نام پژوهشگر:

ناصر نادری گرگری

تاثیز آشنایی فرهنگی بر بهبود قدرت شنیداری دانش آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    ناصر نادری گرگری     مسعود یعقوبی نوتاش

مهارت شنیداری همیشه به عنوان یک مهارت غیر فعال در نظر گرفته شده و مسامحه شده است. این مهارت نقش بسیار مهمی در یادگیری دانش آموزان دارد.یاد گیرندگان زبان خارجی یا زبان دوم نیاز دارند برای شنیدن و تمرین لهجه ای شبیه لهجه ی بومی زبانان این مهارت را بهبود بخشند و این امر بدون گوش کردن ساعات متعدی به متن های زبان خارجی میسر نمی باشد. فرهنگ ها و رسوم در نقاط مختلف دنیا یکسان نیستند و تفاوت فاحشی بین فرهنگ های شرق و غرب وجود دارد. از ان جایی که کتاب های انگلیسی برای یاد گیرندگان زبان خارجی مملو از مفاهیم نا اشنا ی فرهنگی است لذا من سعی کردم تاثیر ان فرهنگ های اشنا و نا اشنا را در بهبود قدرت شنیداری یاد گیرندگان زبان خارجی پیدا و ارز یابی کنم. برای این منظور دو کلاس شامل گروه متوسط (15 نفر) و گروه پیشرفته (15نفر) انتخاب شده اند. 10 پسر و 20 دختر در این مطالعه حضور داشتند. ان ها بر طبق مدت حضورشان در کلاس ها و نمره های کسب شده به دو گروه تقسیم بندی شدند. ان دسته که موفق به کسب نمره ی مورد نیازنشده بودند از راه یابی به ترم بعد ماندند. سطح این دو گروه حتی با استفاده از ازمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. از دانش اموزان انتظار میرفت که به دو متن متفاوت گوش دهند و به 15 سوال چهار گزینه ای جواب دهند. متن های انتخاب شده برای این مطالعه شامل یک داستان ایرانی تر جمه شده به انگلیسی و یک داستان نا اشنای فرهنگی خارجی است. از ان جایی که متن اول در زمینه ی ایرانی اتفاق می افتد انتظار می رود که دانش اموزان ان را به خوبی درک کنند. هر اقدامی اساسی برای یکسان سازی این دو متن انجام شده است. این دو متن با استفاده از نرم افزار به منظور انالیز سطح دشواری ان ها انجام گرفته است. بعد از اصلاح ورقه ها نمره ها با استفاده از ازمون تی زوجی برای هر دو متن اشتا و نا اشنا ی فر هنگی مورد ارزیابی قرار گرفت به عبارت دیگر یک مقایسه بین تن اشنای فرهنگی و نا اشنای فر هنگی برای هر دانش اموز صورت گرفت. در پایان این تحقیق دانش اموزان در متن اشنای ایرانی عملکرد بهتری داشتند. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که اشنایی فر هنگی بر عملکرد قدرت شنیداری دانش اموزان ایرانی تاثیر دارد.