بررسی میزان بیان آنزیم (receptor interacting protein 1 kinase (rip1k) در نمونه های جراحی بافت نرمال، خوش خیم و بدخیم پستان در خانم ها

پایان نامه
چکیده

مرگ سلولی برای هموستاز موجود زنده و بقای آن ضروری است. یکی از ویژگی های اصلی سلول¬های سرطانی، مقاومت در برابر مرگ است سلولهای سرطانی استراتژی های مختلفی را برای محدود کردن یا مقاومت در برابر آپوپتوز به کار می گیرند. مسیرهای مرگ سلولی توسط مجموعه¬ای از پروتئین¬ها و آنزیم¬ها کنترل می گردند. در حالت طبیعی سلول¬های آسیب دیده برای حفظ هموستاز بدن از بین می روند، اما سلول¬های سرطانی اغلب از طریق غیر فعال سازی مسیرهای مرگ سلولی، توانایی فرار از مرگ سلولی را بدست می آورند. اختلال در مسیر مرگ سلولی اغلب دلیلی برای گسترش مقاومت سلول های سرطانی نسبت به شیمی درمانی می باشد. rip1k یکی از آنزیم-های مهم و محوری درگیر در مسیرهای بقا و مرگ سلول می باشد. شواهد بدست آمده نشان می-دهد که این آنزیم یک نقش انکوژنی در برخی از سلول¬های سرطانی دارد. لذا در این مطالعه ما به ارزیابی میزان بیان آنزیم rip1k در بافت¬های نرمال، خوش خیم و بدخیم پستان به روش وسترن-بلات پرداختیم. ملاحظه شد که میزان بیان آنزیم rip1k در بافت بدخیم نسبت به بافت¬های نرمال¬¬ و خوش خیم بطورمعنی¬داری بیشتر است، اما درمیزان بیان آن¬ بین بافت¬های نرمال و خوش خیم تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از اینرو به نظر می¬رسد این آنزیم احتمالا یک نقش انکوژنی در سلولهای سرطانی پستان دارد و می¬تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید برای این بدخیمی استفاده گردد.

منابع مشابه

سطح خونی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان

چکیده زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین کانسر‏های تهدید کننده حیات در میان زنان در سطح جهان به شمار می‏رود (1). در شرایط نرمال بین تولید رادیکال‏های آزاد و تخریب آن با کمک سیستم آنتی اکسیدان سلولی تعادل ثابتی وجود دارد. هر گونه عدم تعادل بین سطح اکسیدان‏ها و آنتی اکسیدان‏ها باعث آسیب DNA و پیشرفت سرطان می‏شود (2). سوپراکسید دیسموتاز (SOD) مهمترین و اولین آنزیم آنتی اکسیدان در تمام ارگ...

متن کامل

تضعیف امواج فراصوتی در بافت سالم و ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با افزایش دما

Background and purpose: Tissue differentiation based on measurement of ultrasonic parameters is an ideal gool. Ïn this study, attenuation coefficent measurement in 10 MHZ ultrasonic wave in breast tissue, begin and maliguant paranchymal tissue at 20oc, 25 oc, 30 oc and 35 oc were measured and analyzed. Materials and methods : Dat a were collected from 57 biopsies and mastectomy specimens,...

متن کامل

بررسی بیان ژن اینترلوکین-11 (IL-11) در بیماری ‌های خوش خیم و بدخیم مخاط معده

Background and purpose: Gastric cancer has been considered as the second lethal cancer throughout the world and the incidence of this cancer in Ïran is 25 in 10000 people per year. Ïnterleukin-11 (ÏL-11), a member of ÏL-6 family, may play some role in developing gastric cancer via activation of the JÂK/STÂT signaling pathway. Ïn this study, the level of ÏL-11 gene expression was determined in g...

متن کامل

سطح خونی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان

چکیده زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین کانسر‏های تهدید کننده حیات در میان زنان در سطح جهان به شمار می‏رود (1). در شرایط نرمال بین تولید رادیکال‏های آزاد و تخریب آن با کمک سیستم آنتی اکسیدان سلولی تعادل ثابتی وجود دارد. هر گونه عدم تعادل بین سطح اکسیدان‏ها و آنتی اکسیدان‏ها باعث آسیب dna و پیشرفت سرطان می‏شود (2). سوپراکسید دیسموتاز (sod) مهمترین و اولین آنزیم آنتی اکسیدان در تمام ارگانی...

متن کامل

تضعیف امواج فراصوتی در بافت سالم و ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان با افزایش دما

سابقه و هدف: تمایز بافت ها بر پایه اندازه گیری پارامترهای فراصوتی، هدفی ایده ال است. در این مطالعه ضریب تضعیف امواج فراصوتی 10 مگاهرتز در بافت پستان شامل بافت پارانشیمال ضایعات خوش خیم و بدخیم، دردماهای 20، 25، 30 و 35 درجه سانتیگراد، اندازه گیری و آنالیز شد. مواد و روش ها: اطلاعات از 57 نمونه به دنبال جراحی یا نمونه برداری به دست آمد. نمونه ها درون محیط معادل بافت پارانشیم پستان قرار داده شد و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023