دین و سنتهای زردشتی در احادیث و متون تفسیری مسلمانان تا دوره صفویه

پایان نامه
چکیده

دین زردشتی و آموزه ها و سنت های آن از جمله موضوعاتی است که دانشمندان در مورد آن به بررسی و تحقیق پرداخته اند. بسیاری از اندیشمندان بحث های فراوانی پیرامون زندگی زردشت و زردشتیان و آداب و رسوم آنها انجام داده اند اما این مهم از منظر کتب دینی مسلمانان بررسی نشده است. در کتب دینی اسلام به ویژه حدیث، فقه و تفسیر، اطلاعات ارزشمندی درباره دین و سنت های زردشتی ارائه نموده اند که می تواند افق جدیدی را به روی محققین باز کند. در این متون به بررسی زندگی زردشت و بیشتر ابعاد زندگی وی اشاره شده است و همچنین به آداب و رسومی که زردشت به پیروانش آموخته و در دسترس آنان قرار گرفته است که در کتب اسلامی درباره آن بحث شده است. از دیگر مباحثی که در کتب حدیثی و به ویژه فقهی در باره زردشتیان بیان نموده، آراء فقهی و یا احکامی است که اسلام در رابطه با زردشتیان وضع نموده که قابل تامل هستند. در این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی شده بیان کند اسلام در رابطه با زردشتیان و آداب و رسوم آنها چه دیدی را داشته است.

منابع مشابه

Tracking Mobile Targets Using Sensor Networks

ةـصلاخلا : يوتحت لا و ةضفخنملا ةقاطلا تاذ تادحولا نم ديدعلا ىلع ةيكلسلالا تارعشتسملا ةكبش ةلصوب ةدوزم سلا ةيكل ثيح ، اهنيب اميف لاصتلال إ نكمي تارعشتسملا كلت ن دختسا ا اهم تا قيبطتلا نم د يدعلا يف . م ت د قو ا هتبقارم دار ملا ة قطنملا ى لع يئاوشع لكشب تارعشتسملا عيزوت ثحبلا اذه يف ا م لكش ب اهميس قت و إ ى ل ةدحاو لآ يوتحت ثيح ،ةقرفتم تانايب دعاوقآ لمعتل تاعومجم ة يناكم تا نايب ى لع تارعش تسمل...

متن کامل

[Syntheses of 1,3,4-thiadiazole derivatives].

ةصلاخلا بكرملل ةدیدج تاقتشم ریضحت ىلا ثحبلا يمری 4,3,1 ةیتلاا تلاعافتلا ءارجا للاخ نم لوزایادایاث : ًلاوأ : ب كرملل فیش ةدعاق ریضحت ) 2 و نیما 5 و تبكرم 4,3,1 لوزا یادایاث ( يلیفو یلكوینلا ضیو عتلا ءارجاو ةدعاقلل يرتسلاا ب كرملا نیو كت ى لا يدؤ یل مویدو صلا دیسكوثیا دو جوب ل ثیلاا تاتیسا ومورب عم ) 3 ( ، يذ لا یازاردیھلا عم ھتلعافم تمت ن 99 % د یازاردیھلا قتشم ریضحتل ) 4 ( فیش دعاوق نم د یدع...

متن کامل

Dynamic Stability Enhancement of East-central System in Saudi Arabia via Pss Tuning

عاطقلا طبر ي يذ لا ة يبرهكلا ىو قلا ماظنل يكيمانيدلارارقتسلال ةضيفتسم ةيلمع ةسارد ثحبلا اذه مدقي ني ب ة لوقنملا ةرد قلا ةدا يز ى لع ك لذ ريثأ ت و ةيدوعس لا ءا برهآ ةآر ش ن م ط سولأا عا طقلا و يقرش لا نيعاطقلا ، ىوقلا مظن تاتبثم طبض للاخ نم كلذو . دقل شم ةغايص مت ةلك طبض ةروص ىف تاتبثملا هذه ةلثمأ ةلكشم . ماظنلا ءادأ نيسحتل ك لذو ةدر فنملا ماظنلا ميق ىلع نادمتعت فده يتلاد حارتقا مت دقلو . د قلو ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق

تفسیر روایی، کهن‌ترین نظریه‌ تفسیری قرآن به شمار می‌آید و پیشینه آن به عهد نبوی می‌رسد. از جمله مؤلفه‌های متمایز کننده این نظریه از سایر نظریه‌های تفسیری، مؤلفه منبع (روایت تفسیری)است. در این نظریه، سنّت یا حدیث، به عنوان منبع اصلی، به دو نوع «قرآن‌شناسی» و «تبیینی»قابل تقسیم است. احادیث تبیینیویژه‌تر از قرآن‌شناسی بوده و به روایاتی اطلاق می‌شود که حاوی آگاهی‌های متناسب و مؤثر در تبیین مدلول‌ها ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023