نام پژوهشگر: علیرضا سلوکدار

بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان و ارائه الگوی مناسب و رتبه بندی آنها (( مطالعه موردی بانک سینا ))
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
  علی مردانی کمالی   میرفیض فلاح شمس

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان و ارائه الگوی مناسب برای رتبه بندی آنها (( مطالعه موردی بانک سینا )) به روش های « رگرسیون لاجیت » ، « پروبیت » و « شبکه های عصبی » انجام شده است . بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه 349 تایی از مشتریانی که طی سالهای 1386 تا 1388 از شعب بانک سینا تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد . در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از نمونه ها ، در ابتدا 19 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد . از بین متغیر های موجود با استفاده از روش های فوق در نهایت 8 متغییر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب مدل نهایی به وسیله آنها بر ارزش شد . بر اساس شاخصهای آماری ، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند . نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان میدهد که درصد خطای پیش بینی در مدل لاجیت از مدل های پروبیت و شبکه عصبی مصنوعی کمتر است. و در عین حال درصد پیش بینی درست مدل لاجیت نیز بیشتر از دو مدل دیگر می باشد و در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر کارایی بیشتر مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ریسک اعتباری مورد تایید قرار نگرفت.

زمینه یابی استقرار نظام تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
  شاهرخ جلالیان   ذبیح اله هاشمی

سازمانهای برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می کند و معیارهایی که بر رفتارهای آن حاکم هستند چیستند. مسابقه آغاز شده است موج سرآمدی جویی و تلاش برای دستیابی به تعالی، حرکتی نو به سازمانهای صنعتی بخشیده است.مسابقه کیفیت و رقابت پایانی ندارد و مسیر این مسابقه نیازمند نقشه است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استقرارمدل تعالی سازمانی efqm برروی حرکت بسمت تعالی در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تاثیر هریک از معیارهای 9 گانه ((رهبری، خط مشی و راهبرد ، کارکنان ، مدیریت منابع ، فرآیندها ، نتایج مشتری ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه ، نتایج کلیدی عملکرد در تعالی سازمانی شرکت می باشد.جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه مدیران عالی ، میانی و سرپرستان و کارشناسان و کارمندان کلیه واحدهای شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بتعداد 220 نفر می باشند . در این پژوهش نمونه گیری به عمل آمده بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل شده است .به منظور تحقق هدف های مطرح شده و همین پاسخ گویی به سوالات پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین بررسی سوال های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t-test یا مقایسه میانگینها) استفاده شده است. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر بدست آمده است: ? تفاوت معناداری بین معیار رهبری در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار خط مشی و استراتژی در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار کارکنان در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار شراکتها و منابع در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار فرآیندها در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار نتایج مشتری در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار نتایج کارکنان در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار نتایج جامعه در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد. ? تفاوت معناداری بین معیار نتایج کلیدی عملکرد در دو وضعیت موجود و مطلوب آن در شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی بعنوان یکی از معیارهای مدل تعالی سازمانی efqm موثر در بهبود عملکرد این شرکت بر اساس نقطه نظرات کلیه مدیران و کارمندان وجود داشت و فرضیه تایید شد.

بررسی ارتباط بین زنجیره تامین سبز و بهره وری در شرکت ایران خودرو
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
  نرگس سحابی   احمد اصلی زاده

یکی از بحران هایی که امروزه گریبانگیر کلان شهرها شده است، مساله ی آلودگی هوا می باشد. در دهه ی اخیر مساله محیط زیست و آلودگی به قدری مورد توجه کشورها و دولت ها قرار گرفته است که ورود مسائل زیست محیطی را به حوزه ها و شاخه های مختلف منجر شده است، یکی از حوزه های مهمی که به نظر می رسد نقش مهمی را در این زمینه ایفا خواهد نمود حوزه ی مدیریت است. در این تحقیق به مبحث جدید "زنجیره تامین سبز" پرداخته ایم. زنجیره تامین سبز ، اشاره به رعایت مسائل زیست محیطی در تمامی چرخه ی عمر یک محصول، از تامین کننده تا خریدار و سپس بازیافت محصول را دارد، به نحوی که می تواند به مدیریت بحران زیست محیطی کمک کند. با توجه به تاکیدی که در سازمانها بر بهره وری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع درراستای اهداف سازمانی شده است و نیز با توجه به الزاماتی که قوانین ملی و بین المللی در مورد مسائل زیست محیطی دارند، مصالحه و سازشی مناسب و شایسته بین اهداف دوگانه رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و ادغام این دو مهم (مساله بهره وری و حفاظت زیست محیطی) حائز اهمیت است. به این ترتیب در پژوهش حاضر با هدف آشتی دادن صنایع و محیط زیست با استراتژی برد_ برد به بررسی ارتباط بین زنجیره تامین سبز و بهره وری پرداخته شده است، تا در صورت وجود ارتباط، مشوقی باشد برای مدیران محترم شرکتها و صنایع تولیدی و خدماتی که سهم عمده ای در ایجاد خطرات محیط زیست و به خصوص بحران آلودگی هوا دارند. روش تحلیل آماری که برای این تحقیق انجام شده است، روش t-test می باشد. شرکت ایران خودرو که بزرگترین تولیدکننده ی خودرو در ایران می باشد، به دلیل ماهیت تولیدی منجر به آلودگی محیط زیست می شود، با توجه به حس مسئولیت این شرکت در قبال محیط زیست، همکاری های لازم با محقق به عمل آمده است. نتیجه نهایی موید وجود این ارتباط است.

ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی : گروه بهمن)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  علی راجی   امیر بیات ترک

برای آگاهی از اثربخشی و کارامدی برنامه ها و فرآیندهای سازمان ، به کارگیری صحیح و موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد ، ضرورتی غیر قابل اجتناب است . با توجه به عدم کفایت معیارهای مالی جهت سنجش عملکرد ، روش کارت امتیازی متوازن به عنوان پاسخی به این نیاز با استقبال کم نظیری روبرو شده است . این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت ، پیمایشی می باشد . هدف این پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه بهمن با رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد . به این منظور ، پس از بررسی مبانی نظری موضوع ، دو پرسشنامه ، یکی برای مدیران گروه بهمن و دیگری برای مشتریان ، طراحی و برای پاسخگویی در اختیاز 45 مدیر و نیز 150 مشتری گروه بهمن قرار گرفت . یافته های حاصل از آزمون آماری در فصل چهارم این پژوهش نشان می دهد که از نظر مدیران تمامی شاخص های مناظر مالی ، فرآیندهای داخلی ، رشد یا یادگیری و نیز از نظر مشتریان تمامی شاخص های مناظر مشتری دارای عملکرد مطلوبی می باشد . نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص های مالی بیانگر این امر است که تنها شاخص ( کاهش هزینه های اضافه کار نابهره ور ) با میانگین 2.75 در پایین ترین سطح تحقق هدف قرار دارد ، همچنین نتایج حاصل از میزان تحقق شاخص های منظر فرآیندهای داخلی بیانگر این امر است که تنها شاخص ( برون سپاری در تولید ) با میانگین 2.86 در پایین ترین سطح تحقق اهداف قرار دارد . بنابر نتایج میزان تحقق شاخص ها در منظر رشد و یادگیری ، تنها شاخص ( تمایل کارکنان به ادامه تحصیل ) با میانگین 2.8 در پایین ترین سطح قرار دارد همچنین نتایج حاصل از تحقق شاخص ها در منظر مشتری حاکی از آن است که اکثر شاخص های مشتری توانسته است در سطح مطلوب قرار گیرند و فقط در شاخص ( منصفانه بودن قیمت محصولات ) با میانگین 2.54 ، شاخص ( تطبیق محصولات گروه بهمن با تولیدات خودرو سازی در جهان ) با میانگین 2.75 و شاخص ( دسترسی ارباب الرجوع به مافوق کارکنان ) با میانگین 2.86 به ترتیب پایین تر از سطح مطلوب قرار دارد . در پایان با توجه به نتایج حاصل ، راهکارهایی از قبیل افزایش برون سپاری ، اعزام مهندسین به خارج از کشور و .. برای رساندن شرکت به سطح مطلوب ارائه گردید.

بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل فرهنگی،سیاسی،حقوقی،اقتصادی کشور با سرمایه گذاری خارجی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی فازی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  امیر شعبانی   محمدرضا عسگری

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل توسط سرمایه خارجی بپردازند.اهداف تحقیق عبارتند از:تعیین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خارجی اولویت بندی تمامی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی تدوین مدل شبکه عصبی – فازی بمنظور پیش بینی عوامل با استفاده از منطق فازی.روش گردآوری اطلاعات در تحقیق مذکور ، مراجعه به بانک های اطلاعاتی سرمایه گذاری ، استفاده از متخصصان بخش مدیریت و به لحاظ هدف کاربردی از بعد روش توصیفی – تحلیلی با ابزارهای ریاضی، سازمان مدیریت صنعتی، کتابخانه تخصصی مدیریت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی ایران، بررسی پایگاه های اینترنتی تخصصی مدیریت، سازمان خبرگان کامپیوتر ایران، انفورماتیک تهران، بررسی پایان نامه های پایگاه مدارک علمی ایران، کتابخانه ملی ایران، مراجعه به اسناد ومدارک کتابخانه ای می باشد.سطح معناداری آزمون فرضیات مورد نظر محاسبه شده و با ضریب خطای مفروض (0.05) مقایسه می شود. به این ترتیب معناداری متغیرهای مستقل و عرض از مبدا مورد تأیید قرار می گیرد (سطح معنادری حاصل کمتر از 0.05 است). به منظور الویت بندی از ضرایب استاندارد شده(بتا) استفاده می کنیم. ترتیب الویت ها عبارتند از عامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی می باشد.

بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی برعملکرد هنر جویان هنرستانهای دخترانه شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  حدیث صانعی یارند   اسماعیل کاوسی

اکنون توسعه علم و فن آوری، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است. وجود شبکه های ارتباطی بسیار گسترده مانند اینترنت و ابزار و امکانات آموزشی پیشرفته، روشهای آموزش را متحول ساخته است. توانایی آموزش الکترونیکی برای کمک به همگانی کردن امر تعلیم و تربیت، به وجود آوردن فرصتهای آموزشی، رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد. مسئله اصلی در این تحقیق شناخت تاثیر آموزش الکترونیکی بر عملکردهنرجویان هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران است.

ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان قطعات خودرو با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی fahp
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  مصطفی ریخته گرها   علیرضا سلوکدار

مسئله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت ها است. مدیریت زنجیره تأمین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. ا توجه به اینکه این تحقیق نظری و کاربردی است روش تحقیق مناسب موردی و زمینه ای ((case study می یاشد.هدف تحقیق حاضر شناسایی شاخص های موثر در انتخاب تأمین کنندگان و ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان بر حسب شاخص های تعیین شده درگروه صنعتی ایران خودرو می باشد. جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت محدود بوده و شامل کلیه افرادی است که در پروژه انتخاب تامین کننده گیربکس درگیر هستند که شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو است. ابزارهای گردآوری عبارتند از:مطالعه:جهت گردآوری مفاهیم الیه و مفروضات تئوریک.مشاهده و بررسی اسناد: جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با رابطه بین داده ها و ستاده ها.پرسشنامه: جهت استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه با موضوع تحقیق و کسب اطلاعات موضوع تحقیق می باشد. دربین روشهای گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چندگانه وجود دارد روش ahp fuzzy برای این تحقیق انتخاب شد. این روش بعنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره بصورت گسترده در بسیاری از فرآیندهای تصمیم گیری بکار رفته است. این روش توسط ساعتی (1980) معرفی شد. این روش علیرغم سادگی از متدولوژی قوی برای ارزیابی آلترناتیوها برخوردار است. براساس نتایج بدست آمده از نظر خبرگان گروه صنعتی ایران خودرو شرکت محورسازان در 5 شاخص هزینه محصول نهایی، نرخ هزینه خدمات، قابلیت اطمینان، خدمات پس از فروش و مذاکرات دو طرفه نسبت به سایر شرکت ها وضعیت بهتری دارد. همچنین از نظر خبرگان گروه صنعتی ایران خودرو شرکت c.k.d در شاخص های نرخ بازگشت، مدیریت کیفیت، سیستم ارتباطات، شهرت، توانایی فنی و تولیدی، ظرفیت و تجهیزات و انعطاف پذیری و نوآوری نسبت به سایر شرکت ها وضعیت بهتری دارد.

اولویت بندی شاخص های کیفیت قطعه پلاستیکی با استفاده ازتکنیک تاپسیس فازی؛ (مطالعه موردی شرکت پیشه پلاستیک آسیا)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  محمد مشایخ پور   علیرضا سلوکدار

هدف از ارائه این پرو‍ژه اولویت بندی عوامل موثردربهبود کیفیت قطعه تزریق پلاستیک به روش تاپسیس فازی جهت افزایش بازدهی ویافتن بهترین راه حل بهینه باتوجه به منابع محدودسازمان است. روش تحقیق ، برمبنای هدف تحقیق ، کاربردی است به گونه ای که معیارها براساس نظامنامه های کیفیت خودروسازان داخلی ونظرات خبرگان ازطریق مصاحبه انتخاب شده اند. گزینه های مدل تصمیم گیری چندشاخصه ازطریق پرسشنامه ازهمکاران صاحب نظردرعرصه تولید قطعات تزریقی استخراج شده است. دراین تحقیق کلیه پرسنل مرتبط بافرآیند تزریق پلاستیک به عنوان جامعه آماری ونمونه گیری ازنوع احتمالی طبق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است چراکه کلیه نمونه های انتخابی شانس یکسان برای انتخاب دارند. بعدازتشکیل ماتریس تصمیم واستفاده ازضریب آلفای کرونباخ جهت سازگاری وثبات مقیاس ها استفاده می شود. سپس اولویت بندی عوامل بهبود کیفیت قطعه پلاستیکی ازطریق تاپسیس فازی صورت می گیرد که منجربه یافتن بهترین راه حل برای بهبودکیفیت قطعه می شود که پس ازحل مدل ، شاخص های فرآیندی دستگاه به عنوان مهمترین عامل بهبودکیفیت تزریق انتخاب شدند.

بررسی ابعاد کارافرینی سازمانی در عملکرد مدیران شرکت فراب
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  هاجر ایینه نگینی   علیرضا سلوکدار

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ابعاد کارافرینی سازمانی در عملکرد مدیران شرکت فراب با اتکا بر چهار بعد نیل به توفیق ،مرکز کنترل ،عزت نفس ، خلاقیت و نواوری و اجزای سه گانه موثر بر عملکرد سازمانی مدیران (ساختار زمینه ،رفتار ) با عنایت به ویژگی های جمعیت شناسی سن جنسیت ، سابقه شغلی و سابقه کسب وکار خانوادگی پرداخته است . جامعه اماری پژوهش شامل 200 نفر از مدیران شرکت فراب می باشد به منظور تجزیه تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از امار توصیفی به توصیف ویژگی های جمعیت شناسی داده ها پرداخته شده است و سپس برای بررسی فرضیات پژوهش و شناخت رابطه میان متغیر های تاثیر گذار از امار استنباطی استفاده شده است . ابزار پژوهش جهت جمع اوری داده ها پرسشنامه استاندارد رابینسون و همکاران بوده است که با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید فن در زمینه کارافرینی روایی ان حاصل شد و پایای ان با استفاده ازمون مقدماتی بر پاسخگو و با محاسبه الفای کرونباخ مورد قبول ،مورد تایید قرار گرفت. داده های گرد اوری با استفاده از نرم افزار spssمورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد .یافته های پژوهش نشان میدهد وضعیت مطلوبی بین ابعاد کارافرینی سازمانی بر عملکرد مدیران وجود دارد نتایج نشان می دهد مدیرانی که دارای سابقه شغلی هستند به علت اشنا بودن با محیط های کسب وکار نسبت به مدیرانی که سابقه شغلی ندارند نمره ابعاد کارافر ینی سازمانی انها بالاتر هست و تفاوت میانگین ها در این دو گروه معنادار است . علاوه براین وضعیت ابعاد سازمانی مدیرانی که سابقه شغلی ندارند در حد مطلوب نیست نتایج نشان می دهد که نمره میانگین مدیران مرد در تمام ابعاد از مدیران زن نمره میانگین مدیرانی که خانواده انها مالک کسب وکار بوده اند از مدیرانی که خانواده انها مالک کسب وکار نبود ه اند و نمرات میانگین مدیرانی که بالای 45 سال سن دارند از مدیرانی زیر 45 سال بیشتر است ولی تفاوت معنادار نیست بر طبق نتایج ازمون پیرسون متغیر های نیل به توفیق ،نواوری ،مرکز کنترل ، عزت نفس با عملکرد کارافرینی سازمانی مدیران رابطه همبستگی در سطح 99 درصد معنادار دارند . ازمون رگرسیون چند گانه توام با توجه به سطح معنادار ی متغیر ها نشان می دهد تنها اثر تجربه شغلی در پیش بینی ابعاد کارافرینی سازمانی معنادار هست و اثرات سایر متغییر ها معنادار نیست.

ارزیابی اثربخشی کلی تجهیزات)oee) ماشین آلات تولید با رویکردی بر فرایند اجرایtpm در شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  محمدعلی روحی   علیرضا سلوکدار

اکثر صنایع از انواع مقیاس ها برای اندازه گیری کمیت های مختلف در تجهیزات خود استفاده می کنند اما شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات یک نوع سنجش برای تعیین ارزش افزوده تولید از طریق تجهیزات می باشد. به جرات می توان گفت این شاخص جامع ترین شاخص در برگیرنده تمامی پروسه های تولیدی است. واحد فنی و مهندسی شرکت آلومینیوم کاوه در صدد اجرای تعمیرات و نگهداری فرا گیربوده است و در این راستا محقق سعی درتعیین و محاسبه عوامل موثر درحداکثر نمودن میزان اثربخشی کلی تجهیزات موجود در سالن تولید با کمک حذف عوامل اتلاف اصلی و در نهایت محاسبه اثر بخشی کلی تجهیزات را دارد، در آخر راهکار های اجرایی برای حذف عیوب ناشی از عملکرد نامناسب دستگاهها و همچنین بیشینه نمودن زمان دسترسی ارائه می گردد. اهداف: • شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شاخص های سه گانه اثر بخشی کلی تجهیزات در کارخانه قوطی سازی آلومینیوم کاوه از دید پرسنل فنی و متخصص. • شناسایی و آگاهی بخشی بر عوامل موثر کاهش دهنده شاخص اثر بخشی که از دید افراد مرتبط با نت بی اهمیت تلقی می شود. • تعیین میزان اثر بخشی کلی ماشین آلات تولید در کارخانه قوطی سازی آلومینیوم کاوه • ارائه راهکار های عملی در جهت بهبود اثربخشی تجهیزات از طریق کاهش ضایعات تولید، افزایش زمان در دسترس و استفاده از حداکثر قابلیت های عملکردی دستگاهها به همراه دستیابی به الزامات مشتری میباشد. روش اجراء: • ابتدا کلیه اتلافات کاهنده اثر بخشی شناسایی شده سپس رابطه هر یک را با سه شاخص اصلی طی مدل تحقیق مشخص می گردد، در مرحله بعد بتوسط پرسشنامه طراحی شده میزان آگاهی پاسخ دهندگان نسبت به این اتلافات و اثر گذاری آن ها را بر اثر بخشی کلی تجهیزات کارخانه را طی آزمون فرضیات سه گانه مورد سنجش قرار می دهیم. • در مرحله محاسبه اثر بخشی کلی تجهیزات کارخانه 12 عدد از تجهیزات گلوگاهی کارخانه که دارای حساسیت ،سرعت و دقت بالا بوده و در سالن تولید منحصربه یک عدد می باشد بطوری که توقف آن منجر به توقف کل فرایند تولید می گردد را انتخاب کرده سپس با شناسایی عوامل اتلاف مستقیم هر یک و رابطه هر کدام با شاخص های سه گانه نسبت به طراحی فرم های جمع اوری اطلاعات و نهایتا محاسبه اثر بخشی هر یک از تجهیزات و بعد از آن oee کلی کارخانه از طریق وزن دهی اقدام می کنیم نتایج: • پاسخ دهندگان درک دقیقی از مفاهیم کاهش دهنده عامل دسترسی داشته و رابطه این عوامل را با میزان دسترسی تجهیزات درک کرده اند. • در این شرکت اتلافات مرتبط با شاخص عملکرد به جز دو مورد به درستی شناسایی شده و به طور کلی جهت بالا بردن اثر بخشی کلی کارخانه مورد توجه قرار میگیرد. • پاسخگویان در شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه ( با توجه به میانگین مولفه تجربی ) توجه نسبتاَ کمی نسبت به امر ضایعات در مراحل مختلف تولید داشته و رابطه مستقیم انواع مختلف ضایعات را بر شاخص کیفیت در اثر بخشی کلی تجهیزات بطور کامل و بایسته درک نکرده اند • اثر بخشی کلی تجهیزات تا حد بالایی نزدیک به استاندارد جهانی 85% می باشد.

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد کارت امتیازی متوازن(bsc) با استفاده از روش تاپسیس فازی(ftopsis)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  عمار فیضی   فریدون رهنمای رودپشتی

بانک ها می توانند نقش بسزایی در توسعه مستمر و تخصیص بهینه منابع داشته باشند؛ لذا تأمین و حفظ کارایی عملکرد آن ها بسیار حائز اهمیت است. در شرایط خاص جهت تعیین رویه های سرمایه گذاری و حسابدهی ، به غیر از عملکرد مالی بانک ها ، عملکرد های غیر مالی آن ها نیز باید برای کلیه سهامدارن ارزیابی شود که این عملکرد ها از طریق معیار هایی از قبیل کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و رضایت پرسنل اندازه گیری می شود.هدف این پژوهش ،ارائه روشی مدون جهت ارزیابی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، با شناسایی شاخص های تاثیر گذار در ارزیابی آن ها، وزن دهی به شاخص ها با تکنیک آنتروپی سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی بانک ها با تکنیک تاپسیس فازی و شناسایی شاخص های بحرانی با استفاده از قانون پارتو و ارائه راهکار هایی جهت بهبود عملکرد شاخص ها بحرانی، می باشد.جامعه آماری این پژوهش را 296 نفر از کارشناسان و مدیران بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) و خصوصی(ملت، سرمایه و پاسارگاد) شهر کرج، که از بین کل کارشناسان و مدیران167 نفر، تعداد اعضای نمونه را تشکیل می دهد.جهت ارزیابی عملکرد بانک ها،24 شاخص به عنوان شاخص های نهایی در کارت امتیازی متوازن جانمایی شد.ابتدا اهداف، مأموریت ها ، چشم اندازها و استراتژی های هر بانک جمع آوری، سپس جهت اتصال آن ها با مناظر کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی برای هر بانک ترسیم شد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران،کارشناسان وکلیه ی ذینفعان بانکی،در شناخت شاخص های موثر ارزیابی عملکرد و در راستای تسهیل تصمیم سازی آن ها موثر و مفید باشد. واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن،بانکداری،آنتروپی سلسله مراتبی فازی ،تکنیک تاپسیس فازی.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تکنیک خطا ناپذیر سازی (poka-yoke) در کارخانه جهان فنر کندی و امرسان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  مرتضی خرقانی   علیرضا سلوکدار

نباید انتظار داشت که افراد همه کارها را مثل ماشین درست و دقیق انجام دهند.یک حواس پرتی کوچک می تواند باعث بروز اشتباه کاری شود.این خطا لزوما" به عنوان کم کاری یا قصور در کار نیست.بلکه یک نقص طراحی است که باعث شده برای انجام عملیاتی،توجه و دقت عمل زیادی صرف شود و این مشکل بزرگی است.با ایجادخطا ناپذیری در سیستم،اگر استفاده کننده در شرایط عادی و نرمال هم نباشد،در استفاده از سیستم نمی تواندخطایی کند و این خود باعث جلوگیری از اتلاف،خرابی،ضایعات و حادثه می شود.پوکایوکه یکی از اجزای اصلی سیستم کنترل کیفیت صفر (zqc ) است.پوکایوکه که به صورت(poh-kah yoh-key) تلفظ می شود،درفارسی به معنای پوکا(خطاهای غیر عمدی) و یوکه(پرهیز) است.با استفاده از این تکنیک می توان بسیاری از دوباره کاری ها و خطاها را کم کرد.ازاین روشناسایی و بررسی عواملی که در پیاده سازی این تکنیک موثرند دارای اهمیت ویژه ای می باشد.روش اجرا ء :جهت رتبه بندی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. اهداف تحقیق: - شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی تکنیک خطاناپذیرسازی - بررسی وتحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی تکنیک خطا ناپذیرسازی - رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تکنیک خطاناپذیرسازی

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی بیماران در بیمارستان های خصوصی استان گیلان و رتبه بندی این بیمارستان ها با استفاده از تکنیک ahpفازی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  شقایق شفیعی ثابت   علیرضا سلوکدار

در یک دهه اخیر تعداد مراکز خصوصی ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی در ایران رشد روز افزونی داشته و شرایط بازار رقابتی شدید در صنعت بیمارستانهای خصوصی باعث فشار به این بیمارستان ها جهت ارائه خدمات با کیفیت بالا شده است. هدف از این پژوهش در گام اول بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی بیماران در بیمارستان های خصوصی استان گیلان می باشد. بدین منظور مدل استاندارد براساس مقاله بویوکزخان وهمکارانش در سال 2011 انتخاب گردید که با افزودن یک بعد جدید به مدل سروکوال بهره جسته است یعنی 6 بعد ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین، همدلی و تخصص گرایی را به عنوان ابعاد کیفیت خدمات معرفی نموده است. این پژوهش در تابستان 1392 در گیلان انجام شد. تعداد نمونه های مطالعه 360 بیمار بستری شده در 4 بیمارستان خصوصی بود و برای ارزیابی کیفیت خدمات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. در این تحقیق ابتدا با آمار توصیفی به بررسی مشخصات پاسخ دهندگان پرداخته شد و سپس برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد که از نرم افزار spss برای انجام محاسبات کمک گرفته شد و در نتیجه 4 بعد ملموسات، پاسخگویی، همدلی و تخصص گرایی بر رضایتمندی بیماران بیمارستان های خصوصی استان گیلان موثر شناخته شده و سپس با استفاده از جدول آنوا و آزمون دانکن به رتبه بندی این بیمارستان ها از لحاظ رضایتمندی بیماران پرداخته شد. در گام دوم این تحقیق نیز به رتبه بندی بیمارستان های خصوصی از لحاظ میزان بکارگیری کیفیت خدمات براساس شاخص ها و زیر شاخص های تائید شده در مرحله قبلی با استفاده از تکنیک ahp?فازی? و به کمک نرم افزار های excel وmatlab پرداخته شد. براساس نتایج بدست آمده از هر دو روش رتبه بندی، بیمارستان گلسار به عنوان بهترین بیمارستان خصوصی ارائه دهنده خدمات به بیماران خود انتخاب گردید و بعد از آن به ترتیب بیمارستان آریا، بیمارستان توتونکاران و بیمارستان فامیلی قرار گرفته است

بررسی و الویت بندی روش های تامین منابع مالی در پروژه های سدی و نیروگاهی، مطالعه موردی پروژه های سدی و نیروگاهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  رضا خورسندی ثانی کواکی   احمدرضا کسرایی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : امروزه روشهای تامین منابع مالی زیادی در جهان وجود دارد که هر کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و مناسبات سیاسی و شرایط فنی و تکنولوژی و مهارت های مدیریتی اقدام به انتخاب شیوه های مناسب تامین مالی می نماید . در این میان کشورهای در حال توسعه به علت وجود محدودیتهای فراوان بایستی با حساسیت بیشتری عمل کرده تا پروژه ها در زمان مورد نظر و با هزینه مطلوب و صرفه اقتصادی به پایان برسانند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مرور مختصر تئوری ها،روش ها و مفاهیم تامین مالی گامی در جهت افزایش درک مالی و انتخاب روش های بهتر و مفیدتر برداشته شود و با مدل تحلیل سلسله مراتبی (ahp) که یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است با استفاده از نرم افزار expert choiceوزن معیارها را مشخص کرده و با تکنیک تاپسیس (topsis) به رتبه بندی گزینه ها بر اساس امتیاز نهایی پرداخته و شیوه های مناسب برای تامین مالی پروژه های عمرانی سد سازی و نیروگاهی را رتبه بندی می نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در بین هفده روش عمده مطرح شده جهت تامین مالی پروژه سد ونیروگاه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، از نظر کارشناسان و متخصصین، عامل "فاینانس" با کسب بیشترین امتیاز در اولویت نخست قرار دارد. همچنین عوامل "معاملات جبرانی"، "سرمایه گذاری خارجی"،"فروش اموال"،"قراردادهایbot" و"یوزانس" به ترتیب در رتبه های بعدی شیوه های تامین مالی پروژه مد نظر قرار گرفتند. واژگان کلیدی: تامین مالی، منابع مالی ، تامین مالی پروژه (ها) ، تکنیک تامین مالی پروژه ای ، تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک تاپسیس

بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت هواپیمایی ایران ایر، بخش تعمیرات تجهیزات کمکی زمینی هواپیما
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  مهدی خسروانی فراهانی   علیرضا سلوکدار

هدف از این تحقیق ، بررسی اثر بخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت هواپیمایی ایران ایر،بخش تعمیرات تجهیزات کمکی زمینی هواپیما از نظر کارکنان است . با شناسایی شش بعد برای اثر بخشی فرایند ارزشیابی (فرمها و رویه ها، انگیزه و رضایت، بهینه سازی شغلی،رعایت عدالت و انصاف ،اصلاح رفتارها و ترفیع و پاداش)، نمونه تصادفی طبقه بندی شده 96 نفری از کارکنان شرکت برگزیده شد ، و پرسشنامه ای مشتمل بر 22 گزینه در اختیار آنها قرار گرفت تا بصورت خود اظهاری تکمیل کنند.نتایج آزمون میانگین نشان داد که نخست،تمامی متغیر ها دارای میانگین پایینتر از متوسط بوده و میانگین نگرش افراد به تمامی آنها ،چندان مساعد نیست.دوم،بیشترین همبستگی خطی به رابطه بین بهینه سازی شغلی و اصلاح رفتارها اختصاص داشته و نهایتا بیشترین تفاوت میانگین در آزمون فریدمن به متغیر انگیزش کارکنان و رضایت شغلی باز می گردد. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود سطح اثر بخشی فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان ارائه گردید.

بررسی رابطه موفقیت بازاریابی اینترنتی شرکت های تجاری با رویکردی بر وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1392
  مهری ملکی   وحید رضا میرابی

فناوری اطلاعات در همه ابعاد زندگی تغییرات شگرفی را موجب گردیده است ، که بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبوده است . با توجه به آمار رو به رشد کاربران وب سایت ها و شبکه های اجتماعی و افزایش حجم استفاده تجاری از اینترنت و مزایای متعدد بازاریابی اینترنتی مانند کسب اطلاعات سریع درباره مشخصات محصول و خدمات و قیمت آن ها ، هزینه پایین ارتباطات ، قابلیت به روز نمودن سریع اطلاعات ، حمایت فنی به هنگام و ... شرکت ها در حال تغییر سبک بازاریابی خود از شیوه سنتی به بازاریابی اینترنتی می باشند.در ایران بازاریابی اینترنتی رواج چندانی ندارد و بیشتر از لحاظ تئوریک مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای کاربردی در این خصوص ارائه نگردیده است .البته اعمال تحریم ها از سوی کشورهای خارجی که امکان خرید از بسیاری از وب سایت ها و شبک های اجتماعی را برای ایرانیان محدود نموده است و هم چنین فیلتر نمودن بسیاری از سایت ها و شبک های اجتماعی و محدود نمودن دسترسی به آنان ها از سوی دولت در عدم شناخت و رواج بازاریابی اینترنتی بی تاثیر نبوده است . در این تحقیق به دنبال بررسی عواملی مانند آگاهی بخشی ، جذاب و جالب بودن ، حفظ رابطه ، محتوا ، فیلترینگ بوده ایم که با موفقیت بازاریابی اینترنتی مرتبط بوده و موجب افزایش بازدید ، خرید و مراجعه مجدد مشتریان به سایت و صفحه های شرکت ها در شبک های اجتماعی می گردند.برای بررسی عوامل فوق با استفاده از پرسشنامه به استخراج داده ها پرداخته و سپس با استفاده از نرم افزار spss داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و از آزمون های آماری چون آزمون ناپارامتریک رتبه ای فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. پس از مطالعات و تحقیقات انجام شده مشخص گردید که مهمترین عامل در موفقیت بازاریابی اینترنتی کارایی وب سایت ها و شبکه های اجتماعی در حفظ رابطه با کاربران می باشد.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سرمایه های انسانی بانک پارسیان شعب شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  سالار بختیاری   علیرضا سلوکدار

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سرمایه¬های انسانی شعب بانک پارسیان شهر تهران می¬باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها توصیفی-پیمایشی محسوب می¬شود، برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬ای متشکل از 50 سوال استفاده شد. برای سنجش سرمایه اجتماعی ابعاد اعتماد، مشارکت، پایبندی اخلاقی، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی و برای سنجش سرمایه انسانی نیز از ابعاد شایستگی، نگرش و خلاقیت کارکنان استفاده شد. بنابراین پژوهش حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می¬باشد. جامعه آماری نیز 2172 نفر از کارکنان 159 شعبه بانک پارسیان شهر تهران بوده که با به¬کارگیری فرمول حجم نمونه کوکران، این مقدار به 327 نفر تقلیل یافت. نتایج حاصل از به¬کارگیری آزمون¬های ناپارامتریک اسپیرمن و فریدمن، بیانگر تائید تمامی فرضیات تحقیق بود. بدین معنا که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه سرمایه انسانی دارند. در میان این ابعاد، مشارکت، مسئولیت اجتماعی و اعتماد به عنوان مهمترین ابعاد انتخاب شدند. ضمن اینکه با بکارگیری آزمون دوجمله¬ای مشخص شد که کلیه متغیرهای پژوهش، در سطح مطلوبی قرار گرفتند.

بررسی رابطه میان بازده دارایی ها و شاخص q توبین و نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
  مسعود بخشی   مهرزد مینویی

عملکرد شرکت ها از عوامل مهمی به شمار می رود که اغلب اعتباردهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی به آن توجه می کنند. از طرفی نقدشوندگی دارائی های یکی از ابعاد مهم در فرآیند سرمایه گذاری و از عوامل موثر بر ریسک به شمار می رود. منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. در پژوهش حاضر رابطه ی بین معیارهای نقدشوندگی و معیارهای عملکرد در 63 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1386 تا 1390مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از شاخص های تعداد و حجم(ارزش) معاملات سهام هر شرکت به عنوان معیار نقدشوندگی و از شاخص q توبین و بازده دارائی های(roa) به عنوان معیارهای عملکرد شرکت استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادسنجی نشان می دهد متغیر ارزش معاملات دارای اثر مثبت و معنی دار روی بازده دارائی شرکت ها است. به علاوه اثر متغیر تعداد معاملات بر بازده معنادار نیست. همچنین اثر هر دو متغیر روی شاخص q توبین شرکت ها مثبت و معنادار است.

بررسی کارایی پرتفوی بیمه ای شرکت های بیمه در ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(dea)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  امید رستمی نوگورابی   عبداله کولوبندی

چکیده یکی از مشکلات تمامی کشورهای جهان مشکلات اقتصادی است که می تواند مشکلات دیگری را نیز دامن بزند. نهادهای مالی که در چرخش های اقتصادی نقش دارند شامل بانک، بورس، بیمه می باشند. مسلماً اگر نهادهای مالی بتوانند به صورت کارا و اثربخش عمل کنند، می توانند در بهبود شرایط سازمان و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی موثر باشند. با افزایش تعداد شرکت های بیمه در ایران و عدم کارایی برخی از آن ها این نیاز پدید آمد که به بررسی شرکت های بیمه بپردازیم. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت های بیمه فعال در ایران بین سال های 86 تا 90 است. در این پژوهش کارایی شرکت های بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها(dea) بررسی شده و همچنین با استفاده از ضریب همبستگی رابطه بین رشته های مختلف بیمه ای(پرتفوی بیمه ای)،اندازه و کارایی شرکت های بیمه بررسی شده است. در این پژوهش مشخص شد که بین اندازه شرکت های بیمه و کارایی آن ها رابطه عکس وجود دارد، همچنین رشته های اموال، مسئولیت و مهندسی تاثیر مثبت در کارایی و بیمه های اشخاص و شخص ثالث تاثیر منفی در کارایی شرکت های بیمه دارند. واژگان کلیدی : کارایی – تحلیل پوششی داده ها – dea – بیمه – پرتفوی – ضریب همبستگی – شرکت های بیمه – بیمه اموال – بیمه اشخاص – بیمه مسئولیت و مهندسی – بیمه شخص ثالث – اندازه شرکت

بررسی ارتباط میان ابعاد عدالت سازمانی با عملکرد منابع انسانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  زهرا مهدوی   علیرضا سلوکدار

چکیده: امروزه منابع انسانی مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها به شمار می آیند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی به شمار می رود. هدف از نگارش پژوهش حاضر، سنجش رابطه میان عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان شعب بانک مسکن شهر تهران می باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود، برای گردآوری داده های مورد نظر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. همچنین روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای سنجش عدالت سازمانی، ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای به کار گرفته شدند. بنابراین یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده و پرسشنامه ای بر مبنای آن طراحی شد که پس از تائید روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری (373 نفر از کارکنان بانک مسکن) قرار گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن بیانگر وجود رابطه معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان بود. ضمن اینکه عدالت توزیعی به عنوان مهمترین بعد عدالت سازمانی انتخاب شد. همچنین میان ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان با عملکرد آنان رابطه ای مشاهده نشد. در پایان نیز وضعیت موجود متغیرها با استفاده از آزمون دوجمله ای تعیین شد که تمامی متغیرهای پژوهش به غیر از عدالت توزیعی در سطح مطلوبی قرار گرفتند. واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عملکرد

اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدکننده فولاد با استفاده از ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل های تصمیم گیری چندمعیاره فاری (bsc-fmcdm)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  ناصر احمد خان بیگی   ذبیح الله هاشمی

ارزیابی عملکرد سازمان های مختلف از جمله مسائل بسیار مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان های مختلف، شرکت های تولید کننده فولاد به عنوان یک بخش خصوصی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشور دارد. به طوری که عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آنها ایجاد می کنند. بنابراین برای نایل آمدن به این امر در هر اقتصادی ، شرکت های تولید کننده فولاد نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز ، در تحقق اهداف و استراتژی خود داشته باشند. هدف از این تحقیق ارایه یک مدل جامع با رویکرد ترکیبی fahp، fvikor وbsc برای ارزیابی عملکرد در بخش شرکت های تولید کننده فولاد می باشد. بر این اساس، شاخص های ارزیابی بر مبنای الگوی کارت امتیازی متوازن(bsc) در چهار منظر: مشتری ، رشد و یادگیری، فرایند های داخلی و مالی بعد از مطالعه اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه با خبرگان زیر شاخه های مربوط به هر منظر استخراج شدند، وسپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(fahp) وزندار گردیدند.در مرحله بعد اوزان بدست آمده از شاخص ها، در داده های مربوط به آن ها مشخص گردید . واز تکنیک ویکور(fvikor) به منظور رتبه بندی شرکت های تولید کننده فولاد استفاده شد .براساس نتایج تکنیک (fahp) ، منظر مالی به عنوان مهمترین منظر، در میان منظر های دیگر و بر اساس نتایج (fvikor) شرکت a2 ، بهترین عملکرد را در بین شرکت های تولید کننده فولاد بدست آورد.

بررسی عوامل فردی موثر بر پذیرش دورکاری در کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  فرزانه شکرالهی   علیرضا سلوکدار

در دهه گذشته تجربه کشورهای توسعه یافته در زمینه دورکاری آشکار ساخته است که اجرای موفقیت آمیز این طرح هم به سخت افزار مناسب و تکنولوژی های زیرساختی و نرم افزارهای کارا نیاز دارد و هم به حمایت و آمادگی کامل و همه جانبه مدیران و کارمندان سازمان نیازمند است و بدون پذیرش کارمندان این طرح با شکست رو به رو خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر فردی بر پذیرش دورکاری و الویت بندی این عوامل بر اساس میزان تاثیرگذاری آنها میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 210نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور میباشد که نمونه بدست آمده آن به روش نمونه گیری تصادفی ساده 140 نفر درنظر گرفته شد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش پیمایشی میباشد و روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران قرار گرفت این پرسشنامه شامل 40 سوال تخصصی و 10 سوال عمومی می باشد. از آزمون کلموگروف و اسمیرنوف جهت تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن مورد استفاده قرار گرفت سپس برای تعیین اثرگذاری متغیرها از آزمون دو جمله ای برای بررسی داده ها استفاده شد که تاثیرگذاری پنج عامل(معایب درک شده، مزایای درک شده،تمایلات کاری، عوامل حمایتی و عوامل دموگرافیک) را بر پذیرش دورکاری نشان داد و با آزمون فریدمن الویت بندی و میزان تاثیر عوامل مشخص گردید.

بررسی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری در دانشگاه های ایران و رتبه بندی آن از طریق تکنیک ویکور (مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  بهنام اوجاقی   علیرضا سلوکدار

هدف از این پژوهش "بررسی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری در دانشگاه های ایران و رتبه بندی آن از طریق تکنیک ویکور (مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس) " است.در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که تعداد نمونه 52 نفر می باشند. جامعه آماری پژوهش،متخصصان و کارشناسان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران و تربیت مدرس می باشند . این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد.روش های جمع آوری اطلاعات،مطالعه کتابخانه ای با استفاده از کتب،مقالات،پایان نامه هاوهمچنین مطالعه میدانی جمع آوری اطلاعات می باشد که ابزار جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه می باشد. در این پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است که هر پنج فرضیه با ضریب اطمینان 95% مورد تأیید قرار گرفته اند که بدین منظور از نرم افزارspss استفاده شده است. سپس با استفاده از تکنیک راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره (ویکور) که یکی از روش های تعاملی یا جبرانی تصمیم گیری چند شاخصه (madm) است اقدام به رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری در دانشگاه ها شده است که تعامل با تیم های تجاری سازی در رتبه اول ، منابع مالی در رتبه دوم ، تولید محصول در رتبه سوم، راهبردهای سازمانی در رتبه چهارم و ساختار سازمانی در رتبه پنجم قرار گرفته اند.

بررسی رابطه رضایت مودیان شرکتی از خدمات مالیاتی در تمکین مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  مهدی تیموری   علیرضا سلوکدار

شناخت عوامل موثر بر روی تمکین مالیاتی اداره امور مالیاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت مودیان شرکتی از خدمات مالیاتی در تمکین مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران بوده است که بدین منظور 204 نفر از مودیان شرکتی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج حاصل از این پرسشنامه به کمک آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که بین رضایت مودیان شرکتی از دسترسی به تسهیلات و امکانات و پرسنل با تمکین مالیاتی مودیان در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رابطه معناداری (p<0/0/1) وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین رضایت مودیان شرکتی از سیستم ارتباطات و نتایج خدمات مالیاتی با تمکین مالیاتی رابطه معناداری (p<0/05) وجود ندارد

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با روش تاپسیس فازی در گروه صنعتی ریابی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  علی فرجی   حسین ادب

همزمان با تحولات عظیم و فناوری های نوین، جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی، نگرش مدیریت زنجیره تامین، همکاری، هماهنگی و یکپارچگی کلیه حلقه های زنجیره تامین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین سازمان ها همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیازهای تدوین برنامه های بهبود برای آن ها می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن جا که یکی از امور جاری سازمان ها شناسایی نقاط ضعف و قوت خود می باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پر تلاطم امروزی در مورد دانشگاه ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. کسب مزیت رقابتی در سازمان در گرو تولید کیفی و با هزینه مطلوب می باشد. در فرآیند تولید مجموعه عوامل داخلی و خارجی سازمان بایستی به شکل موثر نقش ایفا کنند تا اهداف سازمان به خوبی و با اثربخشی تحقق یابد. هدف اصلی این پژوهش یافتن عوامل موثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین و رتبه بندی این عوامل با روش تاپسیس فازی در گروه صنعتی ریابی می باشد. در این تحقیق برای بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی استفاده شده است.

پیش بینی قیمت سهام بانک صادرات با استفاده از مدل تلفیقی خطی و غیرخطی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
  آزاده قیومی   علیرضا سلوکدار

امروزه پیش بینی قیمت سهام به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در بازارهای مالی بشمار می آید و طی سه دهه گذشته روش های مختلفی و روبه تکاملی توسط محققین حوزه مدیریت و اقتصاد ارائه شده است. اما با توسعه سیستم های کامپیوتری و افزایش قدرت پردازش اطلاعات، فرآیندهای پیش بینی قیمت سهام با رشد فوق العاده ای همراه بوده، بگونه ای که با معرفی روش های هوش مصنوعی نظیر شبکه عصبی و مدل سازی غیرخطی آنها، پیش بینی های به مراتب دقیقتری نسبت به مدل های خطی (عموماً مبتنی بر رهیافت های اقتصادسنجی) ارائه داده اند.

نقش آمادگی استقرار مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی (efqm)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  علی علیا   علیرضا سلوکدار

سازمان های امروزی پیوسته تحت تأثیر عوامل محیطی اطراف خود قرار دارند، به طوری که اکثر این عوامل خیلی کم قابل کنترل این سازمان ها هستند. با توجه به چنین شرایطی، سازمان هایی موفق هستند که ضمن کسب دانش و شناخت کافی نسبت به این عوامل، زمینه پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد خود را در محیط رقابتی امروز بهبود و ارتقاء بخشند. امروزه دانش به عنوان یک مزیت اصلی رقابتی برای سازمان ها مطرح است. سازمان ها با تکیه بر دانش قادر خواهند بود تصمیم های معقول تری در مورد مسائل مهم سازمانی بگیرند. مدیریت دانش رویکرد ساختاریافته ای است که با ایجاد شرایط خلق، تسهیم و کاربرد دانش، توانایی سازمان و سرعت اثربخشی در تحویل خدمات را افزایش داده و در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی می تواند قرار داشته باشد. سازمان هایی که در بحث مدیریت دانش در سطح بالایی قرار دارند، بهتر قادرند در پاسخ به تغییرات سریع محیطی و گسترش ایده های نوآورانه در محصول و خدمات، عملکردشان را بهبود دهند. بر این اساس، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت بیمه پارسیان پرداخته شد. جهت بررسی دقیق تر این موضوع، در این پژوهش از رویکرد مدل تعالی سازمانی یا efqm، به منظور بررسی این هدف استفاده شده است. بدین ترتیب که از ابعاد توانمندسازی این مدل، به منظور بررسی آمادگی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش و از ابعاد نتایج این مدل، به منظور تهیه شاخص های عملکرد سازمانی استفاده شده است.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خدمات فروش و خدمات پس از فروش شرکت ارتباطات ایرانیان اروند با تکنیک ahp فازی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  آنا حاجی زاده   علیرضا سلوکدار

پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خدمات فروش و خدمات پس از فروش شرکت ارتباطات ایرانیان اروند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ahp فازی در شهر تهران پرداخته است. در این پژوهش تعداد 36 نفر از کارکنان شرکت ارتباطات ایرانیان اروند به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این پژوهش شامل دو شاخص خدمات فروش و خدمات پس از فروش می باشد و هر کدام از این شاخص ها دارای سه زیر شاخص هستند. (قیمت محصولات، اطلاع رسانی دقیق از کارایی مخصولات، رفتار مناسب کارکنان، کیفیت خدمات پس از فروش، شرایط گارانتی، کوتاه بودن زمان تعمیر). نتایج پژوهش نشان دادکه خدمات فروش و خدمات پس از فروش از عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شرکت ارتباطات ایرانیان اروند می باشد و در این میان رفتار مناسب کارکنان از بیشترین الویت در خدمات فروش برخوردار است.

بررسی رابطه میان جریان نقدی آزاد،سودآوری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  علیرضا قلانی   مهرزاد مینوئی

سودآوری به عنوان مبنایی برای ارزیابی کارایی مدیران شرکتهاست به همین دلیل مدیران به دنبال راهکارهایی هستند تا با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری، سود شرکت را افزایش داده و در نتیجه آن ، موقعیت خود را در شرکت حفظ نمایند از دیدگاه بالقوه مهمترین عامل تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت، سودآوری آینده آن است که براساس همین انتظارات قیمت سهام در بازار تعیین می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است برای اینکه تمام بازی سرمایه گذاران به منظور کسب بازده صورت می گیرد .سود به عنوان مهمترین معیار عملکرد جذب کننده منابع شرکت ها، مهمترین عامل کسب بازده نیز می باشد بنابراین سرمایه گذاران می کوشند با استفاده از سود، قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند و بازده های شرکت را پیش بینی کنند. لذا سود چه به صورت تقسیم نقدی سود سهام و چه به صورت عایدات سرمایه ای باعث افزایش بازده سهام شرکت می گردد. در نتیجه برای پیش بینی آینده شرکت معیار مناسبی خواهد بود. لذا در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای جریان نقدی آزاد، سودآوری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله (1390- 1386 ) با استفاده از نرم افزارهای eviews 7,1 و stata12 و spss22 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جریان نقدی آزاد دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکتها می باشد ولی ارتبا معناداری بین متغیر جریان نقدی آزاد و بازذه سهام در شرکت های منتخب وجود ندارد.

شناسایی عوامل موثر بر نگرش و قصد استفاده از خدمات موبایل بانک و اولویت بندی آن ها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  غزاله سعیدی   علیرضا سلوکدار

موبایل بانک یکی از انواع پرکاربرد و رایج تجارت سیار محسوب می شود، این خدمت به عنوان یک سیستم برجسته و نوپا در درون کشور مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که مهمترین مشکل فناوری های نوظهور، عدم پذیرش و استفاده عملی آن ها توسط کاربران می باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نگرش و قصد استفاده از خدمات موبایل بانک و اولویت بندی آنها انجام شده است. پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق مدل ارائه شده انتخاب گردید، روش تحقیق "توصیفی-پیمایشی"می باشد و به روش تصادفی ساده ،نمونه ای متشکل از 364 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکزی که از خدمات موبایل بانک استفاده می نمایند ،مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی به روش آلفای کرونباخ تایید گردید. مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، سنجش پذیری، مشاهدی پذیری ،آگاهی از برند،تصویر برند، هزینه درک شده ریسک درک شده و ابعاد آن به عنوان متغیر های تاثیر گذار بر نگرش و قصد استفاده افراد از خدمات موبایل بانک مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss و pls استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که سنجش پذیری، سازگاری، تصویر برند، مشاهده پذیری، آگاهی از برند و پیچیدگی به ترتیب به عنوان بیشترین عوامل تاثیرگذار بر نگرش می باشد. همچنین در مورد عوامل موثر بر قصد استفاده از خدمات موبایل بانک نتایج نشان می دهد نگرش ،تصویر برند و ریسک درک شده به ترتیب در مدل ما بیشترین تاثیر را می گذارند. در انتها با توجه به عوامل تاثیر گذار پیشنهاداتی برای بهبود نگرش و قصد افراد در استفاده از خدمات موبایل بانک ارائه شده است. کلید واژه ها : خدمات موبایل بانک، نگرش، قصد استفاده

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد و نوآوری کارکنان ستادی بانک ملت در شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
  معصومه سلطان   عبداله کولوبندی

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد و نوآوری کارکنان ستادی بانک ملت در شهر تهران

ارزیابی و رتبه بندی پروژه های عمرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) و روش رتبه بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل (topsis)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
  امیر زکی پور   عبدالله کولوبندی

تصمیم گیری با لحاظ کردن چندین معیار که هریک از جایگاه ویژه ای برخوردارند تنها با به کار گیری مدل های تصمیم گیری چندمعیاره ممکن می شود. انتخاب پروژه جهت پروژه های عمرانی به معنی مشخص کردن برخی گزینه هـا در جهـت حداکثر کردن منافع سازمان و تخصیص منابع محدود سازمان فقط در بین همان پروژه ها است.

بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و رتبه بندی آنها (مطالعه موردی : شرکت آهنگری نوین )
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
  محمد فریدونی   علیرضا سلوکدار

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و رتبه بندی آنها است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است . جامعه آماری تحقیق مدیران بازرگانی ، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت شرکت های مشتری شرکت آهنگری نوین می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که محقق ایجاد کرده ، استفاده شد که روایی آن به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نظر 5 استاد و خبره انجام گردید و پایایی آن نیز با آلفای کرانباخ بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین سطح انتظارات مشتریان و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد. همچنین ارتباط معنی داری بین سطح ارزش درک شده توسط مشتریان، سطح کیفیت درک شده، سطح شکایت مشتریان و سطح وفاداری مشتریان با پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت آهنگری نوین وجود دارد. واژه های کلیدی: انتظارات مشتریان، ارزش درک شده، کیفیت درک شده، شکایت مشتریان، وفاداری، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینی سازمانی بر توسع? صادرات فرآورده های نفتی و ارائه راهکارهای آن
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
  مینو اعتدالی شهنی   جمشید عدالتیان شهریاری

در عصر حاضر پیشرفت و توسعه ازآن سازمانهایی است که با ایجاد بسترهای لازم ،منابع انسانی خود را به دانش و مهارت و کارآفرینی تجهیز می کنند تا با استفاده از این توانمندیها ی ارزشمند سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش رشد و توسعه صادرات فرآورده های نفتی که نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می کند ، مدیریت و هدایت نمایند . بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینی سازمانی بر توسع? صادرات فرآورده های نفتی و ارائه راهکارهای آن بوده است . برای رسیدن به این هدف فرضیه اصلی تحقیق با عنوان بین کارآفرینی سازمانی و توسعه صادرات رابطه معناداری وجود دارد. در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد در زمینه صادرات فرآورده های نفتی می باشد. . .جامعه آماری پژوهش حدود 210 نفراز کارکنان و مدیران ارشدتعیین گردید. حجم نمونه این تحقیق به تعداد 156 نفر از جامعه آماری فوق بصورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش بدست آمده است به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی و در بخش پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه تایید گردید. .به منظور تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون رگرسیون وآزمون میانگین یک جامعه (آزمون t استیودنت) به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شدو به کمک آزمون فریدمن متغیرهای تاثیر گذار اولویت بندی گردید . نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ابعاد کارآفرینی درون سازمانی تاثیر معنا داری بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی داشته است . . این در حالی است که با استفاده از نتایج به دست آمده از داده ها فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود .