بهینه سازی بیان ژن fsh گاوی نوترکیب در مخمر پیکیا پاستوریس

پایان نامه
چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پارامتر های مختلـف مانند دما، درصد القای متانول، اسیدیته، اکسیـژن محـلول و ظـرف کشـت روی بیان پروتئین fsh گاوی نوترکیب در مخمر متیلوتروپیک پیکیا پاستوریس بود. در این پروژه پروتئین fsh گاوی نوترکیب در سیستم بیانی پیکیا پاستوریس با استفاده از محیط کشت در دماهای 15، 18، 21، 27، 30 و 32، phهای 4، 5، 6، 7 و 8، درصدهای مختلف القای متانول 5/0، 1، 2 و 3 درصد و میزان اکسیژن محلول در نرخ 35 درصد و یک دوره زمانی 5 روزه در ظروف کشت متفاوت (ارلن، بافل فلاسک) تولید شد. پروتئین های نوترکیب با روش tca تغلیظ شدند و سپس با استفاده از تکنیک sds-page و وسترن بلاتینگ ارزیابی شدند و باند در ناحیه 16 کیلو دالتون مشاهده شد. نتایج نشان داد که میزان بهینه تولید پروتئین نوترکیب در دمای 30 درجه، 6ph=، غلظت 1 درصد متانول و در ظروف کشت زاویه دار با نرخ اکسیژن محلول در 35 درصد است.

منابع مشابه

بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. <stro...

متن کامل

بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. <stro...

متن کامل

مخمر پیکیا پاستوریس: ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب

سیستم بیانی باکتری توانایی تولید مقادیر بالایی از پروتئین های نوترکیب را داراست، اما ممکن است پروتئین های تولید شده تاشدگی ساختاری مناسبی نداشته و فاقد اصلاحات پس از ترجمه ای باشند. از طرف دیگر سلول های پستانداران اگرچه انتخاب مناسبی برای تولید پروتئین نوترکیب محسوب می شوند اما هزینه های بالای تولید و میزان کم محصول نوترکیب در این سیستم ها، محققان را به سمت مطالعه بر روی سیستم بیانی مخمری سوق د...

متن کامل

بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت c در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت c با اتصال پروتئینe2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن hcv-2a (jfh1) e2 توسط وکتور نوترکیب e2-ppiczaa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه km71h و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. مواد و روش ها: ژنe2  با...

متن کامل

کلون سازی و بیان ژن هورمون محرک فولیکولی اسبی (efsh) در مخمر پیکیا پاستوریس

پس از آنکه mrna از غده هیپوفیز اسب نژاد توربرد ایرانی استخراج شد، برای سنتز cdna استفاده گردید. هر یک از زیرواحد های پروتئین fsh ، با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصی تکثیر یافتند و سپس بطور جداگانه در حامل ptz57r.t کلون شدند. حامل های نوترکیب به درون سلول باکتری ? dh5منتقل شدند. کلون سازی زیرواحد ها با استفاده از آزمون های تاییدی نظیر واکنش هضم آنزیمی و تعیین توالی، تایید شد. در ادامه توالی ها...

15 صفحه اول

بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی ۲ ویروس هپاتیت c در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت c با اتصال پروتئینe2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن hcv-2a (jfh1) e2 توسط وکتور نوترکیب e2-ppiczaa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه km71h و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. مواد و روش ها: ژنe2  با...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - پژوهشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023