بررسی اثرات توسعه بیمه ی عمر و سرمایه گذاری بر روی رفاه اجتماعی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده هانیه اخوان
  • استاد راهنما علی رستمی محمدرضا رنجبرفلاح
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

جهان ما شاهد تحولات و دگرگونی¬های شگفت¬انگیزی در تمام ابعاد است. تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی¬ها محیط اطراف انسان را پیچیده¬تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و داراییها، صدمه¬ی بدنی در محیط کار، از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری به¬عنوان موثرترین و مقبول¬ترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می¬کند. در حال حاضر در کشورمان نظام بیمه¬های عمر و سرمایه¬گذاری می¬تواند به¬عنوان یکی از اهرم¬های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه باشد. این نظام می¬تواند از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل نماید. هدف از انجام این پژوهش تخمین همزمان دو معادله یکی شامل اثر عواملی نظیر درآمد افراد، سطح تورم انتظاری، سطح تحصیلات اعضای خانوار، بار تکفل و نرخ بیمه بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه¬گذاری شرکت بیمه¬ی پارسیان و دیگری شامل تاثیر تقاضای بیمه بر سطوح فیزیکی، آموزشی و اجتماعی رفاه اجتماعی افراد می¬باشد، که نهایتا منجر به تخمین ضرایب و بررسی میزان تاثیر تقاضای بیمه عمر بر سه مولفه رفاه اجتماعی می¬گردد. جامعه¬ی این تحقیق شامل 30 استان کشور ایران و دوره¬ی زمانی از سال 1387 تا 1391 بوده که با استفاده از یک مدل پانل-همزمان، به بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل پانل-همزمان حاکی¬است بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه¬گذاری رابطه¬ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه¬ی افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده¬ها با تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری رابطه¬ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه¬ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه¬ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. نتایج این تحقیق می¬تواند در تصمیم¬گیری¬های اجتماعی و اقتصادی سازمان¬ها و شرکت¬ها حائز اهمیت باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه توسعه بیمه ی عمر و رفاه اجتماعی با سلامت در ایران طی سال های ۱۳۶۰-۱۳۹۰

طرح مسئله: یکی از مفاهیم محوری توسعه ی پایدار، مقوله ی توسعه ی انسانی و بهبود شاخص سلامت در حوزه ی رفاه اجتماعی است که علاوه بر ملاحظات بهداشتی به عوامل اقتصادی از جمله توسعه ی بیمه ی عمر وابسته است. هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه ی عمر بر دو شاخص مهم سلامت یعنی امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان در حوزه ی رفاه اجتماعی ایران است. روش: در این پژوهش سعی گردید از سه متغیر مهم ضری...

متن کامل

اثر عوامل نهادی و اقتصادی بر توسعه بیمه عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

صنعت بیمه عمر نقش مهمی در ارایه خدمات اجتماعی و همچنین فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفاء می‏کند. به طوریکه توسعه بیمه عمر در این جوامع، از یک طرف با هدایت سرمایه های کوچک خانوارها به سمت ایجاد ظرفیت های اقتصادی مناسب و از طرف دیگر با گسترش زمینه‏ های سرمایه گذاری، اثرات مثبت و هدفمند بر رشد بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی برجای می‏گذارد. مسئله اصلی ...

15 صفحه اول

بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

بیمه عمرو سرمایه گذاری از رشته های مهم بیمه ای اشخاص محسوب می شود که در زمینه فروش این نوع بیمه نامه موانعی مانند عدم آگاهی ،ساختار سازمانی مدیریتی ،عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه ،شبکه فروش ناکارآمد ،عدم سیاست گذاری کلان ، پایین بودن قدرت اقتصادی مردم وعدم رضایت بیمه شوندگان وجود دارند و این طور به نظر می رسد که بزرگترین مشکل در این نوع بیمه عدم آگاهی و یا عدم اشائه مطلوب آن به بیمه گذاران می باشد...

جهانی شدن و توسعه اجتماعی ایران در سه دهه گذشته بین سال های ۱۳۶۱ – ۱۳۹۱

اهمیت پروسه جهانی شدن در یک توسعه پویا در روابط اقتصادی جامعه جهانی با ورود به سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و تجارت خارجی در در دهه های اخیر تعیین می گردد. این سوال مطرح می باشد که چگونه رشد اقتصادی بر زمینه های توسعه اجتماعی تاثیر می گذارد و  کیفیت زندگی در جوامع بشری را ارتقاء می بخشد. این مطالعه از داده های سریهای زمانی بین سال های 1361 الی 1391 بر اساس یک مطالعه استادی و تاریخی استفاده نمود...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

انسان ، موجودی آسیب پذیر است و همواره در زندگی در معرض خطرات متعددی قراردارد و نمی تواند زمان بروز این گونه خطرات را پیش بینی نماید ،پس بدیهی است که هر انسان محتاط ، متفکر و دوراندیش این دغدغه ذهنی را دارد که خود و وابستگانش را در برابر این خطرات ایمن نماید و زمانیکه این آرامش خاطر برای او ایجاد شد کارائیش بالا می رود . از آنجاکه بیمه عمر این آرامش خاطر را ایجاد می کند می توان نتیجه گرفت که اثر...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}