مطالعه تحلیلی تیپ‏ شناسی اقوام غیرایرانی در نگارگری مکتب تبریز دوم و اصفهان دوره صفوی

پایان نامه
چکیده

نگارگری ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود مضمون‏های متنوعی را به نمایش گذاشته است؛ و در هر دوره وقایع و تحولات سیاسی، نظامی، تجاری، مذهبی و فرهنگی، بر نقاشی ایران تأثیر بسیار نهاده است. تأثیرات متقابل نگارگری صفویه از ویژگی‏های نقاشی‏های شرقی و غربی، باعث پدیدار شدن تیپ‏هایی غیر ایرانی در نقاشی ایرانی شد. در این رساله سعی گردیده تیپ‏های غیرایرانی در نگارگری عصر صفوی (تبریز و اصفهان) مورد بررسی قرار گیرد، ولی قبل از آن مناسب بود که روابط خارجی در این دوران مشخص شود و سپس عواملی را که احتمال تأثیرگزاری به نقاشی ایرانی را دارد، مورد بررسی قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش شناخت تیپ و چگونگی نفوذ و تأثیر متقابل تیپ های غیر ایرانی در نقاشی دوره صفویه می‏باشد. اما مسائل قابل توجه آن است که: آیا اقوام غیرایرانی در آثار نقاشی دوره صفوی بیشتر هندیان، عثمانیان و یا اروپاییان هستند؟ اقوام غیرایرانی در مکتب تبریز صفوی چه‏کسانی هستند؟ آیا برخی تیپ‏های انسانی در مکتب اصفهان به سوی تیپ‏های اروپایی گرایش دارند؟ که بر اساس روش مطالعه و مشاهده و استدلال‏های تحلیلی سعی شده است پاسخی مناسب در جهت به این سوالات داده شود. در مکتب تبریز صفوی که مغولان هند نسبت به دیگر اقوام تأثیرات بیشتری بر هنر ایرانی گذاشتند؛ خصوصیات و تیپ‏های هندی تقریباً از دوره پناهنده شدن همایون شاه به دربار شاه طهماسب، حضوری پررنگتر پیدا کردند. هنر ترکیه عثمانی تحت تأثیر هنر اروپایی و ایرانی بود؛ و با توجه به جنگ‏های پی در پی با دولت صفویه، تأثیرات کمتری را بر هنر ایرانی گذاشت. اروپاییان در عصر شاه اسماعیل حضور کمرنگی داشتند و در دوره شاه طهماسب به دلیل مذهبی بودن شاه اجازه ورود به دربار به آنها داده نمی‏شد. شاه عباس ورود اروپاییان را به ایران آزاد و از آنها استقبال می‏کرد. در بین انگلیسی‏ها بیشتر از بقیه اروپاییان با ایران وارد رابطه شدند؛ به‏طبع در نقاشی مکتب اصفهان نیز تیپ‏های انگلیسی بیشتر از دیگران پدیدار شدند، تا جایی که منجر به نابودی مکتب اصفهان و ظهور نقاشی اروپایی مآب شد.

منابع مشابه

مطالعه ی تطبیقی طرح قالی های مکتب دوم تبریز و مکتب اصفهان

شماری از قالی های دوره ی صفوی به مکتب دوم تبریز و برخی از آن ها به مکتب اصفهان نسبت داده می شوند. در طرح همه ی این قالی ها، زمینه ای مستطیل شکل با استفاده از آرایه های اسلیمی و ختایی تزئین می شود. با این وجود، روش های متنوع ترکیب بندی آرایه ها در کنار بهره گیری از عناصر و مبانی هنر نگارگری هر دوره، طرح هایی با ویژگی های هنری متفاوت را به وجود می آورد. در این پایان نامه، روش طراحی قالی های تبریز...

شناسایی نمونه پیکره‏‌های انگلیسی در نگارگری مکتب اصفهان

تأثیرپذیری نگارگری مکتب اصفهان از وقایع و تحولات سیاسی، نظامی و تجاری دوره صفویه باعث پدیدارشدن نمونه پیکره‏های غیرایرانی در نگارگری مکتب اصفهان شد. این پژوهش به هدف شناسایی نمونه پیکره‏های انگلیسی و عوامل تأثیرگذار بر نگارگری مکتب اصفهان بر اساس مؤلفه‏های چهره و پوشاک انجام گرفته است. بر این اساس سؤال‌های اصلی تحقیق به این گونه است که: 1.چگونه پوشش‏های انگلیسی وارد نگارگری مکتب اصفهان شده است؟...

متن کامل

بررسی چهره پردازی و لباس در نقاشی مکتب صفویه (تبریز دوم)

در این رساله، نخست برای آماده سازی بستر حضور مخاطب در فضای نگارگری و موضوع متن، اطلاعاتی مختصر در مورد تاریخچه ی حاکمان صفوی و نگارگری مکتب صفوی (تبریز دوم) ارائه خواهد شد، و اینکه چه هنرمندانی در این مقطع تاریخی ظهور کرده اند، و علاوه بر آن شاهنامه ها و دیوان های مصور شده در این دوره را نیز معرفی خواهیم کرد. بعد از آن به هدف و ضرورت این تحقیق خواهیم پرداخت، و آن بررسی شیوه چهره پردازی و البسه ...

تاثیر نگارگری بر سفال دوره صفویه

سفالینه های ایران ارتباط بسیار نزدیکی با زندگی مردم داشته و به دلیل تنوع شکل در تمام زمینه های مختلف کاربرد نامحدودی یافته اند و از لحاظ زیبایی شناختی نیز حائز اهمیت هستند و به عنوان سندی فراگیر از هنر دوره های مختلف ایران محسوب می شوند. به همین دلیل این پژوهش به مطالعه نقوش آثار سفالی که در دوره صفویه طراحی شده اند از منظر نگاره های مکتب تبریز و اصفهان پرداخته است. در این تحقیق، محصولات سفالین...

15 صفحه اول

بررسی تعامل خط و تصویر در نگارگری دوره صفویه

در تاریخ ایران پس از اسلام، عصر صفوی به لحاظ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری نقط? عطفی محسوب می شود. ارتباط و تعامل خوشنویسی با نگارگری در طول دور? صفوی تحولات فراوانی پیدا می کند. خوشنویسی و نگارگری در اوایل دور? صفوی، در خدمت کتاب آرایی همگام با یکدیگر رشد می یابند. اما به تدریج ارتباط آن ها کاهش یافته و در نهایت، هر یک به طور مستقل مسیر خود را طی می نمایند. این تحقیق سعی بر آن دا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}