مقایسه تاثیر آزمون گیری به کمک رایانه با آزمون گیری کاغذی بر صحت دستوری و طول نوشتار فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پایان نامه
چکیده

به موازات توسعه تکنولوژی رایانه ای در تمامی ابعاد زندگی انسان، اینگونه بنظر می رسد که آموزش و فراگیری زبان هم از این تاثیر به دور نمانده است. از آنجاییکه اکثر دانش آموزان فراگیری زبان بر پایه رایانه را در کلاس تجربه می کنند، این تحقیق تجربی تاثیر آزمون زبان به کمک رایانه بر عملکرد دانش آموزان را ارزیابی کرده است. با دو سوال مطرح شده زیر: آیا تفاوت عمده ای با توجه به درستی و صحت گرامری در عملکرد نوشتاری دانش آموزان در آزمون به کمک رایانه و آزمون گیری با قلم و کاغذ وجود دارد؟ آیا تفاوت عمده ای با توجه به طول جمله در عملکرد نوشتاری در آزمون گیری با کمک رایانه و آزمون گیری کاغذی وجود دارد؟ شرکت کنندگان در این مطالعه حدودا بیست نفر در سطح پیشرفته بودند، برا تجزیه و تحلیلهای مقایسه ای، یافته ها نشان می دهد که تفاوت عمده ای در عملکرد دانش آموزان در صحت و طول جمله نوشتاری در نوع نوشتار با کمک رایانه و قلم وکاغذ وجود دارد. مطابق این نتایج عملکرد صحت گرامری دانش آموزان در مدل آزمون رایانه ای بهتر بود، در حالیکه عملکردشان در جملا طولانی در مدل قلم و کاغذ بهتر بود. از آنجاییکه امروزه مدارس سنتی به مدارس هوشمند در حال تغییر است میتوان نتیجه گیری کرد که آزمون با کمک رایانه می تواند اجرا شود.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه میان استفاده از راهبردهای شنیداری، اضطراب آزمون و عملکرد آزمون شنیداری فراگیران ایرانی سطوح متوسطه و پیشرفته ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

یادگیری یک زبان خارجی از طرفی با نوعی دانش راهبردی و از طرف دیگر با سطحی از اضطراب آزمون ارتباط دارد، اگرچه معمولا داشتن اندکی اضطراب آزمون طبیعی است. مطالعه اخیر به بررسی رابطه میان استفاده از راهبردهای شنیداری، اضطراب آزمون و عملکرد آزمون شنیداری فراگیران ایرانی سطوح متوسطه و پیشرفته ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخت. بدین منظور 80 فراگیرایرانی زبان انگلیسی ( 40 نفر در سطح متوسطه و 40...

متن کامل

بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ

مطالعه ی حاضر به بررسی رویکرد معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ پرداخته است. به همین منظور، ۷۱ معلم و ۸۸ زبان آموز، نسخه ی تعدیل شده از پرسشنامه ی "گرایش و انگیزه های زبان آموزان نسبت به تلفظ" که توسط ساردینیا، لی و کاسی (۲۰۱۴)و پرسشنامه ی دیگری را که توسط لی (۲۰۰۰) طراحی شده بود را کامل کردند. نتایج نشان داد که زبان آموزان نسبت به معلمان گرایش...

متن کامل

فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیر...

متن کامل

مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی

توالی‌های کلیشه‌ای (Formulaic Sequences) در زبانهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این مطالعه با هدف مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در سخنرانی ها در زبان انگلیسی به عنوان مشترک(Lingua Franca) و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی (Native Language) انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه تلاش کرده است تا کارکردهای متنی و ساختاری توالی‌های کلیشه‌ای را در محتوای دو سخنرانی مورد ارزیابی قرار دهد....

متن کامل

اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

در دهه گذشته ، روش های نوینی در یادگری زبان خارجی و یا زبان دوم بخصوص زبان انگلیسی توسعه یافته است و در این زمینه تحقیقات نشان داده اند که از طریق زبان فراگیر باید توانایی صحبت کردن ، بیان افکار و فهمیدن عقاید دیگران را بدست بیاورد . به نظر می رسد که روش آموزس متداول در ایران تمایل به سمت آن چیزی که فریری ((آموزش بانکی )) می نامد پیدا کرده امت . این تحقیق بر آن شد که فلسغه آموزش فریری به نام آم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022