بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری (شهر ایلام در سال 92)

پایان نامه
چکیده

از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و روسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، روسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، روسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات ) با استفاده از آزمون(t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد

منابع مشابه

نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این ...

مطالعه تطبیقی جرایم خاص انتظامی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و...

تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم

مطالب مورد بحث در دو بخش تدوین شده است : بخش اول: تجاوز مامورین انتظامی به حقوق متهم است این بخش شامل 7 فصل است : فصل اول: شامل کلیات و مفاهیمی است که ارتباط مستقیم با موضوع دارد. به لحاظ پرهیز از زیاد شدن حجم رساله و ایجاد ناهماهنگی بین تقسیم مطالب از اختصاص دادن بخش جداگانه به کلیات خودداری شده است . لذا کلمات در ضمن بخش اول گنجانده شده است . فصل دوم: تجاوز نسبت به آزادی متهم فصل سوم: تجاوز ن...

15 صفحه اول

احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن

در راستای توجه به نشاط و شادی در جامعه، در این پژوهش احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، بر اساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به وسیله توزیع پرسشنامه در میان 370 نفر از دختران مجرد شهر ایلام گردآوری شد. یافته ها بیان کننده آن بود که پاسخگویان از میزان احساس شادکامی متوسطی بهره مند بودند و همبستگی بین متغیرهای مستقل رضایت از زندگی، سازگاری، خودباو...

متن کامل

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش قیمت در سطح خرده فروشی در شهر ایلام

چکیده: زمینه و هدف: با نگاهی به بازارهای کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی، و در نظر گرفتن نا اطمینانی از نرخ تورم و نوسان قیمت ها در سطح بنگاه های اقتصادی از جمله خرده فروشی ها همواره عواملی را می توان در این افزایش قیمت دخیل دانست، نظر به اهیمت این مساله، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش قیمت ها در سطح خرده فروشی ها در سال 1392 صورت گرفت روش تحقیق: این تحقیق مطالع...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}