تأثیر تدریس هم آیی واژگان از طریق نقشه مفهومی بر دانش ادراکی و دانش تولیدی هم آیی واژگان زبان آموزان دبیرستانی ایرانی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نویسنده فائزه هادی نژاد
  • استاد راهنما فرخ لقا حیدری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

این پژوهش سعی دارد تا تاثیر نقشه مفهومی بر دانش ادراکی و دانش تولیدی هم آیی واژگان زبان آموزان دبیرستانی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. هدف دیگر این پژوهش بررسی تفاوت بین نمرات به یادسپاری دانش پذیرش و دانش تولیدی هم آیی واژگان، در افرادی که با روش نقشه مفهومی آموزش دیدند، می باشد. شصت دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان دراین پژوهش شرکت کردند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به طور مساوی (هر گروه 30 نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمایش، هم آیی واژگان از طریق نقشه مفهومی ودر گروه کنترل، از طریق ترجمه فارسی تدریس شد. هر دو گروه از 12 جلسه آموزش هم آیی واژگان توسط محقق بهره جستند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین دانش پذیرش و دانش تولیدی هم آیی واژگان بین گروه کنترل و گروه آزمایش وجود دارد. به عبارت دیگر، استفاده از روش نقشه مفهومی نسبت به روش سنتی، برای آموزش دانش پذیرش و دانش تولیدی هم آیی واژگان موثرتر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که هیچ تفاوت معناداری بین نمرات به یادسپاری دانش پذیرش و دانش تولیدی هم آیی واژگان، در افرادی که با روش نقشه مفهومی آموزش دیدند (گروه آزمایش) وجود نداشت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر درسکارهای معناشناختی زبان دوم (باهم آیی در مقایسه با تعریف) بر میزان پیشرفت واژگان در میان فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط

چکیده هدف از این تحقیق بررسی اثر درسکارهای معناشناختی زبان دوم (باهم آیی در مقایسه با تعریف) بر میزان پیشرفت واژگان در میان فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط بوده است بدین منظور، پس از برگزاری آزمون تعیین سطح آکسفورد از بین 100 نفر از فراگیرندگان زبان انگلیسی موسسه سیمین، 60نفر انتخاب شدند. پس از مطمئن شدن از همگن کردن افراد، آنها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه که هر گ...

متن کامل

نگاهی به مسئله ی با هم آیی واژگان

مختصر حاضر به منظور معرفی مفهوم با هم آیی واژگانی تدوین شده است. بر این اساس ابتدا به پیشینه ی مطالعات انجام شده در این باره پرداخته می شود، خاستگاه مفهومی و برخی مسایل حاشیه ای مرتبط با آن در قالب نمونه هایی معرفی می گردد. مطالعه ی روابط واژگانی در حوزه ی معنا شناسی، غالباً به لحاظ روابط جانشینی صورت گرفته است. ولی در رویکردی متفاوت، در اواخر قرن بیستم، جمعی از زبان شناسان انگلیسی بر جنبه های ...

متن کامل

بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم تدریس هم آیی لغات بر صحت مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح متوسطه انگلیسی بعنوان زبان خارجه

اگرچه هم آیی لغات و نقش آنها در پیشرفت زبان موضوع تحقیقات بسیاری بوده است اما در تعداد کمی از این تحقیقات به تا"ثیر تدریس هم آیی لغات در پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان اشاره شده است.بهمین منظور‍ این تحقیق به بررسی تدریس نقش هم آیی لغات در میزان درستی نوشته های زبان آموزان پرداخته است.همچنین این تحقیق قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تدریس مستقیم و غیر مستقیم هم آیی لغات در مهارت نوش...

تاثیر تدریس انواع متفاوت همایی بر روی پیشرفت کلام نوشتاری تولید شده توسط یادگیرندگان ایرانی زبان خارجه سطح متوسط

چکیده: پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) در این پایان نامه تلاش شده است تا تاثیر تدریس انواع مختلف هم آیی بر پیشرفت نوشتاری توسط زبان آموزان حد متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این کار100 دانشجوی سطح متوسط در آموزشگاه نصر بابل به عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. در مرحله اول برای انتخاب کردن جمعیتی که از لحاظ مهارت زبان تقریباً در یک سطح باشند تست ...

تحلیل مقایسه ای هم آیی های واژگانی در کتب معاصر آموزش زبان انگلیسی: مطالعه پیکره محور

در مطالعه حاضر سعی شد تا از طریق بررسی کتب four corners, american headway, top notch توزیع هم آیی ها از دو منظر تجزیه و تحلیل شوند: نوع واژگان هم آیی و میزان تکرار آنها. سپس نتایج بدست آمده با پیکره مرجع مقایسه شدند

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}