایی شناسی دوره قاجار به عنوان بستر شکل گیری اثر در تصاویر نسخه شاهنامه داوری به خوبی مشهود است. در این پژوهش، میزان تاثیرپذیری نقاشی قهوه خانه از عناصر تصویری نگاره های شاهنامه داوری مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. بررسی نگاره های چاپ سنگی نیز، حاکی از حضور سنت های تصویرسازی کهن نقاشی ایران در تار و پود این تصاویر است که طی سالیان به حیات خود ادامه داده و با حفظ و انتقال شاخص ها و اصول بنیادین خود در نگاره های شاهنامه داوری و بعدتر در تصاویر نقاشی قهوه خانه ای تجلی یافته است. بنا بر مشاهدات تصویری که به صورت تطبیقی در این پژوهش صورت گرفته است، شباهت میان تصاویر شاهنامه داوری و نقاشی قهوه خانه ای بسیار زیاد است و گویای این نکته که هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای از سنت های تصویری نگاره های شاهنامه داوری بهره برده اند. واژگان کلیدی:1. شاهنامه داوری، 2. نقاشی قهوه خانه ای، 3. لطفعلی صورتگر، 4. داوری، 5. حسین قوللر آقاسی، 6 . محمد مدبر، 7. نقاشی قاجار، 8 . چاپ سنگی.

رابطه علم و هنر معاصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1389
  محمدرضا احمدی نژاد منفرد   مهدی حسینی

موضوع اصلیِ این رساله رویکرد های رایج علمی در طراحی و نقاشیِ معاصر است. فصل اوّل به پیشینه ای کوتاه در خصوص رویکرد هنر به علم، از دوران رنسانس تا نیم? اوّل قرن 20 پرداخته است. فصل دوّم به طور مشخص به بحث دربار? شماری از هنرمندان می پردازد که هم در خصوص گفتمانِ هنرِ معاصر قابل بررسی هستند، و هم رویکرد علمی را به طور مشخص در دستور کار خود قرار داده اند.

بررسی و مقایسه طراحی لباس و شخصیت پردازی در نگاره های عصر تیموری و صفویه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1389
  شهریار آریافر   مهدی حسینی

بررسی طراحی لباس و نوع پوشش در دوره تیموری و صفویه (تبریز دوم)‏ با توجه به نگارهای موجود در این دوره ها صورت پذیرفته است. بخصوص با توجه به نگارهای موجود در دو شاهکار این دوره یعنی شاهنامه بایسنقری در دوره تیموری و شاهنامه شام تهماسبی در دوره صفویه0تبریز دوم)و همچنین تاثیرات تجارت با کشورهای همسایه و تاثیر مذهب و دین در طرز پوشش مردمان این دوره موردبررسی و تطبیق قرار گرفته است.

بدست آوردن روابط تجربی جهت تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ های جنوب غربی ایران
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1389
  مهدی علامی   مهدی حسینی

مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ، یکی از پارامترهای مهم ژئومکانیکی می باشد که نقش اساسی در تجزیه و تحلیل رفتار توده سنگ و آنالیز عددی حفریات زیرزمینی ایفا می کند. از این رو، تعیین مقدار این پارامتر لازم و ضروری است، زیرا صحت نتایج روش های عددی به اعتبار داده های ورودی آن بستگی دارد. برای تعیین مدول تغییر شکل پذیری روش های مختلفی وجود دارد که شامل 1) اندازه گیری مستقیم با استفاده از آزمایش های برجا 2) تعمیم دادن نتایج آزمون های آزمایشگاهی برای توده سنگ 3) تخمین بر اساس روابط حاصل شده از نتایج آزمایش های برجای انجام شده در پروژه های مختلف، می شود. از آنجایی که برآورد این پارامترها بوسیله آزمایش های برجا وقت گیر و پر هزینه بوده و مشکلات عملیاتی خاص خود را دارند، لذا استفاده از روش های تجربی، صحیح و منطقی به نظر می رسد. از اینرو، روابط تجربی مختلفی توسط برخی از محققین، برمبنای پارامترهای ژئومکانیکی و سیستم های طبقه بندی توده سنگ و با استفاده از نتایج آزمایش های برجای انجام شده در نقاط مختلف دنیا جهت تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ارائه شده است. اما معمولا داده هایی که برای بدست آوردن این روابط مورد استفاده قرار گرفته، به چند کشور خاص محدود می شود؛ که در صورت استفاده از این روابط در کشورهای دیگر از قبیل ایران، نتایج بدست آمده به علت نا همگن بودن سنگ ها، شرایط تکتونیکی متفاوت و همچنین متغیر بودن شرایط سنگ شناسی و چینه شناسی، دارای خطا می باشد و نمی تواند تخمین مناسبی از مدول تغییر شکل پذیری ارائه دهد. بنابراین، ضروری است که برای مناطق مختلف کشور ایران، روابط تجربی جدیدی بر اساس سیستم های طبقه بندی توده سنگ و با استفاده از نتایج آزمایش های برجای انجام شده در آن کشور، جهت تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ارائه گردد. هدف از این تحقیق نیز ارائه یک سری روابط تجربی جهت برآورد مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ با استفاده از نتایج آزمایش های برجای انجام شده در جنوب غرب ایران می باشد. بدین منظور از روش رگرسیون گیری چندگانه و نرم افزار tablecurve 3d در این تحقیق استفاده شده است. در جنوب غرب ایران سه رودخانه بزرگ و پر آب کارون، دز و کرخه جریان دارند. از سال های گذشته سرمایه گذاری های وسیعی از طرف دولت برای ساخت چندین سد و نیروگاه برقابی بر روی این سه رودخانه به منظور کنترل سیلاب، آبیاری مزارع، تولید برق، تأمین آب آشامیدنی و حقابه های پایین دست، انجام شده است. از آنجایی که در طراحی سد از پارامتر مدول تغییرشکل پذیری استفاده می شود لذا در تمام این پروژه ها، این پارامتر با استفاده از روش ها و آزمایش های مختلف برجا از قبیل آزمایش دیلاتومتری تعیین گردیده است. در این تحقیق از نتایج آزمایش های دیلاتومتری سدهای تنگ معشوره، خرسان 3، خرسان 2، سیمره، بختیاری، کارون 1 (شهید عباسپور) و سد بازفت استفاده شده است. در مجموع این پایان نامه شامل 5 فصل می باشد. در فصل دوم این پایان نامه، روش های اندازه گیری مدول تغییرشکل پذیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ سپس در فصل سوم سیستم طبقه بندی gsi به همراه تکنیک های محاسبه آن شرح داده می شود. در فصل چهارم نیز روابط پیشنهاد شده توسط نگارنده جهت تخمین مدول تغییرشکل پذیری (ed) توده سنگ های جنوب غرب ایران بر مبنای مدول الاستیسیته سنگ بکر (ei) و سیستم طبقه بندی gsi ارائه می گردد و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهاد ها بیان می گردد.

اصلاح و بهبود الگوریتم فیلترخود تنظیم (stf) با روش کنترل کننده جریان باند هیسترزیس در فیلتر اکتیو هیبریدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1389
  عماد صمدایی   سعید لسان

در این پایان نامه پس از مرور پدیده هارمونیک و اثرات نامطلوب آن و همچنین بررسی پسیو فیلترها به عنوان ابتدایی ترین روش و تجهیز حذف آن، به بررسی اکتیو فیلتر پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه سهم عمده کارایی اکتیو فیلتر بر عهده الگوریتم آشکارسازی سیگنال مرجع و پس از آن نوع تکنیک تولید پالس برای ایجاد سیگنال مرجع می باشد، بنابراین ابتدا به بررسی تکنیک تولید پالس pwm و hys که اولی متداولترین و دومی امروزه از پرکاربردترین و ساده ترین نوع تکنیک تولید پالس می باشد، پرداخته و همچنین مقایسه بین این دو نوع تکنیک تولید پالس ارائه خواهد شد. پس از آن الگوریتم های آشکارساز سیگنال مرجع مطرح می شودکه از جمله مهمترین بخش در اکتیو فیلتر می باشد. در ابتدا الگوریتم های موجود خانواده srf (synchrone reference frame) که از معروفترین و پرکاربردترین الگوریتم های آشکارساز می باشند، بررسی خواهند شد. با توجه به ساختار این الگوریتم ها سیگنال مرجع تولید شده که از نوع ولتاژی می باشند، تنها با تکنیک تولید پالس pwm مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما با تغییراتی که در سیگنال مرجع ایجاد می شود، سیگنال مرجع ولتاژی به سیگنال مرجع جریانی تبدیل می شود که قابلیت بکارگیری تکنیک تولید پالس hys را که نسبت به تکنیک تولید پالس pwm ساده تر، ارزانتر و دقیقتر می باشد، فراهم می آورد و این امر موجب افزایش کارایی سیستم کنترل کننده اکتیو فیلتر خواهد شد. در ادامه بر اساس اصول کارکرد الگوریتم های مذکور، الگوریتمی جدید ارائه می گردد که بازدهی و دقت حذف هارمونیک در آن، افزایش چشمگیری نسبت به الگوریتم های سابق از خود نشان می دهد که به نام الگوریتمstf-vpq معرفی می شود. در تمام این سری تغییرات ملاحظه می شود که الگوریتم بر اساس استخراج ولتاژ مرجع پیاده سازی شده است که سهم عمده ای از محاسبات برای ولتاژسازی اختصاص داده شده است. بنابراین با تغییر در اساس الگوریتم های مطرح شده به استخراج جریان مرجع الگوریتم های جدیدی حاصل می شوند که علاوه بر دقت و کارایی بیشتر، حجم محاسبات را بسیار کاهش می دهند. از این سری، الگوریتم هایی به نام الگوریتم stf-cdq و stf-cpq معرفی می شوند. همچنین در ادامه با تغییر دادن نحوه ورود شاخص تلفات، محاسبات الگوریتم به مراتب کاهش داده خواهد شد که کاهش محاسبات خود موجب افزایش سرعت پاسخ دهی و به دنبال آن افزایش کارایی و دقت الگوریتم می شود که به نام الگوریتم stf-cpc معرفی می گردد. سرانجام با حذف تزریق شاخص تلفات از حجم محاسبات به حداقل کاسته می شود که به نام الگوریتم stf-c معرفی می شود اما دقت در این الگوریتم به میزانی کم خواهد شد. شایان ذکر است که الگوریتم ها و کنترل کننده های اکتیو فیلتر ارائه داده شده در این پایان نامه تحت شبیه سازی سیستم شبکه ای نمونه و یکسان قرار گرفته است که نتایج آن دقت و کارایی هر الگوریتم را باتوجه به تغییرات اعمال شده در آن تایید می کند و سر انجام این نتایج مقایسه می گردد.

مقایسـه تطبیقی و بررسی و تحلیـل آثار نقاشـی قهوه خانه ای (خیالی سازی)، و کاشی نگاره های تکیه معاون الملک کرمانشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1389
  سعید چاواری   مهدی حسینی

نقاشی قهوه خانه ای (خیالی سازی) (خیالی نگاری) همان طور که از اسم آن پیداست، پایه و اساس آن ذهن و خیال نقاش بوده، و او برای خلق اثر خود به مدل و پیش طرح تکیه نمی کند. این نوع نقاشی، در واقع مکتبی غیرآکادمیک می باشد که در ایران دوره قاجار رواج پیدا می کند و در زمان پهلوی (به خصوص پهلوی دوم) به اوج کمال خود می رسد. هرچند تاریخچه این نوع نقاشی به استناد مدارک مکتوب و تصاویر به دست آمده، حتی به اوایل دوره صفویه نیز برمی گردد. ولی این عنوان را در دوره پهلوی به آن اطلاق می کردند، آن هم به خاطر فعالیت این نقاشان در قهوه-خانه ها و گرفتن سفارشات نقاشی از قهوه چی های آن دوره. در واقع می توان آن را خیالی سازی عنوان کرد و شاید عنوان بهتری باشد که بتوان ریشه و تاریخچه آن را به نگاره های هرچند کوچک-تر در کتب دوره های قبل، ارتباط داد. این نوع نقاشی خوشبختانه مسیر خود راجدا از جریانات هنر غربی در ایران پیش برد و به همین خاطر می توان استمرار هنر ایران را بعد از دوره قاجار به خوبی در آن مشاهده نمود. (و این مطلب به طور جدی در این پایان نامه بررسی می گردد.) اما جدای از نقاشی هایی که در این دوره در قهوه خانه ها به سفارش قهوه چی ها و مردم عامی انجام می شد، یک-سری تزیینات روی دیوار ابنیه مذهبـی و غیرمذهـبی توسط مالکـین ابنیه و حامیـان این هنر، به نقاشان سفـارش داده می شـد، که به صورت نقاشی روی گچ و بیشتر به صورت کاشی نگاری (نقاشی روی کاشی) با رنگ های خاص شکل می گرفت. از آن جمـله می توان به معروفتـرین آنها یعنی تکیه مـشیر در شیـراز، و تکیه معاون الملک، در کرمانشاه اشاره کرد، که با سابقه و شناختی که از نگاره های تکیه معاون الملک داشته ام، در این پایان نامه، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مصاحبه-های میدانی و فیلم های مستند در این زمینه، به بررسی و تحلیـل و معرفی این نگـاره ها در تکیـه و تأثیرات نقاشی قهوه خانه ای و چاپ های سنگی بر آنها و در نهایت مقایسه تطبیقی این آثار با همدیگر پرداخته شده است.

بررسی عملکرد نور به مثابه فضا به عنوان ابزار بیان در هنرهای جدید تجسمی (هنر نور و فضا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1389
  فواد مشهدی فراهانی   مهدی حسینی

در میانه دهه 60 میلادی گروهی از هنرمندان کالیفرنیا جنوبی دست به تجاربی زدند که منجر به شکل گیری جریان "نور و فضا" گردید. مفاهیم هنر و ماده که به صورت مجازی مترادف هم هستند نزد این هنرمندان هیچ معنایی نداشتند. تاریکی و روشنایی، سایه و نور خورشید، زمان و مکان، صدا و سکوت، آتش، دود و مه، پارچه، نخ، عناصر اصلی آن ها بودند. سرانجام امکاناتی که تکنولوژی معاصر در اختیار این هنرمندان می گذاشت، اساس پیدایش اسلوبی در ارتباط با نور، رنگ و فضا گردید. آثاری تجربی، وابسته به مکان، پدیدارشناسانه، فضایی، موقعیت خاص و به طور خلاصه نور و فضا. در بررسی ریشه ها و سوابقی که منجر به پدیده حاضر گردید: ایده هنر به عنوان ایهام بصری، جدا شدن هنر از ماده، تجارب هنرمندان سوپرماتیسم (مالویچ، لیستسکی)، اتاق-محیط ها، کنستراکتیویسم، مکتب باهاوس (موهولی ناگی)، نئوپلاستیسم موندریان، جریانات هنر انتزاعی و غیرموضوعی، نخستین تجربیات در کار با نور به عنوان ابزار بیان و ...، از مضامین در نظر گرفته شده است. از وجهی دیگر بررسی جنبش مذکور، نگاهی هرچندکلی، بر اکتشافات و فیزیک مدرن را می طلبید. تحول رسانه های گوناگون در طی صد سال گذشته، زندگی ما را دستخوش تغییرات شگرفی نموده است. استفاده از نور به عنوان رسانه ای مستقل توسط هنرمند، نگاهی به پیشگامان این عرصه (موهولی ناگی، توماس ویلفرد و ...) و جریان های مرتبط را در پیش داشت؛ حرکت هایی که منجر به پدید آمدن آثاری تلفیقی شد که در واقع آمیزشی از معماری، نقاشی و مجسمه سازی بود. مطرح شدن فضا و مکان به عنوان عناصری زنده و پویا، و نهایتا تشریح هنرمندان و چگونگی جنبش نور و فضا و در گام بعد، معرفی هنرمندان کلیدی گروه نور و فضا، رابرت ایروین، جیمز تورل، لری بل و ... از دیگر محورهای رساله پیش رو می باشد. سرانجام ایده جداکردن هنر از شیء و آرمان دستیابی به چیزی فراتر از ماده در این جستار مطرح می باشد، تا جایی که منتقدان نیز از هنرمندان نور و فضا به "معماران هیچ" یاد می کنند. در این مطالعه سعی می شود با نگاهی توصیفی-تحلیلی، به یافتن روابط بین جریانات مذکور و سپس بررسی این رابطه ها پرداخته شود. لذا با کمک از کلیه منابع موجود اعم از کتاب ها و در صورت نیاز سایت های اینترنتی، هنرمندان شاخص شناسایی گردیده، تا با بهره گیری از آثار و کتای های ایشان، ریشه ها و مقایسات تطبیقی با جریان یاد شده، انجام گیرد.

بررسی و مقایسه خواص پوشش های مولایتی ایجاد شده به روش پلاسما اسپری تهیه شده از مخلوط پودر آلومینا و سیلیکا و پودر مولایت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مواد 1390
  مهدی حسینی   حمید رضا سلیمی جزی

پوشش های سرامیکی پاشش پلاسمایی به طور گسترده ای به عنوان پوشش های مانع حرارتی مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین پوشش های سرامیکی می توان به پوشش های اکسید زیرکونیوم و مولایت اشاره کرد. در این تحقیق از دو نوع پودر اولیه مولایت و مخلوط ذرات پودر سیلیکا و آلومینا با ترکیب مولی یکسان با مولایت برای پوشش دهی به وسیله فرایند پاشش پلاسمایی استفاده شده است. پوشش ها روی زیرلایه فولاد زنگ نزن با دماهای مختلف زیرلایه (°c 25 ، °c 300 ، °c 600) رسوب داده شدند. میکروساختار و مورفولوژی هر دو پودر ونیز پوشش ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) بررسی شدند. فازهای تشکیل شده و درجه کریستالیزاسیون آنالیز شده و با استفاده از الگوی تفرق اشعه ایکس (xrd) تخمین زده شده است. آنالیز دیفرانسیل حرارتی (dta) برای مطالعه تغییرات فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تخلخل در پوشش رسوب کرده با ذرات پودر اولیه مولایت کمتر از پوشش تهیه شده از ذرات مخلوط شده است و نیز با افزایش دمای زیرلایه میزان تخلخل در هر دو مورد کاهش یافته است. درصد فاز مولایت آمورف تشکیل شده در دمای زیرلایه °c 25 و °c 300 در پوشش حاصل از ذرات پودر مولایت بیشتر است اما با افزایش دمای زیرلایه به °c 600 میزان مولایت آمورف در پوشش به وجود آمده از ذرات پودر آلومینا و سیلیکا بیشتر می گردد. منحنی های dta پوشش تهیه شده با استفاده از ذرات پودر مخلوط آلومینا و سیلیکا نشان داده است که علاوه بر کریستالیزاسیون مولایت آمورف، کریستالیزاسیون فازهای آمورف باقی مانده همانند آلومینا و سیلیکا در پوشش اتفاق افتاده است. پس از انجام عملیات حرارتی در دمای c°1000 به مدت سه ساعت فازهای آمورف مولایت موجود در هر دو پوشش به فازهای کریستالی تبدیل شده اند و در پوشش های حاصله از مخلوط پودر آلومینا و سیلیکا علاوه بر کریستالی شدن فاز آمورف مولایت، فازهای آمورف آلومینا و سیلیکا به فازهای کریستالی تبدیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان با استفاده از عملیات پاشش پلاسمایی در حضور گازهای مولکولی از مخلوط پودر اولیه ی آلومینا و سیلیکا با نسبت استوکیومتری مشابه با پودر مولایت، با کنترل دمای زیرلایه حدود c°300 پوشش هایی با درصد فاز آمورف کمتر نسبت به پوشش های ایجاد شده با پودر اولیه مولایت تولید نمود.

تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل خط هفت متروی تهران با استفاده از روش های تحلیلی و عددی
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1389
  میثم رازی فر   مهدی حسینی

چکیده لزوم بررسی و تخمین نشست های سطح زمین از مهمترین اصول طراحی تونل های کم عمق شهری می باشد که در صورت صحت مطالعات می توان با اقدامات مقتضی مانع از بروز خسارات بر سازه های سطحی و زیر سطحی شد. در این تحقیق پس از بررسی روش حفاری و عوامل تاثیرگذار روش انتخاب شده بر نشست های سطحی، چهار مقطع از قطعه شرقی-غربی خط 7 متروی تهران به عنوان مقاطع با پتانسیل نشست های سطحی بیشتر، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. این بخش از پروژه مترو، در نهشته های آبرفتی جوان تهران قرار داشته و بیشتر شامل خاک های ریزدانه (آبرفت d) می باشد. مسئله نشست زمین لزوما نیاز به یک طراحی در فضای سه بعدی دارد. لذا نرم افزار flac3d برای مطالعه پتانسیل نشست سطح زمین در طول مسیر تونل مورد مطالعه، انتخاب و استفاده شد. یکی از مهمترین مزایای طراحی های سه بعدی، حفاری مرحله ای و بررسی اثرات حفر هر مرحله، بر زمین میزبان تونل می باشد. لذا حفاری مرحله ای با سیکل پیشروی 5/1 متر تا جایی انجام شد که حفاری های جدید تاثیری بر نشست های سطحی نقطه منطبق بر ورودی تونل در مدل ساخته شده، نداشته باشد. همچنین روش های تحلیلی ساگاستا، لوگاناتان و پولوس، ورویت و بوکر، بابت و روش تجربی و تصادفی پک نیز برای بررسی بیشتر بروز پدیده نشست زمین در مقاطع مورد مطالعه، استفاده شد. علی رغم ناتوانی روش های تحلیلی و تجربی در برآورد اثر آب های زیرزمینی و اثرات سربار ناشی از سازه های سطحی و ترافیک خیابان بر نشست های سطحی، به کارگیری این روش ها برای یک برآورد مقدماتی مناسب می باشد. البته کاربرد و دقت نتایج حاصل از هر یک از روش های تحلیلی و تجربی برآورد نشست زمین، همواره بستگی به میزان دقت در پارامترهای موثر در آنها دارد. پس از به کارگیری روش های مختلف برای مطالعه چهار مقطع انتخاب شده و بررسی منحنی های نشست بوجود آمده در این مقاطع، می توان گفت نشست های سطحی، به غیر از مقطع شماره 2 در محدوده مجاز می باشند. کلمات کلیدی: نشست زمین، خط هفت متروی تهران، روش های عددی، نرم افزار flac 3d، روش های تحلیلی، روش های تجربی

ژنز کانی زایی مس و سرب در کانسار عباس آباد، طارم سفلی، استان قزوین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم 1390
  محمد مرادی   محمد بومری

کانسار سرب و مس عباس آباد در ??? کیلومتری شمال باختری قزوین در زون طارم از البرز باختری واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل توالی ضخیمی از سنگ های آتشفشانی و آذراواری ائوسن است. از تمام واحدهای سنگی منطقه نمونه برداشت شد و از نظر پتروگرافی و ژئوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. این سنگها شامل الیوین بازلت، بازالت، بازالت آندزیتی و انواع توف ها است. گدازه ها عمدتا دارای پلاژیوکلاز، الیوین و پیروکسن می باشند. سنگ های آتشفشانی از لحاظ زمین شیمی متعلق به سری های ماگمایی آلکالن و کالک-آلکالن بوده که حاکی از جایگاه تکتونیکی حاشیه قاره ای می باشند. کانی زایی در بازالت و بازالت آندزیتی به دو شکل رگه ای و حفره ای رخ داده است. اگرچه اکثر سنگ های ناحیه عباس آباد دچار دگرسانی پروپلیتیک، و سرپانتینی شده اند ولی دگرسانی در اطراف رگه ها شدیدتر و به طور فراگیر دچار دگرسانی های سیلیسی، سریستیی و آر‍ژیلیک گردیده اند. رگه ا های معدنی در ناحیه عباس آباد متعدد بوده و طول آنها از ?? تا ??? متر و ضخامت از ?/? تا ? متر متغیر است. این رگه ها دارای امتداد باختری- خاوری و دارای شیب نزدیک به قائم است. نمونه های برداشت شده از این رگه ها با میکروسکوپ نوری پلاریزه، xrd، epma، و icp مورد بررسی واقع شده است.کانی سازی در رگه ها عمدتا اولیه بوده و شامل پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و به طور فرعی تنانتیت است. در اثر فرآیند سوپرژن، کولیت، گوتیت، سروسیت، لیناریت و مالاکیت، در بخش های سطحی تشکیل شده اند. نسبت sb/bi، درکانی های کالکوپیریت، گالن و اسفالریت برابر با ???? برآورد می شود که نشان دهنده منشا گرمابی است. fes در اسفالریت ها برابر با ?/? درصد است، که نشان دهنده تشکیل اسفالریت در دمای پایین است. همچنین با استفاده از دیاگرام های پایداری و مقدار آهن اسفالریت، دمای ??? درجه سانتیگراد به دست آمد. ازپاراژنز کانی زایی رگه ای و مقایسه ‍ترکیب شیمیایی کانی های سولفیدی در ناحیه عباس آباد با کانسارهای مشابه در سایر مناطق ایران و جهان نتیجه گرفته می شود که کانی زایی رگه ای در ناحیه عباس آباد دارای منشاء گرمابی کم دما و از نوع سولفیداسیون پایین می باشد. کانی زایی حفره ای نیز در سنگ های بازالتی و آندزیتی ائوسن صورت گرفته است. این سنگ ها دچار دگرسانی های پروپیلیتیک و سریسیتی شده اند. علاوه بر این، بلورهایی از زئولیت (لومونتیت، ناترولیت) نیز در حفره های سنگ های بازالتی تشکیل شده است. در کانی زایی حفره ای مس خالص همراه با مالاکیت، کوپریت و کریزوکوولا و گاهی آزوریت تشکیل شده است. این کانی زائی احتمالا بعد از کانی زائی رگه ای رخ داده است. این احتمال وجود دارد که مس آزاد شده از سنگ های میزبان و رگه های معدنی به وسیله آبهای بالارونده به سنگ های متخلخل و حفره دار رسیده با شند و به علت تغییر فشار در فضاهای خالی رسوب کرده باشند.

تحلیل پایداری تونل های آب بر سد خرسان 3
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1390
  مریم ابوالفتحی   مهدی حسینی

در این پایان نامه تحلیل پایداری تونل های انتقال آب سد خرسان 3 (واقع در 46 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری) توسط روش تجربی q، روش عددی تفاضل محدود و اجزای محدود انجام گرفته است. برای روش تفاضل محدود از نرم افزار flac3d و برای روش اجزای محدود از نرم افزار phase2 استفاده گردیده است که نتایج حاصل از phase2 نتایج مدل سازی به کمک نرم افزار flac3d را تأیید کرد. نتایج به دست آمده مبین این است که میزان ماکزیمم جابه جایی کمتر از جابه جایی بحرانی ساکورایی بوده، بنابراین تونل ها پایدار و نیاز به نصب سیستم نگهداری ندارند. همچنین منحنی عکس العمل زمین نیز رسم گردید. این منحنی نشان می دهد سنگ های اطراف تونل در وضعیت تنش موجود رفتار الاستیک نشان می دهد و نصب سیستم نگهداری ضرورتی ندارد.

تحلیل دینامیکی تونل و ایستگاه خط هفت متروی تهران با استفاده از روش اندرکنش زمین- سازه
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1390
  مریم مرادی   مهدی حسینی

یکی از خطوط اصلی در شبکه ریلی تهران خط 7 مترو می باشد که تقریبا به صورت شرقی- غربی و شمالی- جنوبی است. این خط در حدود 7/26 کیلومتر بوده و دارای 25 ایستگاه می باشد. هدف از این تحقیق تحلیل دینامیکی این تونل می باشد که دارای طولی حدود 12 کیلومتر است. این تونل توسط یک دستگاه ماشین سپر فشار تعادلی حفاری و سگمنت گذاری خواهد شد. با توجه به داده های موجود، محدوده مورد مطالعه از دیرباز در معرض رخدادهای زمین لرزه ای متوسط تا شدید قرار داشته است. پس از تحلیل خطر زلزله در محدوده مورد بررسی، اطلاعات شتاب نگاشت زنجیران بعنوان زلزله مبنا بصورت مقیاس شده، برای تحلیل دینامیکی انتخاب گردید. برای بررسی پایداری تونل سه مقطع در متراژهای 2900، 4300 و 10600 مدلسازی شد. مدلهای مورد نظر ابتدا تحت شرایط استاتیکی آنالیز شدند. پس از اطمینان از پایداری مدلها، تحلیل دینامیکی تحت بارگذاری زلزله انتخاب شده انجام شد. پس از پایان تحلیل دینامیکی تنش های برشی، نیروی محوری و ممان خمشی وارد شده بر سیستم نگهداری در سه نقطه اطراف تونل (سقف، کف و دیواره) توسط نرم افزار flac3d مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی نشان می دهد تونل مورد نظر در برابر بارگذاری این زلزله پایدار می باشد

زیبایی شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1390
  محسن قانونی   مهدی حسینی

مسائل وابسته به زیبایی شناسی در تمام دوران های مختلف تاریخی به عنوان موضوعی تاثیرگذار بر روی مرمت نقاشی مطرح بوده و البته این تاثیرپذیری در دوره ای کمرنگ تر و در دوره ای خاص به شدت مورد توجه قرار می گرفت. با ورود به سده بیستم میلادی و شکل گیری مباحث علمی و تئوری، در حوزه مرمت نیاز به تبیین مسائل زیبایی شناختیِ مرمت نقاشی بیش از پیش به چشم می خورد. در این میان بیشترین سهم از آن اندیشمندان ایتالیایی است که با بهره مندی از غنای فکری بندتو کروچه راهکارهایی برای چگونگی بیان زیبایی در مرمت نقاشی ارائه نمودند. بیشترین پذیرش در دیدگاه ها از آن چزاره برندی متفکر و فیلسوف بزرگ سده بیستم است که تا به امروز دیدگاه های او مورد پذیرش اکثر محافل مرمتی و مرمتگران بوده است. شاید در دهه های میانی سده بیستم زاویه تفکرات، کمی از بینش او دور شد ولی به مرور و با بسط تفکرات او توسط انستیتوی مرمت رم و شاگردانش، راه برای بروز و گسترش دیدگاه های او در پایان این سده هموار گردید. شیوه های پیشنهادی برندی در حوزه زیبایی شناسی هنوز هم مورد پذیرش اکثر مراکز مرمتی مهم دنیا بوده و در روند درمان های مرمتی در نقاشی قابل استفاده می باشند. در این رساله به چگونگی برخورد با دیدگاه های زیبایی شناسانهِ مرمتی به خصوص مفاهیم وابسته به برندی در سده بیستم پرداخته شده و در پی یافتن رابطه ای منطقی میان این دیدگاه ها و نیازهای روز مرمت می باشد.

نمادهای اعتقادی در گستره زمان و فرهنگ (مطالعه موردی طلسم در ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1390
  شرین مهماندوست   مهدی حسینی

چکیده در روند تکامل بشر زندگی انسان همواره با مصائب و مشکلاتی مواجه بوده که، درست یا نادرست، برای قرارگیری آن در مسیر مستقیم ،سعی در به کارگیری و تسخیر نیروهای فراتر را داشته است. چنانچه در گیرودار تقدیر ، با گونه های رفتاری ، زمینه ساز نقش بستن تصاویر ذهنی (خواسته ها و اهداف) میان فراز و نشیب می گردد ،بدین معنا که این فراز به افکاری مثبت و نیک اندیش و خیرخواه دلالت می کند و نشیب بر افکاری منفی ، پلید و شرورانه . این فرآیند رفتاری که گاهاً در کنار مذهب و یا نافذ در آن بوده است ، با اعمالی جادویی و با دست آویز قرار دادن ابزاری همچون طلسم، تعویذ ، دعا و افسون ، در غالب نمادها ارائه گردیده است. هدف از این پژوهش بررسی مختصر پیشینه تاریخی طلسمات ، جایگاه و مفهومی که در باورها دارند و نیز ،بررسی نمادین ، تصویری و ساختاری آنها و تأثیری که بر هنر های تجسمی داشته اند ، بوده است . از دیدگاه بصری و تجسمی با بی اعتنایی به صحّت خرافی بودنشان ، با تجزیه و تحلیل به هنری تأمل برانگیز می رسیم که بیانگر حالات روحانی است که با حروف و اعداد در کنار اشکال و تصاویر ،قصد در دور شدن از عالم محسوسات و توجه به حضور ماورائی را داشته است، این هنر با روح غیاب انگیز فردی سرو کار دارد که هنرمند مدرن جستجوگر را مسخّر خود ساخته تا با دستیابی به آن معرف هنر ملی گردد.

نور فیزیکی و نور متافیزیکی در نگارگری ایرانی با تکیه بر آراء ابن هیثم و سهروردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  مرجان سید خسروشاهی   امیر نصری

به پیوست است.

مطالعه تطبیقی ده مجلس از شاهنامه بایسنقری با ده مجلس از شاهنامه محمد جوکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده هنر 1390
  منیره رجب کلته   مهدی حسینی

دوره تیموری از جمله ادوار تأثیرگذار در تاریخ هنر و نگارگری ایران است که آثار ارزشمندی از آن بجای مانده است. تحقیقاتی که در این حوزه انجام گرفته تنها به شاهنامه بایسنقری محدود شده است و دیگر مجموعه های این دوره کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. شاهنامه بایسنقری متعلق به مکتب هرات است که در سال 833ه.ق/1430م در هرات و در 22 مجلس با اندازه صفحات 384× 265 م م نگارگری شده است. این شاهنامه به سفارش بایسنقر میرزا و با مدیریت هنری نستعلیق نویس نامی جعفر بایسنقری در کارگاه سلطنتی هرات نگارگری شده است و به طور کامل در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می شود. شاهنامه محمد جوکی که کمتر در مورد آن به طور مستقل و جامع تحقیق شده است، با حمایت شاهزاده تیموری، در سال 843 ه.ق/1439م در 31 مجلس با اندازه صفحات 340?220 م م مصور شده است و در انجمن سلطنتی آسیایی (لندن) نگهداری می شود و به نظر می رسد این شاهنامه تحت تأثیر چند شیوه مختلف نگارگری شده است. در این پژوهش ده مجلس از این دو شاهکار دوره تیموری برای مطالعه انتخاب شده که پنج نگاره دارای روایتی یکسان از شاهنامه هستند؛ و پنج نگاره دیگر دارای مضمونی مشابه هستند. این تحقیق با نگاهی تحلیلی به این نگاره ها و نگاره های شاهنامه محمد جوکی و با تأکید بر کیفیت های ساختاری و نظام رنگ بندی سعی در شناختن دقیق تر روند تحول مکتب نخستین هرات است. در این پژوهش ابتدا با استناد به منابع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران دوره تیموری به معرفی دو شاهنامه و در ادامه به مطالعه وجوه اشتراک و افتراق این ده نگاره و تغییراتی که در آنها بوجود آمده است، پرداخته خواهد شد.

تأثیر روش های مختلف خاکورزی بر جذب پتاسیم و عملکرد گندم دیم در یک خاک حاوی رس ایلایت و سطح ویژه بالا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده علوم کشاورزی 1390
  مهدی حسینی   سید علیرضا موحدی نایینی

جذب عناصر غذایی از خاک توسط گیاهان با رشد و توسعه ریشه گیاه رابطه مستقیم دارد. بدیهی است با افزایش و توسعه ریشه، رشد رویشی و زایشی گیاه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و متعاقباً افزایش عملکرد محصول در واحد سطح را بدنبال خواهد داشت. روش های مختلف خاکورزی که باعث تغییر خواص فیزیکی خاک (رطوبت، حرارت، مقاومت مکانیکی و تهویه) می شود بر رشد و توسعه ریشه گیاه و در نتیجه بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم اثر می گذارد. در مطالعه حاضر تأثیر روش های مختلف خاکورزی بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم بصورت یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل خاکورزی با گاوآهن برگرداندار به همراه یک دیسک، روتیواتور، دیسک، چیزل و بدون خاکورزی بود. میزان عملکرد تر و خشک و رطوبت گیاه در 6 مرحله رشد گندم، وزن ریشه در دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت گندم و تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه مرطوب، تعداد خوشه در مترمربع، عملکرد دانه خشک و کاه وکلش در مرحله برداشت اندازه گیری شدند. وزن مخصوص ظاهری، رطوبت حجمی خاک و مقاومت مکانیکی خاک در دو عمق 8-0 و 16-8 سانتیمتر و همچنین دمای شبانه و روزانه در عمق 8 سانتیمتر در 6 مرحله مورد بررسی قرار گرفت. مقدار رطوبت حجمی در دو فشار 5 و 15 بار در دو عمق 8-0 و 16-8 سانتیمتر برای تمام تکرارها و در فشارهای پایین (0، 05/0، 1/0، 3/0و 1 بار) برای 5 تکرار (گاوآهن برگردان دار، روتیواتور، دیسک، چیزل و نظام بدون خاکورزی) و پایداری خاکدانه شامل نسبت پراکندگی، وضعیت دانه بندی، درجه دانه بندی، میانگین وزنی و هندسی خاکدانه در دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت گندم اندازه گیری شدند. در خاک ازت آمونیومی، پتاسیم (با عصاره گیرهای استات آمونیوم و تترافنیل بوران سدیم، اضافه بار پتاسیم و پتاسیم محلول)، فسفر، کلسیم و منیزیم در دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت گندم و پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم برای بافت های گیاهی در همین دو مرحله اندازه گیری شدند. حداکثر عملکرد خشک در مرحله قبل از خوشه دهی و نیز عملکرد دانه و کاه در مرحله برداشت گندم از طریق افزایش تعداد خوشه در مترمربع با بیشترین شدت با تیمار خاکورزی گاوآهن برگرداندار حاصل شد. این تیمار با کاهش مقاومت مکانیکی خاک در هر دو عمق باعث افزایش تراکم ریشه در ریزوسفر و افزایش جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم گردید. بنظر می رسد افزایش شدت خاکورزی در خاک های با سطح ویژه و مقاومت مکانیکی بالا با افزایش رشد ریشه موجب افزایش جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم و افزایش مصرف عناصر بومی خاک مانند پتاسیم شود که نیاز کودی و هزینه های آن را کاهش می دهد.

برآورد نشست ناشی از تونل سازی و تاثیر آن بر روی سازه های سطحی با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی (مطالعه موردی؛ خط 1 متروی تبریز)
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1390
  رامین عباسی   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

برآورد عددی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی با سپر epb (مطالعه موردی، خط 2 متروی مشهد)
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1390
  عباس نوری نژاد   مهدی حسینی

از جمله پدیده های مهم ناشی از حفر تونل، وقوع نشست در سطح زمین است که این امر به ویژه در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین به منظور جلوگیری از خسارتهای وارده ناشی از حفر تونل بر روی سازه های سطحی و زیرزمینی، بایستی میزان نشست پیش بینی و کنترل گردد. مطالعات نشان می دهد که عوامل مختلفی مانند نوع و جنس زمین، عمق نسبی تونل، شکل مقطع تونل، شرایط و حالت تنش های موجود، روش حفاری تونل، نوع سیستم نگهداری و غیره بر میزان نشست سطح زمین در اثر حفر تونل تأثیر می گذارند. در این تحقیق پیش بینی مقدار نشست در اثر حفر تونل در3 مقطع (در محل گمانه های dh-8، dh-32 و dh-39) از مسیر خط 2 متروی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش بینی نشست در سطح زمین از روش های تحلیلی (لگاناتان- پولوس و بابت) و عددی (روش تفاضل محدود به کمک نرم افزار flac3d ) استفاده شده و در نهایت نتایج دو روش با هم مقایسه شده اند. نتایج روشهای تحلیلی نشان می دهد که میزان ماکزیمم نشست زمین در این سه مقطع برای روش لگاناتان- پولوس به ترتیب 9/2، 5/2 و 8/2 سانتی متر و برای روش بابت به ترتیب 4/1، 1 و 2/1 سانتی متر و با استفاده از روش عددی به ترتیب 1/2، 7/3 و6/1 سانتی متر می باشند. نتایج هر دو روش نشان می دهد که میزان نشست در این مقاطع، اکثراً بیش از حد مجاز (2 سانتی متر در زیر خیابان و 1 سانتی متر در زیر ساختمان ها) می باشد. بنابراین باید در حین احداث تونل، اقدامات مناسبی از قبیل بهسازی زمین و غیره، جهت کنترل میزان نشست در این مقاطع صورت گیرد.

تعامل هندسه و تحولات بصری در هنرهای تجسمی قرن بیستم (در آثار: لیونل فاینینگر، بن نیکلسون، استوارت دیویس، بارنت نیومن، ریچارد دیبنکورن)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1390
  بنفشه یک کلام کاشانی   مهدی حسینی

نقاشی دوران مدرن و به خصوص سده بیستم تمایل بسیاری به کاربرد هندسه و قوانین ریاضی در آفرینش آثار از خود نشان می دهد. در این دوران فرم های طبیعی رفته رفته ساختاری تجریدی به خود گرفته اند و نقاش سعی کرده تا هرگونه عنصر شبیه سازانه را از آثار خود حذف کند تا جایی که دیگر اثری از آن فرم اولیه دیده نشود و اشکال ساده هندسی مثل مربع و دایره و مثلث به عنوان عناصر تشکیل دهنده یک اثر هنری واحد به کار گرفته شوند. زیرا در نظر او هرچه فرم انتزاعی تر باشد می تواند تأثیر مستقیم تری را بر بیننده خود بگذارد. بر همین اساس در این پروژه ابتدا زمینه های تاریخی هندسه و همچنین نظریه متفکران در این باره به صـورت اجمــالی بررسی شده و سپس به هندسـه به کار رفته در آثار برخی از هنرمندان قـرون 19 – 15 اروپا، نگارگری ایران و همچنین زمینه های شکل گیری آثار معاصرین در زمینه نقاشی نیز پرداخته شده است. در ادامه به عملکرد هندسه در تصویر و آرایه های هندسی در معماری سنتی و سپس به رویکرد هندسی در نقاشی نوین که هدفش دستیابی به واقعیتی ورای این دنیای مادّی بود، توجه شده است. این تحقیق تلاش خواهد نمود تا با مطالعه از تحقیقات انجام شده، فضای تصویری هنرمندان منتخب سده بیستم (لیونل فاینینگر، بن نیکلسون، استوارت دیویس، بارنت نیومان، ریچارد دیبنکورن) را مورد تحلیل قرار داده و در صورت ممکن روشی تطبیقی از رویکرد آن ها به عمل آورد و در نهایت پاسخگوی سوالاتی چون «آیا استفاده هندسه در آثار هنرمندان نوین آگاهانه بوده است؟» باشد.

تشخیص اتوماتیک حرکات غیرطبیعی دیواره های قلب و ویژگی های مربوطه در تصاویر تست استرس اکوکاردیوگرافی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده فنی 1390
  مهدی حسینی   علیرضا کاشانی نیا

در سالهای اخیر با توجه به تغییر سبک زندگی بشر بیماریهای قلبی و عروقی رشد زیادی یافتندکه نیاز به تلاش برای تشخیص و درمان این بیماریها را مسجل می سازد. اکو کاردیوگرافی به عنوان یک روش تشخیصی با مزیتهایی از جمله غیرتهاجمی بودن، هزینه کم،کاربری آسان و ... می تواند یکی از بهترین راه های برای نیل به اهداف تشریح شده باشد. یکی از بیماری های مطرح در این حوزه تنگی عروق قلبی است که با تست استرس اکوکاردیوگرافی قابلیت تشخیص را دارد. اما مسئله ای که وجود دارد کیفی بودن تشخیص و وابستگی نتایج حاصل از این تست به نظر پزشک است. برای رفع این مسئله نیاز به اتوماتیک شدن تشخیص با تکیه بر فنون پردازش تصویر و سیستم های شناسایی هوشمند می باشد که در سال های اخیر تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است. در این پایان نامه پس از استخراج ویژگی های مبتنی بر ضخامت دیواره های قلبی با استفاده از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، به طبقه بندی بیماران پرداخته شد و الگوریتم بر روی دو دیتا بیس اعمال گردید که نتایج و دقت های نهایی برای این داده ها به ترتیب حدود 92% و 85% به دست آمد که در مقایسه با سایر روش ها (مدل پنهان مارکف – ماشین بردار ارتباط- شبکه های بیزین) بهتر و قابل قبول تر بود.

تاثیر شوری (ec) و قلیائیت (sar) بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی زنجان 1390
  مهدی حسینی   احمد گلچین

به منظور بررسی تاثیر هدایت الکتریکی ec)) و نسبت جذب سدیم (sar) آب آبیاری بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک های با کاربری مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شصت و چهار تیمار و در سه تکرار در طی سال های 1389 و1390 در آزمایشگاه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی ترکیب فاکتوریل چهار سطح شوری (25/0 ، 75/0 ، 25/2 ، 75/6 دسی زیمنس بر متر) و چهار سطح قلیائیت (5 ، 15 ، 25 ، 35) آب آبیاری بودند که بر دو نوع خاک با دو نوع کاربری مختلف اعمال گردیدند. برای بررسی تأثیر شوری و قلیائیت بر خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک با ثابت نگه داشتن میزان شوری یا قلیائیت، داده ها به صورت یک آزمایش دو فاکتوره شامل فاکتور شوری یا قلیائیت و نوع خاک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر ec ، sar و نوع خاک بر بسیاری از ویژگی های خاک، معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان دادند که در سطوح ثابت sar افزایش ec تا یک حد آستانه (25/2 دسی زیمنس بر متر) سبب افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک شد ولی با افزایش شوری به مقادیر بالاتر(75/6 دسی زیمنس بر متر) میانگین وزنی قطر خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک کاهش یافت. افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با کاربری بکر بیشتر از کاربری زراعی بود. در سطوح ثابت sar ، میزان تنفس میکروبی و درصد رس قابل انتشار با افزایش ec کاهش یافت. در سطوح ثابت ec، افزایش sar سبب کاهش پایداری خاکدانه و هدایت هیدرولیکی اشباع و افزایش میزان تنفس میکروبی خاک گردید. بیشترین مقدار تنفس میکروبی به میزان 41/74 میلی گرم c-co2 در روز در 100 گرم خاک از خاک با sar 35 و کمترین مقدار تنفس میکروبی به میزان 20/39 میلی گرم c-co2 در روز در 100 گرم خاک از خاک با sar 5 بدست آمد. افزایش میزان تنفس میکروبی در خاک با کاربری بکر بیشتر از کاربری زراعی بود. در سطوح sar ثابت 5 و 15، میزان رس قابل انتشار با افزایش میزان ec کاهش یافت ولی در سطوح sar ثابت 25 و 35 ، میزان رس قابل انتشار با افزایش ec افزایش یافت.

تجزیه و تحلیل لرزش زمین و خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی سیمان کردستان
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1391
  مهدی سیفی باغی خانی   مهدی حسینی

یکی از اساسی ترین مراحل استخراج در معادن روباز، عملیات چالزنی و آتشباری است و از مهم ترین ویژگی های یک عملیات چالزنی و آتشباری موفق، مناسب بودن بودن خردایش سنگ های حاصل از انفجار و در حد مجاز بودن لرزش های زمین می باشد. در این مطالعه 78 مورد از رویداد های لرزه ای انجام یافته در معدن الوند قلی سیمان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. در مورد تمامی این انفجارها لررزش حاصل از انفجار بوسیله لرزه نگار در فواصل مختلف ثبت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس معادله حداکثر سرعت ذره ای در این معدن بدست آمد. جهت بررسی دانه بندی سنگ های حاصل از انفجار 10 مورد از انفجارها بررسی شده و از طریق روش آنالیز تصویری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد که لرزش های حاصل از انفجار چال های معدن، ساختمان های کارخانه را تهدید نمی کند. در صورت استفاده از تاخیر بین ردیف ها حداکثر سرعت ذره ای بطور متوسط به 76/0 برابر حداکثر سرعت ذره ای در حالت فوری کاهش می یابد. در ضمن ابعاد سنگ های خرد شده نسبت به حالت فوری کاهش یافته و انرژی مصرفی برای خرد کردن سنگ ها در کارخانه کاهش می یابد.

تحلیل مطالعات ژئومکانیکی مخازن کشورهای حوزه ی خلیج فارس جهت تحلیل و اعمال روش و یافته ها در میادین هیدروکربنی ایران
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1391
  شهرزاد سیدسجادی   مهدی حسینی

علم ژئومکانیک در صنعت نفت وگاز از اهمیت زیادی برخوردار است. در ایران علیرغم وجود مسائلی نظیر ریزش دیواره ی چاه، وجود مخازن شکافدار، تولید ماسه و .. مطالعات ژئومکانیکی اندکی انجام شده است. در این مطالعه، نتایج و روش های اتخاذ شده در زمینه های ساخت مدل ژئومکانیکی، پایداری چاه، شکست هیدرولیکی و تولید ماسه در کشورهای حوزه خلیج فارس تجزیه و تحلیل شده و سپس با شناسایی سازندهایی با شرایط مشابه در ایران، امکان استفاده از این نتایج در کشورمان مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، با کمک مطالعات انجام شده، روش ساخت مدل ژئومکانیکی برای مخزن بنگستان در میدان کوپال شرح داده می شود و مدل ژئومکانیکی یکی از چاههای این میدان ساخته شده و در نهایت پنجره وزن گل ایمن برای حفاری چاه ارائه میگردد.

تحلیل فرم ومحتوای نگاره های حماسی شاهنامه بزرگ(ایلخانی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1391
  علی شفیع آبادی   مهدی حسینی

شاهنامه بزرگ مغولی، نخستین نسخه شاهنامه سلطنتی به دست آمده در تاریخ نقاشی ایران است که توسط دلال بلژیکی «جرج دموت»، برگ برگ شده است. این نسخه از جهات بسیاری همچون اندازه بزرگ، تأثیرات خارجی و جنبه تاریخی حائز اهمیت است. تحقیق حاضر کوشیده است به ویژگی های منحصر به فرد این نسخه ارزشمند بپردازد و به سولاتی همچون ویژگی های نگارگری شاهنامه بزرگ مغولی چیست؟ و تأثیرات هنر چین و بیزانس در این نسخه به چه صورت است؟، پاسخ دهد. برای این منظور پنج نگاره از نگاره های حماسی شاهنامه بزرگ مغولی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای- مشاهده ای بوده است. در این تحقیق، شیوه اجرای نگاره ها و میزان تأثیرات خارجی در نگاره ها مورد مطالعه قرار گرفته است که از جمله نتایج به دست آمده، شناسایی چند شیوه نقاشی در این نسخه است که با توجه به موضوع نقاشی تغییر کرده است؛ همچنین چگونگی و میزان تأثیرات هنر چین و بیزانس و ویژگی های زیبایی شناختی این نسخه مورد تحلیل قرار گرفته اند که می تواند در شناساندن بهتر شاهنامه بزرگ مغولی و در نتیجه نقاشی ایرانی و ویژگی های اساسی آن مفید واقع شود.

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن های سری سه تایی سرسپری جاذب و دافع در مسیر مستقیم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده عمران و محیط زیست 1391
  مهدی حسینی   مسعود قدسیان

در این تحقیق به بررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن های سری سرسپری مستغرق و غیرمستغرق در مسیر مستقیم و همچنین ارتباط بین الگوی جریان و آبشستگی پرداخته شده است. مکانیزم جریان در بالادست آبشکن اول وجود یک صفحه جدایی جریان که در آن بخشی از جریان به صورت پایین رونده و بخش دیگر جریان به صورت بالارونده عمل می کند را نشان می دهد. جریان پایین رونده در لایه های نزدیک بستر و نزدیک لبه ی بال آبشکن به دلیل برخورد با مرز ناحیه جدایی جریان به صورت گردابه نعل اسبی درمی آید که این گردابه نعل اسبی عامل اصلی شروع آبشستگی شناخته شده است. همچنین بخشی از این جریان پایین رونده در ناحیه نزدیک ساحل مجاور به صورت گردابه ساعتگرد درمی آید که به عنوان عامل توسعه چاله آبشستگی شناخته شده است. مکانیزم جریان برای آبشکن های دوم و سوم در فواصل مختلف قرارگیری آبشکن ها تقریبا متفاوت است به طوری که در حالت 5/2 برابر طول قائم جان آبشکن ها بین آبشکن اول و دوم گردابه عمقی و بین آبشکن دوم و سوم علاوه بر گردابه عمقی، در بالادست آبشکن سوم جریانی بسیار ضعیف شبیه بالادست آبشکن اول مشاهده می شود. حالت 5/3 برابر طول قائم جان آبشکن ها نیز مشابه حالت اول است با این تفاوت که ابعاد گردابه ها بزرگتر هستند. در حالت 5 برابر طول قائم جان آبشکن ها در بالادست آبشکن دوم و سوم مکانیزم جریان مشابه بالادست آبشکن اول است. از دیگر مکانیزم های جریان در پایین دست و بین آبشکن ها جریان های بازگشتی است که ترکیب این مکانیزم ها عاملی در جهت کاهش آبشستگی در آبشکن های سرسپری می باشد. با تحلیل الگوی جریان در مقاطع مختلف و محاسبه ی پارامترهای آشفتگی(نوسانات سرعت های سه بعدی و تنش های رینولدز) نحوه حمل رسوبات به سمت پایین دست کانال و ابعاد چاله آبشستگی و محل حداکثر و شروع آبشستگی به خوبی پیش بینی شده است. در حالی که پارامتر انرژی جنبشی آشفتگی ارتباط مناسبی با الگوی آبشستگی ندارد. توزیع تنش برشی بستر محاسبه شده از طریق نوسانات سرعت های سه بعدی نشان می دهد که شروع و حداکثر عمق آبشستگی در محل حداکثر تنش برشی اتفاق افتاده است. نتایج الگوی آبشستگی با بستر متحرک بیانگر صحت پیش بینی های انجام شده با الگوی جریان در حالت بستر تخت می باشد. مقایسه بین آبشستگی پیرامون آبشکن های سری سرسپری مستغرق و غیرمستغرق بیانگر کاهش ابعاد و حجم چاله آبشستگی در حالت مستغرق می باشد. با افزایش درصد استغراق و کاهش فاصله آبشکن ها حجم و ابعاد چاله آبشستگی کاهش یافته است. در حالت غیر مستغرق برای آبشکن های جاذب ابعاد و حجم چاله ی آبشستگی در تمام فواصل قرارگیری آبشکن ها کمتر از آبشکن های دافع است. در حالت مستغرق در درصدهای استغراق 15%، 25% و50% حداکثر عمق آبشستگی آبشکن اول و دوم برای آبشکن های دافع کمتر از آبشکن های جاذب است در حالی که در حداکثر عمق آبشستگی آبشکن سوم، ابعاد و حجم چاله ی آبشستگی و میزان رسوب گذاری در پایین دست در تمام فواصل قرار گیری آبشکن ها مانند حالت غیر مستغرق عمل می کنند. در نهایت روابطی مناسب جهت تعیین حداکثر عمق، ابعاد و حجم چاله آبشستگی نیز ارائه گردید.

بررسی پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم افزار udec
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1391
  رخساره نقدی   مهدی حسینی

تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی به کمک روشهایی مانند تعادل حدی، عددی، تجربی و تصاویر استریوگرافیکی صورت می پذیرد. روش تحلیل با توجه به شرایط محلی و نوع پتانسیل گسیختگی و با در نظر گرفتن محتاطانه ضعفها، قوتها و محدودیتهای هر روش انتخاب می شود. در این تحقیق پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 در اثر بارگذاری زلزله بررسی می گردد. در هنگام وقوع زمین لرزه های بزرگ خسارت فراوانی به سازه های سطحی وارد می شود و با توجه به اینکه بار دینامیکی زلزله یکی از عواملی است که می تواند شیبهای سنگ را ناپایدار سازد برای ارزیابی پایداری سطوح شیبدار در مقابل زلزله می توان از تحلیل دینامیکی استفاده کرد. در این تحقیق ابتدا با بررسی گزارش ها و اطلاعات موجود و برداشتهای زمین شناسی در منطقه، اطلاعات لازم جهت تحلیل پایداری شیروانی، استخراج می گردد و سپس تحلیل پایداری شیروانی در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله اول، تحلیل پایداری به کمک تصاویر استریوگرافیکی، مرحله دوم، تحلیل پایداری استاتیکی به روش عددی و در مرحله سوم، تحلیل پایداری شبه استاتیکی و تحلیل دینامیکی تحت بارگذاری زلزله به کمک روش عددی انجام می شود. برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی به کمک روش عددی از نرم افزار udec استفاده می گردد. این نرم افزار براساس روش المان مجزا کار می کند و در محیطهایی که ناپیوستگیها نقش اساسی را در رفتار سنگ ایفا می کنند کاربرد دارد. نتایج تحلیل نشان می دهد شیروانی مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله ناپایدار است و بنابراین نصب سیستم نگهداری ضروری است.

طراحی بهینه الگوی چالهای انفجاری قطر بزرگ با تجزیه و تحلیل خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1391
  زهرا نادری نامور   مهدی حسینی

یکی از اساسی ترین مراحل استخراج در معادن روباز عملیات چالزنی و آتشباری است و از مهمترین ویژگیهای یک عملیات چالزنی و آتشباری موفق، مناسب بودن خردایش سنگهای حاصل از انفجار می باشد. در این تحقیق 12 انفجار در زون فیلیک و پتاسیک معدن مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی خردایش سنگهای حاصل از انفجار، از روش آنالیز تصویری که یکی از متداول ترین روشهاست استفاده شد. هدف از این تحقیق ارائه الگوی چالهای انفجاری برای چال های قطر بزرگ (5/10اینچ) و بررسی خردایش سنگهای حاصل از انفجار با این الگو می باشد. استفاده از چالهای انفجاری با قطر 5/10اینچ باعث افزایش تولید و کاهش هزینه های حفاری خواهد شد. برای بررسی خردایش سنگ ها از نرم افزار goldsize استفاده شد. کالیبره کردن نرم افزار به وسیله ی آنالیز سرندی بر روی دو نمونه که از زون پتاسیک و فیلیک برداشته شده، انجام گرفت. منحنی دانه بندی سنگ های خرد شده نشان می دهد بیش از 97 درصد از سنگ های حاصل از انفجار چالهایی با قطر 6، 8، 9 و 875/9 اینچ، ابعادی کمتر از 32/20 سانتیمتر دارند و از خروجی سنگ شکن عبور می کنند. برای چالهای قطر بزرگ مقدار بردن برای سولفور 8 متر و برای باطله 7 متر همچنین مقدار فاصله ردیفی چالها برای سولفور 10 و برای باطله 5/9 متر پیشنهاد گردید. منحنیهای دانه بندی بدست آمده از روش آنالیز تصویری در این حالت، نشان می دهد این منحنی با منحنی دانه بندی حاصل از انفجار چالهای با قطر 875/9 تقریبأ بر هم منطق هستند.

بررسی اثر دورکاری بر بهره وری عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی (وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی)
پایان نامه 0 1390
  مهدی حسینی   حسن زارعی متین

امروزه با افزایش میزان نفوذ فناوری های نوین در تمامی عرصه های زندگی شاهد بهبود روز افزون سطح زندگی عامه مردم هستیم. در این بین آن دسته از پیشرفت هایی که منجر به تحولات بنیادین و صرفه جویی های اقتصادی می شود از اهمیت بیشتری برخوردارند. دورکاری که به انجام کارهای یک کارمند از محلی خارج از مکان سازمان و با استفاده از قناوری های اطلاعاتی اشاره دارد از جمله این پیشرفتها است که شئون تعریف شده کار سنتی را در می نوردد و شکل نوینی از کار را ارائه میکند. از جمله دلایل مطرح شدن بحث دورکاری در سالیان اخیر کاهش هزینه های مصرفی و افزایش بازده کاری کارکنان است. در این مطالعه سعی شده رابط اجرای دورکاری در سازملنهای دولتی و میزان بهره وری که از این طرح بدست می آید بررسی شود. جامعه آماری مطرح ما کارمندان دورکار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و روش تحقیق ما نیز از نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.

کتاب هنرمندان،مرزی میان هنر معاصر و ادبیات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1391
  فریما صفایی تخته فولادی   مهدی حسینی

کتاب هنرمندان به عنوان رسانه ای مستقل، پدیده ای است که درنیم? دوم قرن بیستم شکل گرفته است. هرچند مقدمات و زمینه های این شکل از هنر را می توان در آثار قدیمی تر جستجو کرد.گذشته از کتاب های مصوری که هنرمندان برای مباحث علمی ، چون پزشکی ، طبیعیات ، هیات و نجوم و مکانیک در فرهنگ اسلامی تصویر سازی نموده اند،پس از دوران مدرنیته و به ویژه بعد از رنسانس هنرمندان بسیاری برای تصویرسازی متون ادبی و مقدس علاقه نشان داده اند. با زمینه سازی هایی که در اواخر قرن 18 و 19 صورت گرفت و تمام پشتوان? چند قرنی کتاب به شکل کلاسیکش، کتاب هنرمندان به شکل خودآگاه رسانه یا بهتر بگوییم میان رسانه ای مستقل است. این رسانه که با جنبش هنر مفهومی به اوج خود رسید نقش بسیار مهمی در دیگر جنبش های هنری قرن بیستم و بیست و یکم هم ایفا کرده است. کتاب هنرمندان با شخصیت منعطف و دموکرات خود-از این جهت که در دسترس عموم است- با تیراژ زیاد در برخی موارد از عوامل تغییر اجتماعی و ابزار مهم روشنگری بوده است و در برخی موراد هم به صورت تک نسخه ای حتی به موزه ها راه یافته است. کتاب هنرمندان که در اوخر قرن بیستم به عنوان رسانه ای هنری به شکلی تمام و کمال پذیرفته شد تغییرات هنری آن دوران تا به امروز را دنبال کرده و تاثیرات قابل توجهی در رشد و معرفی فلسف? زیباشناسی این جنبش های پیشرو قرن گذشته و امروز داشته است، که از آن جمله می توان از فتوریسم، دادافتوریسم روسی، سوررتالیزم، دیجیتال آرت و هنر اجرا نام برد. روش پژوهش در این تحقیق استقرایی(inductive) است و با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود صورت گرفته که البته تقریبا تمام منابع مورد استفاده به زبان انگلیسی بوده است.

استمرار تفکر ذن-بودیسم در هنرهای تصویری معاصر ژاپن (با تکیه بر نقاشی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1391
  هما کشاورزی شهربابکی   مهدی حسینی

چکیده نقش انکار ناپذیر مکتب ذن بودیسم در فرهنگ و زندگی ژاپنی، گستره ی تأثیرگذاری تفکر ذن در عرصه ی هنر ژاپن، تحولات برآمده از اندیشه و هنر ذن، و گرایش فزاینده ی هنرمندان دیگر سرزمین ها به این رویکرد فکری، زمینه ساز پژوهش های بسیاری در این زمینه گشته است. این پژوهش به بررسی جنبه های مغفول مانده در پژوهش های پیشین، با تأکید بر استمرار تفکر ذن بودیسم در هنرهای تصویری ژاپن معاصر، می پردازد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از امکانات کتابخانه ای، نخست به بررسی ریشه های تاریخی- فلسفی ذن بودیسم، تأثیرات آن بر هنر ژاپن، عناصر زیبایی شناختی هنر ذن بودیستی و بررسی اجمالی مصادیقی از آن در هنر سنتی ژاپن پرداخته، و بدین ترتیب امکان پیگیری سیر تحول هنر ذن بودیستی در ژاپن، تا پیش از دوران معاصر را فراهم آورده است. در ادامه نمودهایی از این تفکر در هنرهای تصویری (با تأکید بر نقاشی) ژاپن معاصر، سیر فراز و فرودهای این مکتب فکری در هنر این دوران، و دلایل ادامه حیات آن در هنر ژاپن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا به نحوه ی تعامل آموزه های سنتی و دستاوردهای مدرن توجه شده، و متعاقباً آثار هنری برخی از سرشناس ترین روحانیان معاصر ذن بررسی شده است که از طریق هنر به ترویج آموزه های ذن همت گمارده اند. در نهایت بررسی تحلیلی آثار معاصری مدّ نظر بوده است که به نحوی از آموزه های زیبایی شناختی ذن بودیسم تأثیر گرفته اند. پژوهش پیش رو بر آن است تا از لایه های پنهانی اثرگذار این مکتب فکری بر هنرهای تصویری ژاپن معاصر پرده برداشته و راه را برای پژوهش های بیشتر در این زمینه هموار سازد.

حیث مادی و معنوی هنر از دیدگاه واسیلی کاندینسکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مرضیه عالی کلوگانی   امیر نصری

با توجه به این که این رساله در باب واسیلی کاندینسکی است و او جدای از آفرینش آثار نقاشی، نظریه ی خاص هنر خویش را پرورانده و کتب و مقالات چندی از خود برجای گذاشته این امر ممکن به نظر می رسد که به جستجوی سرچشمه های فلسفی و سنتی نظریه انتزاع کاندینسکی برآمد. براین اساس رساله ی حاضر با پرداختن به سنت های فلسفی از جمله مکتب نو افلاطونی و ایده الیسم آلمانی از یک سو و سنت آخرالزمانیِ روسی ومسیحی از سویی دیگر، سرچشمه ی هنر انتزاعی را در آنها جستجو کرده و از این رهگذر پلی به آثار و آراءِ کاندینسکی زده و سعی در تبیین نقطه نظرات و نقاشی های کاندینسکی بر پایه ی این تفکرات داشت. در پایان رساله روشن خواهد شد که سنت های فکری مذبور چگونه در شناخت و تبیین نظریه ی خاص کاندینسکی در باب هنر انتزاعی تأثیرگذار بودند و نیز آشکار می گردد که برخلاف نظریه های موجود، هنر انتزاعی صرفاً حاصل سنت های عرفانی نبوده و در پرتو نگاهی تاریخی و تحلیلی به سنت های فلسفی است که می توان به شناختی بهتر از چگونگی شکل گیری هنر انتزاعی دست یافت.

تعیین مکان و اندازه‏ی بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات سیستم در حضور بارهای متغیر با زمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر 1391
  زهرا بور   مهدی حسینی

با رشد و گسترش تولیدات پراکنده در صنعت برق، نیاز به بررسی و شناخت هرچه بیشتر عواقب و تأثیرات آنها بر روی شبکه قدرت بیش از پیش احساس می‏شود. در صنعت اغلب تصمیمات بر پایه تحلیل پخش بار اجرا شده برای شرایط بار حداکثر می‏باشد. زمانیکه جایابی بهینه dg تنها با در نظر گرفتن سطح بار حداکثر انجام می‏گیرد، مکانی که به عنوان مکان بهینه برای نصب dg بدست می‏آید، ممکن است بهترین مکان برای حداقل کردن تلفات و حداکثر نمودن بهبود قابلیت اطمینان سیستم نباشد. dg بر قابلیت اطمینان و کاهش تلفات اثر می‏گذارد و در صورتی که مسئله تعیین اندازه و مکان تولیدات پراکنده به صورت بهینه انجام شود، می‏توان تلفات را به حداقل و بهبود قابلیت اطمینان را به حداکثر رساند. با توجه به نیاز به حل همزمان دو مسئله بهینه‏سازی غیرخطی و ترکیبی (دارای فضای گسسته)، استفاده از الگوریتم ژنتیک در این پایان‏نامه مد نظر قرار گرفته است. از جمله نوآوری‏های این پایان‏نامه، جایابی dg در حضور بارهای متغیر با زمان به کمک یک تابع هزینه چند هدفه جدید است که در آن هزینه‏های مربوط به تلفات و قابلیت اطمینان شبکه به طور همزمان در نظر گرفته می‏شوند. همچنین، به منظور محاسبه شاخص‏های قابلیت اطمینان، الگوریتمی براساس کلاس‏های مختلف قابلیت اطمینان با در نظرگرفتن بازآرایی شبکه و حذف بار برای بازیابی بارها مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوریتم زمان بازیابی بارها را باتوجه به وضعیت کلیدها در نظر می‏گیرد. در این پایان‏نامه، دو شبکه آزمون استاندارد 33 و 69 شین ieee، برای شبیه‏سازی در نظر گرفته شده است و نتایج حاصل‏شده نشان می‏دهد که جایابی بهینه dg با تابع هدفی که در آن کاهش تلفات و بهبود شاخص‏های قابلیت اطمینان به کمک بازآرایی در حضور بارهای متغیر با زمان به طور همزمان در نظر گرفته می‏شوند، موجب کاهش هزینه، کاهش تلفات و بهبود شاخص‏های قابلیت اطمینان می‏گردد که این بهبودها قابل ملاحظه می‏باشند.

تحلیل پایداری شیروانی مشرف به ساختگاه کارخانه کانه آرائی معدن مس سونگون تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم افزار udec2d
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده مهندسی 1391
  وحید بالاگر   مهدی حسینی

بررسی دقیق پایداری شیروانی هاتحت بارگذاری زلزله از پیچیده ترین مسائل در حوزه ی پایداری شیب های سنگی است. روش های موجود بررسی پایداری لرزه ای شیروانی ها، مانند روش شبه استاتیکی و تجربی شامل فرضیات تسهیل کننده ی فراوانی هستند. پیشرفت های اخیر در علوم کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)باعث شد، استفاده از روش های عددی گسترش یابد و مشکلات موجود در تحلیل دینامیکی شیب های سنگی حل شود. در مطالعه پیش رو، سعی شده است با استفاده از نرم افزار دو بعدی udec (نسخه 4)، تحلیل دینامیکی بر روی پهنه r1 از شیروانی مشرف به کارخانه ی کانه آرائی معدن مس سونگون انجام شود. شیروانی مذکور از 3 پهنه مجزا تشکیل شده است که دارای ویژگی های متفاوتی از لحاظ جنس و ساختار می باشند.این تحلیل با در نظر گرفتن زمین لرزه اخیر که در شهرستان های اهر و ورزقان رخ داده، انجام گرفته است. نرم افزار udecجهت انجام آنالیزهای دینامیکی از المان های گسسته، استفاده می نماید. قبل از تحلیل دینامیکی منطقه مورد نظر، ابتدا باید به تحلیل استاتیکی منطقه پرداخته و سپس با در نظر گرفتن پارامترها و شرایط دینامیکی، تحلیل دینامیکی انجام شود. از جمله این شرایط می توان به میرایی دینامیکی، شرایط مرزی و ابعاد شبکه بندی اشاره نمود. نتایج این مطالعه به دو قسمت تقسیم بندی می گردد؛ 1- نتایج تحلیل استاتیکی 2- نتایج تحلیل دینامیکی. نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی نشان می دهد، پهنه r1تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پایدار است.

طراحی و ساخت سفال های معاصر با الهام از نقوش سفالینه های قرون سوم و چهارم هجری قمری نیشابور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده هنر 1392
  رسول جلیلی   مهدی حسینی

یکی از شناخته شده ترین ظروف تاریخ سفال ایران، ظروف قرون سوم و چهارم هجری قمری نیشابور است. دلیل معروفیت این ظروف، تنها ،روش به‏کار رفته برای ساخت آنها نیست، بلکه نقوش و خطوط تزیینی این ظروف است که جلوه ای منحصربه‏فرد از لحاظ طراحی و فرم در شکل سفال ایجاد نموده است و ضمن هماهنگی با شکل (ریخت) سفال، پیام هایی به مخاطب (مصرف کننده) منتقل می کند که ارتباط مستقیمی با دنیای معنوی و ذهن خیال‏انگیز شرقی دارد. در انجام این پروژه، ضمن پرداختن به معرفی و ارایه ی طبقه بندی های مختلف ظروف نیشابور، جهت تزیین سفال، با توجه به زمان، از نقوش مذکور الهام گرفته شد؛ ساخت ظروف با بهره مندی از روش پخت سریع سرامیک (راکو) انجام گرفت؛ راکو یکی از شیوه های آفرینش هنری در زمینه ی سرامیک است که از گذشته ی دور مورد استفاده ی هنرمندان شرق قرارگرفته است؛ این روش در نیم قرن گذشته مورد توجه هنرمندان غربی قرار گرفت و تغییرات زیادی را پشت سر گذاشت. در این پژوهش ضمن معرفی این روش،انواع شیوه های کاربردی و قابلیت های آن بررسی شده اند. استفاده از تکنیک های سرامیک هنری معاصر می تواند ابزاری مناسب جهت معرفی نقوش گذشته باشد. روش تحقیق این پژوهش ، توصیفی-تحلیلی می‏باشد.

روش شناسی تشخیص بست در دیوارنگاری ایرانی ( با تاکید بر به کارگیری متون فنی کهن و روش های غیرتخریبی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده هنر 1392
  امیرحسین کریمی   مهدی حسینی

موضوع این رساله با چهار هدف؛ ترسیم مسیر منظمی برای دسته بندی و شناخت بست ها، فراهم ساختن منبع آموزشی شناسایی بست نقاشی ایرانی، آزمون روش های پیشنهادی بر روی نمونه های تاریخی و بررسی رسالات فنی منتشر شده به عنوان منبع فن شناسی، تعریف شده است. فرضیات رساله عبارتند از اینکه؛ در نقاشی ایرانی ویژگی های خاص و متفاوتی از حیث مواد و روش ها وجود داردکه تنها از طریق متون فنی کهن می توان به آن پی برد و این که برای شناسایی بست در نقاشی ها می توان علاوه بر آنالیز شیمیایی، روش هایی بر اساس مطالع? میکروسکوپی و بصری دقیق پیشنهاد داد. به این منظور نخست فهرستی از بست های احتمالی مورد استفاده تهیه شد. منابع این فهرست عبارتند از: رساله های کهن مربوط به نقاشی و متون تاریخی که مطالبی دربار? مواد مورد استفاده در نقاشی و خوشنویسی دربر دارند. استادان نقاش سنتی که در قید حیات هستند. مقاله ها و منابع جدیدی که بر مبنای آزمایش بر روی نمونه های ایرانی نوشته شده اند. فهرست اولی? تهیه شده شامل این بست ها بود: صمغ درختی- صمغ عربی- سپید? تخم مرغ- زرد? تخم مرغ- سریشم- انزروت - سریش- روغن کمان- روغن کنجد- روغن گردو. سپس بست های مذکور از حیث منشا و روش فرآوری و مواد شیمیایی بررسی شد و روش های شناسایی مواد بست که تاکنون بر روی نمونه های تاریخی و هنری به کار رفته اند، از حیث کارایی و محدودیت ها مورد نظر قرار گرفت. در این بخش، روش های بررسی شده به چند دسته تقسیم شدند: روش های شیمی تر- میکروشیمیایی، روش های مبتنی بر طیف سنجی (مادون قرمز، رامان، ماورای بنفش و ....)، روش هایی بر مبنای کروماتوگرافی گاز یا مایع (گازی، لای? نازک، مایع با کارکرد بالا و ....)، روش های مبتنی بر ایمنی سنجی و علوم زیست شناسی و روش های بصری و بررسی سطح. در بخش انتهایی، تعدادی از این روش ها بر روی نمونه های تهیه شده (بر مبنای فهرست فصل اول) و نیز نمونه های تاریخی (به طور محدود) به کار رفتند. روش های به کار رفته عبارتند از: تست های شیمی تر، طیف سنجی atr-ftir ، طیف سنجی میکرورامان، کروماتوگرافی لای? نازک، کروماتوگرافی گازی با طیف سنجی جرمی و بررسی میکروسکوپی سطح نمونه ها. نتایج به دست آمده در بخش آزمایشگاهی نشان داد که با در نظر داشتن مطالعات پایه به عنوان منبعی برای استخراج فرضیه و حدس و گمان اولیه در مورد هر اثر، طیف سنجی atr-ftir و میکرورامان و همچنین روش های شیمی تر می توانند به عنوان مرحل? اول بررسی بست برای گروه بندی اولیه و تاحدودی مشخص ساختن جزییات به کار روند. در مرحل? بعدی برای تشخیص جزییات بست انواع روش های کروماتوگرافی و نیز ifm و elisa قابل استفاده اند. همچنین امکان شناسایی بدون تخریب نمونه با روش طیف سنجی میکرورامان برای تشخیص بست نیز نیاز به بررسی بیشتر دارد.

حل مسأله ربات های چندانگشتی با استفاده از یک مدل شبکه ی عصبی بازگشتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده ریاضی 1392
  مهدی حسینی   علیرضا ناظمی

امروزه ربات های چندانگشتی به علت کاربردهای وسیع در صنعت و مهندسی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند و‏لی استفاده از آنها مستلزم استفاده از آنالیز پیچیده ای است‏‏، زیرا لازم است با اعمال یک نیروی آزمند به جسم‏، بدون اینکه ربات جسم را رها کند و یا اینکه شدت فشار در محل اعمال نیرو باعث متلاشی شدن آن شود‏، جسم را جابجا کند. ‏در این پایان نامه برای حل مسأله ربات های چندانگشتی از نوعی شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. این شبکه عصبی مصنوعی بر پایه نظریه های دوگان و بهینه سازی‏، آنالیز محدب‏، قضیه پایداری لیاپانوف و اصل تغییرناپذیری لازال بنا شده است. مطابق قضیه نقطه بحرانی‏، ثابت خواهیم کرد که نقطه تعادل شبکه عصبی پیشنهاد شده‏، معادل با جواب بهینه مسأله بهینه سازی اکیدا محدب و درجه دوم مطرح شده است. با بکارگیری یک تابع لیاپانوف مناسب‏، نشان خواهیم داد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی‏، پایدار به مفهوم لیاپانوف است و همچنین همگرای سراسری به تنها نقطه بهینه مسأله اصلی است. با ارائه مثالی شدنی بودن و کارائی شبکه عصبی پیشنهاد شده را نشان می دهیم.

تاثیر نگارگری بر سفال دوره صفویه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1392
  مرضیه علیپورشانجانی   مهدی حسینی

سفالینه های ایران ارتباط بسیار نزدیکی با زندگی مردم داشته و به دلیل تنوع شکل در تمام زمینه های مختلف کاربرد نامحدودی یافته اند و از لحاظ زیبایی شناختی نیز حائز اهمیت هستند و به عنوان سندی فراگیر از هنر دوره های مختلف ایران محسوب می شوند. به همین دلیل این پژوهش به مطالعه نقوش آثار سفالی که در دوره صفویه طراحی شده اند از منظر نگاره های مکتب تبریز و اصفهان پرداخته است. در این تحقیق، محصولات سفالین قرون 10 - 12 هجری بررسی و ویژگی های بارز نگارگری مکتب تبریز و اصفهان و تاثیر آنها بر روند طراحی سایر آثار تجسمی به ویژه سفالینه ها مطالعه شده است و در ادامه تعدادی از محصولات سفالی بر اساس موضوعات حاکم بر نگارگری دوره صفویه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. هدف این تحقیق، بررسی انعکاس تحولات موجود در نگارگری دوران صفویه و بازتاب آن بر سفالینه های همین دوره می باشد. نتایج حاصل از بررسی های توصیفی ـ تحلیلی بر اطلاعات گردآوری شده از منابع کتابخانه ای، وب سایت های موزه های جهان و مجموعه های خصوصی و تحقیقات میدانی نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در هر یک از مکاتب نگارگری عصر صفوی، تحولات منحصر به فردی را در طراحی سفالینه های این دوره داشته و قلمرو تزیینات آنها را تحت تاثیر قرار داده اند. کمال الدین بهزاد و رضاعباسی به عنوان تاثیرگذارترین افراد مکتب نگارگری تبریز و اصفهان و همچنین گسترش روابط ایران با سایر ملل موجب تغییرات تکنیکی و مفهومی در اجرای نقوش آثار سفالین بوده اند.

بررسی سنت در نقاشی در عصر پست مدرن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1392
  سپیده بهروزیان اسفرجانی نژاد   مهدی حسینی

از دهه ی هشتاد به این سو، جهان، شاهد رویکرد متفاوت در فرهنگ و هنر است، این تحول با ظهور روحی تازه در کالبد کم تحرک نقاشی، موجب ظهور نسل جدیدی از نقاشان در عصر پست مدرن شده است. دیوید هاکنی هنرمندی است که پیش از کلید خوردن نمادین پست مدرنیسم در سال 1978 توسط چارلز جنکز، رفتاری متفاوت از ویژگی های مدرنیستی در آثارش بروز می دهد. جنکز پست مدرنیسم را دو وجهی بودن یا کد گذاری مضاعف تعریف می کند. بدین معنا که هم مقبول خاص است و هم عام؛ هم کهنه است و هم نو. در بازگشت به سوی سنت، هنرمند دارای قسمت هایی از حساسیت های مدرنیستی است که کار ایشان را از احیاگرانِ سنت متمایز می گرداند. این حساسیت می تواند به صورت کنایه، تقلید، گلچین کردن، از آن خود سازی یا هر شیوه ی معاصر دیگر باشد. نکته ی قابل توجه در مورد هاکنی فاصله جوییِ او از جریان اصلی هنر مدرنیستی است، جریانی که آبستره اکسپرسیونیسم و هنر مفهومی فاتحان اصلی آن، در دهه ی شصت و هفتادبودند. آثار او التقاطی و گلچین کننده از شیوه های کشور ها، فرهنگ ها و هنرمندان مختلف است. بعد زیبایی شناسانه ی آن بر جنبه های معنایی، درگیری هنرمند با سیاست، تعهد اجتماعی، تاریخ، سنت و هویت متمرکز است. هدف این پایان نامه پس از بررسی ویژگی های پست مدرنیسم در حیطه ی هنر، شناخت این روح تازه در آثار هاکنی به عنوان هنرمندی است که به واسطه ی حساسیت های هنری اش روح زمانه را سریع درک کرده و آن را در آثارش انعکاس داده است. روش تحقیق این پایان نامه توصیفی_ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و از منابع فارسی و لاتین استفاده شده است.

پترولوژی سنگ های آذرین ننطقه ی زاجکان(غرب قزوین) و رابطه ی آن با آلتراسیون منطقه
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1392
  زهرا بهلولی   مهدی حسینی

منطقه ی مورد مطالعه در غرب قزوین، بخشی از کوه های طارم است که در بین عرض جغرافیایی? 5. 17 ?36 تا ? 23 ?36 و طول جغرافیایی ? 20 ?49 تا? 30 ?49 قرار گرفته است. این منطقه از نظر تقسیم بندی ساختاری ایران در زون البرز- آذربایجان (البرز غربی)، قرار دارد. این محدوده شامل سنگ های آتشفشانی، رسوبی و نفوذی است. ترکیب غالب سنگ های آذرین منطقه شامل آندزیت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت و تراکی داسیت است که توده های نفوذی با ترکیب کوارتز مونزونیتی، کوارتز مونزو دیوریتی، مونزونیتی و سینیتی با سن الیگوسن در داخل آنها نفوذ کرده و آن ها را با درجات متفاوتی آلتره کرده است. بررسی های پتروژنتیکی نشان دهنده ی سری ماگمایی کالک آلکالن پتاسیم بالا برای سنگ ها ست که در برخی نمونه ها این روند به سمت سری های شوشونیتی نیز پیش می رود. نمودار های هارکر برای هردو دسته از سنگ ها، روند های منفی و مثبت مشابهی را دارند. روند های مشاهد شده در نمودار های تغییرات ، نقش تفریق را در تکامل ماگمایی نشان می دهد . نمودارهای عنکبوتی سنگ های خروجی و درونی نیز تهی شدگی و غنی شدگی های یکسانی را دارند. به عنوان مثال در تمامی نمونه ها تهی شدگی eu را می توان مشاهده نمود که این با حضور پلاژیو کلاز در سنگ ها که با مطالعات پتروگرافیکی نیز مطابقت دارد، سازگار است. با توجه به نمودار های تمایز محیط تکتونیکی می توان چنین نتیجه گرفت که سنگ های آتشفشانی منطقه ی زاجکان در یک قوس آتشفشانی قاره ای که مرتبط با فرورانش است تشکیل شده اند و سنگ های نفوذی در نتیجه ی تصادم قاره ای پس از فرورانش تشکیل شده اند و نیز پتاسیک بودن ماگما ها نیز بیان کننده ی دوری نسبی منطقه از محل فرورانش یا برخورد قاره ای می باشد. بررسی های صحرایی و کانی شناسی وجود بخش های پروپیلیتی، کائولینیتی، آلونیتی و سیلیسی را در نواحی دگرسان شده به اثبات رسانده است که این بخش ها از پایین به بالا زون بندی منظمی را ایجاد کرده اند. داده های حاصل از مطالعات دور سنجی، سیالات درگیر و همچنین وجود شکستگی های فراوان، هیدروترمالی بودن آلتراسیون های منطقه را مشخص کرده است. با توجه به حضور کانی هایی همچون آلونیت ، کائولینیت و سیلیس که در منطقه از فراوانی قابل توجهی برخور دارند و نیز دمای سیالات درگیر (c? 216-190)، می توان نوع آلتراسیون را اپی ترمال تیپ اسید سولفات (hs) در نظر گرفت.

بررسی و تطبیق شمایل نگاری مذهبی با تاکید بر مکتب پسکوف روسیه و جامع التواریخ رشیدی در دوره ایلخانیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1392
  فاطمه ذبیحی   بهنام کامرانی

در این پژوهش سعی شده است بیان گری هنری در شمایل های مذهبی مکتب پسکوف که حاکی از روح معنوی و عرفانی هنرمندان روسیه آن دوران بوده و تاثیرات اجتماعی و سیاسی بر نقش مایه ها ، رنگ ها و خطوط مشخص آن مکتب در قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادی و در اوج قدرت هنری ، بررسی شده و هم چنین نگاهی دارد به آثار مکتب تبریز اول با تاکید بر نگاره های جامع التواریخ رشیدی ، که هر کدام در کنار شباهت های برگرفته از مبانی طرح و خط دارای همانندی درون مایه های دینی و الهی بوده اند و این دو ( جامع التواریخ و پسکوف ) با یکدیگر مطابقت داده شوند . این پژوهش به روش تطبیقی – توصیفی صورت گرفته و تاثیرات هنر بیزانس در هر دو مکتب بررسی شده است .

تاثیر موسیقی تند و کند بر قدرت کانسنتریک اکستنسورها و فلکسور های زانو، تعادل و پارامتر های گام برداشتن تکواندو کاران نخبه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  مهدی حسینی   مهدی کارگرفرد

- تفاوت معناداری بین میانگین توان کانسنتریک در سرعت 60 درجه در حرکت اکستنشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته مشاهده شد. همچنین بین میانگین توان کانسنتریک در سرعت 60 درجه در حرکت فلکشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته این تفاوت معنادار بود. 2- تفاوت معناداری بین میانگین توان کانسنتریک در سرعت 240 درجه در حرکت فلکشن و اکستنشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته وجود ندارد. 3- تفاوت معناداری بین میانگین حداکثر گشتاورکانسنتریک در سرعت 240 درجه در حرکت اکستنشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته مشاهده شد. این تفاوت در میانگین حداکثر گشتاور کانسنتریک در سرعت 240 درجه در حرکت فلکشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته معنادار نبود. 4- تفاوت معناداری بین میانگین حداکثر گشتاور کانسنتریک در سرعت 60 درجه در حرکت اکستنشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته مشاهده نشد، اما این تفاوت در میانگین حداکثر گشتاور کانسنتریک در سرعت 60 درجه در حرکت فلکشن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته معنادار بود 5- تفاوت معناداری بین میانگین مجموع تغییرات مرکز تعادل در شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته تفاوت وجود نداشت. 6- تفاوت معناداری بین میانگین مرحله تماس اولیه گام برداشتن در شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته تفاوت معناداری وجود دارد. 7- تفاوت معناداری بین میانگین مرحله تماس قسمت جلویی پا طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته تفاوت وجود نداشت. 8- تفاوت معناداری بین میانگین مرحله تماس کامل کف پا درگام برداشتن طی شرایط بدون موسیقی، موسیقی تند و موسیقی آهسته تفاوت وجود نداشت. 9- شنیدن موسیقی تند و کند بر مرحله جداشدن پا از زمین هنگام گام برداشتن تاثیر دارد.

کانی شناسی،ژئوشیمی و پترولوژی آتشفشان های جوان منطق ی آوه - الموت (شمال شرق قزوین)
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1392
  ناهید نوری   مهدی حسینی

چکیده منطقه ی آوه ـ الموت در 100 کیلومتری شمال غربی شهرستان قزوین واقع شده است و دارای مختصات جغرافیایی ?18 ?36 تا ?25 ?36 شمالی و?30 ?50 تا ?41 ?50 شرقی می باشد. این منطقه جزئی از زون البرز مرکزی است. از نظر سنگ شناسی، سنگ های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه را روانه گدازه های تراکی آندزیت تشکیل می دهند. در بررسی مطالعات پتروگرافی این گدازه ها به طور غالب دارای بافت پورفیری و تراکیتی و در برخی موارد گلومروپورفیری هستند. سنگ های پورفیری از فنوکریست های پلاژیوکلاز، هورنبلند، پیروکسن ، آپاتیت و کانی-های اپاک در زمینه ای از میکرولیت های پلاژیوکلاز، فلدسپات آلکالن و کانی های اپاک تشکیل شده اند. همچنین بافت های غیر تعادلی نظیر حاشیه های خلیجی، انحلال، اکسیداسیون و بافت غربالی در این کانی ها رایج می باشند. این بافت ها بر اثر تغییرات دما، فشار، اختلاط ماگمایی و غیره تشکیل می شوند در این سنگ ها پلاژیوکلازها دارای منطقه بندی و بافت غربالی و آمفیبول ها و بیوتیت ها دارای حاشیه اپاسیته شده هستند که این پدیده نشانه بالا بودن دما و فوگاسیته بالای اکسیژن ماگما است. از نظر ژئوشیمیایی، نمونه های سنگی منطقه دارای خصوصیت کالکوآلکالن می باشند. بالا بودن میزان نسبت lile/hfse و lree/hree و آنومالی منفی nb و ta نشان دهنده شکل گیری سنگ های منطقه در مناطق فرورانش می باشند. همچنین از نظر طبقه بندی ژئوشیمیایی دارای ماهیت پرپتاسیم و از نظر درجه اشباع از آلومینیوم (متا آلومین ) می باشند. واژه های کلیدی: قزوین، زون البرز مرکزی، تراکی آندزیت، کالکوآلکالن و مناطق فرورانش.

بررسی نقشه های تصویری ایران در آثار نصوح مطراقچی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1391
  صدیقه صانعی   مهدی حسینی

این پژوهش ابتدا به شرح و توضیح مناسبات و روابط سیاسی ، میان حکومت ایران (سلسله صفوی) و حکومت عثمانیان در نیمه نخست سده ده هجری قمری پرداخته و سپس به شرحی از تعاملات فرهنگی رایج میان این دو حکومت، سخن به میان آورده است. پس از آن شخص نصوح مطراقچی، در مقام هنرمند دربار عثمانی، به همراه مختصر اطلاعاتی از شرح و حال زندگی وی معرفی شده و ویژگی های بصری و زیبایی شناسی و جنبه های تخیلی ، حقیقی و نمادین آثار وی به تفصیل شرح داده شده است. در ادامه تعداد از تصاویر و نقشه های ایران که همه مربوط به قرن ده هجری قمری و مربوط به مسیر لشکرکشی سلیمان قانونی از استانبول به ایران غربی است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی مجموعه نفیس و گرانبهای نقشه های تصویری نصوح مطراقچی، هنرمند عثمانی با توجه به ارزش های زیبایی شناختی و با تکیه بر ارزش های استنادی است، و نهایتا اینکه هنر ایران تا چه میزان بر روی شخص و آثار این هنرمند تاثیر گذاشته است . این پژوهش به روش توصیفی و تطبیقی بوده و گردآوری مطالب، و اسناد مربوطه به صورت کتابخانه ای و بررسی آثار و ویژگی های آن به کمک تصاویر و مقایسه آنها با یکدیگر صورت گرفته است.

تعیین سیستم نگهداری تونل شماره 16 راه آهن میانه_اردبیل با استفاده از نتایج حاصل از ابزار دقیق
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1392
  مصطفی فرهادی   مهدی حسینی

تحلیل پایداری تونلها و تعیین سیستم نگهداری جزء اصلی ترین و مهمترین مسائل در رابطه با حفاری تونل می باشد. لذا در نظر گرفتن یک سیستم نگهداری مناسب با توجه به کاربری مادام العمر تونل های راه آهن اجتناب ناپذیر است. نظر به اینکه تونل شماره 16 راه آهن میانه - اردبیل در رسوبات آبرفتی حفر شده است بدون سیستم نگهداری نا پایدار می باشد. در منطقه، آزمایش برجا جهت تعیین تنش و مدول الاستیسیته انجام نشده است لذا از تکنیک تحلیل برگشتی جهت تعیین نسبت تنش افقی به قائم (k) و مدول الاستیسیته توده سنگ (e) استفاده می گردد. همچنین بدلیل انجام نشدن آزمایشهای آزمایشگاهی، از مصالح در بر گیرنده تونل نمونه برداری شده و با انجام این آزمایش ها خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح تعیین می گردد. در نهایت با استفاده از نرم افزار flac سیستم نگهداری مناسب طراحی می گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد: 1) پارامتر مدول الاستیسیته مصالح در برگیرنده تونل(e) ?برابر با 108*5/4 نیوتن بر متر مربع می باشد. 2) نسبت تنش افقی به قائم (k)، برابر با 74/1 است. 3) سیستم نگهداری تعیین شده جهت رفع مشکل نگهداری تونل عبارت است از قاب فولادی ipe 140 به فواصل نیم متری از هم به همراه شاتکریت به ضخامت 15سانتیمتر. کلمات کلیدی : سیستم نگهداری _ ابزاربندی _ تونل سازی _ راه آهن

بررسی ساختاری طاقدیس طارم و نقش آم در کانسارزایی منطقه (شمال شرق زنجان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه 1392
  صابر احمدی   علی اصغر مریدی فریمانی

کوه های طارم بخشی از مجموعه ماگمایی سنوزوئیک البرزاست که شامل محدوده ای به وسعت 5235 کیلومتر مربع و بین عرض های جغرافیایی 0 ? 36 تا 10 ? 37 شمالی و طول های20 ? 48 تا 50 ?49 شرقی قرار دارد. این بررسی، بر دو محور مطالعاتی اصلی دورسنجی و پیمایش های صحرایی استوار است. مطالعات دور سنجی با بهره گیری از تصاویر etm+ و dem صورت گرفت. شکستگی های محدوده در چهار روند خاص دارای تمرکز می باشند که عبارتند از: شرقی- غربی، شمال-شرق- جنوب غرب، شمال جنوبی و شمال غرب- جنوب شرق. آبراهه های محدوده مورد بررسی بر این سیستم هایشکستگی منطبق می باشند. بررسی های ساختاری برای محدوده مورد بررسی بر اساس پیمایش های صحرایی، نشان داد که حوضهکششی ائوسن البرز، با فوران های زیر دریایی و گاهأ در محیط خشکی، در اواخر ائوسن طی تنشی با روند e30n، چین خورده است. این تنش سبب تشکیل گسل های با روند شمال غرب- جنوب شرق از نوع تراستی با شیب به سمت شمال، در تمامی مناطق کوه-های طارم شده است.در ادامه، طی ماگماتیسم الیگوسن البرز، تزریق توده های نفوذی در دو روند اصلی موازی با هم، یکی در محور طاقدیس طارم و دیگری در امتداد تراستهای احتمالأ با عمق زیاد در دامنه جنوب غربی کوه های طارم، رخ داده است.بر اثر تداوم تنشدر زمان میوسن، طاقدیس شکل گرفته با تصادم به البرز و عدم جابجایی بیشتر به سمت شمال تحت تاثیر فعالیت گسلهای برشی شمالی جنوبی و شمال غرب- جنوب شرق قرار گرفته است و سبب شده سطح محوری طاقدیس طارم با روند شمال غرب- جنوب شرق دچار خمیدگی شود، چین های با مقیاس کوچکتر در دامنه جنوبی کوههای طارم با امتداد سطح محوری شرقی- غربی و شکستگی های کششی شرقی- غربی با شیب تقریبا قائم که تمامی لیتولوژی های پیشین را تحت تأثیر قرار داده، تشکیل شده اند. در همین زمان، حرکت به سمت شمال بلوک آذربایجان، در سمت غرب محدوده و در امتداد گسل سهرین، سبب فشرده شدن بیشتر دامنه های شمال غربی کوه های طارم به البرز شده است. گسل های با روند شمالی- جنوبی هم راستا با گسل آستارا- طالش می باشند، این گسل ها با فعالیت راستبر سهم بسیاری در تغییرات لیتوسفری کوههای طارم داشته اند، فعالیت این گسل های برشی راستبر سبب چرخش پادساعتگرد بلوکهای بین آنها شده است. گسلهای تراستی با روند شمال غرب- جنوب شرق و شیب به سمت شمال فعالیتی شبیه گسل آب برداشته اند که احتمالأ بر اثر فعالیت مجدد گسل های تراستی قدیمی تر از ائوسن مربوط به تراست های جنوبی ساختار رزگون البرز ایجاد شده اند. گسل های با روند شمال شرق- جنوب غرب مشابه با گسل لاهیجان عمل نموده اند. بررسی های صورت گرفته در زمینه کنترل ساختاری بر کانه زایی، بیانگر این واقعیت است که تشکیل کانسارهای این منطقه در ارتباط تنگاتنگ با فرایندهای تکتونیکی می باشد. جایگیری عناصر معدنی، در سه امتداد گسله صورت گرفته است که عبارتند از: شمالی- جنوبی، شمال شرق- جنوب غرب و شرقی- غربی. کانسارهای با امتداد شمالی- جنوبی و شمال شرق- جنوب غرب در زون های برشی ناشی از فعالیت گسلهای برشی راستالغز تشکیل شده اند که جوانتر از توده های آذرین الیگوسن هستند اما کانسارهای با روند شرقی- غربی در سیستم های گسله تراست، بک تراستی دامنه جنوبی و شکستگیهایی کششی موازی با آنها تشکیل شده اند که در ادامه طی چرخش پادساعتگرد محدوده، امتدادی شرقی- غربی یافته اند.

بررسی آراء حکمای فرانسیسی و تأثیر آنها بر نقاشی گوتیک متأخر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  ساناز احمدی نژاد   امیر نصری

ایتالیا در قرن سیزدهم میلادی مرکز تقابلات دو حوزه ی اندیشه و به تبع آن دو حوزه هنر بود. این تقابل در حوزه ی فلسفه میان فلاسفه ای پدید آمده بود که در میان آنها گروهی فلسفه ی بازمانده از سنت مسیحی که هنوز اصول و آراء آباء کلیسا را مد نظر داشتند و گرفتار دگماتیسم مذهبی بودند و گروهی دیگر که تحولات علمی پدید آمده در عصر خویش را دیده و در پی ساختن فلسفه ای همراه با اصول دین مسیح اما بر پایه ای علمی بودندکه جوابگوی نیازها و سوالاتی باشد که در آن اعصار پدید آمده بود و همچنین اصول آن قابل دفاع عقلی و منطقی باشد، فرانسیسی ها به خصوص بوناونتورا در این تلفیق موفق تر از بقیه ی فرانسیسی ها بودند. هنرمندان این عصر نیز بدین نحو گرفتار شک و تردید ها بودند، گروهی به سنت غالب هنر مسیحی یعنی سنت بیزانسی پایبندبودند و گروه دیگر در پی نوآوری و کنار گذاشتن سنت بیزانسی و استفاده از دستاورد علوم در اسلوب نقاشی بودند. بوناونتورا به عنوان یک مسیحی معتقد به آراء آباء خصوصاً آگوستین دچار دوگانگی در انتخاب شیوه ی عملکرد بود. از سویی تلاش داشت که سنت گذشتگان را حفظ نماید و از سویی دیگر می دید که پدید آمدن جرقه های اولیه اومانیسم که در فضای فکری ایتالیا قصد روشن کردن آتشی مهیب را داشت مانع از پابرجا ماندن این سنت خواهد شد. نفوذ رو به گسترش ارسطو گرایی بنیان فلسفه ی صدر مسیحیت را می لرزاند، بنابراین بوناونتورا چاره ی باقی ماندن این اندیشه ها را جرح و تعدیل آنها می بیند. وی الهیات مسیحی را با شیوه ی منطقی ارسطویی پیوند می زند تا الهیاتی بر پایه ی علم و یقین پدید آورد. اگر با تعاریف امروزین فلسفه به نظریات بوناونتورا نگاه کنیم بوناونتورا فیلسوف نیست، بلکه عارفی عاشق خداوند است که بر پایه ی عشق عمیقش به مسیح به تشریح متافیزیکی امور پرداخته است. در این راه نیز برای تبیین اندیشه های خود از وجود قدیسی به نام سن فرانسیس فراوان بهره جسته است. دستاورد بوناونتورا حداقل در دوره ی زمانی خودش مطلوب طبع مردم ایتالیا که به سبب موقعیت جغرافیایی کشورشان روز به روز ثروتمندتر می شدند بود. با ثروتمند شدن مردم و کلیساها در ایتالیا، هنر نیز رشد کرده واستخدام هنرمندان و سفارش کار به آنها در برابر دستمزد رونق می گیرد. در این دوره هنرمندانی نوگرا چون، چیمابوئه، جوتو، دوچو و مارتینی پدیدار شدند، که با زندگی نامه هایی مختصر که از آنها باقی مانده می شود با اطمینان گفت که هیچ کدام از آنها وارد فرقه ی فرانسیسی نشده بودند، بلکه هنرمندانی بودند که به استخدام کلیساها خصوصاً کلیساهای ثروتمند فرانسیسی در آمده و بر اساس داستان های کتب مقدس و زندگی قدیسین که بر اساس تفاسیر فرانسیسی نوشته می شد به نقاشی می پرداختند. بنابراین ثروت فرانسیسی ها یکی از دلایل غلبه ی نفوذشان در جامعه ی ایتالیا بود. در تقابل میان مادی گرایی پدید آمده در نقاشی گوتیک متأخر و نقاشی بیزانسی معنوی گرا در ایتالیا پیروز میدان نقاشی گوتیک متأخر بود و با غلبه بر این معنویت، شیوه های ارائه و مضامین نقاشی دچار تغییرات شد و شیوه ای نوین در اسلوب و موضوع پدید آمد. مکتوبات بوناونتورا به سبب استفاده از تماثیل و نوع تفسیرش مناسب طبع این هنرمندان بود. با زمینی تر شدن شیوه ی بیان و ارائه ی مادی مضامینی که تا پیش از آن به عنوان اموری ماورایی که صرفاً جهت آموزش مسیحیان به تصویر کشیده می شد، قید و بند از دست و پای هنرمندان برداشته شد و نقاشی ها از قالب کلیشه بیرون آمدند. فرانسیسی ها با استفاده از رسانه ای تصویری یعنی نقاشی به تزئین کلیساهای خود پرداختند و اندیشه های مسیح محور خود را با مسیحی زمینی تر و مادی شده در معرض دید عموم قرار دادند.

مطالعات آزمایشگاهی جهت تعیین چقرمگی شکست مود اول در نمونه های استوانه ای توخالی جدار ضخیم سنگ مارن
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1392
  هوتن سدیفی   مهدی حسینی

در صنعت نفت به منظور افزایش شاخص تولید و بازیافت از چاه هایی که به علت برداشت طولانی مدت، بازده آن ها کاهش یافته است یا سنـگ های اطراف چاه میزان نفوذپذیری کمی دارند از شکست هیدرولیکی استفاده می کنند. با توجه به اینکه در عملیات شکست هیدرولیکی ترک ها به صورت کششی باز می شوند، فقط چقرمگی شکست مود i مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با انجام آزمایش های آزمایشگاهی به بررسی سه پارامتر مهم شامل طول و عرض ترک و نیز فشار جانبی بر چقرمگی شکست مود i در استوانه تو خالی جدار ضخیم که در واقع شبیه سازی محیط چاه نفت در آزمایشگاه است، پرداخته شد. نمونه مورد مطالعه، سنگ مارن تهیه شده از سازند بنگستان واقع در قسمت جنوب و جنوب غربی ایران بود. برای انجام آزمایش در نمونه هایی به قطر خارجی 73 میلی متر و قطر داخلی 25 میلی متر و ارتفاع 150 میلی متر دو ترک مصنوعی با ابعاد مشخص به صورت متقارن ایجاد شد. پس از آن نمونه تحت تنش سه محوری قرار گرفت و سپس میزان فشار لازم برای گسترش ترک های مصنوعی اندازه گیری شد. در نهایت برای بررسی اثر هر پارامتر بر روی چقرمگی شکست مود i سه آزمایش انجام شد و به کمک مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار های abaqus و ansys نتایج نشان داد که چقرمگی شکست با افزایش خطی عرض و طول ترک، به صورت خطی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد و با افزایش خطی فشار جانبی، به صورت غیر خطی افزایش می یابد. همچنین فشار شکست با افزایش خطی عرض به صورت خطی کاهش می یابد و با افزایش خطی طول ترک و فشار جانبی بـه صورت غـیر خطی بـه ترتیب کاهـش و افزایش می یابد.

ارائه روابطی برای پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری ماشین حفاری تی بی ام (مطالعه موردی: تونل انتقال آب زاگرس 1)
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1392
  سیدجلال حسینی   مهدی حسینی

ماشینهای حفار تمام مقطع(tbm) از مهم ترین ماشینهای حفاری در تونلها و فضاهای زیرزمینی به شمار می روند. بدلیل قیمت بالای ماشین، ارزیابی عملکرد در روش حفاری با استفاده از این ماشینها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ماشین حفر تونل، نرخ نفوذ و ضریب بهره وری این دستگاه می باشد. روشها و روابط متنوعی برای پیش بینی نرخ نفوذ وجود دارد که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد و تابع شرایط ویژه خود است و بر اساس پارامترهای مربوط به توده سنگ و مشخصات ماشین ارائه شده اند. روشهای رگرسیون خطی چند متغیره، شبکه عصبی و سیستم استنتاجی تطبیقی فازی عصبی از روشهای با کارایی بالا در مدل سازی و تشخیص الگو در داده ها می باشند. در این تحقیق با بکارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره و با در نظر گرفتن پارامترهای کلیدی توده سنگ و ماشین حفر تونل(tbm) روابطی برای پیش بینی نرخ نفوذ و ضریب بهره وری در تونل زاگرس 1 (واقع درنزدیکی روستای هیروی، درمسیر پاوه به نوسود ودرفاصله حدود10کیلومتری نوسود از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه، حدودا 120 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمانشاه) ارائه گردید. برای بررسی اعتبار سنجی این روابط، نرخ نفوذ و ضریب بهره وری در بعضی مقاطع تونل قمرود و انتقال آب کرج –تهران توسط این روابط محاسبه شد و در مقایسه با مقادیر واقعی و نتایج سایر مدلها نشان می دهد مقادیر محاسبه شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

بررسی توانایی برخی بیوتوده ها (مانند رامبوتان) و نانو سیلیکا به عنوان جاذب در تغلیظ و استخراج برخی یونهای فلزی زیان آور برای محیط زیست با استفاده از تکنیک استخراج فاز جامد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم پایه 1392
  نرگس واعظی   ناصر دلالی

در بخش اول این کار پوست خشک شده رامبوتان به عنوان جاذب زیستی برای حذف کادمیم از محلول¬های آبی به کار برده شد. تاثیر پارامتر¬های مختلفی مانند ph محلول نمونه، سرعت چرخش، غلظت اولیه یون کادمیم، مقدار جاذب، دمای محلول نمونه و زمان تماس روی این فرایند مطالعه و بهینه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کارایی جذبی جاذب وابسته به ph بوده و در ph¬های اسیدی مقدار جذب پایین بوده و با افزایشph ، مقدار آن بیش¬تر می¬گردد. بیشترین استخراج در 7=ph، زمان تعادل 30 دقیقه، و بیش¬ترین درصد استخراج با 25 میلی¬گرم جاذب برای 10 میلی¬لیتر از محلول با غلظت اولیه 3 میلی¬گرم بر لیتر 1/94 به¬دست آمد. بیشترین ظرفیت جذب رامبوتان 3/1 میلی¬گرم بر گرم به¬دست آمد. واجذب یون کادمیم جذب شده با 5/1 میلی¬لیتر محلول نیتریک اسید 1/0 مولار بدست آمد. حد تشخیص روش بر اساس رابطه3sb/m، 5/3 میکروگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی 62/1% حاصل شد. پیوند قوی بین یون¬های فلزی و زیست جاذب نشان دهنده پایداری بالای آن تحت شرایط طبیعی است. در بخش دوم کار از نانوسیلیکا به عنوان بستر برای تهیه فاز جامد اصلاح شده با لیگاند ایندان-1و2و3-تری اُن 1و2-دی اکسیم در محیط مایسلی ctab برای استخراج/پیش¬تغلیظ مقادیر ناچیز یون¬های cu2+ به شیوه استخراج فاز جامد (ستونی) استفاده شد. در این بخش نیز همانند بخش قبل اندازه¬گیری به وسیله دستگاه طیف سنجی جذب اتمی انجام شد. اثر ph¬، غلظت آنالیت، سرعت جریان محلول نمونه، جرم جاذب، نوع و حجم محلول شوینده و سرعت شویش مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار ph بهینه برابر 5، سرعت جریان محلول نمونه 2/4 میلی لیتر بردقیقه، جرم جاذب 50 میلی¬گرم حاصل شد. بهترین شوینده اسید نیتریک 1مولار با سرعت شویش 2/8 میلی لیتر بردقیقه انتخاب شد. حد تشخیص روش بر اساس رابطه 3sb/m، 1 میکروگرم برلیتر و انحراف استاندارد نسبی 28/3% و فاکتور تغلیظ تا 3/333 قابل حصول است. در پایان از این روش به منظور تعیین مقادیر مس در نمونه¬های مختلف آبی استفاده شد.

تحلیل اثرات کاهش یارانه آب در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد 1392
  مهدی حسینی   جواد شهرکی

آب، یکی از ارزش مندترین منابع طبیعی است که هم به عنوان عامل تولید و هم کالای مصرفی، نقش آفرینی می کند. این عامل از طرفی، در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید(به ویژه در بخش کشاورزی)، جایگاه مهمی در توسعه پایدار اقتصادی دارد و از طرف دیگر به عنوان یک کالا،جنبه اقتصادی داشته و به دلیل کمیابی ،تولید و توزیع آن با ارزش افزوده، همراه است.از این رو، همه کشورها به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی به دنبال استفاده بهینه تر این عامل می باشند. . اما طی ده های گذشته پرداخت یارانه به روشهای مختلف (پنهان و آشکار)باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه این عامل ، و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. هدف از این مطالعه ، تحلیل اثرات کاهش یارانه آب (افزایش قیمت آب) بر بخشهای مختلف اقتصادی بر اساس پنج سناریو با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای سالهای 1380 و 1385 می باشد. تعیین اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب ،می تواند، گامی اساسی دراجرای سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد.نتایج نشان می دهد که اصلاح یارانه آب منجر به کاهش مصرف خانوارهای شهری و روستایی و تولید ناخالص داخلی و افزایش شاخص قیمت و درآمد دولت در کلیه بخش های اقتصادی خواهد شد. دولت می تواند با توزیع مجدد درآمد از کاهش تولید جلوگیری نماید.

تحلیل تطبیقی پنج نگاره از جامع التواریخ با پنج نگاره از دوره کیلیکیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1392
  آدنا میرزاخانیان   مهدی حسینی

پایان نامه ای که پیش رو دارید به تحلیل تطبیقی پنج نگاره از جامع التواریخ با پنج نگاره از دوره کیلیکیه در فاصل? قرن دوازدهم تا نیم? اول قرن چهاردهم میلادی می پردازد. به این ترتیب در این پژوهش تلاش خواهد شد تا در کنار تجزیه و تحلیل شمایل نگاران? پنج نگاره از پیامبران؛ از طریق بررسی آثار نگارگری مکتب ایلخانی (تبریز اول) و کیلیکیه، امکان آشنایی بیشتری با بن مایه های تأثیر گذار در روند شکل گیری این مکاتب به مثاب? سازند? بخش مهمی از فرهنگ های ارمنی و ایرانی فراهم شود. میراث فرهنگی گران بهایی از ایلخانان و پادشاهی کیلیکیه به یادگار باقی مانده است که در این میان آثار برجست? نگارگری آنها قابل توجه می باشد. شالود? فعالیت این مکاتب، پیوستگی و ادغام فرهنگ های مختلف - که در آن ایرانیان و مغولان با عربان، ترکان، چینی ها، ارمنیان، بیزانسیان، و اهالی اروپای غربی آمیخته بودند- در یک کل منسجم است. آنان در مسیر طولانی پیشرفت خویش، ضمن مراوده با ملل گوناگون، به نوب? خود به پیشرفت یکدیگر مساعدت کرده اند، که این امر به خصوص در دور? استیلای مغولان به وضوح دیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، سعی در آشکارسازی نگاه مشترک و بینش هنرمندان? شکل دهند? این آثار در فاصل? قرن دوازدهم و چهاردهم میلادی دارد. بر اساس نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده، سیر تحول نگارگری ایلخانان و کیلیکیه، در عین تفاوت ها و اشتراکات، خالق آثاری با بنیان های قرون وسطایی هستند. مولفه های شکل دهند? این آثار عمدتاً از طریق دین محقق می شد، در نتیجه هنر یکی از طرق تجلّی آن بود. علاوه بر اندیشه های بدعت گذارانه و جریانات نوین فکری، رویدادهای سیاسی - اقتصادی نیز در روند شکل گیری این هنرها تأثیر داشتند.

القای ریشه های مویین و تولید رسوراترول در چند ژنوتیپ انگور با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی 1392
  مهدی حسینی   بهمن بهرام نژاد

چکیده: رسوراترول یک ترکیب پلی فنولیکی با وزن مولکولی کم است که به گروهی از فیتوالکسین ها (phytoalexins) به نام استیلبن ها (stilbenes) تعلق دارد. رسوراترول و پیسید (picied) از جمله مهم ترین استیلبن ها هستند که نقش مهمی در سیستم دفاعی گیاهان در مقابله با عوامل بیماری زا و به ویژه قارچ ها دارند. رسوراترول یک ترکیب آنتی اکسیدان است که بیشتر در انگور های قرمز تجمع می یابد و می تواند در حفظ سلامتی انسان نقش مؤثری داشته باشد، به طوری که از رشد سلول های سرطانی جلوگیری کرده و ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد. این ماده به طور طبیعی در مقادیر اندک در اندام های مختلف درخت مو مانند ساقه، برگ و میوه تولید می شود، اما در پاسخ گیاه به تنش های زیستی و غیر زیستی میزان آن افزایش فراوانی می یابد. جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه ی با ارزش، از ابزار های مختلف بیوتکنولوژی و فنون کشت بافت استفاده می شود. از کشت ریشه های مویین به عنوان یک منبع مهم و پایدار برای تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان استفاده می شود. در این تحقیق جهت القای ریشه های مویین و افزایش تولید رسوراترول در دو ژنوتیپ انگور وحشی و نیز رقم رشه، از سه سویه مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز (ara4، ar318 و lab9402) استفاده گردید که سویه ara4 از دو سویه دیگر کارآمد تر بود. عوامل مختلفی از قبیل نوع ریزنمونه، سن گیاهچه، غلظت های مختلف سوسپانسیون باکتری، مدت زمان آلودگی و مدت هم کشتی ریزنمونه ها با باکتری، برای افزایش تراریختی مورد بررسی قرار گرفت. تلقیح ریزنمونه میانگره به مدت 48 ساعت با باکتری (با غلظت سوسپانسیون 8/0)، بالاترین درصد تراریختگی را به دنبال داشت. به منظور تعیین بهترین محیط کشت جهت رشد بهتر ریشه های مویین، نتایج نشان داد که محیط کشت ms½، برای رشد ریشه ها مناسب بود. جهت تأیید تراریختی ریشه های مویین تولید شده، آنالیز pcr با استفاده از آغازگر اختصاصی ژن rolb انجام پذیرفت. پس از تکثیر ریشه های مویین، میزان تولید رسوراترول با استفاده از دستگاه hplc ارزیابی گردید. نتاج حاصل نشان داد میزان رسوراترول در ریشه های مویین نسبت به ریشه های طبیعی ژنوتیپ های مورد استفاده، به میزان قابل توجهی افزایش داشت. به منظور افزایش تولید و بررسی ترشح رسوراترول به محیط کشت از دو محرک سدیم استات و متیل جازمونات به ترتیب با غلظت های mm 2/10 و mµ 100 در ریشه های مویین القا شده از میانگره ژنوتیپ وحشی w16 و سویه ara4 استفاده گردید که نتایج حاصل از tlc، نشان داد که سدیم استات نسبت به متیل جازمونات، سطح بالاتری از رسوراترول را در ریشه های مویین تولید کرده و نیز میزان بیشتری از رسوراترول را به محیط کشت ترشح داده است. کلمات کلیدی : رسوراترول، انگور، ریشه مویین، تراریختگی، hplc

بررسی تطبیقی موجودات غریب در سه شاهنامه از دوره تیموری (بایسنقری، ابراهیم سلطان و محمد جوکی)؛ تصویرسازی داستان هایی از شاهنامه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1392
  المیرا سلامت نیکی کند   مهنوش مشیری

در قرن نهم هجری در دوره تیموری، که یکی از پربارترین دوره های هنری در تاریخ فرهنگ ایران زمین به شمار می آید، با حمایت سه فرزند شاهرخ، دو شاهنامه بایسنقری (833 هـ.ق) با 22 نگاره و شاهنامه محمد جوکی (848 تا 843 هـ.ق) با 31 نگاره در مکتب هرات و شاهنامه ابراهیم سلطان (833 هـ.ق) با 43 نگاره در مکتب شیراز کتابت و نگارگری شد. در میان این سه شاهنامه، در برخی از نگاره ها تصویر موجودات غریبی به چشم می خورد که از ویژگی های ظاهری متفاوتی برخوردارند، مانند: ضحاک مار دوش، دیو، اژدها، سیمرغ و.... در این تحقیق ضمن بررسی مکتب تیموری به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، به این سه شاهنامه و چگونگی شکل گیری و هنرمندان آنان نیز پرداخته می شود و تصاویر هر سه شاهنامه به لحاظ مضمون با یکدیگر تطبیق می یابند و موجودات غریب این نگاره ها معرفی و نگاره های مربوطه مورد بررسی توصیفی تطبیقی قرار می گیرند. با بررسی دقیق و در نظر گرفتن زمان پیدایش هر یک از این سه نسخه در متون تاریخی به نظر می رسد، شاهنامه محمد جوکی برگرفته ای از دو شاهنامه دیگر است که با فضایی شاعرانه همراه شده است. شاهنامه بایسنقری دارای فضایی فاخر و پر از طرح و نقش است که یکپارچگی بی نظیری در آن به چشم می خورد و شاهنامه ابراهیم سلطان کمی خام دستانه است و هنرمند سعی بر انتقال مفهوم داستان بدون استفاده از هر گونه عنصر فرعی دارد.

نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری نمونه موردی(شهر نیشابور)
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده جغرافیا 1392
  مهدی حسینی   علی موحد

امروزه صنعت گردشگری پایدار آنچنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور¬ها نقش دارد که اقتصاد¬دانان آن را صادارات نامرئی می¬نامند. توسعه این صنعت در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت زیرساختها و بهبود ظرفیت¬های لازم نیاز دارد. شهر نیشابور با پیشینه غنی و درخشان خود در تاریخ و فرهنگ ایران، پتانسیل زیادی در زمینه جذب گردشگران خارجی و داخلی دارد. گسترش جریان¬های گردشگری در این منطقه، با برنامه¬ریزی نامناسب و ضعف مدیریت گردشگری و زیرساخت¬های ضعیف اثرات منفی زیادی از لحاظ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته است. بر این اساس تحقیق حاضر در پی شناخت نقش عوامل مدیریتی در توسع? گردشگری شهر نیشابورو ارائ? راهکارهای مناسب جهت توسع? پایدار گردشگری در این شهر می¬باشد. در این تحقیق از روش¬های پیمایشی و روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

تحلیل ضربه سرعت پایین در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با هسته انعطاف پذیر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک 1392
  مهدی حسینی   سید محمد رضا خلیلی

پانلهای ساندویچی کاربردهای روز افزونی در صنایع پیشرفته به خصوص صنایع هوایی دارند. در این سازه ها با قرار گرفتن یک هسته سبک و نرم در میان دو رویه نازک و سفت، یک سازه سبکی حاصل می شود که سفتی خمشی در واحد وزن بالایی دارد. پانلهای ساندویچی در طی عمر کاری خود، معمولا در معرض ضربه های عرضی ناشی از اشیای خارجی قرار می گیرند که بسیاری از آنها در محدوده ضربه سرعت پایین قرار دارند. یک تحلیل ضربه سرعت پایین دقیق مستلزم استفاده از قانون برخورد مناسب می باشد. در پژوهش حاضر، ابتدا قانون برخورد hoo fatt و park ارتقا داده می شود. قانون برخورد hoo fatt و park برای ورقهای ساندویچی تخت و با صفر فرض نمودن ماتریس کوپلینگ بین خمش و کشش و همچنین مولفه های کوپلینگ بین برش و کشش و کوپلینگ بین خمش و پیچش در رویه های کامپوزیتی چندلایه ای حاصل شده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با ارتقا دادن قانون برخورد مذکور، یک قانون برخورد برای پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با در نظر گرفتن ترمهای کوپلینگ اشاره شده بدست آید. در ادامه، به تحلیل مسئله ضربه سرعت پایین پانلهای ساندویچی دوانحنایه مورد نظر با شرایط مرزی بستر صلب و تکیه گاه ساده، پرداخته می شود و پاسخ ضربه به صورت تاریخچه های خیز و نیرو بدست می آید. در نهایت پیش بینی شروع آسیب ناشی از فرورفتگی استاتیکی و ضربه سرعت پایین در پانل ساندویچی مورد مطالعه انجام می گیرد که برای آسیب رویه ها از معیارهای کرنش کششی بحرانی و تسای - وو و برای آسیب هسته از معیار تنش برشی عرضی بحرانی استفاده می شود. از آنجا که در ادبیات موضوع، هیچ پژوهشی راجع به تحلیل فرورفتگی، ضربه و پیش بینی شروع آسیب در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه، موجود نمی باشد، بنابراین برای صحه گذاری نتایج، از نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با نرم افزار abaqus و همچنین نتایج تحقیقات دیگران برای حالتهای خاص پانل ساندویچی دو انحنایه مثل حالت ورق ساندویچی استفاده می گردد.

تکنیک استخراج فاز جامد به منظور جداسازی/حذف برخی یونهای فلزی آلاینده محیط زیست با استفاده از منگوستین (جاذب طبیعی) و نانو آلومینا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم 1392
  بهناز علی باباییان   ناصر دلالی

کار حاضر از دو بخش تشکیل شده است، در بخش اول با استفاده از روش استخراج فاز جامد به شیوه غیر ستونی، ذرات پوست خشک شده منگوستین با اندازه بین 3/0 تا 6/0 میلی¬متر، به¬عنوان جاذب زیستی، برای حذف سرب از محیط¬های آبی به¬کار برده شد و تاثیر پارامتر¬های مختلف موثر بر استخراج ازجمله ph محلول نمونه، مقدار جاذب، غلظت اولیه آنالیت، زمان تماس بین محلول نمونه و جاذب و سرعت چرخش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل، بیشترین میزان استخراج 3/99% در 3=ph برای 50 میلی¬گرم جاذب و 10 میلی¬لیتر از محلول نمونه با غلطت بهینه 5 میلی¬گرم بر لیتر با زمان تعادل 10 دقیقه و سرعت چرخش 400 دور بر دقیقه تخمین زده شد. بیشترین ظرفیت جاذب منگوستین نیز 21/4 میلی-گرم بر گرم و نقطه بار صفر جاذب در نقطه ph برابر 2 به¬دست آمد. به منظور بررسی صحت روش از نمونه¬های طبیعی خاک با روش افزایش استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین بازده واجذب برای یون سرب از روی جاذب، با 2 میلی¬لیتر محلول 1/0 مولار از نیتریک اسید انجام گرفته است. حد تشخیص روش بر حسب رابطه 3sb برابر با µg l-1158/0 و از رابطه 3sb/m برابر با µg l-116/3 به دست آمد و انحراف استاندارد نسبی 36/5% حاصل شد. آنالیز داده¬های ایزوترم تعادلی نشان داد که برای آنالیت مورد نظر، مدل لانگمویر مطابقت بیشتری با داده¬های تجربی دارد و سنتیک جذب این فلز نیز به وسیله مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم به بهترین نحو توصیف شد. در بخش دوم کار نانو گاما آلومینا به¬عنوان بستر برای تهیه فاز جامد اصلاح شده با لیگاند ایندان-1،2،3-تری ¬اُن 1،2-دی اکسیم در محیط مایسلی sds استفاده شد و کارایی آن برای استخراج/پیش-تغلیظ مقادیر ناچیز یون¬های zn2+ به شیوه استخراج فاز جامد غیر پیوسته و به صورت ستونی مورد بررسی قرار گرفت و اندازه¬گیری به¬وسیله دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله¬ای انجام شد. در ادامه مهم¬ترین پارامتر¬های موثر بر استخراج مطالعه شدند و مقادیر بهینه به ترتیب 6=ph، سرعت جریان محلول نمونه 2/7 میلی¬لیتر بر دقیقه، غلظت اولیه آنالیت 5/0 میلی¬گرم بر لیتر و وزن جاذب 50 میلی¬گرم به¬دست آمد. حد تشخیص روش بر اساس رابطه 3sb برابر 363/0 میکرو¬گرم برلیتر و از رابطه 3sb/m برابر با 96/0 میکرو¬گرم بر لیتر به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی 68/4% و فاکتور تغلیظ 3/83 حاصل شد. در پایان کاربرد این روش به¬منظور تعیین مقادیر فلز روی در نمونه¬های مختلف آبی و خاکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. کلمات کلیدی: استخراج فاز جامد، طیف سنجی جذب اتمی شعله¬ای، منگوستین، نانو گاما آلومینا اصلاح شده، پیش تغلیظ.

مطالعات آزمایشگاهی رفتار خزش بر روی استوانه های توخالی جداره ضخیم سنگ نمک
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده مهندسی معدن 1392
  شکوفه رحیمی   مهدی حسینی

سنگ نمک، متعلق به گروه سنگ های رسوبی شیمیایی غیرآلی بوده و عمدتا از هالیت تشکیل شده است. گنبد های نمکی یکی از مهمترین تله های نفتی مطرح هستند. علاوه بر آنکه نمک در پوش سنگ دیگر انواع تله های نفتی، می تواند حضور داشته باشد. حفاری در مقاطع نمکی با مشکلات زیادی همراه است. از مشکلات چالش برانگیزی که در عملیات حفاری این سازندها روی می دهد می توان به گیر افتادن رشته حفاری،کاهش قطر چاه و در نتیجه سیمان کاری نامناسب، گیر افتادن وگسیختگی لوله جداری اشاره کرد. همگرایی دیواره چاه در نمک ها در اثر پدیده خزش به وجود می آید. خزش یک پدیده وابسته به زمان است که تحت تنش ثابت رخ می دهد.در این پژوهش به بررسی اثر فشار محصور کننده وتنش تفاضلی بر روی رفتار خزش و سرعت کرنش سنگ نمک و در نهایت بدست آوردن رابطه ای است که براساس پارامترهای فوق بتوان مقدار سرعت کرنش را تخمین زد. بررسی ها نشان می دهد با افزایش تنش تفاضلی و افزایش فشار محصورکننده سرعت کرنش افزایش می یابد.

جبران خسارت در پی فسخ قرارداد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1393
  مهدی حسینی   مسعود رضا رنجبرصحرایی

``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگر موارد فسخ قابل تعمیم دانست اما این اصل استثناعاتی دارد خیارات مجلس، حیوان، تفلیس، تعذر تسلیم و شرط از جمله این استثناعات است که با فسخ قرارداد خسارتی قابل جبران نمی باشد. دیدگاه رویه قضایی در خصوص چنین خساراتی مشخص نیست مبنای جبران خسارت هنگامی که به دلیل عیب رضا عقد فسخ می گردد مسئولیت پیش قراردادی-ست و هدف از جبران خسارت قراردادن زیان دیده در وضعیت قبل از انعقاد قرارداد است مبنای جبران خسارت هنگامی که فسخ به دلیل نقض عهد انجام می شود مسئولیت قراردادی ست و هدف از جبران خسارت بازگرداندن زیاندیده به وضعیتی-ست که اگر قرارداد انجام می شد در آن وضعیت قرار می گرفت.

چگونگی اسلام آوردن ایرانیان در قرون اول و دوم هجری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مهدی حسینی   حمیدرضا صفا کیش

هرچه از ظهور زرتشت می گذشت عقاید این دین به سستی و تزلزل می گرایید و دولت ساسانی ضعیف تر می شد تا اینکه اعراب از سال 12 هجری به بعد طی نبردهای جسر، قادسیه، نهاوند و ... بخش هایی از ایران را با کمترین مقاومتی و با انگیزه های مادی و معنوی به تصرف خود درآوردند. ایرانیان بر این مسأله واقف شدند که عدالت اسلامی و برابری و مساوات می تواند آن ها را از بی عدالتی های حاکمان و نظام طبقاتی ساسانی برهاند و اینجا بود که صفی که در مقابل مسلمانان ایستادند گروهی از اشراف بودند ، نه مردم عادی. مردم ایران در پی روزنه ای بودند تا از بیداد و ظلم رهایی یابند. ریشه های رویگردانی آن ها از حکمرانان ساسانی به دوران های قبل از حمله اعراب بر می گشت و حمله ی اعراب تیر خلاصی بود بر پیکره ی نیمه جان امپراطوری ساسانی که بساط آن را برچید. ایرانیان که از خرد، اندیشه و پیشینه پرتوان فرهنگی و تمدنی برخوردار بودند در مقابل قرآن و اسلام که سراسر آن خرد و تعقل است سر تعظیم فرود آوردند. در فاصله یک دهه اسلام در ایران فراگیر شد و روح عدالت خواه و خردگرای ایرانی علی رغم تبعیض هایی که از اعراب می دید، حساب اسلام را از اعراب جدا دانست و اسلام را پذیرفت و بلافاصله ایرانیان حرکت تمدنی خود را از سر گرفتند و راه گذشته خود را با تکیه بر تعالیم اسلامی ادامه دادند و برترین و شایسته ترین ایدئولوژی (اسلام) را در مناسب ترین بستر (ایران) پروراندند و تمدن بزرگ اسلامی را خلق نمودند.

طراحی بهینه موتور سنکرون پنج فاز آهنربا دائم داخلی جهت کاربردهای سرعت پایین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر 1393
  حمید رضا قلی نژاد عمران   اصغر غلامیان

موتورهای الکتریکی مغناطیس دائم از لحاظ نوع آرایش آهنربا به دو نوع سطحی و داخلی تقسیم می شوند که کاربرد آهنربا در تحریک این نوع موتورها سبب حذف تلفات میدان تحریک و افزایش راندمان در آنها شده است. در انواع داخلی، که به انواع قطب برجسته نیز معروفند به دلیل وجود دو منبع تولید گشتاور، یکی گشتاور رلوکتانسی (بدلیل قطب های برجسته) و دیگری گشتاور مغناطیسی (ناشی از آهنرباها) چگالی توان بیشتر می باشد. همچنین قابلیت تحمل خطا ، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش جریان هر فاز استاتور و کاهش هارمونیک جریان لینک dc در موتور های چند فازه نسبت به موتورهای سه فاز مرسوم، نظر محققین را بیش از پیش به موتورهای چند فازه جلب کرده است. در این پایان نامه ابتدا روال طراحی موتور سنکرون مغناطیس دائم پنج فاز با آهنربای داخلی جهت کاربرد سرعت پایین ارائه میشود. سپس جهت افزایش راندمان، کاهش حجم و هزینه موتور، و همچنین دستیابی به بیشترین گشتاور ممکن در کمترین حجم (در فضای مسئله)، با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات متحد ، بهینه سازی انجام می گردد. سپس توسط نرم¬افزار ansys maxwellکه بر مبنای تحلیل اجزای محدود می¬باشد، موتور مورد نظر طراحی و شبیه سازی می گردد، و پس از تحلیل، مشخصات عملکردی موتور را نتیجه می دهد. این تحلیل بسیار دقیق و کارآمد بوده و با رشد چشمگیری که در سالیان اخیر داشته، توانسته است کارایی خود را اثبات کند. در نهایت با تطبیق اطلاعات به دست آمده از الگوریتم بهینه¬سازی و تحلیل اجزای محدود، صحت و دقت روال طراحی پیشنهادی تحقیق می شود. مطابق نتایج بدست آمده از بهینه سازی تحت دو تابع هدف (راندمان_هزینه_حجم) و (گشتاور_حجم)، دو شبیه سازی در این تحقیق انجام پذیرفت و پس از مقایسه مشخص شد که روابط پیشنهادی در این تحقیق با درصد خطای کم و قابل قبولی مشخصات موتور را نتیجه می دهند. نتایج حاصل از این دو تابع هدف به این صورت اند که در تابع هدف ترکیبی از راندمان، هزینه و حجم، موتوری با توان 215 اسب بخار دارای بالاترین راندمان ممکن در کمترین حجم و هزینه بوده و این در حالیست که تحت تابع هدف ترکیبی از گشتاور و حجم، بیشترین گشتاور در کمترین حجم ممکن بدست آمده است. بر اساس نتایج شبیه سازی، این دو موتور عملکرد مناسبی را از خود نشان داده اند که هرکدام از آنها را بسته به شرایط، می توان در پیشران کشتی ها استفاده نمود.

بازآرایی بهینه یک ریزشبکه به منظور بهبود قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن اولویت بندی بارها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده برق و کامپیوتر 1393
  فریبا سلمانی سیدمحله   مهدی حسینی

در چند دهه اخیر قوانینی برای شرکت های توزیع مبنی بر عملکرد بهینه شان وضع شده است که سیستم توزیع را مجبور می کند خدمات با کیفیت و قابلیت اطمینان کافی، هزینه سرمایه گذاری، بهره برداری و نگه داری پایین را جهت جلب رضایت مشتری ارائه کند. به خاطر همین مجتمع سازی منابع تولید پراکنده در شبکه روی کار آمد که بسیاری از هزینه ها را کاهش می دهد چون dg در صورت وقوع خطا به وسیله ی باز شدن کلید بالادستی، می تواند خود را از بقیه قسمت های مدار جدا کرده و توان ناحیه مشخصی را تأمین کند و با کاهش زمان قطعی باعث بهبود قابلیت اطمینان سیستم شود. امروزه مجتمع سازی dg ها تحت عنوان ریزشبکه ظهور پیدا کرده است که تأثیر مثبتی روی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه دارد. در شرایط اضطراری، میکروگرید غالباً نیاز دارد خود را در اسرع وقت به منظور پشتیبانی پیوسته برق برای بارهای ضروری دوباره شکل دهد. یکی از موثر ترین و ساده ترین روش برای بهبود عملکرد سیستم که می تواند منجر به کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، برقراری تعادل بار و غیره شود، بازآرایی می باشد. یکی از نوآوری های این پایان نامه بازآرایی میکروگرید جهت بهبود قابلیت اطمینان می باشد. زیرا با بازآرایی زمان قطعی مصرف کنندگان کاهش یافته و باعث بهبود قابلیت اطمینان می گردد. بازآرایی در اینجا با رعایت اولویت بندی مصرف کنندگان انجام می گیرد. لازم به ذکر است در اینجا بازآرایی عملی است که در اثر هر خطا در سیستم صورت می گیرد و در نهایت شکل اولیه سیستم تغییر نمی کند. به منظور محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان از الگوریتمی بر اساس کلاس های مختلف قابلیت اطمینان و برای بازآرایی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. دو شبکه آزمون 33 و 69 شین ieee برای شبیه سازی در نظر گرفته شده است. و نتایج حاصله با توجه به تابع هدفی که در آن کاهش هزینه در نظر گرفته شده است، نشان دهنده بهبود در قابلیت اطمینان یعنی کاهش هزینه می باشند.

بررسی پیشینه موجودات خیالی در کتاب حمزه نامه، عنوان بخش عملی: عجایب المخلوقات به روایت امروز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1393
  اعظم گلکار اسمعیل   مهدی حسینی

حمزه نامه ، شرح ماجراهای خیال انگیز امیر حمزه صاحبقران ، یکی از آثار مشهور ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و جزء اولین قصه های عامیانه ای می باشد که به صورت نقالی اجرا می شده است. این کتاب در قرن پانزدهم میلادی به دستور اکبر شاه در هند توسط تعداد بسیاری از هنرمندان ایرانی و هندی به صورت کتابی مصور در آمد. در این کتاب موجودات خیالی بسیاری به چشم می خورد که شامل انواع دیو،اژدها،غول و پری ـ دیو زادگان می باشد که گاهی در متن به خصوصیات آن ها اشاره شده و در برخی موارد تصویر گر آن ها را باذهن خلاق خود همراه با عالم خیال هندی و ایرانی آفریده است. با نگاهی به نگارگری ایران به تعداد زیادی از همین موجودات خیالی بر می خوریم که دارای ویژگی های خاص خود هستند و دارای تفاوت ها و تشابهات بسیاری باموجودات خیالی حاضر در کتاب حمزه نامه می باشند. با توجه به آنکه این تصاویر توسط نگارگران هندی و ایرانی به تصویر کشیده شده ، موجودات خیالی هر دو فرهنگ در تصاویر این کتاب تقریباً با هم یکی شده اند. تصاویر این موجودات خیالی بیشتر تحت تأثیر هنر ایرانی است و تصویرگران این کتاب از مکاتب مختلفی در به تصویر کشیدن این موجودات خیالی تأثیر پذیرفته اند. در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا (صرفا)موجودات خیالی مشترک میان این دو فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته و بازتاب آن را در قالب تصویر در پیوند با روایت ، مورد تحلیل قرار داده شود. روش تحقیق در این رساله توصیفی تحلیلی می باشد وروش گرد آوری داده ها در آن بر منابع اینترنتی و پژوهش کتابخانه ای استوار است ودر مرحله آخر داده های این دو مجموعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتیجه گیری خواهد شد.

بررسی دیدگاه ابوهلال عسکری در معجم الفروق اللغویه از نگاه لغویان و مفسران (456-624)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی تهران 1393
  مهدی حسینی   علی غضنفری

از جمله موضوعاتی که در گذشته و امروزه بین لغویان و مفسران مطرح و مورد اختلاف بوده، وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در قرآن کریم می باشد. ابوهلال عسکری قائل به این نظر بوده که واژگان مترادف در زبان عرب و قرآن وجود ندارد و در این زمینه کتابی با عنوان "الفروق اللغویه" نگاشته است که در آن به فرق بین کلمات مترادف پرداخته اما در این راه از اشتباه مصون نمانده است. در مورد وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در قرآن کریم باید گفت، ترادف در قرآن، امری نسبی است و باید دید مراد خداوند از استعمال واژگان مترادف یا به ظاهر مترادف چیست. ترادف از ابزارها و به نوعی زیبایی های کلام به شمار می رود و چنانچه خداوند از آن استفاده نکرده باشد، موجب ایجاد اشکال بر کتاب الهی است. از این رو دو واژه گاهی با هم مترادف اند و گاهی غیر مترادف. در این تحقیق، نقاط قوت و ضعف نظرات ابوهلال بر طبق نظر تعدادی از لغویان و مفسران، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مفسران و لغویان در پاره ای از موارد با ابوهلال هم-عقیده اند و در برخی موارد، نظرشان با دیدگاه وی متفاوت می باشد. گاهی ابوهلال به تفاوتی اشاره کرده که مفسران و لغویان به آن توجه نداشته اند و نیز گاهی دو گروه مذکور، دیدگاه جامع تری نسبت به ابوهلال دارند.

ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس با روش کارت امتیازی متوازن (bsc)و تحلیل پوششی داده ها (dea)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  مهدی حسینی   محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

امروزه اصلی ترین مساله سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. وبه این منظور دامنه وسیعی از روشها و مدلهای انتخاب سهام چون تکنیکال، فاندمنتال و تئوری مدرن پرتفوی و غیره وجود دارد. در اغلب مدلهای پیشنهادی برای مدیریت پرتفوی، با در نظر گرفتن مفروضاتی مدل ساده شده ای از جهان، جایگزین جهان واقعی می گردد. بدون شک در محیط رقابتی و رو به رشد سازمان ها، بررسی میزان حصول به اهداف توسط سازمان ها امری بسیار مهم تلقی می شود. اینکه سازمان ها بتوانند از نتایج و برون داد های خود به درستی آگاهی یابند و نیل به اهداف را از طریق مطالعه این نتایج بررسی نموده و میزان احتمالی انحراف از اهداف را شناسایی و برای بازگشت به مسیر اصلی و یا انجام اصلاحات مورد نیاز برنامه ریزی نمایند. یکی از معیارهای مورد بررسی توسط سازمان ها عملکرد آن هاست. بررسی عملکرد سازمان ها می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی درستی استفاده از منابع در دسترس سازمان ها باشد. روش امتیازی متوازن به عنوان چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح بوده که به ایجاد توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، سنجه های مالی و غیر مالی، عملکرد داخلی و خارجی، ذینفعان درونی و بیرونی، شاخص های عملکرد،منجر می شود. در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و کارت امتیاز متوازن استفاده خواهد شد. ابتدا با استفاده از کارت امتیاز امتوازن معیارهای چهارگانه و زیر معیارهای آنها مشخص می گردد و سپس با استفاده از dea بانک ها را رتبه بندی می نماییم. هدف از این تحقیق ارائه ی چارچوب یا به عبارت بهتر مدلی در جهت ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی برای سرمایه گذاران در صنعت بانکداری می باشد که به عنوان یک سیستم تصمیم یار (dss) بتواند سرمایه گذاران را برای انتخاب بهینه پورتفوی راهنمایی کند. مدل تحقیق استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (bcr) می باشد. فرضیات یا سوالات تحقیق عبارتند از : الف: چه شاخصهایی در ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی در سبد سهام تاثیر گذار می باشند؟ ب: رتبه هر کدام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر نوع داده کمی است، از نظر نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی و اکتشافی می باشد. با توجه به این که در این تحقیق، عملکرد گذشته شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد یا به عبارتی بهتر از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده می گردد، بنابراین تحقیق از لحاظ طرح تحقیق، پس رویدادی محسوب می شود. ابزار گرد آوری داده ها ا استفاده از نشریات علمی، کتب و سایت های معتبر، افراد خبره، اساتید دانشگاه، کارگزاران بورس، صورتهای مالی بورس، روابط عمومی بورس اوراق بهادار و مشتریان و کارکنان بانکهای خصوصی می باشند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد ابتدا برای بانکهای خصوصی بیت سال 83 تا 92 ارزیابی عملکرد صورت گرفته و سالهای کارا و ناکارا مشخص شده بانکها رتبه بندی می شوند و ارائه پیشنهاد برای بهبود کارایی می گردد. چون در این تحقیق مدل ورودی محور بوده است تلاش بر این بودکه بدانیم بانک ها چگونه می توانند با منابع کمتری به همان میزان خروجی برسد. در واقع نتیجه این تحقیق بر ضرورت برنامه ریزی بهتر در استفاده از منابع و جلوگیری از هدردادن آن دلالت دارد. میانگین کل کارایی بانک ها از سال 91 تا 92 ، 888/0 است که عدد قابل قبولی به نظر می رسد.ولی با این وجود می توان گفت که بانک ها طی این سال برای رسیدن به این مقدار خروجی دارای 2/11 درصد منابع اضافه بود که می توانست در صورت کاهش 2/11 درصدی ورودیها با برنامه ریزی بهتر و جامعتر به همین مقدار خروجی برسد. میانگین کارایی شاخص مالی نسبت به دیگر ورودیها بیشتر است. این بدان دلیل است که هزینه بسیار بالاست و بانک ها با توجه به این موضوع به دنبال حداکثر استفاده از آن هستند.

کلیدزنی بهینه خطوط انتقال با در نظر گرفتن امنیت ولتاژ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393
  میلاد شیرازی   مهدی حسینی

در بهره برداری کوتاه مدت از سیستم های قدرت، شبکه های انتقال معمولاً به عنوان بخش ثابت و غیرقابل کنترل در نظر گرفته می شوند، زیرا خطوط انتقال به جز در مواردی که خروج های پیش بینی نشده ناشی از حوادث و یا خروج های برنامه ریزی شده، برای انجام عملیات تعمیر و مراقبت به وجود می آیند، همواره در مدار قرار دارند. در این شرایط، برنامه ریزی بهره برداری سیستم به صورتی انجام می شود که با توجه به ظرفیت انتقال توان خطوط موجود، حداقل هزینه بهره برداری به دست آید. با این حال بهره بردار سیستم می تواند با تغییر آرایش سیستم از طریق انجام مانورهای کلیدزنی خطوط (transmission switching) و خارج کردن برخی از خطوط در برخی از ساعات، پروفیل ولتاژ سیستم را بهبود بخشیده و یا ظرفیت انتقال را در برخی از مسیرهای دیگر افزایش دهد و به این ترتیب از وقوع پرشدگی و اضافه بار در خطوط جلوگیری نماید. با توجه به این مسأله که پرشدگی خطوط موجب می شود که تولید ژنراتورهای ارزان تر کاهش یافته و به تولید ژنراتورهای گران تر افزوده شود، کلیدزنی برخی از خطوط و کاهش پرشدگی شبکه باعث افزایش تولید ژنراتورهای ارزان تر شده و هزینه کل بهره برداری سیستم کاهش می یابد. البته باید برای برگشت احتمالی خطوط به مدار در زمان وقوع حالت های اضطراری نیز پیش بینی و سرعت عمل وجود داشته باشد، تا از گسترش حوادث جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق، روش های ارائه شده برای تعیین خطوط مناسب از جمله روش dc-ots و ac-ots مورد بررسی قرار گرفته است و سپس کلیدزنی خطوط انتقال به عنوان یک اقدام کنترلی پیشگیرانه در مقابل پیشامدهای احتمالی متناظر با خروج تکی ژنراتورها و یا خطوط در برنامه ریزی انرژی و ذخیره چرخان در نظر گرفته شده است.

تاثیر پروژه های مسکن مهر برتوسعه پایدار شهر طرقبه با تاکید بر پایداری شاخص های زیست محیطی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده هنر 1393
  مهدی حسینی   معصومه برقچی

چکیده ارزیابی زیست محیطی پروژه های مسکن مهر در ایران به عنوان رویکردی اجتناب ناپذیر در سنجش میزان سازگاری این سیاست با مولفه های توسعه پایدار شهری با توجه به اثرگذاری گسترده آن بر فضاهای اکولوژی شهرهای ایران امری ضروری به نظر می رسد. در همین چارچوب، سنجش اثرات زیست محیطی ناشی از توسعه مسکن مهر در شهر طرقبه به عنوان یکی از حوزه های اکوتوریستی پیرامون کلانشهر مشهد در استان خراسان رضوی، هدف اصلی این مقاله بوده است. روش تحقیق دراین پژوهش از نظر هدفِ تحقیق،کاربردی و از منظر چارچوب پژوهش، تحلیلی- توصیفی است که به شیوه پیمایشی و بر روی پروژه 4151 واحدی مسکن مهر در شهر طرقبه انجام می شود. چارچوب این تحقیق مبتنی بر ایجاد سامانه ای همدیدبان برای تلفیق معیارها و زیرمعیارهای متعدد برای ارزیابی مولفه های زیست محیطی مسکن مهر با مبتنی بر نظرات خبرگان شهری و برداشتهای کارشناسی در این پروژه خواهد بود. مهمترین شاخص های مورد استفاده در این پژوهش، معیار آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی هوا و آلودگی صداست. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و نیز پرسشنامه های محقق ساخته مبتنی بر معیارهای زیست محیطی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی پایدار محیطی است که به شیوه نمونه گیری منظم از دیدگاه مسئولین مرتبط با موضوع به دست آمد. هچنین در این تحقیق از روش ahp به عنوان ابزار تحلیل فضایی شاخص های پایداری محیطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که آلودگی آب و پس از آن تغییرات پوشش گیاهی از مهم ترین اثرات اجرای طرح مسکن مهر بر محیط زیست می باشد.

طراحی و شبیه سازی جبران کننده توان راکتیو استاتیکی svc مبتنی بر حلقه فاز قفل شده در سیستم اندازه گیری ولتاژ و سنکرونیزاسیون
پایان نامه موسسه آموزش عالی روزبهان ساری - دانشکده برق و الکترونیک 1393
  محمدظاهر قربانی جویباری   مهدی حسینی

موضوع تحقیق این پایان نامه طراحی svc است که با هدف تنظیم ولتاژ طراحی شده است. در این پروژه سعی بر آن بوده است تا با الهام از نمونه های صنعتی جبران کننده های توان راکتیو که در کاربرد مورد نظر این پروژه، عموما از نوع tcr+fc است به جزئیات طراحی بخش های مختلف قدرت و کنترل با نگاه به محدودیت های عملی و رویکرد واقعی بپردازد. در مواردی که روش های مختلفی برای طراحی یک بخش خاص مثل سیستم اندازه گیری ولتاژ وجود دارد سعی شده است روش های نوین و کاربردی انتخاب گردد. به همین دلیل در این پایان نامه سیستم های اندازه گیری و سیستم سنکرونیزاسیون مورد نیاز بر مبنای روش حلقه فاز قفل شده انتخاب شده است. مزایای استفاده از چنین روش هایی در مقایسه با روش های سنتی و قدیمی تر به تفصیل در این پروژه آورده شده است. نتایج بدست آمده به جهت سرعت پاسخ، زمان نشست و خطای ماندگار نشان می دهند که روش pll در هر دو سیستم اندازه گیری و سنکرونیزاسیون بسیار مطلوب عمل می کند. مطالعات حاضر شامل کلیه جزئیات مربوط به المانهای قدرت و سیستم کنترل با کلیه حلقه های کنترل اصلی (رگولاتور ولتاژ و بلوک تنظیم بهره جهت بهبود پایداری) و جانبی (رگولاتور توان راکتیو) و جزئیات سیستم های اندازه گیری، سنکرونیزاسیون و کلید زنی نرم بین مدهای مختلف کاری و حلقه های حفاظت نرم افزاری (اضافه بار، اضافه ولتاژ، افت ولتاژ و اضافه جریان) در حالتهای مختلف اتوماتیک و دستی می باشد.

مکان یابی تولیدات پراکنده با هدف کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه با در نظرگرفتن مدل بار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده فنی 1393
  ستار طاهرپور   مهدی حسینی

تولیدات پراکنده بعلت مزایایی بسیار زیادی که برای سیستم های قدرت دارند ، با سرعت زیادی وارد سیستم قدرت شده اند و این روند افزایش نفوذ ، همچنان ادامه دارد. از مهم ترین این مزایا کاهش تلفات ، کاهش آلودگی محیط زیست ، افزایش قابلیت اطمینان ، اصلاح پیک ، افزایش پایداری ، بهبود پروفیل ولتاژ می باشد. اما جهت استفاده هرچه بهتر از مزایای آنها ، باید در بهترین مکان نصب شده و میزان ظرفیت تولید آنها نیز بهینه شود. در این پایان نامه ، مسئله مکان یابی تولیدات پراکنده بصورت یک مسئله بهینه سازی غیر خطی آمیخته عدد صحیح و مقید مدلسازی شده است. هدف یافتن تعداد ، مکان و اندازه بهینه تولیدات پراکنده در سیستم های توزیع می باشد بطوریکه تلفات سیستم مینیمم گردد. همچنین ، در این مسئله اثرات تغییر بار نیز مدلسازی شده است و مسئله در هردو حالت بر مبنای توان و برمبنای انرژی ، توسط الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته حل شده است. بعلاوه ، اثرات کنترل پذیری و کنترل ناپذیری تولیدات پراکنده برای مسئله بهینه سازی اندازه و مکان تولیدات پراکنده در حالت بار متغییر ، لحاظ شده است. الگوریتم مطرح شده برروی سیستم 69 باسه مطرح شده است و با کارهای مشابه در این زمینه مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده سرعت و قدرت الگوریتم sfla در حل این مسئله می باشد. بعلاوه ، می توان دریافت که با مدلسازی دقیق تر مسئله بهینه سازی اندازه و مکان تولیدات پراکنده ، می توان به جواب های واقعی تر و تلفات کمتری رسید.

تاثیر معایب جوش بر روی رفتار اتصال گیردار تیر به ستون با ورق روسری و زیر سری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده عمران 1393
  مهدی حسینی   محمد قاسم سحاب

طراحی اتصالات یکی از مهمترین مباحث طراحی سازه های فولادی است. برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود در ایران استفاده از جوش در ساختمانهای متعارف بسیار رایج است. باتوجه به قدمت نسبتاً طولانی استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش و توسعه فن آوری مربوط به آن صورت گرفته است، اما هنوز هم نگرانی هایی درمورد اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجودآمده در اتصالات جوشی ساختمانهای بلند مرتبه تحت اثر زلزله، در ذهن مهندسان وجود دارد .در این پایان نامه به بررسی اتصالات جوشی پرداخته شده است. علاوه بر آن معایب جوش و علل به وجود آمدن این معایب بیان می شود. وبه نظارتهای قبل، حین و بعد از جوشکاری پرداخته شده است. رواداری های مجاز معایب جوش را در بعضی آیین نامه ها بیان کرده و در پایان به بررسی تاثیر معایب جوش بر روی عملکرد اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری در نرم افزار abaqus پرداخته می شود.

پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه ( طارم سفلی، شمال غرب قزوین )
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1393
  معصومه خیریان پور   مهدی حسینی

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب قزوین و در طارم سفلی است. زمین شناسی محدوده، متشکل از گدازه ها و آذرآواری های (تراکی آندزیت، تراکی آندزیت بازالتی ، تراکیت و توف بلوری) با سن ائوسن است که شدیدا تحت تاثیر ماگماتیسم پس از ائوسن(الیگوسن) قرار گرفته است. سنگ شناسی توده نفوذی منطقه شامل کوارتز مونزونیت، مونزونیت و گرانیت می باشد که کوارتزمونزونیت بیشترین فراوانی را شامل می شود. مشاهدات سنگ شناسی و داده های ژئوشیمی نشان دهنده کالک آلکالن و متاآلومین نمونه های مورد مطالعه می باشد. طبق نمودارهای پتروژنز، گرانیتوئیدها و نمونه های آتشفشانی در محیط کمان آتشفشانی قاره ای تشکیل شده اند. گرانیتوئید ها نوع iهستند و اکسید معمول، مگنتیت است

مطالعه بر روی کاربرد مایعات یونی در تعیین آلاینده های زیست محیطی آلی و معدنی با روش های ریزاستخراج مایع-مایع همگن و فاز جامد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم 1393
  مهدی حسینی   ناصر دلالی

این رساله از پنج بخش تشکیل شده است، در بخش اول، باز های شیف (3,3-(z,1z)-(propane-1,2-diylbis(azan-1-yl-1-ylidene))bis(methan-1-yl-1-ylidene)bis(4-bromophenol) به اختصار (l1) و (3,3-(z,1z)-(ethane-1,2-diylbis(azan-1-yl-1-ylidene))bis(methan-1-yl-1-ylidene)bis(4-bromophenol) به اختصار (l2) سنتز شدند و با استفاده از طیف بینی های ft-ir، c-nmr و h-nmr سنتز آنها تایید شد. در بخش دوم، مایعات یونی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوتی سنتز شدند. مایع یونی اول به اختصار [h(mim)2[br][cl]، مایع یونی دوم به اختصار [hmim][cl] ، مایع یونی سوم به اختصار [omim][cl] و مایع یونی چهارم به اختصار [omim][i] می-باشند. سنتز موفقیت آمیز مایعات یونی اشاره شده با استفاده از طیف بینی های ft-ir، c-nmr و h-nmr تایید شدند. در ادامه سنتز، دو نوع فاز جامد بر پایه سیلیکای اصلاح شده با مایعات یونی تهیه شدند. فاز جامد اول که به اختصار پروپیل متیل ایمیدازول-سیلیس/سیلیکا نامیده می شود که در اثر نشاندن مایع یونی 1-methyl-3-(3-(triethoxysilyl)propyl)-1h-imidazol-3-ium chloride و فاز جامد دوم به اختصار پروپیل پیریدین سیلیس/سیلیکا نامیده می شود که در اثر نشاندن مایع یونی1-(3-trimethoxysilyl)propyl)pyridinium chloride بر روی بستر سیلیکا تهیه شدند. با استفاده از طیف بینی های ft-ir و xrd سنتز موفقیت آمیز آنها تایید شدند. در بخش سوم، کاربرد روش ریز استخراج تشکیل حلال درجا بمنظور اندازه گیری مقادیر ناچیز کبالت در نمونه های حقیقی مختلف با استفاده از لیگاند باز شیف l1 به عنوان عامل کمپلکس کننده و مایع یونی [hmim][pf6] به عنوان فاز آلی استخراج کننده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اثر پارامتر های مختلف بر فرایند ریز استخراج مطالعه و مقادیر بهینه برای استخراج کبالت تعیین شدند. ارقام شایستگی روش که نشان دهنده کارایی روش بوده شامل گستره دینامیکی خطی برابر ng ml-1 1000-2/0، حد تشخیص روش برابر ng ml-1 06/0، دقت نسبی روش (rsd) برابر 8/1% و فاکتور تغلیظ برابر 100 بدست آمدند. در بخش چهارم، کاربرد روش ریز استخراج تشکیل حلال درجا بمنظور اندازه گیری مقادیر ناچیز متیل ترشیو بوتیل اتر در نمونه های حقیقی مختلف با استفاده از مایع یونی [omim][pf6] به عنوان فاز آلی استخراج کننده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اثر پارامتر های مختلف بر فرایند ریز استخراج مطالعه و مقادیر بهینه تعیین شدند. ارقام شایستگی روش شامل گستره دینامیکی خطی برابر ng ml-1 50-1/0، حد تشخیص روش برابر ng ml-1 09/0، دقت نسبی روش (rsd) برابر 9/1% و فاکتور تغلیظ برابر 5/5 حاصل شد. در بخش پنجم، از روش استخراج فاز جامد بمنظور جداسازی/تغلیظ و اندازه گیری کروم (vi) با استفاده از فاز جامد سبز با نام اختصاری [pmim-si][cl]/sio2 استفاده شد. تاثیر پارامتر های تجزیه ای مختلف بر فرایند استخراج (یا جذب) شامل ph محلول نمونه، غلظت کروم، مقدار فاز جامد، سرعت عبور محلول نمونه و حجم محلول نمونه و بعد از نگهداری آنالیت بر روی فاز جامد اثر پارامتر های موثر بر بازیابی کروم از روی فاز جامد (شویش و واجذب) شامل نوع شوینده، غلظت شوینده، حجم شوینده و سرعت شویش با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش های ( با استفاده از نرم افزار استاتو گرافیک در دو مرحله غربالگری و روش سطح پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت و بهینه سازی انجام شد. ارقام شایستگی روش، شامل گستره دینامیکی خطی برابر µg l-1 2000-5، حد تشخیص روش برابر µg l-1 48/0، فاکتور تغلیظ و دقت نسبی روش به ترتیب برابر 7/16 و 8/2% بدست آمدند. در ادامه کاربرد روش در اندازه گیری مقادیر کروم در نمونه های حقیقی مورد بررسی و نتایج حاصله که حاکی از صحت مناسب روش می باشد، بدست آمد.

نمایندگی در قراردادهای تجاری بین الملل با تاکید بر کنوانسیون 1983 سازمان ملل متحد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394
  مهدی حسینی   مهدی شهلا

امروزه بخش بزرگی از واردات وصادرات کالا وخدمات در سطح بین المللی توسط نمایندگان تجاری صورت می گیرد و آنها هستند که با مشتریان وارد مذاکره شده و اطمینان آنها را جلب می نمایند و نهایتاً پیوند میان فروشنده وخریدار را برقرار می سازند. در این تحقیق بر آن هستیم تا به بررسی این نهاد در قراردادهای تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی به خصوص کنوانسیون 1983 سازمان ملل بپردازیم و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی تاثیر شفافیت نقش بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سلامت سازمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1394
  وحید زند   مهدی حسینی

سازمان های حاضر برای بقاء و تطابق با محیط در حال تغییر به عوامل زیادی نیاز دارند. سازمانی که می کوشد تا بقاء خود را تضمین کند باید عوامل تعیین کننده این کار را مد نظر قرار دهد. یکی از مهم ترین این عوامل شفافیت نقش کارکنان است. شفافیت نقش یک عامل موثر در عملکرد شغلی محسوب می شود و می تواند علاوه بر بهبود عملکرد، انگیزه کارکنان را افزایش دهد و موجب بروز استعدادهای آنان در شغل و سازمان گردد. عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندی های شغلی، اهداف و مأموریت های سازمان و باورهای افراد نسبت به رفتارهای پراهمیت وابسته است. جو سالم حاکم بر یک سازمان منجر به رشد، پرورش، شادکامی و کارکرد بهتر کارکنان در سازمان می شود، محیط سالم زمینه رشد استعدادها را فراهم می آورد و افرادی باشخصیت سالم و روحیه کار مناسب تحویل سازمان و جامعه می دهد بنابراین سلامت سازمانی را می توان به عامل مهمی در بهبود عملکرد کارکنان و دست یابی سازمان به اهداف خود به حساب آورد. با توجه به اینکه کادر بیمارستانی به طور مستقیم با سلامت افراد جامعه رابطه دارند، عملکرد شغلی آنان حائز اهمیت بسیاری است و هر چه در مولفه های پژوهش حاضر وضعیت بهتری داشته باشند، تأثیر مثبت بیشتری بر روی افرادی که با آن ها سر و کار دارند خواهند گذاشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر متغیر شفافیت شغلی بر روی عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان فاطمی اردبیل می باشد، تا با شناسایی مولفه های که بیشترین تأثیر را دارا هستند پیشنهاد هایی را برای ارتقاء عملکرد شغلی آنان ارائه دهد. برای ارزیابی شفافیت نقش، عملکرد شغلی و سلامت سازمانی به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد ساویر (1992)، پاترسون (1992) و هوی و فیلدمن (1996) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی بیمارستان فاطمی شهر اردبیل بود که بین 207 نفر از کارکنان پرسشنامه توزیع گردید. داده های حاصل از طریق نرم افزارهای آماری spss22 و amos22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفا کرونباخ ارزیابی و مقدار به دست آمده برای پرسشنامه های شفافیت نقش، عملکرد شغلی و سلامت سازمانی به ترتیب 91/0، 93/0 و 89/0 بود. نتایج حاصل از جدول تأثیر غیرمستقیم آزمون بوت استرپ نشان داد که فرضیه های اول، دوم، سوم رد می شوند. یعنی شفافیت نقش، عملکرد شغلی را با نقش میانجی سلامت سازمانی در جامعه مورد مطالعه پیش بینی نمی کند، شفافیت هدف عملکرد شغلی را با نقش میانجی سلامت سازمانی در جامعه مورد مطالعه پیش بینی نمی کند و شفافیت فرآیند عملکرد شغلی را با نقش میانجی سلامت سازمانی در جامعه مورد مطالعه پیش بینی نمی کند. فرضیه های چهارم و پنجم مورد قبول قرار گرفت. به عبارت دیگر اعضای نمونه آماری مورد مطالعه از نظر شفافیت نقش و عملکرد شغلی در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داشتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین شفافیت نقش و ابعاد آن با سلامت سازمانی، بین شفافیت نقش و ابعاد با عملکرد شغلی و بین عملکرد شغلی با سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و موفقیت عینی و ذهنی مسیر شغلی(مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان نمین)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1394
  امید حسین پور گرمه چشمه   مهدی حسینی

چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و موفقیت مسیر شغلی در آموزش و پرورش شهرستان نمین می باشد. به این منظور 278 نفر از کارکنان این سازمان به عنوان گروه نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، دو پرسش نامه توسعه منابع انسانی کوهن(2010) و پرسش نامه خودگزارش دهی صادقیان(1393) بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون t در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین هویت بخشی، موفقیت، سازگاری با محیط و یکپارچگی توسعه منابع انسانی و موفقیت عینی و ذهنی مسیر شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نمین از لحاظ توسعه منابع انسانی و موفقیت عینی و ذهنی مسیر شغلی از وضع مطلوبی برخوردار بودند. کلیدواژه ها: توسعه منابع انسانی، موفقیت مسیر شغلی، آموزش و پرورش نمین، موفقیت عینی مسیر شغلی، موفقیت ذهنی مسیر شغلی

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی جوان منطقه ی قافلانکوه جنوب بوئین زهرا، قزوین
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1393
  راضیه قربانی   مهدی حسینی

منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر بوئین زهرا (استان قزوین) و بخش شمالی نقشه0000 1:25، و ازنقطه نظر تقسیمات زمین شناسی ایران در کمربند ماگمایی ارومیه – بزمان در زون ایران مرکزی واقع شده است و گستره ای با مختصات طول جغرافیایی 49o, 52, 55" تا 50o, 39, 03" و عرض جغرافیایی 38 o, 32, 08". تا 35o, 39, 22" است. محدوده ی فوق در 115 کیلومتری جنوب غرب تهران، 48 کیلومتری جنوب قزوین و 22 کیلومتری جنوب غرب بوئین زهرا واقع گردیده است. این محدوده از شمال به تفک، از جنوب به جاده ی معدن لک، از شرق به جاده ده بالا- عباس آباد ( بوئین زهرا – ساوه) و از غرب به رودخانه ی حاجی عرب محدود میگردد. این محدوده در بخش شمالی چهارگوش1:250000 ساوه قرار گرفته است و شامل سنگ های آتشفشانی، رسوبی و نفوذی است. ترکیب غالب سنگ های آذرین منطقه شامل داسیت، ریولیت، ریوداسیت، تراکیت آندزیت، آندزیت بازالتی، بازالت و فنوتفریت قرار می گیرند که توده های نفوذی با ترکیب کوارتز دیوریتی تا آپلیتی به سن سنوزوئیک (عمدتاً ائوسن و پس از آن) با رخنمون بیضوی شکل و با گسترش قطر بزرگتر در جهت شمال غرب- جنوب شرق سبب دگرسانی لایه های آتشفشانی - رسوبی ائوسن شده است . در طبقات یاد شده گسلهای متعدد اصلی و فرعی غالباً از نوع معکوس با امتداد جنوب شرق- شمال غرب وندرتاً عادی با امتداد جهات تقریباً عمود بر آن دیده میشود. بررسی های پتروژنتیکی نشان دهنده ی سری ماگمایی ساب آلکالن برای سنگ ها ست که در برخی نمونه ها این روند به سمت سری های شوشونیتی نیز پیش می-رود. نمودار های هارکر برای سنگ ها، روند های منفی و مثبت مشابهی را دارند. روند های مشاهده شده در نمودار های تغییرات، نقش تفریق را در تکامل ماگمایی نشان می دهد . نمودارهای عنکبوتی سنگ های خروجی نیز تهی شدگی و غنی شدگی های یکسانی را دارند. به عنوان مثال در تمامی نمونه ها تهی شدگیeu را می توان مشاهده نمود که این با حضور پلاژیو کلاز در سنگ ها که با مطالعات پتروگرافیکی نیز مطابقت دارد، سازگار است. با توجه به نمودار های تمایز محیط تکتونیکی می توان چنین نتیجه گرفت که سنگ های آتشفشانی منطقه ی بوئین زهرا در یک قوس آتشفشانی قاره ای که مرتبط با فرورانش است تشکیل شده اند. سنگ های نفوذی نیز در نتیجه ی تصادم قاره ای پس از فرورانش تشکیل شده اند. پتاسیک بودن ماگما ها نیز بیان کننده ی دوری نسبی منطقه از محل فرورانش یا برخورد قاره ای می باشد. در این ناحیه واحدهای آتشفشانی و آذر آواری توسط گسل اصلی منطقه تحت عنوان گسل ساری دره قطع شده اند و دگرسانی گسترده ای در طول گسل و در سنگهای دیواره رخ داده است. گسل ساری دره به طول بیش از 20 کیلومتر و با راستای تقریبی شمال غرب- جنوب شرق بوده و در حال حاضر عمده رخنمون آن به صورت یک دره نسبتا پهن با همین راستا به نام ساری دره نمایان می باشد. دگرسانی موجود در سنگهای دیواره عمدتا به دو شکل قائم و جانبی منطقه بندی را نشان می دهند. با توجه به ترکیب کانی شناختی هرمنطقه و نیز همجواری منطقه ها با کانی شناسی خاص، نوع دگرسانی در این منظقه را تیپ اسیدی سولفاته معرفی می نماید. لذا در منطقه بندی قائم از پائین به بالا، مناطق آرژیلیتی پیشرفته، آلونیتی و سیلیسی و نیز در منطقه بندی افقی از محل سطح گسل به طرف سنگ دیواره، مناطق آرژیلیتی پیشرفته و پروپلیتی شناسایی گردید. تشخیص منطقه بندی در طرحهای اکتشافی و استخراج کانیهای مرتبط خیلی مهم است زیرا ترکیب کانی شناسی زونها متفاوت بوده و نباید با هم مخلوط شوند.

تاثیر نقاشی مانوی بر نگاره های دوره ی ایلخانیان: (منافع الحیوان ابن بختیشوع،جامع التواریخ خواجه رشید الدین فضل اله و شاهنامه ی بزرگ مغولی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1386
  یگانه بهادر   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

بررسی و تجزیه و تحلیل منتخبی از نگاره های نسخه ی خطی حبیب السیر (محفوظ در کاخ گلستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1386
  مهران افشارنیا   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

بررسی جنبشهای هنری معاصر در نقاشی ایران؛ پروژه عملی: پنجره، خورشید و گل نیلوفر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده هنر 1384
  نعمت مردانی اقدم   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

رساله نظری: بررسی پنج خمسه نظامی (چاپ سنگی) دوره قاجار، رساله عملی: ارایه 12 اثر نقاشی براساس خمسه نظامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1386
  ناهید کاظمی   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

تشخیص هویت فرد به کمک تصاویر عنبیه با استفاده از تحلیل شکل و طبقه بندی سلسله مراتبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1386
  مهدی حسینی   بابک نجاراعرابی

چکیده ندارد.

بررسی عوامل موثر در شکل گیری تیم های تسهیل کننده مدیریت دانش (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1389
  مهدی حسینی   جلیل لاجوری

چکیده ندارد.

تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی ardl
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
  مهدی حسینی   مصیب پهلوانی

چکیده ندارد.

بررسی و تحلیل نگاره های شاهنامه داوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  مهتاب جاوید   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

نقاشی گیاهان و جانوران در کتاب های علمی ایران (در تمدن اسلامی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1387
  بهنام کامرانی   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

بررسی توان رقابتی صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (wto): با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (pam)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  مهدیه رضاقلی زاده   رضا نجارزاده

چکیده ندارد.

ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی کانسار منگنز ونارچ (استان قم)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی 1387
  روح اله اکبری   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

ریشه های شکل گیری حاضر آماده با توجه به آثار مارسل دوشان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی 1387
  بهناز سهرابیان   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

تصویر زنان در دوره قاجار، رویکردی بینامتنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1387
  مریم لاری   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

مطالعه تطبیقی نگاره ها شاهنامه بایسنغری و آثار کمال الدین بهزاد در بوستان سعدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1387
  علی اصغر شیرازی   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

موضوع نظری:اگزیستانسیالیسم و بررسی آن در آثار فرانسیس بیکن، آلبرتو جاکومتی و ژان دوبوفه/ موضوع عملی: انسان معاصر در تصویر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1387
  طاهره صمدی طاری   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

موضوع نظری: بررسی شمایل نگاری پیامبران/ موضوع عملی: داستان آفرینش آدم و حوا از کتاب قصص الانبیاء
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1387
  دلبر شهباز   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

موضوع نظری: باغ ایرانی و بازتاب آن در اثار نگارگری دوره ی صفوی، موضوع عملی: چهار فصل باغ خیال من
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای تجسمی 1387
  آذر امیدی   مهدی حسینی

چکیده ندارد.

جداسازی و پیش تغلیظ برخی یون های فلزات واسطه به روش استخراج فاز جامد برخط به دستگاه جذب اتمی (on-line spe-aas) در حضور لیگاندهای هیدروکسامیک اسید، اکسیم و فسفردار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان 1388
  مهدی حسینی   ناصر دلالی

روشی جدید برای پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون¬های فلزی مس، نیکل و کبالت بعد از تشکیل کمپلکس با لیگاند¬های ایندان-1و2و3-تری اُن 1و2-دی اکسیم و n-هیدروکسی هگزان آمید به روش استخراج فاز جامد با ستون¬ حاوی سیلیکاژل، توسعه یافته است. در این روش پارامتر¬هایی از قبیل ph محلول نمونه، مقدار لیگاند، نوع و حجم شوینده، حجم رسوخ ستون و اثر ماتریس نمونه بر میزان استخراج، مورد بررسی قرار گرفته است. ارقام شایستگی روش از جمله انحراف استاندارد نسبی روش (r.s.d) در غلظت ng ml-150 به ترتیب 8/3؛ 2/3 ؛ 5/4%، حد تشخیص روش (lod) با استفاده رابطه σ¬3 به ترتیب ng ml-15/1؛ 2/2؛ 4/2 و گستره خطی به ترتیب ng ml-1 3000-5؛ 2000-5؛ 1500-5 برای یون¬های مس، نیکل و کبالت بدست آمد. صحت روش با استفاده از افزایش مقادیر مشخصی از آنالیت (بعد از رسم منحنی کالیبراسیون) حین تعیین مقادیر ناچیز یون¬های فلزی مذکور در نمونه¬های حقیقی (آب لوله¬کشی، آب معدنی و آب باران) مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که روش مزکور دارای صحت بالا و خوبی می-باشد. پارامتر¬های موثر در سیستم تزریق در جریان از قبیل سرعت عبور محلول نمونه، سرعت و مدت زمان شویش مورد بررسی و بهینه گردید. پیش تغلیظ آنالیت به شیوه پیوسته می¬تواند جهت اندازه¬گیری ضریب بهبود (e.f) که از روی نسبت میزان شیب منحنی کالیبراسیون قبل و بعد از پیش تغلیظ محاسبه می¬گردد، بدست آید که برای یون¬های مس، نیکل و کبالت به ترتیب 2/30، 2/27 و 5/24 و همچنین انحراف استاندارد نسبی روش در غلظت ng ml-150 به ترتیب 8/2، 0/2 و 7/1 بدست آمد. این روش به طور گسترده برای تعیین مقدار یون¬های فلزی در نمونه¬های آبی بکار برده می¬شود. مطالعاتی بر روی توانایی سیلیکا در جذب و بازداری مقادیر ناچیز یون¬های فلزی مورد مطالعه انجام گرفت و نتایج نشان داد که سیلیکا به تنهایی قادر به نگهداری یون¬های فلزی بر روی خود نمی¬باشد. در پایان، جاذبی اصلاح شده بر اساس نشاندن لیگاند ایندان-1و2و3-تری اُن 1و2-دی اکسیم بر روی سطح آلومینا پوشیده شده با سورفکتانت (سدیم دودسیل سولفات) برای پیش تغلیظ همزمان یون¬های مس، نیکل و کبالت در نمونه¬های سنتزی و حقیقی تهیه شد. پارامترهایی از قبیل سرعت عبور محلول نمونه، سرعت و زمان شویش مورد بررسی و ارقام شایستگی روش تعیین شد. همچنین ظرفیت جذب برای یون¬های مس، نیکل و کبالت به ترتیب 48/2، 21/2 و 19/2 میلی¬گرم بر گرم می¬باشد.

نمونه گیری سازوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1379
  مهدی حسینی   علی عمیدی

در نظریه نمونه گیری اغلب توجه به طرحهایی محدود می شود که مراحل انتخاب نمونه به مشاهدات انجام شده در طول بررسی بستگی ندارد، به طوری که یک نمونه دست نخورده از واحدها ممکن است قبل از بررسی انتخاب شود، اما در بسیاری از حالات نمونه گیری یک پژوهشگر ممکن است احساس کند که باید تصمیماتش را در طول بررسی براساس آنچه تاکنون مشاهده کرده است عوض کند، تا بتواند نمونه مناسبتری در آینده به دست آورد. نمونه گیری سازوار یکی از این روشهاست . در این روش که بیشتر روی جامعه های کمیاب و معمولا جامعه هایی انجام می شود که به صورت فاصله ای هستند و در یک ناحیه مورد مطالعه قرار می گیرند، مانند جامعه حیوانات دسته بندی شده، یا انواع رستنیها از نوع درختان، یا کانیها و منابع سوختی فسیلی، روش انتخاب واحدها یا محلهایی که واحدها را در برمی گیرند ممکن است به مقادیری از متغیر مورد مطالعه مشاهده شده بستگی داشته باشد. در این طرح به دنبال یافتن برآوردگرهای میانگین یا مقدار کل جامعه و برآوردگرهای واریانس که حتی الامکان نااریب باشند خواهیم بود و سعی خواهیم کرد روشی ارائه شود که نسبت به روشهای کلاسیک از قبیل نمونه گیری با طبقه بندی، خوشه ای و سیستماتیک ، دقت بیشتری داشته باشد. این روش از سال 1991 به بعد و به دنبال بررسی های مختلف ابداع شده است .

معرفی و بررسی تحلیلی نقاشی های عمارت سردار ماکو (دوره قاجاریه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1380
  مهدی محمدزاده   مهدی حسینی

مکتب نقاشی قاجار علیرغم کاستی ها و نواقصی که مکررا" در کتب مختلف به آن ها اشاره شده است دارای نقاط قوت و نکات ارزشی قابل ارجی است که متاسفانه کمتر به آنها پرداخته شده است . یکی از علل این کم توجهی و پیشداوری غیرمنصفانه، عدم معرفی و اصولی و عدم دسترسی و وقوف محققان به کمیت ها و کیفیات اکثر آثار ارائه شده در این مکتب هنری است . مجموعه عمارت سردار ماکو، سند گویای این مدعاست . این گنجینه عظیم هنر قاجار در شمالغربی نقطه ایران زمین، در تنها معبر کوهستانهای مرتفع آذربایجان قرار گرفته است و با عنایت به مسافرت های همیشگی بانیان آن به قفقاز و فرنگستان، شاید بیش از هر نقطه جغرافیایی ایران عصر قاجار، شاهد هجوم نمودهای دنیای مدرن و تقلای سنت ایرانی بوده است ، با اینحال و با تمام عظمت اش بسیار ناشناخته مانده است . مجموعه عمارت سردار ماکو، علاوه بر مجسمه ها، نقوش برجسته، گچبری ها و آئینه کاریها، دارای تعداد زیادی آثار نقاشی نیز می باشد که در میان آنها می توان نمونه هایی از مکتب ایرانی، چینی سازی ها، فرنگی سازی ها، تک چهره ها، مجلس آرایی ها و گل مرغی ها را مشاهده کرد. بعضی از این آثار آن چنان خلاقانه ارائه شده اند که شاید بتوان آنها را جزو شاهکارهای مکتب نقاشی قاجار محسوب کرد. پژوهش حاضر ضمن اینکه به معرفی و تحلیل اکثر نقاشی های موجود در عمارت فوق پرداخته، در فصل سوم، ارزش های ماندگار مکتب نقاشی قاجار را بیان کرده است .

بیواکولوژی دوگونه ملخ از جنس dociostaurus.fieber)orth.acrididoe(: و آزمایش یو- ال- وی برای کنترل آنها در خراسا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1370
  مهدی حسینی

چکیده : بررسی سالهای 69-67 نشان داد که ملخ مراکشی از مناطق کانونی سابق خود در استان عقب نشینی نموده و گونه ای از همین جنس بنام dociostaurus kraussi در سطح وسیع تری از استان جایگزین آن گردیده است . بمنظور بررسی بیولوژی و اکولوژی ملخ dociostaurus crassiusculus kraussi)ingen(در شرایط طبیعت و آزمایشگاه، طول دوره رشد هر سن پورگی، مشخصات هرسن (انداز رنگ)، رفتار پوره ها، گیاهان میزبان، رجحان غذائی هرسن پورگی میزان تخم ریزی، پراکنش و عوامل کنترل کننده ملخ مورد مطالعه قرار گرفت . جهت شناسایی محلهای جدید نشو و نمای ملخ مراکشی در استان، مناطقی در شهرستانهای کلات ، بجنورد و درگز که سابقه مبارزه در آنها وجود نداشت مشخص گردید . مشخصات مرفولوژیک حالات فاز و نسبتهای بدست آمده از طول بالپوش به طول ران پای عقب ، طول ران به عرض سر و اندکس سران ملخهای جمع آوری شده نشان داد که در بعضی از مناطق کانونی جدید، ملخ مراکشی از حالت انفرادی خارج و روبه مهاجم شدن گذارده است . از نظر مبارزه بیولوژیکی نیز، تحقیقاتی به عمل آمده و نقش بعضی از شکارچیها بویژه عنکبوتها و سوسک mylabris cinctaو یک گونه مگس از خانواده muscidae در کاهش جمعیت ملخ مشخص گردید . همچنین از بیماریها، قارچ fusarium به میزان 11 تا 20 درصد کپسولهای تخم را فاسد نموده است .

ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران، یک تحلیل هزینه - فایده (مطالعه موردی چابهار)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378
  مهدی حسینی   مجید صباغ کرمانی

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر در صحنه اقتصاد باز مطرح شده اند، بطوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، اقدام به احداث یک یا چند منطقه آزاد نموده اند، بررسی های جهانی و مطالعاتی که انجام شده، مبین آنست که مناطق آزاد نتایج متفاوتی را در این کشورها به همراه داشته اند. این امر ما را بر آن می دارد که همچون سایر طرحهای توسعه ای، به ارزیابی این مناطق بپردازیم. هدف از این تحقیق آنست که ضمن معرفی الگوهایی جهت ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد، به ارزیابی عملکرد اقتصادی منطقه آزاد چاربهار در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده بپردازیم. الگوهای ارزیابی که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است عبارتند از: الگوی ارزش افزوده "کومار"، الگوی هزینه - فایده "پرفسور وار" و الگوی هزینه - فایده دبیرخانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد). در این تحقیق با توجه به مشخصه های منطقه آزاد چابهار و مبتنی بر الگوی تحلیل هزینه - فایده "پرفسوروار"، با بررسی اقلامی از جمله مواد خام داخلی، ترانزیت ، اشتغال و دستمزد، هزینه های اداری، خالص دریافتی بابت فضای آماده شده و عوارض مواد خام وارداتی به تحلیل هزینه - فایده منطقه آزاد چابهار پرداخته شده است . نتایج حاصله، میزان ارزش فعلی خالص فایده حاصل از منطقه و نرخ بازدهی داخلی منطقه را بدست می دهد که به ازای سناریوهای مختلف برای طول دوره فعالیت و هزینه فرصتی نیروی کار محاسبه شده اند.

صور خیال در نگارگری ایرانی اسلامی - پروژه عملی : خلوص از پندار به دیدار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده هنر 1380
  معصومه مسعودی   مهدی حسینی

خیال و تخیل به عنوان یکی از حواس باطنی نقش عمده ای در آفرینش اثر هنری دارد. آفرینش جهان ، تخیل الهی است . و انسان نیز از خالقش پیروی می کند، که این را تخیل مخلوق گویند. حکمای ایرانی ، همچون ابن سینا ، فارابی ، سهروردی و ملاصدرا ، هر کدام به گونه ای ، خیال را تبیین نموده اند . فلسفه اشراقی سهروردی در این باره ماخذ مناسب تری است . چگونگی ارتباط خیال ، عالم مثال و حقیقت با توجه به فلسفه نور شیخ اشراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نگارگر ایرانی با زبان تصویر ، حقیقت وجود را کشف می کند. نقاشی ایرانی تمثیلی از حقیقت برتر است . چرا که با رنگ ، شکل ، نور و ... حقیقت الهی را متجلی می سازد . هنرمند ایرانی به جایگاه مثالین (برزخی ) میان عالم محسوس و نامحسوس قائل است . عشق نقطه آغازی است برای کشف و شهود و الهام ، و به واسطه این کشف و شهود ، حقیقت برتر در قالب اثر هنری تمثل می یابد. فضای نقاشی ایرانی ، فرامادی و غیر تعینی است . نگارگر ایرانی از صورت (ظاهر) به باطن (معنا) دست می یابد و این همان فرآیند خیال است در نگارگری ایرانی اسلامی.

ملازمت شریعت و طریقت در مثنوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - مجتمع علوم 1376
  مهدی حسینی   محمد غلامرضایی

موضوع رساله حاضر ملازمت شریعت و طریقت در مثنوی است که طی آن یکی از موضوعات مهم تاریخ تصوف -یعنی شریعت و نقش آن در تصوف که همواره محل بحث و منازعه پیروان تصوف و اهل شریعت بوده-مورد بررسی قرار گرفته است.در واقع سوال اصلی این است که براستی شریعت در تصوف از چه جایگاهی برخوردار است و نظر متصوفه در باره آن چیست؟ عرفا و متصوفه هر یک به نوبه خود در مقام پاسخ به این سوال برآمده و در آثار خویش به این نکته اشاره کرده اند، اما از آنجا که موضوع فوق در کتاب مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با توضیحی بیشتر و بیانی روشن تر مطرح و به تفصیل در باره آن سخن گفته شده است، تحقیق حاضر بر مبنای کتاب مذکور انجام گرفته و البته در کنار آن به منظور تکمیل مباحث از نظرات و اندیشه های عرفای دیگر نیز استفاده شده است.

شبیه سازی ادوات ‏‎svc‎‏ و ‏‎csc‎‏ جهت بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ در سیستمهای قدرت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1381
  مهدی حسینی   حیدرعلی شایانفر

با افزایش نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی خطوط انتقال تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و ولتاژ شین ها دچار کاهش بیشتری می شود. افزایش توان عبوری از بعضی خطوط منجر به از دست رفتن آنها و در نتیجه کاهش قابلیت اطمینان سیستم می شود. از آنجایی که تعویض تجهیزات و یا ایجاد خطوط انتقال جدید به منظور بالا بردن ظرفیت توان قابل انتقال سیستم نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی دارد و دربعضی از موارد به دلیل مشکلات محیطی و سایر مشکلات امکان پذیر نمی باشد، باید به دنبال راهکاری برای این موضوع باشیم. ادوات ‏‎facts‎‏ از قبیل ‏‎svc‎‏ و ‏‎csc با بهبود شاخصهای سیستم قدرت می توانند راه حلی برای این مشکل باشند. در این پایان نامه به بررسی تاثیر ‏‎svc‎‏ و ‏‎csc‎‏ که دو عنصر از ادوات ‏‎facts‎‏ هستند پرداخته شده است.

تجزیه و تحلیل آثار نقاشی میرزا ابوالحسن خان غفاری(صنیع الملک) و شاگردانش (مصورسازهای کتاب هزار و یکشب). موضوع پروژه عملی : تجرید دستمایه پنهان نگارگری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده هنر 1381
  آزیتا عطارد   مهدی حسینی

دوره قاجار را می توان از حساسترین دوره های تاریخ ایران به شمار آورد. در این زمان اروپای قرن 18 و 19 که دچار تغییر نگرش و تفکر جدید شده بود، با نفوذ در کشورهای ضعیف سعی بر ایجاد سلطه در تمام شئون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها داشت ایران نیز از این تحولات و دگرگونی ها مستثنی نبود. تاثیرات همه جانبه تحولات غرب بر سیاست ، اقتصاد، فرهنگ و هنر ایران در این برهه از تاریخ این مرز و بوم بخوبی مشهود است.