تاثیر آموزش مبتنی بر تکلیف های ساختار محور بر یادگیری و یادآوری لغات بر زبان آموزان دبیرستانی ایران

پایان نامه
چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تکلیف های ساختار محور در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان آموزان دبیرستانی ایران می باشد.به منظور تعیین سطح و اطمینان از همگن بودن شرکت کنندگان یک آزمون استاندارد(ket) بین 80 دانش آموز پسر در مقطع اول دبیرستان برگزار شد.از این تعداد 60 دانش آموز که نمرات آنها یک انحراف معیار بالا و پایین تر از میانگین بود در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش لغات را از طریق تکلیف های ساختار محور و گروه دیگر به صورت سنتی آموزش دیدند. سپس از هر دو گروه دو پس آزمون یکی بلافاصله بعد از جلسات آموزش و دیگری با یک فاصله زمانی دو هفته ای به عمل آمد. سپس داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری (spss) مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و مقایسه میانگین نمرات با استفاده از روش آماری t-test نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه یک تفاوت آماری قابل ملاحظه ای در دو پس آزمون فوری و تاخیری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران

این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدر...

متن کامل

بررسی میزان تاثیر روشهای تدریس شنیداری-گفتاری و پاسخ فیزیکی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان آموزان سطح مقدماتی ایرانی

هدف این تحقیق مطالعه میزان کارایی شیوه های تدریس شنیداری - گفتاری و پاسخ فیزیکی در کمک به زبان آموزان سطح مقدماتی فارسی زبان ایرانی برای یادگیری و یادآوری لغات جدید زبان انگلیسی بوده است . در شیوه تدریس شنیداری - گفتاری، لغات جدید بااستفاده از فنون تکرار، تقلید و حفظ کردن آموخته می شوند، در حالیکه در شیوه پاسخ فیزیکی، آموزش لغات جدید از طریق فن هماهنگ کردن لغات با اعمال فیزیکی بدن زبان آموز انج...

15 صفحه اول

the effect of teaching vocabulary through memory learning strategies on iranian intermediate efl learners long-term vocabulary retention

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...

تاثیر تکنیک های کپی- پوشش- مقایسه و خوداصلاحی فوری برپیشرفت دیکته و یادآوری املای لغات فراگیران زبان انگلیسی ایرانی درپایۀ نهم

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از تکنیکهای خود کنترلی کپی-پوشش-مقایسه و خود اصلاحی فوری بر یادگیری دیکته لغات روی دانش آموزان پایه نهم بوده است. در این پژوهش، محقق با یک طرح شبه تجربی، تاثیراستفاده از این تکنیکها را روی 94 دانش آموز دخترپایه نهم، دردو گروه تجربی بررسی کرد و آنها را با گروه کنترل مقایسه نمود. پس از برگزاری آزمون سطح مبتدی نلسون، تست پیش آزمون اجرا شد. بعد از هشت جلسه تدر...

متن کامل

تاثیر طراحی پیش فعالیت از طریق تقسیم اطلاعات و طوفان ذهنی بر روی یادگیری و یادآوری نقاط به وسیله ی ایرانی های یادگیرنده زبان انگلیسی با عنوان زبان خارجی

در سال های اخیر، تحقیقات بر نقش برنامه ریزی پیش از کار و تاثیر آن بر عملکرد واژگان زبان آموزان قابل ملاحظه افزایش یافته است. این مطالعه به بررسی اثر استفاده از برنامه ریزی پیش از کار از طریق اطلاعات ریخته و طوفان مغزی فعالیت در واژگان زبان آموزان متوسط ??ایران آموزش انگلیسی. برای این منظور، 6 کلاس دست نخورده (n = 42) انتخاب شدند: 4 گروه تجربی و 2 گروه کنترل. نمرات آزمون آکسفورد راه حل نشان داد ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}