تاثیر آموزش مبتنی بر کاربرد واژه واره و گفتمان پردازی حساس به محدوده تقریبی رشد فراگیر بر توسعه لغوی زبان دوم دانش آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

دیدگاه های واژگان محور زبان بر تدریس عبارات چند کلمه ای از طریق نرم افزارهای آموزش لغت به عنوان بخش مهمی از یادگیری زبان دوم، تاکید دارند. از سوی دیگر، مطالعات اخیر حاکی از تاثیر الگوهای اجتماعی–فرهنگی همچون تعامل گروهی و اجتماعی بر یادگیری لغت است. بنابراین، این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: نخست، تاثیر دیدگاه های آموزش واژه نما با به کارگیری نرم افزارهای آموزشی و دوم، تاثیر التقاطی روش های یادگیری گروهی و آموزش واژگان محور. هفتاد دانش آموز پایه ی سوم راهنمایی در یک مطالعه نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون شرکت کردند. گروه کنترل تنها از طریق کتاب های درسی خود با تکیه بر واژگان جداگانه ی زبانی بدون هیچ نرم افزاری، آموزش داده شدند. گروه وا ژه نما اساسا از طریق یک نرم افزار چند منظوره ی آموزش لغت، تحت عنوان lexisboard که توسط معلم طراحی شده بود، به یادگیری عبارات واژگانی زبان دوم (همچون بسامد نگارها، هم آیندها یا عبارات کلیشه ای) پرداختند. این نرم افزار، از طریق تکالیف واژگانی و امتحانات خود ارزیابی (متشکل از هم آیندها و هم نشینی های زبانی)، زمینه ی تمرین و بازخورد مناسب برای یادگیری این عبارات را فراهم می کرد. درضمن، گروه آزمایش دیگر علاوه بر دسترسی به کاربردهای نرم افزار lexisboard، به روش تعامل گروهی و همچنین تکالیف تولید زبانی آموزش داده شدند. زمانی که این گروه از زبان به عنوان یکی از ابزارهای برقرای ارتباط استفاده می کردند، تعامل کلامی آنها به صورت صوتی ضبط شد و رونوشت آن با اتخاذ روش کیفی پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که گروه واژگان محور، دستاورد لغوی بیشتری در مقایسه با گروه کنترل، کسب کرد که این به تاثیر دیدگاه واژگان محور از طریق نرم افزار lexisboard اشاره دارد. به ویژه، دانش آموزانی که به صورت گروهی به انجام فعایت ها می پرداختند در مقایسه با دانش آموزانی که به صورت فردی این کار را انجام می دادند ، کاربرد درست تری از زبان داشتند. با این وجود، تکالیف گروهی منجر به دستاورد لغوی بیشتراین گروه نسبت به گروه آزمایش دیگرنشد. بعلاوه، نتایج حاکی از آن بود که تکلیف dictogloss در مقایسه با بقیه تمرین ها تاثیر بیشتری بر بهبود یادگیری وانتقال معنا داشت. این یافته ها نــشان دادند که استفاده از نرم افزارهای پیکــره ای و فعــالیت های گروهی مبتنی بر تعــامل کلامی در کلاس های درس زبان دوم، مفید می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش مبتنی بر محتوا بر پیشرفت سطح زبان عمومی فراگیران زبان در ایران

در سالهای اخیر علاقه ی فزاینده ای به کاربرد آموزش مبتنی بر محتوا در محیط هایی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی صحبت می شود به وجود آمده است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر محتوا بر پیشرفت دانش زبان عمومی فراگیران در ایران طراحی گردید. برای این منظور، بر اساس یک پیش آزمون ?? دانش آموز پسر از دو مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی در استان کرمانشاه انتخاب شدند و سپس به دو گروه آزمایش وشاهد ت...

15 صفحه اول

استراتژی اجتناب در کاربرد اصطلاحات انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

هدف اصل? از این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که آیا ایرانیان فراگیر زبان انگلیسی در کاربرد اصطلاحات انگلیسی از استراتژی اجتناب استفاده می کنند. به علاوه این تحقیق تاثیر شباهت زبان اول و دوم را در استفاده از این استراتژی بررسی نموده است. تاثیر سطح دانش زبانی و جنسیت نیز در میزان استفاده از استراتژی اجتناب مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر روی ?? زبان آموزی که در آزمون اصلی شرکت نمودند و ...

15 صفحه اول

تاثیر فراوانی کاربرد بسته های لغوی بر کیفیت نوشته های دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

بنظر می رسد که در طی دهه ی اخیر کسب توانایی در نگارش هر چه موثرتر به زبان انگلیسی توجه خاصی را به خود جلب کرده است. این مهارت زبانی نقش حیاتی رامخصوصابرای آن دسته از دانشجویان در مقاطع علمی بالاتر ایفا می کند چرا که بنا کردن یک صدای مناسب و داشتن تسلط بر سخن نگارش به آنها کمک میکند تا افکارشان را راحت تر و بدهی تر انتقال دهند. با توجه به ارزشی که نگارش آکادمیک برای دانشجویان در رشته های زبان ان...

تاثیر آموزش الفبا در ابتدای یادگیری زبان فرانسه، از نظر زبان آموزان

این مقاله در جستجوی پاسخ این پرسش است که آیا به تعویق انداختن آموزش الفبا می­تواند یادگیری زبان فرانسه نزد فراگیران ایرانی را دچار اختلال کند یا خیر. رویکرد ارتباطی بر اساس هدف روش شناختی خود اهمیت ویژه­ای به توانش ارتباطی زبان فرانسه، به عنوان زبان دوم، می­دهد. تأخیر در آموزش الفبا در کتاب­های مبتنی بر این روش از این دیدگاه نشأت می­گیرد. اهمیت آموزش سریع الفبا با این توجیه صورت می­پذیرد که الف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}