نام پژوهشگر: حسین جلالی

بررسی خاصیت فتوکاتالیستی و ضدباکتری مزوپروسcu-ti-mcm-41
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1391
  الهام اسدی   مجید مظفری

امروزه توسعه روشها و محصولات آنتی باکتریالی و آسیبهای ناشی از میکروارگانیسم ها، یک مسأله بهداشتی بسیار مهم می باشد. از آنجا که فتوکاتالیستهای اکسید تیتانیوم قدرت اکسیداسیون بسیار بالایی دارند، می توانندبه راحتی مواد آلی را تجزیه و در نهایت باکتریها را از بین ببرند.در این پروژه،mcm-41با دو فلز مس و تیتان مخلوط شده و ابتدا توسط هیدرولیز مخلوط محلولهایی از سدیم سیلیکات(na2sio3)، ستیل تری متیل آمونیوم برماید(ctab)، استات مس(cu(ch3coo)2)و تیتانیوم کلراید(ticl4)سنتز شد.برای بررسی مورفولوژی (ریخت شناسی) و اندازه نانوکامپوزیت بدست آمده از تکنیکهای دستگاهی پراش اشعه ی ایکس(xrd)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(tem) استفاده شد. تمام خصوصیات نتایج نشان داد که اتمهای مس و تیتان توانایی داخل شدن در ساختار mcm-41 را دارند.فعالیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیتها بوسیله متیلن بلو به عنوان یک مدل آلودگی آلی و تحت تابش نورلامپ جیوه فشار بالا به عنوان منبع نور ماورای بنفش انجام شد و در پایان خاصیتآنتی باکتریالینانوکامپوزیتهایcu-ti-mcm-41 بر روی باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس آزمایش شد.

بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی و ضد باکتری نانو ذرات نقره نشانده شده بر روی مزوپروس mcm- 41
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1392
  فاطمه رضایی   مجید مظفری

مزوپروس های سیلیکاتی بعنوان یکی از چهار اکتشاف مهم در علم مواد و حالت جامد در دهه گذشته بشمار می روند. این مواد دارای حفراتی با اندازه 2 تا 50 نانومتر می باشند.این مواد حتی می توانند بعنوان کاتالیزورهای ردوکس عمل کنند. گسترش کاربرد این مواد از قبیل کاتالیزور و محیط جذب در زمینه های جدید از قبیل اپتیک و الکترونیک بسیار حائز اهمیت است.برجسته ترین عضو این گروه، mcm-41 است که دارای ساختار هگزاگونالی می باشد. mcm-41 دارای ساختار متخلخل و باریک، سطح بزرگ و ثبات گرمایی نسبتاً بالا می باشد و بطور وسیع در زمینه کاتالیزور بکار می رود. موضوع مهم در مورد سیلیکات ها ی مزوپروسی افزایش سایتهای فعال است که توسط آن فعالیت کاتالیزوری زیاد می شود. در این پژوهش ابتدا مزوپروس mcm-41 به روش سل–ژل توسط مخلوط محلولهایی از سدیم سیلیکات(na2sio3) به عنوان منبع سیلیس و ستیل تری متیل آمونیوم برماید (ctab) به عنوان قالب مزوپروس سنتز گردید. سپس درصدهای متفاوتی از نقره توسط محلول نیترات نقره در حضور آمونیاک به عنوان عامل کاهنده بر روی مزوپروس mcm-41 نشانده شد. برای بررسی مورفولوژی (ریخت شناسی) و اندازه نانوکامپوزیت های بدست آمده از تکنیکهای دستگاهی پراش اشعه ی ایکس(xrd)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(tem) و دستگاه تجزیه عنصری (edx) استفاده شد. فعالیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیتها نیز بوسیله متیلن بلو به عنوان یک مدل آلودگی آلی و تحت تابش نورلامپ جیوه فشار بالا به عنوان منبع نور ماورای بنفش انجام شد. امروزه توسعه روشها و محصولات آنتی باکتریالی و آسیبهای ناشی از میکروارگانیسم ها، یک مسأله بهداشتی بسیار مهم می باشد. از آنجا که نانو ذرات نقره قدرت اکسیداسیون بالایی دارند، می توانند به راحتی مواد آلی را تجزیه و در نهایت باکتریها را از بین ببرند. در ادامه، به دلیل خاصیت ضد باکتری بسیار بالای نقره در از بین بردن انواع باکتریها ، نانو ذرات نقره نیز جهت مقایسه فعالیت آنتی باکتریالی ترکیبات، سنتز گردید. در پایان اثر ضد باکتریایی مزوپروس mcm-41 ، نانوکامیوزیتهای ag/mcm-41 و نانو ذرات نقره علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی در غلظتهای (05/0و1/0و5/0و7/0) به روش time kill ارزیابی و مقایسه گردید .

بررسی آزمایشگاهی و فرآیندی و اقتصادی تولید سیتریک اسید از ضایعات گندم و شناسایی پارامترهای موثر بر فرآیند
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1392
  مریم هراتی   حسین جلالی

اسید سیتریک یکی از محصولات صنعتی است که در صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و شیمیایی کاربرد فراوان دارد. اگر چه تا سال 1965 آسپرژیلوس نایجر تنها سویه تولید کننده اسید سیتریک بود اما از آن زمان مشخص شد، مخمرها نیز کاندید مناسبی برای تولید اسید سیتریک هستند، زیرا مخمرها بر روی انواع سوبستراهای ارزان قیمت و قابل دسترس از جمله هیدروکربن ها و ترکیبات نفتی رشد می کنند و حساسیت کمی به یون های فلزات موجود در مواد اولیه خام دارند. یکی از موادی که برای استخراج مورد استفاده قرار می گیرد کاه گندم است از آنجا که کاه گندم ساختار لیگنوسلولزی دارد، بدون عمل آوری حتی برای دام قابل استفاده نمی باشد. از طرفی نگهداری این میزان کاه گندم نیاز به فضای بسیار زیادی دارد، به همین دلیل مقادیر قابل توجهی از آن سوزانده می شود. انجام یک پیش تیمار مناسب روی کاه گندم موجب شکسته شدن کمپلکس لیگنین ـ کربوهیدرات و همچنین ساختار بلوری سلولز می شود. ابتدا روش بستر جامد برای تولید آن استفاده می شد ولی به تدریج روش غوطه وری جایگزین روش های قبلی شد زیرا در روش غوطه وری کنترل بهتر و آسان تر صورت گرفته و نیز شرایط کار بهتر و راندمان بیشتر می باشد. مجدداً پس از طی چند دهه روش بستر جامد برای تولید این اسید به دلیل امکان استفاده از ضایعات فراوان و ارزان کشاورزی به عنوان سوبسترا رواج یافت. به هر حال در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای اصلاح گونه های میکروبی مولد اسید سیتریک مخصوصاً آسپرژیلوس نایجر صورت گرفته و از جهت افزایش راندمان تولید و استخراج اسید نیز مورد توجه بوده است که در این تحقیق برای تولید اسید سیتریک به روش تخمیر در بستر جامد، از کاه گندم به عنوان سوبسترا و قارچ آسپرژیلوس نایجر (ptcc 5010 (atcc 9142 استفاده شد. پس از تهیه کاه گندم، ترکیب شیمیایی آن از نظر درصد ازت، قند، رطوبت، خاکستر، سلولز، همی سلولز و لیگنین مورد آنالیز قرار گرفت. طی عملیات تخمیر، تأثیر پارامترهای ph اولیه محیط کشت، درصد رطوبت و قند اولیه، میزان تلقیح، سن اسپور، درصد منبع ازت افزوده شده به محیط، درصد متانول، دما و زمان تخمیر، نوع حلال و زمان اعمال بخار بررسی شدند. کلمات کلیدی: اسید سیتریک، کاه گندم، تخمیر، بستر جامد، سلولز.

مقایسه رفتار مخلوطهای رس-ماسه و رس خرده-لاستیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی عمران 1392
  حسین جلالی   محمودرضا عبدی

اختلاط خاک با مصالح جای گزین، یکی از روش های معمول جهت بهبود خصوصیات مکانیکی خاک های طبیعی است. چنان چه مصالح جای گزین از بین ضایعات ماندگار در طبیعت نظیر لاستیک های فرسوده انتخاب شوند، می-توان تا حد زیادی در جهت حفظ محیط زیست گام برداشت. روش اختلاط خاک با مصالح جای گزین ضایعاتی، به دلیل عدم نیاز به تجهیزات اجرایی خاص، عدم نیاز به عمل آوری و هم‏چنین عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر، ضمن ایجاد سهولت در انجام عملیات عــمرانی، موجب جــمع آوری لاستیک های فرسوده از طبیعت و کمک به حفظ محیط زیست می گردد. هم چنین با مقایسه رفتار مخلوط های حاوی مصالح جای گزین مختلف (اعم از طبیعی یا ضایعاتی)، می توان مناسب ترین مصالح را با توجه به الزامات فنی، ملاحظات اقتصادی و محدودیت های دسترسی تعیین نمود. در این پژوهش، رفتار مخلوط های رس – ماسه و رس – خرده لاستیک در حالت متراکم شده با رطوبت بهینه و حداکثر دانسیته ی خشک با استفاده از آزمایش سه محوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. خاک رس مصرف شده از نوع کائولینیت بوده و جهت فراهم نمودن شرایط بهتر مقایسه، دانه بندی ماسه و خرده لاستیک یکسان گردیده است. نتایج نشان می دهد که وجود خرده لاستیک، باعث بهبود رفتار تنش – کرنش مخلوط ها می-گردد. هم چنین مطالعات نشان داده اند که رفتار مخلوط های رس – خرده لاستیک بیش تر تابع تنش همه جانبه بوده و به مقدار خرده لاستیک موجود در مخلوط بستگی ندارد؛ به صورتی که در یک تنش های همه جانبه ی ثابت، مخلوط های حاوی مقادیر مختلف خرده لاستیک، از مقاومت برشی و کرنش گسیختگی یکسانی برخوردارند. نتایج مطالعات انجام شده بر روی مخلوط های رس – ماسه حاکی از آن است که وجود ماسه تاثیر مثبتی بر رفتار مخلوط ها داشته و ضمن افزایش مقاومت برشی نسبت به رس خالص، با وجود تاثیر نامحسوس بر کرنش گسیختگی، باعث گسیختگی نرم در مخلوط ها می شود. مقایسه ی رفتار مخلوط های رس – ماسه و رس – خرده لاستیک نیز نشان می دهد که در صورت یکسان سازی دانه بندی ماسه و خرده لاستیک، در تنش های همه جانبه ی بالاتر، مقدار مقاومت برشی مخلوط های حاوی مقادیر بیش تر مصالح جای گزین (ماسه یا خرده لاستیک)، تنها تابع دانه بندی مصالح جای گزین بوده و جنس مصالح فقط بر مقدار کرنش گسیختگی و رفتار نمونه پس از گسیخته شدن تاثیرگذار است. بررسی پارامترهای مقاومت برشی مخلوط های مختلف رس – خرده لاستیک و رس -ماسه نیز نشان داده که مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک مخلوط ها به صورت عکس تغییر می کند، به این معنی که مخلوطی که بیش ترین چسبندگی را داشته باشد، دارای کم ترین زاویه اصطکاک بوده و عکس آن نیز برقرار است. به عبارت دیگر، وجود مصالح جای گزین نمی تواند چسبندگی و زاویه اصطکاک را تواماً افزایش دهد

کاهش ایزومری مضر ترانس در فرآیند تولید روغن خوراکی با استفاده از دیسک های غشایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده مهندسی 1392
  زهرا معتمدی   حسین جلالی

از بین انواع روغن های مصرفی موجود در ایران روغن جامد یکی از پر مصرفترین روغن ها می باشد. با توجه به اینکه در طی فرآیند هیدروژناسیون روغن های جامد مقادیر زیادی اسید چرب تولید می گردد و با توجه به اینکه مصرف اسید چرب ترانس و اشباع باعث افزایش ldl و کاهش hdl کلسترول خون می گردد به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی - عروقی به حساب می اید. در این مطالعه به بررسی میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس موجود در روغن جامد در بازار پرداخته و 18 نمونه روغن جامد و 18 نمونه کره گیاهی با به کارگیری روش کروماتوگرافی گازی مورد آزمایش قرار گرفت و با روغن تولیدی نتایج مقایسه گردید. نتایج این مطالعات نشان می دهد که میانگین درصد اسیدهای چرب اشباع و ترانس در روغن های جامد به ترتیب 4/14 درصد و 48/24 درصد و در روغن اصلاح شده از نظر تولید این مقادیر به کمتر از نصف تغییر کرده است. باید توجه داشت که طی عملیات هیدروژناسیون روغن از کاتالیزورهایی چون نیکل، روی و ... استفاده می شود که این مقادیر در پساب کارخانه مانده و از نظر زیست محیطی و آلوده کردن آب ها بسیار مشکل آفرین می باشد در روش جدیدی که برای هیدروژناسیون روغن ابداع شده است سعی بر کاهش استفاده از کاتالیزور و در نهایت اندازه گیری مقادیر کم کاتالیزورهای به کار رفته توسط دیسک های غشایی شده است.

بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی عسل طبیعی در مقابل عسل پردازش شده
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1392
  نفیسه تیموری   حسین جلالی

چکیده : این تحقیق بر آن است که با بررسی عسل های طبیعی و عسل های پردازش شده برطبق استاندارد های بیان شده به تفاوت های موجود در بین این دو نوع عسل بپردازد. موضوع تحقیق پیش رو مقایسه ی فنی و اقتصادی عسل طبیعی با عسل پردازش شده (عسل حرارت دیده و فیلتر شده ) می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش 10 نمونه عسل های متفاوت تولید شده از مناطق مختلف جغرافیایی بود. این 10 نمونه عسل به 3 گروه عسل های طبیعی ، عسل های حرارت دیده و عسل های حرارت دیده و فیلتر شده تقسیم می شدند. در تحقیق حاضر از آمار استنباطی one way anova استفاده گردید تا مشخص شود اثر مداخله گرها ( حرارت دادن و فیلتر کردن ) به چه میزان بوده و کدام متغیرها معنی دارشده است هم چنین از آزمون تعقیبی lsd استفاده شد تا به تفاوت بین انواع عسل ها پرداخته شود . عسل طبیعی در چهار متغیر میزان رطوبت ، نسبت فروکتوز به گلوکز ، ساکارز ، میزان قند های احیاء کننده قبل از هیدرولیز از عسل حرارت دیده بهتر و عسل حرارت دیده از عسل حرارت دیده و فیلتر شده بهتر بود، هم چنین عسل های طبیعی دارای فعالیت های دیاستازی و فاقد هیدروکسی متیل فورفورال بودند ولی عسل های حرارت دیده به همراه عسل های حرارت دیده و فیلتر شده فاقد فعالیت های دیاستازی و دارای هیدروکسی متیل فورفورال بودند . مصرف عسل های طبیعی از نظر فنی ( روش تولید ) ، خواص موجود در آن و هزینه های اقتصادی از عسل پردازش شده مناسب تر بود در حالی که خریدار به خاطر بسته بندی های شیک و کم شدن عطر و طعم طبیعی موجود در عسل های پردازش شده با وجود صرف هزینه های بیشتر عسل پردازش شده را بهتر می پسندکه به همین علت، تولید کننده ها نیز عسل طبیعی خود را به عسل پردازش شده تبدیل می کنند چون ارزش افزوده بیشتری برای آن ها خواهد داشت.

بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی رطوبت لحظه ای شلتوک برنج در فرآیند خشک کن با روابط رایج لایه نازک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1393
  سوزان زهراوی   حسین جلالی

خشک کردن محصولات کشاورزی مانند برنج یک فرایند مهم برای ذخیره سازی و استفاده از آنها برای مقاصد خوراکی است. در صنعت کشاورزی روشهای مختلفی برای خشک کردن محصولات کشاورزی وجود دارد، در این میان از خشک کن های پیوسته به علت دارا بودن از مزایای متعدد نسبت به دیگر خشک کنها به طور گسترده در خشک کردن برنج مورد استفاده قرار میگیرد. پیش بینی رطوبت شلتوک برنج به کمک روشهای تجربی نیازمند آزمایشات متعدد است که این آزمایشات علاوه بر هزینه های بالا، زمانبر نیز میباشند. بدین منظور، مدلهای ریاضی متعددی از جمله روشهای هوش مصنوعی و مدلهای مختلف لایه نازک جهت پیش بینی رطوبت پیشنهاد شده است. رطوبت لایه نازک برنج در سه درجه حرارت هوا و دو سرعت جریان توده هوا در یک دوره زمانی مشخص مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این مطالعه از الگوریتم ژنتیک بمنظور محاسبه بهترین مدل ریاضی-تجربی لایه نازک بر اساس مینیمم سازیmse استفاده شده است. علاوه بر این یک کد عددی شبکه عصبی مصنوعی بازپسخور (ann) بمنظور پیش بینی رطوبت از محصولات برنج توسعه داده شد. این شبکه عصبی با استفاده از 60 درصد از تمام داده های تجربی مورد آموزش قرار گرفت. نتایج بدست آمده از شبکه ی عصبی و معادلات لایه نازک تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان میدهند . میانگین مربعات خطا (mse) و رگرسیون خطی (r2) بمنظور مقایسه برای تمامی مدلها محاسبه و ارائه شد . از این مدلها میتوان برای پیش بینی رطوبت لحظه ای بدون انجام مجدد آزمایشهای تجربی استفاده کرد.

تأثیر تلفیقی فرکانس های مختلف امواج فراصوت با زمان ثابت در فرایند سرخ کردن سیب زمینی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1393
  سمیرا محمدعلی نژاد   جلال دهقان نیا

: اخیراً، استفاده از امواج فراصوت به عنوان پیش¬تیمار قبل از فرآیند سرخ¬کردن مواد غذایی به عنوان یک فناوری نوین مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس¬های مختلف امواج فراصوت و زمان اعمال این امواج روی ویژگی¬های مهم کیفی سیب¬زمینی سرخ¬شده نظیر محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری و همچنین، مدل¬سازی تجربی این پارامترها طی سرخ¬کردن عمیق بود. به همین منظور، قطعات سیب¬زمینی¬ تحت فرکانس¬های 28 و 40 کیلوهرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و سپس در سه دمای 150، 170 و 190 درجه سانتی¬گراد به مدت 90، 180، 270 و 360 ثانیه سرخ شدند. به منظور مدل¬سازی محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری، داده¬های آزمایشی با مدل¬های تجربی برازش شد. نتایج نشان داد که امواج فراصوت سبب افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت و کاهش نسبت رطوبت بدون بعد و انرژی فعال¬سازی می¬شود. امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه به صورت تنها و همچنین فرکانس تلفیقی 28 کیلوهرتز (به مدت 20 دقیقه) و 40 کیلوهرتز (به مدت 10 دقیقه) به همراه فرکانس تلفیقی 28 کیلوهرتز (به مدت 10 دقیقه) و 40 کیلوهرتز (به مدت 20 دقیقه) بهترین عملکرد را در افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت طی سرخ کردن عمیق قطعات سیب¬زمینی از خود نشان دادند. از طرف دیگر، استفاده از امواج فراصوت در هر دو فرکانس به صورت مجزا و تلفیقی، جذب روغن را کاهش داد؛ زمان بهینه استفاده از امواج فراصوت با فرکانس 28 و 40 کیلوهرتز به ترتیب 20 و 30 دقیقه بود. علاوه بر این، به¬کارگیری امواج فراصوت در اکثر نمونه¬ها سبب کاهش معنی¬دار چروکیدگی در سطح احتمال 5 درصد در مقایسه با نمونه¬های شاهد شد. به طوری که امواج فراصوت با فرکانس 28 کیلوهرتز به مدت 20 دقیقه در کاهش چروکیدگی مؤثرتر از زمان¬های دیگر (10، 15 و 30 دقیقه) عمل نمود؛ اما امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه به صورت تنها عملکرد بهتری از خود نشان داد. از طرف دیگر، استفاده از امواج فراصوت با فرکانس¬های مجزا و تلفیقی، دانسیته ظاهری نمونه¬ها را در مقایسه با نمونه شاهد افزایش داد؛ به طوری که نمونه پیش¬تیمارشده با امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 30 دقیقه و نمونه پیش¬تیمارشده با امواج فراصوت با فرکانس تلقیقی 28 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه و 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه، افزایش معنی¬داری در سطح احتمال 5 درصد در میزان دانسیته ظاهری در مقایسه با نمونه شاهد داشتند. همچنین، انطباق مناسبی بین مقادیر محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته¬ ظاهری حاصل از آزمایش و مدل¬های استفاده¬شده مشاهده گردید. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره مدل¬هایی بر حسب دما و زمان سرخ¬کردن و فرکانس و زمان امواج فراصوت ارائه شد که با استفاده از این مدل¬ها می¬توان محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری را در هر لحظه پیش¬بینی کرد.

معرفی گیاه الدوریک به جامعه، شناسایی ترکیباتش و ساخت داروی ضد آن
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1393
  حسین بادوام کیکانلو   حسین جلالی

گیاه الدوریک یک گیاه سمی ومرتعی است که در 9 ماه از سال سبز بوده و در برابر تغییرات آب وهوایی مقاوم است. این گیاه در جامعه به خوبی شناخته نشده و بخصوص دامداران و دامپزشکان از آن اطلاعات زیادی ندارند، جهت شناسایی ترکیباتش نیاز به جمع آوری نمونه سبز وخشک کردن مقداری از آن به عنوان نمونه خشک گیاه داریم ، پس از جمع آوری نمونه ها، اقدام به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه جهت شناسایی ترکیبات با دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی می کنیم . بعد از شناسایی ترکیبات ، گیاه را روی حیواناتی از جمله موش ، گوسفند وگاو آزمایش کرده تا ببینیم روی کدام یک از اعضا وسیستم های بدن حیوانات اختلال ایجاد میکند تا بتوانیم را ه های مقابله با آن را بیابیم که این کار باهماهنگی کارشناسان و دامپزشکان متخصص در آزمایشگاه مربوطه انجام شده و بعد از گرفتن نتایج ، باید داروی مناسبی جهت جلوگیری از تلف شدن حیوانات تهیه کنیم . برای این مرحله از کار ابتدا دارو را روی یک نوع موش آزمایش می کنیم و پس از حصول اطمینان از بهبودی موش مربوطه ورفع مسمومیت آن ، با تغییر مقدار دارو ،آن را روی گوسفند وگاو نیز آزمایش می کنیم تا از تلف شدن آنها جلوگیری کنیم. بسته دارویی مورد نظرکه الدومتابیتال کا2 می باشد دارای کمترین تاثیرمنفی در بدن حیوانات بوده وهمچنین طوری می باشد که فراورده های این حیوانات بعد از بهبودی کامل و گذشت زمان لازم، جهت استفاده انسان مناسب و بدون عوارض است.

بررسی رابطه اعتماد مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور با میزان تمکین مالیاتی آنان (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  حسین جلالی   نورالدین نوری

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی اعتماد مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور و میزان تمکین مالیاتی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا و نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری تمکین مالیاتی از پرسش نامه ای حاوی 23 پرسش (طراحی شده توسط محقق) و برای سنجش ابعاد اعتماد ( صداقت، شایستگی،ثبات و پایداری، وفاداری) از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق شامل5 پرسش برای هر یک از ابعاد اعتماد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مودیان مالیات بر درآمد(اشخاص حقوقی، مشاغل و املاک) اداره کل امور مالیاتی استان سمنان به تعداد 15712 نفر می باشد که از بین آنها 380 نفر بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسش نامه انتخاب شدند. برای مطالعه اثرات هر یک از عوامل یاد شده فوق با کمک نرم افزار spss16 از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چند متغیره و تشخیص تأثیر و اهمیت بیشتر متغیرهای مستقل از طریق روش رو به جلو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین، اعتماد مودیان به سازمان امور مالیاتی و مولفه های آن ( صداقت، شایستگی، ثبات وپایداری) با میزان تمکین مالیاتی مودیان رابطه معناداری وجو دارد و همچنین هیچ رابطه ای بین متغییر وفاداری با تمکین مالیاتی مشاهده نگردید.

بهینه سازی شرایط تولید مونوگلیسرید به عنوان امولسیفایر غذایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1386
  نرگس شاه قلیان قهفرخی   سالار همتی

چکیده ندارد.

بررسی اصطلاح محدث در فرهنگ اسلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388
  حسین جلالی   ناصر سودانی

چکیده : معنی مُحدَّث در روایات و اقوال علمای فریقین (شیعه ،سنی )آمده است او کسی است که فرشته حقایقی را در قلبش می افکند؛ صدای فرشته را می شنود ولی شکل او را نمی بیند. آنچه مُحدَّث می شنود کسی دیگر غیر از او نمی شنود و در واقع این شنیدن امری است قلبی. در برخی از روایات نیز آمده که مُحدَّث کسی است که خداوند مفاهیم را بدون واسطه به او القا می کند و در قلبش حقایقی که بر دیگران مخفی است ، پدید می اید . فرق بین رسول ، نبی و مُحدَّث در نحوه و ارتباط با عالم غیب این است که رسول کسی است که برای تبلیغ رسالت و شریعت از طرف خداوند ، فرشته وحی را به شکل ظاهر و عیان و عیان می بیند و با ان صحبت می کند . نبی جهت تبلیغ رسالت و شریعت پیامبر قبل از خویش پیام الهی را به شکل الهام یا رویا دریافت می کند . مُحدَّث از طریق دریافت های قلبی به یکسری معلومات و دانش و فهم می رسد . او بعد از این ارتباط با عالم غیب به مقام تشریعی نمی رسد بلکه تابع شریعت پیامبر قبل از خود و بیان کننده ی مفاهیم و آموزه های آن دین است . آیاتی در قران است که دلالت بر رویت و تحدیث فرشتگان با غیر انبیاء دارد . در این ایات امده که حضرت مریم ، مادر حضرت موسی ، همسر حضرت ابراهیم ،ذو القرنین و ... فرشته را دیدند یا پیام الهی را به شکل الهام دریافت کرده اند، پس ارتباط با عالم غیب مختص انبیا نیست ؛ بلکه خدا ممکن است جهت دلداری ، تسلی ویا برخی مصلحت های الهی فرشتگان را بر برخی افراد نازل می کند ؛ انان فرشتگان را ببینند و با انها صحبت کنند. درباره ی مصادیق مُحدَّث می توان گفت که این لفظ و مفهوم مختص اتباع اهل بیت (ع) نیست بلکه مفهومی است که همه مذاهب به آن معتقدند و اختلاف فقط در مصادیق محدث است . روایت های شیعه ائمه معصوم (ع) و حضرت زهرا (س) را مصداق مُحدَّث می دانند ولی روایت های اهل سنت افراد دیگری را نیز به عنوان مصداق مُحدَّث تعیین کرده اند . واژگان کلیدی: مُحدَّث ، ملائکه ، الهام ، تمثل و تجسم ، رسول ، نبی

مطالعه رفتار سنگهای درزه دار تحت بارگذاری های تناوبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  کامبد امینی حسینی   محمدکاظم جعفری

ارزیابی اثر زلزله ها روی فضاهای زیرزمینی یکی از جدیدترین مباحثی است که در علوم زمین شناسی مهندسی مکانیک و دینامیک سنگ مطرح می باشد. هر چند فضاهای زیرزمینی نسبت به سازه های ساخته شده در سطح زمین از مقاومت بیشتری در برابر زلزله ها برخوردارند ولی چنانچه در توده سنگهای درزه دار احداث گردند امکان آسیب پذیری آنها در برابر زلزله بسیار زیاد خواهد بود. نگاهی به آمار خسارات ناشی از زلزله در فضاهای زیرزمینی درتوده سنگهای درزه دار نشان دهنده این واقعیت می باشد. برای مطالعه رفتار توده سنگهای درزه دار تحت بارگذاری های لرزه ای ابتدا باید رفتار لرزه ای سطوح درزه منفرد مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق آزمایشاتی روی نمونه های دارای یک سطح درزه منفرد انجام پذیرفته است تا رفتار این نمونه ها تحت جابجایی های تناوبی محدود و بزرگ که می تواند در اثر زلزله های کوچک و بزرگ ایجاد شوند، مشابه سازی گردد. بدین منظور نمونه هایی با سطح درزه دندان اره ای و مدلی از سطح درزه واقعی با استفاده از قالبهای سیلیکونی و مصالحی مخصوص آماده گردیدند و تحت آزمایشات سه محوری و برش مستقیم تناوبی قرار داده شدند. در بخش اول بیش از 50 نمونه مصنوعی دارای سطح درزه دندان اره ای تحت آزمایشات سه محوری با دامنه جابجایی محدود قرار داده شدند وتغییرات مقاومت برشی با فشار همه جانبه ، سرعت بارگذاری ، تعداد و فرکانس سیکلهای بارگذاری محدود و دامنه سیکلهای بارگذاری مورد بررسی قرار داده شده است . نتایج آزمایشات نشان می دهند که افزایش سرعت برش، تعداد سیکل و فرکانس آن و همچنین دامنه بارگذاری تناوبی می تواند باعث کاهش مقاومت برشی به نسبتهای مختلفی گردد. د ربخش دوم با استفاده از دستگاه بیش از 30 نمونه درزه دندان اراه ای و واقعی مورد آزمایش جابجایی برشی قرار داده شدند و نحوه تغییرات زبری و مقاومت برشی مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج آزمایشات نشان می دهند که روند تغییرات زبری در جابجایی های تناوبی طی سیکلهای مختلف متفاوت است و به همین ترتیب مقاومت برشی نیز در بارگذاری های تناوبی مقدار ثابتی نیست . همچنین مشاهده شده است که در اثر جابجایی های تناوبی امکان تغییر رفتار برشی نمونه های درزه دار پس از تجربه چند سیکل جابجایی وجود دارد.

بررسی اثر بندش(تیکسوتروپی)و سیمانی شدن رسوبات ریزدانه آب شور در رفتار مکانیکی آنها با نگرشی ویژه بر دریاچه ارومیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379
  محمدرضا نیکودل   حسین جلالی

ویژگیهای مهندسی رسوبات ریزدانه، همیشه مورد علاقه زمین شناسان مهندس و مهندسین عمران بوده است. این ویژگیها تابع مشخصه های متعددی می باشد که با تغییر هر کدام از آنها، رفتار خاک دگرگون می شود. اندازه و شکل و جنس ذرات ، محیط رسوبی و تاریخچه زمین شناسی از مهمترین مشخصه هایی هستند که ساختار خاک را دچار تغییر می نمایند. باتغییر ساختار خاک رفتار آن نیز تغییر می کند. در این تحقیق مشخصه های سیمانی شدن و بندش رسوبات ریزدانه ای که در محیطهای آب شور ، نظیر دریاچه ارومیه رسوب کرده اند بررسی شده است.