بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی افراد بالای 20 سال شهر بهبهان)

پایان نامه
چکیده

موضوع تحقیق حاضر، «بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی افراد بالای 20 سال شهر بهبهان» است. یکی از ارکان گذار به دموکراسی و اعمال حاکمیت مردم در هر نظام مردم¬سالاری مشارکت سیاسی مردم است. فرهنگ سیاسی به عنوان مجموعه¬ای از تمایلات و جهت¬گیری¬ها نسبت به سیاست، حکومت و عملکردهای آن، بستر و شالوده مشارکت سیاسی می¬باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر فرهنگ سیاسی و ابعاد آن بر مشارکت سیاسی افراد بالای 20 سال شهر بهبهان انجام شده¬است. در این پژوهش با بهره¬گیری از نظریه از آلموند و وربا به عملیاتی کردن مفهوم فرهنگ سیاسی پرداخته¬ایم. همچنین مفاهیم فرهنگ سیاسی مردم ایران و فرهنگ سیاسی دینی را مورد سنجش قرار داده¬ایم. بر این اساس به بررسی تجربی فرضیه¬ی رابطه بین فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی افراد بالای 20 سال شهر بهبهان پرداخته شد. برای بررسی این رابطه یک نمونه 383 نفری انتخاب شد که به منظور بالا بردن اعتبار تحقیق تعداد 440 پرسشنامه پخش شده، که در نهایت 412 پرسشنامه قابل استفاده بوده¬اند. نمونه¬گیری به صورت خوشه¬ای چند مرحله¬ای انجام شده¬است. روش تحقیق، از نوع پیمایشی است. نتایج پژوهش نشانگر این است که: از لحاظ میانگین مشارکت سیاسی انتخاباتی بین زنان و مردان تفاوت معنی¬داری وجود ندارد. اما از لحاظ مشارکت سیاسی غیر انتخاباتی و همچنین مشارکت سیاسی کل بین زنان و مردان تفاوت معنی¬داری به سود مردان وجود دارد. افراد دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی متوسط، مشارکت سیاسی کل بالاتری نسبت به سایر طبقات داشته¬اند. همچنین یافته¬ها بیانگر این است که فرهنگ سیاسی(2)، فرهنگ سیاسی دینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و هویت محلی رابطه معنی¬داری با مشارکت سیاسی کل دارند. از میان متغیرهای مستقل تحقیق، متغیرهای فرهنگ سیاسی(از لحاظ شناختی، عاطفی)، فرهنگ سیاسی(2)، فرهنگ سیاسی دینی، و پایگاه اقتصادی- اجتماعی قدرت تبیین¬کنندگی مشارکت سیاسی کل را داشته¬اند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای درباب شهروندان بالای 18 سال شهر کرج

لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی امروزه در همة جوامع پذیرفته شده و روزبهروز نیز بر اهمیت آن افزوده میشود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی انجام شده است. در این تحقیق، با استفاده از نظریه های تلفیقی مشارکت به منزلة پشتوانة نظری، رابطة بین رضایت مندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانهها و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با مشارکت تحت بررسی قرار گرفت. ...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی – سیاسی ( مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر کرج)

مشارکت مردم در تمامی فعالیت های اجتماعی و سیاسی، امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی-سیاسی انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین رضایتمندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانه ها و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. از نظریه های مشارکت به عنوان پشتوانه نظر...

15 صفحه اول

شیوع پرفشاری خون در افراد بالای 20 سال شهر قزوین

زمینه : پرفشاری خون یکی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی است . هدف : این مطالعه به منظور تعیین شیوع پرفشاری خون در افراد بالای 20 سال شهر قزوین انجام گرفت. مواد و روش ها : 1000 نفر شامل 508 زن و 492 نفر مرد به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای با استفاده از فشارسنج جیوه ای مورد بررسی قرار گرفتند . یافته ها : میانگین فشار خون در مردان 8/125 میلی متر و در زنان 8/124 میلی متر جیوه و شیوع فشا...

متن کامل

تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران

این مقاله، در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان، در پی تبیینِ چیستی، چرایی و چگونگی تحول فرهنگ سیاسی به مثابه گفتمان برپایه مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران است. به گونه‌ای که با نشان دادن ماهیت گفتمانی فرهنگ سیاسی، امکانپذیری تحول از یک فرهنگ سیاسی به فرهنگ  سیاسی دیگر و تحول درونی آن و تکوین خرده فرهنگ‌های سیاسی، توضیح داده می‌شود. ادعا و استدلال آن است که فرهنگ سیاسی به مثابه گفتمان به ...

متن کامل

تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

در این نوشتار کوشش می‌شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی- تحلیلی نمایانده شود. فرض اصلی مقاله این است که هر چند مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی در ایران همچون: فرهنگ آمریت- تابعیت، عدم تساهل و سعه صدر، خشونت و سیاست‌گریزی سبب کاهش مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان در طول تاریخ گردیده است، لیکن در مقاطع خاص تاریخی مشارکت سیاسی افزایش یافته است. چنانکه در انقلاب مشروطه، مش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022