بررسی نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه بین نوآوری مصرف کننده و اعتماد در استافاده از بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان مشهد)

پایان نامه
چکیده

روند رو به رشد استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های اساسی توزیع محصولات و خدمات توسط سازمان ها بسیار چشمگیر بوده است. نظام بانکداری اینترنتی نیز یکی از مهم ترین کاربردهای اینترنت می باشد. در این میان با توجه به استفاده روز افزون مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی، موضوع اساسی و مهم درک عوامل تاثیر گذار بر روی تصمیم مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای نوآوری مصرف کننده، اعتماد و ریسک درک شده در استفاده از بانکداری اینترنتی، و هم چنین بررسی نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه بین نوآوری مصرف کننده و اعتماد در استفاده از بانکداری اینترنتی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت در سطح شعب مشهد می باشند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که در بین نمونه ای به حجم 384 توزیع گشت، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز براساس روش معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد نوآوری مصرف کننده و اعتماد دارای تاثیر مثبت و ریسک ادراک شده مشتریان دارای تاثیر منفی بر استفاده از بانکداری اینترنتی توسط مشتریان دارد. رابطه منفی اعتماد با ریسک درک شده و نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه اعتماد و استفاده از بانکداری اینترنتی نیز تایید شد. در نهایت فرضیه تاثیر نوآوری مصرف کننده بر روی ریسک درک شده و نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه نوآوری مصرف کننده و استفاده از بانکداری اینترنتی رد شد.

منابع مشابه

بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک های شهرستان اراک

امروزه فراگیری استفاده از اینترنت زمینه­ ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک­ها در محیط پرتلاطم رقابتی از آن به نفع خود بهره جویند. با توجه به ماهیت خرید اینترنتی برخی از مصرف کنندگان همواره سطحی از ریسک را تجربه می­کنند. پژوهش حاضر به بررسی همزمان نقش اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می­پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات علی ...

متن کامل

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان

زمینه و هدف: نتایج پزوهش های متعدد نشان داده است که بانکداری الکترونیک یکی از روش های مفید در جذب و حفظ مشتریان درخدمات بانکداری می باشد.این روش که با استفاده از فناوری پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است باعث شده که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، بتواند به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند. سریع بودن و قابلیت دسترسی لحظه ای باعث شده است در بسی...

متن کامل

بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک های شهرستان اراک

امروزه فراگیری استفاده از اینترنت زمینه­ ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک­ها در محیط پرتلاطم رقابتی از آن به نفع خود بهره جویند. با توجه به ماهیت خرید اینترنتی برخی از مصرف کنندگان همواره سطحی از ریسک را تجربه می­کنند. پژوهش حاضر به بررسی همزمان نقش اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می­پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات علی ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023