بررسی عوامل جنسیت و قدرت در کتابهای انگلیسی رایج از دیدگاه تجزیه و تحلیل انتقادی کلام

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و کشف بازنمود عوامل جنسیت و قدرت در سری کتب انگلیسی مطرح با که به عنوان یک واحد درسی کامل در ارتباطات شفاهی منحصر به دانش آموزان four corners عنوان بزرگسال تابع چهار حوزه از مهارت های صحبت کردن، گوش دادن ،خواندن و نوشتن، توسط جک .سی ریچاردز و دیوید بالک و انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2112 منتشر شده، انجام شده است.

منابع مشابه

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

تحلیل انتقادی کلام از کتابهای انگلیسی اول، دوم و سوم دبیرستان درایران

هدف این تحقیق فراهم آوردن پیشینه ای نظری و روشی اصولی به منظور ارتباط میان زبان ، ایدئولوژی و قدرت می باشد. این مطالعه بطور دقیقتر به بررسی مسایل ایدئولوژیکی نهفته در جنسیت ، طبقه و فرهنگ که در متن های انگلیسی کتابهای دبیرستانی ایرانی بازتاب داشته پرداخته است. سوابق نظری این تحقیق ریشه در زبانشناسی اجتماعی انتقادی دارد . این نظریه مدعی است که یک رویکرد زبانشناختی نیاز به توصیف و تشریح طرق مختلف...

15 صفحه اول

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

بررسی مقابله ای جنسیت در "کتابهای درسی زبان انگلیسی دبیرستانی ایران" و "کتابهای امریکن هد وی": رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

کتاب ها و مطالب مربوط به آموزش زبان انگلیسی نقش مهمی را در بسیاری از کلاس های درس ایفا می کنند. امروزه، هجوم حجم وسیع مطالب، معلمان، زبان آموزان و برنامه ریزان درسی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. این موضوع در کشورهایی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود. بحث وجدل فراوانی به راه انداخته است. در این میان مساله جنسیت یکی از مهمترین موضوعاتی است که این گونه مطالب را تحت تاثیر قرار داده...

15 صفحه اول

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022