تغذیه و جرم از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی

پایان نامه
چکیده

یکی از مسائلی که امروزه ذهن جرم شناسان، متخصصین تغذیه و دیگر علوم را به خود جلب کرده، نوع تغذیه افراد و تأثیر آن بر رفتار از جمله رفتار نابهنجار و جرم می باشد. همانطور که تغذیه مناسب میتواند بشر را به سرحد کمال برساند وضعیت نامطلوب آن نیز نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه نتایج زیانباری به دنبال دارد. در این تحقیق، بر آن شده ایم تا در زمینه تأثیر انواع مواد غذایی و عوامل محیطی و ارائه تحلیل های مختلف جرم شناختی و زیست شناخنی و همچنین استفاده از آموزه های اسلامی به این مهم بپردازیم. برای بررسی چگونگی نقش تغذیه در وقوع رفتار مجرمانه می بایست به عوامل محیطی خطرزا توجه ویژه شود و این عوامل مورد بررسی تفصیلی قرار گیرند.مهم ترین عوامل محیطی که احتمال ارتکاب جرم توسط افراد را افزایش می دهند عبارتند از:شکر،سرب موجود در میوه ها و سبزیجات،افزودنی های غذایی،مواد غذایی آلرژی زا و الکل. آموزه های اسلامی،گستره ی بیشتری از این مهم را در اختیار می نهد.که در این میان می توان به تاثیر موادی هم چون خوک،خون و مردار بر رفتار مجرمانه اشاره کرد و فراتر از آن، آموزه های دینی نقش تغذیه حلال و حرام را در وقوع رفتار مجرمانه به وضوح نشان می دهند. در نهایت راهکارهای پیشگیری از جرم ، با محوریت نقش تغذیه در وقوع رفتار مجرمانه ارائه شد که عبارتند از: 1.پیشگیری کیفری از طریق وضع قوانین درخصوص افراد هنجار شکنی که اصول تغذیه صحیح و سالم را درخصوص خود و سایر افراد جامعه رعایت نمی کنند. 2.پیشگیری اجتماعی که به نهادهای متولی آموزش و فرهنگ تغذیه صحیح در جامعه مربوط می شود. 3. پیشگیری وضعی مانند: الزامی نمودن درج علامت استاندارد،الزامی نمودن مارک حلال برای کالاهای وارداتی.

منابع مشابه

بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه ج...

متن کامل

بررسی تطبیقی دیدگاههای جرم شناسی اسلامی با دیدگاههای جرم شناسی عرفی

یکی از مسایلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی به نشانه گرفته است بزهکاری و جرم بوده است. بنا به این ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، دیدگاههای مختلفی نیز راجع به این پدیده ارائه شده است تا اینکه در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی جرم شناسی علمی متولد گردید همانطوریکه در آموزه های اسلامی مورد تاکید است آموزه های اسلامی واجد اعجاز در زمینه های علمی هستند و مباحثی که ...

15 صفحه اول

بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل...

متن کامل

تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب

زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می‏تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می‏تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه‏های اسلامی نس...

متن کامل

جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه های فقهی و حقوقی

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}