بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره راهنمایی و متوسطه شهر پیرانشهر

پایان نامه
چکیده

عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان از موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان تربیتی را جلب کرده است. از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، شیوه تدریس معلمان، نوع و میزان ارتباط معلمان با دانش¬آموزان می¬باشد. بررسی فرایند تدریس معلمان با استفاده از مشاهده مستقیم و کدبرداری از جریان تدریس برای تعیین نوع ارتباط و تحلیل کیفیت تدریس از دهه¬ها ی 50 و 60 رایج گردید که امروزه محققان زیادی از روش مشاهده مستقیم و کدبرداری مقوله¬ای استفاده می¬نمایند .این پژوهش در پی آن است که رابطه بین میزان خلاقیت معلمان را بر کیفیت تدریس آنان با تاکید بر عوامل دهگانه فلندرز بررسی نماید. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معلمان زن سوم¬راهنمایی و معلمان زن اول¬متوسطه هستند که مجموع آن¬ها به تعداد 120 نفر در شهر پیرانشهر می¬باشند که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تدریس بودند. نمونه آماری این تحقیق شامل 24 نفر از معلمان زن سوم راهنمایی و 24 نفر از معلمان اول¬متوسطه می¬باشند که به صورت نمونه¬گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت بررسی سوالات و فرضیه¬های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هیچ رابطه معنی¬داری بین خلاقیت معلمان با روش تدریس مستقیم، روش تدریس غیرمستقیم و مشارکت دانش¬آموزان وجود ندارد. همچنین در بین عوامل دهگانه فلندرز تنها عامل ابهام و سکوت با خلاقیت دارای رابطه معنی¬داری است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین روش تدریس معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دخترانه شهر تبریز در درس ریاضی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین روش تدریس معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دخترانه شهر تبریز در درس ریاضی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز صورت گرفت. پژوهش به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران ریاضی دوره اول دبیرستانهای دخترانه نواحی پنجگانه شهر تبریز و تمامی دانش آموزان دوره اول دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز در سال 94-93 ب...

بررسی رابطه احساس کارامدی با کیفیت آموزشی دبیران دوره متوسطه شهر تبریز با تاکید بر روش فلندرز

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین احساس کارامدی معلمان با کیفیت آموزشی معلمان می باشد. از بین جامعه آماری، 60 نفر از دبیران متوسطه شهر تبریز(30 نفر دبیر روانشناسی و 30 نفر دبیر فیزیک) انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت آموزشی از سیستم تجزیه و تحلیل کلامی فلندرز و برای ارزیابی احساس کارامدی معلمان از مقیاس احساس خودکارامدی معلمان اوهایو استفاده شد. نتایج همبستگی کانونیک نشان داد که تنها یک ریشه از تحلی...

15 صفحه اول

بررسی میزان مهارت معلمان دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مناطق 19 گانه شهر تهران در طراحی یک جلسه تدریس

نظام نوین آموزشی به مهارت های معلم جهت یادگیری عمیق تمرکز ویژه ای شده است و تاکید متخصصان تعلیم و تربیت همواره بر این نکته ها می باشد که فرایند یاددهی – یادگیری نیازمند تقویت مهارت های تدرس معلمان است. تحقق اهاف آموزشی و تدریس با کیفیت در گرو برنامه ریزی و طراحی برای تدریس است که این امر به کمک طرح درس ایجاد می شود چرا که طرح درس به معلم کمک می کند تا برای یادگیری هر چه بهتر فراگیران برنامه ریز...

15 صفحه اول

بررسی تناسب مؤلفه‌های برنامه درسی مدارس با آموزش چند فرهنگی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره‌ راهنمایی و متوسطه

این پژوهش با هدف بررسی میزان تناسب مؤلفه­های برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه (اهداف، موضوعات و محتوای دروس، شیوه­های آموزشی و ارزشیابی) با مفاهیم آموزش چند فرهنگی و تاکید بر این نوع آموزش به عنوان رویکردی جدید در آموزش و فراهم نمودن فرصت­های برابر آموزشی برای همه دانش­آموزان با فرهنگ، قومیت، مذهب، جنسیت، زبان، توانایی­های ویژه و طبقات اجتماعی مختلف به صورت توصیفی-پیمایشی بر روی 220 نفر از مد...

متن کامل

بررسی رابطه خلاقیت و جهت گیری هدف پیشرفت با سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 93-92

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خلاقیت جهت گیری هدف پیشرفت با سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی هست؛ که جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان ابتدایی مدارس شهرستان پیرانشهر که درسال تحصیلی 93-92 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند، به تعداد 550 نفر می باشد که از این تعداد 347 مرد و 203 زن می باشد. حجم نمونه شامل 224 نفر 90 زن و 130 مرد...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}