تحلیل روند رشد و بهره وری اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد چین از طریق الگوی حسابداری رشد

پایان نامه
چکیده

بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای جهان در بیست سال اخیر با تغییرات بسیار زیاد و سریعی روبرو بوده است. با توجه به حجم انبوهی از اطلاعات و تحلیل های اقتصادی، آنچه که مورد علاقه دولتمردان کشورها می باشد ارائه روشها و تحلیل هایی برای افزایش بهره وری و رشد بیشتر اقتصادی با مصرف منابع کمتر و درآمد بیشتر است. بنابراین تحلیل روند رشد و بهره وری اقتصاد هر کشور و مقایسه آن با یک اقتصاد رشد یافته امری حساس، الزامی و نیز با ارزش برای سیاستگزاران اقتصادی هر کشوری می باشد. در چندین سال اخیر، تحقیقاتی در خصوص رشد و بهره وری در حوزه اقتصادها صورت گرفته است که هر یک به نحوی منجر به توسعه و بهبود اقتصاد کلان آنها گردیده است. برآورد و تحلیل روند رشد و بهره وری روشی است که از دهه پنجاه و با مطرح شدن مدل رشد نئوکلاسیکی از سوی سولو و ادامه چنین نظریاتی از اقتصاددانانی چون بارو، رومر، منکیو، گروسمن، هلپمن، آقیون و هویت، ای‏ چر، لوکاس و بارو که از پیشگامان ارائه چنین نظریاتی هستند، بسیاری از محدودیت های رشد اقتصادی را کاهش داد و در امر تصمیم گیریهای استراتژیک بسیار مفید واقع شد. در این روش با استفاده از برآورد بهره وری کل عوامل تولید، که جزو منابع اصلی رشد اقتصادی هستند ردیابی شده و در نهایت روند رشد و بهره وری هر یک از عوامل که از مراحل متعدد گذر نموده، تحلیل می گردد و همچنین اطلاعات مورد نیاز سیاستگزاران اقتصادی در خصوص رشد و بهره وری اقتصادی بدست می آید. این روش دارای محدودیت ها و مشکلاتی است. برای هر تحقیق همواره، پژوهشگر با محدودیت هایی روبرو خواهد شد که امکان گرفتن نتایج کامل از یافته های پژوهش بر طبق آنچه در آغاز کار مد نظر بوده است را تحت الشعاع قرار می دهد.

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر بهره وری در بخش کشاورزی ایران

هدف ما در این تحقیق اندازه گیری بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی ایران و بررسی عوامل موثر بر بهره وری هر یک از این دو عامل است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار کلان اقتصادی سال های 87-1353 و بهره گیری از رهیافت بهره وری متوسط تعمیم یافته (gap)، به محاسبه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. بکارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید بخش کشاورزی است، ل...

تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بخش های خدماتی منتخب

براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید(tfp) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیر دولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی(با وقفه...

تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید: الگوی تلفیقی داده- ستانده (io) و برنامه ریزی خطی (lp)

هدف این تحقیق تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب 7 بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با ب...

15 صفحه اول

رابطه نرخ ارز حقیقی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران

نرخ ارز حقیقی در هر کشور بدون شک از شاخص های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. از سویی دیگر بهره وری نیز به عنوان یک عامل کلیدی از طریق ترکیب بهینه منابع، جامعه را قادر به ایجاد ارزش افزوده می کند که در نتیجه افزایش و رشد بهره وری، کالاها در بازارهای جهانی رقابت پذیرتر می گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، در این پژوهش رابطه نرخ ا...

عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل در بخش کشاورزی ایران 1353-87

بخش کشاورزی دارای اهمیت بسزایی در اقتصاد ایران میباشد. اشتغال نیمی از جمعیت روستایی و نزدیک به 20% درصد از صادرات غیرنفتی نشان دهنده بخشی از این اهمیت است. از آنجا که افزایش تولید یا از طریق افزودن به نهاده های تولید و یا از طریق بهبود بهره وری میباشد، در تحقیق حاضر سعی شده است روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید طی دوره 1353 الی 1387و همچنین برخی از عوامل تاثیر گذار مورد بررسی قرار گیرد. برای...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}