نقش آمادگی استقرار مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی (efqm)

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
  • نویسنده علی علیا
  • استاد راهنما علیرضا سلوکدار
  • سال انتشار 1393
چکیده

سازمان های امروزی پیوسته تحت تأثیر عوامل محیطی اطراف خود قرار دارند، به طوری که اکثر این عوامل خیلی کم قابل کنترل این سازمان ها هستند. با توجه به چنین شرایطی، سازمان هایی موفق هستند که ضمن کسب دانش و شناخت کافی نسبت به این عوامل، زمینه پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد خود را در محیط رقابتی امروز بهبود و ارتقاء بخشند. امروزه دانش به عنوان یک مزیت اصلی رقابتی برای سازمان ها مطرح است. سازمان ها با تکیه بر دانش قادر خواهند بود تصمیم های معقول تری در مورد مسائل مهم سازمانی بگیرند. مدیریت دانش رویکرد ساختاریافته ای است که با ایجاد شرایط خلق، تسهیم و کاربرد دانش، توانایی سازمان و سرعت اثربخشی در تحویل خدمات را افزایش داده و در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی می تواند قرار داشته باشد. سازمان هایی که در بحث مدیریت دانش در سطح بالایی قرار دارند، بهتر قادرند در پاسخ به تغییرات سریع محیطی و گسترش ایده های نوآورانه در محصول و خدمات، عملکردشان را بهبود دهند. بر این اساس، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت بیمه پارسیان پرداخته شد. جهت بررسی دقیق تر این موضوع، در این پژوهش از رویکرد مدل تعالی سازمانی یا efqm، به منظور بررسی این هدف استفاده شده است. بدین ترتیب که از ابعاد توانمندسازی این مدل، به منظور بررسی آمادگی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش و از ابعاد نتایج این مدل، به منظور تهیه شاخص های عملکرد سازمانی استفاده شده است.

منابع مشابه

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال 1389

هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای (EFQM) (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) در سال 1389 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه 28 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. آزمون آماری  tتک نمونه‌ای می‌باشد ابزار تحقیق پرسشنامه پیشرفته است که مطابق استاندارد مدل (EFQM) تنظیم شده است و شامل 9 معیار و 32 زیر معیار ...

متن کامل

چالش های استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM) به عنوان یک چارچوب بهبود عملکرد در نظام اداری ایران

امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و با ماهیت صنعتی، آموزشی، خدمانی و بازرگانی جهت بهبود عملکرد اقدامات و فعالیت‌های خود و افزایش توان رقابتی، نسبت به استقرار ابزارها و فنون جدید مدیریتی اهتمام می‌ورزند. اما نکته قابل تامل این است که استقرار و به کارگیری این ابزارها و فنون مدیریتی می‌بایست خردمندانه و آگاهانه صورت پذیرد. طی سال‌های اخیر جهت‌گیری‌هایی در سازمان‌های ...

متن کامل

آسیب‌شناسی نظام آموزش‬های فنی‌حرفه‌ای براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)

این یک تحقیق اکتشافی، کمی، کیفی و کاربردی است. جامعه مورد مطالعه درمرحله کیفی شامل خبرگان وافراد رده بالا وصاحب‌نظر، کلیه کارشناسان ومدیران آموزشی ونیزصاحبنظران بخش‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای شهرتهران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 292 نفر کارکنان سازمان فنی وحرفه ای بودند. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی پژوهش ا...

متن کامل

بررسی نقش ارتباطات کلامی در ایجاد انگیزه بعنوان عاملی تاثیرگذار بر مدل تعالی سازمانی : EFQM

امروزه ارتباطات یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جامعه متمدن بشمار می آید،زیرا از یک سو انسان را به عنوان یک موجوداجتماعی به توسعه و تعالی می رساند و از سوی دیگر باعث بقاء و تداوم حیات سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی می گردد،چنانچهباید گفت، حیات هر سازمانی مرهون ارتباطات اثربخشی است که خود در ایجاد آن دخالت دارد و هیچ سازمانی بدون توسعهشبکه های ارتباطی مناسب نمی تواند در دستیابی به اهداف خود ت...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM درسال 1386

پژوهش حاضر باهدف کلی، عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی را بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) درسال 1386 مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق  با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه از بین 76 نفر جامعه با استفاده فرمول کوکران به تعداد 38 نفر انتخاب گردید. ابزار تحقیق این پروژه که بوسیله پرسشنامه پیشرفت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023