تاثیز آشنایی فرهنگی بر بهبود قدرت شنیداری دانش آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

مهارت شنیداری همیشه به عنوان یک مهارت غیر فعال در نظر گرفته شده و مسامحه شده است. این مهارت نقش بسیار مهمی در یادگیری دانش آموزان دارد.یاد گیرندگان زبان خارجی یا زبان دوم نیاز دارند برای شنیدن و تمرین لهجه ای شبیه لهجه ی بومی زبانان این مهارت را بهبود بخشند و این امر بدون گوش کردن ساعات متعدی به متن های زبان خارجی میسر نمی باشد. فرهنگ ها و رسوم در نقاط مختلف دنیا یکسان نیستند و تفاوت فاحشی بین فرهنگ های شرق و غرب وجود دارد. از ان جایی که کتاب های انگلیسی برای یاد گیرندگان زبان خارجی مملو از مفاهیم نا اشنا ی فرهنگی است لذا من سعی کردم تاثیر ان فرهنگ های اشنا و نا اشنا را در بهبود قدرت شنیداری یاد گیرندگان زبان خارجی پیدا و ارز یابی کنم. برای این منظور دو کلاس شامل گروه متوسط (15 نفر) و گروه پیشرفته (15نفر) انتخاب شده اند. 10 پسر و 20 دختر در این مطالعه حضور داشتند. ان ها بر طبق مدت حضورشان در کلاس ها و نمره های کسب شده به دو گروه تقسیم بندی شدند. ان دسته که موفق به کسب نمره ی مورد نیازنشده بودند از راه یابی به ترم بعد ماندند. سطح این دو گروه حتی با استفاده از ازمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. از دانش اموزان انتظار میرفت که به دو متن متفاوت گوش دهند و به 15 سوال چهار گزینه ای جواب دهند. متن های انتخاب شده برای این مطالعه شامل یک داستان ایرانی تر جمه شده به انگلیسی و یک داستان نا اشنای فرهنگی خارجی است. از ان جایی که متن اول در زمینه ی ایرانی اتفاق می افتد انتظار می رود که دانش اموزان ان را به خوبی درک کنند. هر اقدامی اساسی برای یکسان سازی این دو متن انجام شده است. این دو متن با استفاده از نرم افزار به منظور انالیز سطح دشواری ان ها انجام گرفته است. بعد از اصلاح ورقه ها نمره ها با استفاده از ازمون تی زوجی برای هر دو متن اشتا و نا اشنا ی فر هنگی مورد ارزیابی قرار گرفت به عبارت دیگر یک مقایسه بین تن اشنای فرهنگی و نا اشنای فر هنگی برای هر دانش اموز صورت گرفت. در پایان این تحقیق دانش اموزان در متن اشنای ایرانی عملکرد بهتری داشتند. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که اشنایی فر هنگی بر عملکرد قدرت شنیداری دانش اموزان ایرانی تاثیر دارد.

منابع مشابه

بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان دکتر احمد سلحشوری1 فرهاد خاوری2 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش فرهنگی با هویت ایرانی - اسلامی دانش‌آموزان صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان سال چهارم مقطع‌ متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر همدان و شمار آنان 2141 نفربوده است. از این عده 327 نفر (176 دختر و 151...

متن کامل

اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی دیکته‌یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا

 هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه‌ای دیکته‌یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه‌دیداری و شنیداری دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه‌ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می‌شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر ...

متن کامل

بررسی تاثیر دو روش حمایت شنیداری (آشنایی با موضوع وپیش رویت سوالات) درکاهش اضطراب ناشی از امتحان دانش آموزان ایرانی.

اضطراب ناشی از امتحان یکی از عوامل احساسی مهم دریادگیری زبان است. اضطراب مشکلات زیادی را برای یادگیرندگان زبان دوم بوجود می آورد زیرا با یادگیری، به یاد آوردن و تولید زبان جدید تداخل دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی دو روش حمایت شنیداری (آشنایی با موضوع وپیش رویت سوالات) تاثیر آنها را درکاهش اضطراب ناشی از امتحان دانش آموزان ایرانی را بررسی کند. جامعه آماری این تحقیق را 60 دانش آموزخا...

15 صفحه اول

کاربرد کامپیوتر در بهبود مهارت درک شنیداری زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی دوره متوسطه

توسع? سریع فناوری های مدرن، محققان، و معلمین زبان را بر آن داشته است که به دنبال روش های جدیدتری برای استفاده از این فناوری ها در محیط کلاس درس باشند، و محیطی عاری از استرس برای یادگیری زبان ایجاد کنند. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های بین دو شیو? تدریس درک مطلب شنیداری، یعنی «یادگیری زبان به کمک کامپیوتر» (call) و «روش سنتی»، به دانش آموزان دوره اول متوسطه در ایران است. همچنین، این مطالعه قصد...

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

تاثیر آگاهی ساختواژی بر توانایی آوا نویسی متون شنیداری انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی

آگاهی ساختواژی، در معنای درک  ساختار کلمه، جنبه های مختلف کنش در زبان دوم از جمله درک مطلب، املا و غیره را تحت تاثیر قرار میدهد. با این وجود ، این مفهوم در رابطه با مهارت شنیداری در  زبان دوم  کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر آگاهی  ساختواژی بر توانایی آوا نویسی متون شنیداری انگلیسی  دانش آموزان  پیش دانشگاهی ایرانی است. برای این منظور، تعداد ۴۰ دانش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022