تجزیه و تحلیل نقش های طاق بستان و کاربرد آن در گرافیک، پروژه عملی: طراحی نشانه براساس نقوش استخراج شده از طاق بستان

پایان نامه
چکیده

نقش و نگاره در فرهنگ و تمدن ایران سابقه ای دیرینه دارد. در غبار تاریخ، عمده ای از آن ها محو شده و تنها از روی آثار مادی بجای مانده بر سنگ نگاره ها، سکه و ... می توان آن ها شناخت. از این روی با انتخاب محوطه ی تاریخی طاق بستان، سعی بر آن است که با توجه به اسطوره ها و باورهای عامیانه و مذهبی که بن مایه ی شکل گیری این نقوش هستند به بررسی گرافیکی و دسته بندی فرمی و موضوعی آنها پرداخت. با توجه به تنوع این نقوش بر روی اشیاء و ابنیه های دیگر می توان اینگونه پنداشت که از منشاء و باوری همانند شکل گرفته اند. روش مورد استفاده در این پایا نامه روش کتابخانه ای و توصیفی است. و به بررسی چگونگی ارتباط نقوش و مفاهیم آن ها می پردازیم. در محوطه ی تاریخی طاق بستان با توجه نقش های بدست آمده به صورت مجموع 24 نقش در چهار گروه فیگوراتیو، سماوی، گیاهی و جانوری تقسیم نمود. و در نهایت با درک ماهیت و مفهوم آن ها به بررسی گرافیکی آن ها پرداخته شده است و سرانجام با توجه به نوع فرم و ویژگی های بصری آن ها مسیری طراحی شده است تا بتوان از این نقوش به عنوان نشانه هایی امروزی استفاده نمود.

منابع مشابه

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

طاق بزرک بستان با ابعاد و نسبت هایی متفاوت ترکیبی بدیع و فن و روشی پیچیده تر در واپسین سال های حکومت ساسانی در غرب ایران ساخته می شود. ساسانیان با به پایان رساندن این اثر شاخص پیامی برای ماندن هر چه بیشتر فرستاده اند و آن را در ساختار پیچیده ی طاق بزرگ و نقوش بغایت حیریت انگیر آن نهان داشته اند تا همچون صخره های بلند و ستبر کوهی که در کنارش غنوده است جاودان بماند در نقوش طاق بزرگ ما با تمامی رم...

متن کامل

عمارت قاجاری طاق بستان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاری های طاق بستان کرمانشاه "دوره ساسانیان" پروژه عملی: آرم ها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان

مطالعه و بررسی تاریخی اقوام و گذشتگان نیازمند اسناد و مدارکی ست که آنان به شیوه های گوناگون و متناسب با موقعیت فرهنگی و تمدن آن دوره از خود بجای گذارده اند . انسان با استفاده از سطوح مصالحی همچون فلز ، سنگ ، چوب ، پارچه ، گچ و ... به اسامی و تصویر کردن وقایع پیرامون خود پرداخت و همزمان با دفع نیازهای روزمره ، نقشی از دل بر این صفحات انداخت . از میان مصالح یاد شده سنگ و حجاری بر آن ، استفاده...

15 صفحه اول

تحلیل زیباشناختی وصف طاق بستان در شعر ناصح الدّین الأرّجانی

قاضی ناصح­الدین ارّجانی (460 – 544) از مفاخر استان خوزستان و از برترین شاعران عربی­سرای ایرانی در دورة سلجوقیان است که علاوه بر تصدی منصب قضا در شهرهای خوزستان و فارس، شاعری پرآوازه و شیرین‌سخن بود. بیشتر تذکره­نویسان او را عربی­الأصل و از احفاد انصار دانسته­اند. صاحب­نظران و ناقدان قدیم همواره به او عنایت داشته و شعرش را ستوده­اند. وی از پیشکسوتان دانش بلاغت بوده و اشعار او محل استناد کتب بلاغت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023