تأثیر تلفیقی فرکانس های مختلف امواج فراصوت با زمان ثابت در فرایند سرخ کردن سیب زمینی

پایان نامه
چکیده

: اخیراً، استفاده از امواج فراصوت به عنوان پیش¬تیمار قبل از فرآیند سرخ¬کردن مواد غذایی به عنوان یک فناوری نوین مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس¬های مختلف امواج فراصوت و زمان اعمال این امواج روی ویژگی¬های مهم کیفی سیب¬زمینی سرخ¬شده نظیر محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری و همچنین، مدل¬سازی تجربی این پارامترها طی سرخ¬کردن عمیق بود. به همین منظور، قطعات سیب¬زمینی¬ تحت فرکانس¬های 28 و 40 کیلوهرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و سپس در سه دمای 150، 170 و 190 درجه سانتی¬گراد به مدت 90، 180، 270 و 360 ثانیه سرخ شدند. به منظور مدل¬سازی محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری، داده¬های آزمایشی با مدل¬های تجربی برازش شد. نتایج نشان داد که امواج فراصوت سبب افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت و کاهش نسبت رطوبت بدون بعد و انرژی فعال¬سازی می¬شود. امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه به صورت تنها و همچنین فرکانس تلفیقی 28 کیلوهرتز (به مدت 20 دقیقه) و 40 کیلوهرتز (به مدت 10 دقیقه) به همراه فرکانس تلفیقی 28 کیلوهرتز (به مدت 10 دقیقه) و 40 کیلوهرتز (به مدت 20 دقیقه) بهترین عملکرد را در افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت طی سرخ کردن عمیق قطعات سیب¬زمینی از خود نشان دادند. از طرف دیگر، استفاده از امواج فراصوت در هر دو فرکانس به صورت مجزا و تلفیقی، جذب روغن را کاهش داد؛ زمان بهینه استفاده از امواج فراصوت با فرکانس 28 و 40 کیلوهرتز به ترتیب 20 و 30 دقیقه بود. علاوه بر این، به¬کارگیری امواج فراصوت در اکثر نمونه¬ها سبب کاهش معنی¬دار چروکیدگی در سطح احتمال 5 درصد در مقایسه با نمونه¬های شاهد شد. به طوری که امواج فراصوت با فرکانس 28 کیلوهرتز به مدت 20 دقیقه در کاهش چروکیدگی مؤثرتر از زمان¬های دیگر (10، 15 و 30 دقیقه) عمل نمود؛ اما امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه به صورت تنها عملکرد بهتری از خود نشان داد. از طرف دیگر، استفاده از امواج فراصوت با فرکانس¬های مجزا و تلفیقی، دانسیته ظاهری نمونه¬ها را در مقایسه با نمونه شاهد افزایش داد؛ به طوری که نمونه پیش¬تیمارشده با امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه و نمونه پیش¬تیمارشده با امواج فراصوت با فرکانس تلقیقی 28 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه و 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه، افزایش معنی¬داری در سطح احتمال 5 درصد در میزان دانسیته ظاهری در مقایسه با نمونه شاهد داشتند. همچنین، انطباق مناسبی بین مقادیر محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته¬ ظاهری حاصل از آزمایش و مدل¬های استفاده¬شده مشاهده گردید. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره مدل¬هایی بر حسب دما و زمان سرخ¬کردن و فرکانس و زمان امواج فراصوت ارائه شد که با استفاده از این مدل¬ها می¬توان محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری را در هر لحظه پیش¬بینی کرد.

منابع مشابه

تأثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

در سال­های اخیر، استفاده از امواج فراصوت، با توجه به اثرات مؤثر آن در فرآیندهای مختلف مواد غذایی رو به گسترش می­باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس­های مختلف امواج فراصوت به­صورت پیش­تیمار روی جذب روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب­زمینی و تعیین زمان بهینه کاربرد این امواج بود. در این پژوهش، از امواج فراصوت تحت فرکانس­های 28 و 40 کیلو­هرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه...

متن کامل

تأثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

چکیده دفع رطوبت از ماده غذایی در فرآیند سرخ­کردن عمیق رابطه تنگاتنگی با جذب روغن دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرکانس­های تلفیقی امواج فراصوت روی روند دفع رطوبت طی سرخ­کردن قطعات سیب­زمینی و مدل­سازی دفع رطوبت بود. برای این منظور، ابتدا نمونه­ها تحت پیش­تیمار امواج فراصوت با فرکانس­های 28 و 40 کیلو­هرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و سپس در دما­های 150، 170 و 190 درجه...

متن کامل

تأثیر آنزیم بری، پیش خشک کردن و شرایط سرخ کردن بر روی خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده

تأثیر آنزیم بری، پیش خشک کردن و شرایط سرخ کردن بر روی خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور خلال­هایی با ابعاد 8/0 × 8/0 × 8 سانتی متر تهیه و پس از اعمال هر پیش تیمار­ به صورت غوطه­وری در روغن داغ سرخ شدند. پیش تیمار­ها شامل: 1) خلال های شاهد (سیب زمینی خام)، 2) خلال­های آنزیم بری شده در آب داغ با دمای 70 به مدت 10 دقیقه، 3) خلال های پیش خشک شده با جریان هوای...

متن کامل

ارزیابی زمان دور‌ریزی روغن کانولا بر اساس شاخص‎های اکسایشی طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی

استفاده مکرر از روغن­‎های سرخ کردنی به دلیل انجام واکنش‎­های هیدرولیزی و اکسایشی پیاپی، موجب تخریب روغن شده و فراورده‎­های حاصل از این واکنش‎­ها سلامت مصرف کننده را به خطر می‎­اندازند. در این پژوهش زمان دور­ریزی روغن کانولا طی 40 ساعت سرخ کردن سیب‎­زمینی در شرایط مختلف (دماهای 150، 165 و 180 درجه سانتی‌گراد و غلظت صفر، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر از آنتی‎­اکسیدان TBHQ) بر اساس شاخص­‎های اکسایشی ا...

متن کامل

تاثیرآنزیم بری به همراه امواج فراصوت و آنزیم آسپارژیناز برکاهش میزان آکریل آمید سیب زمینی سرخ شده

این پژوهش با هدف­­بررسی­تاثیر­ پیش فرآیندهای قبل از سرخ کردن (آنزیم بری به همراه فراصوت و استفاده از آنزیم آسپارژیناز) بر کاهش میزان آکریل­آمید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی(میزان دفع رطوبت، میزان جذب روغن، رنگ  و سفتی) خلال­ سیب­زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق در دمای 175 درجه سانتیگراد به مدت 4 دقیقه انجام پذیرفت. بدین منظور ابتدا پیش­فرآیند آنزیم­بری درآبمقطر 85 درجهسانتیگرادبهمدت 5 دقیقه و به هم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023