بررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن درحاشیه نشینان،مطالعه موردی حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392

پایان نامه
چکیده

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات ازابزار مشاهده،مطالعه موردی وپرسشنامه وهمچنین ازاسناد وکتب معتبرموجود استفاده شده است.جامعه آماری شامل حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392می باشد که براساس فرمول کوکران تعداد270نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرارگرفت.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل توصیفی ،استنباطی ونرم افزارspss استفاده گردیده است.یافته ها ونتایج تحقیق نشان می دهد که بین مسائل ومشکلات اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،ابزارهای کنترل اجتماعی ناکارآمد وزیست بوم جرم برارتکاب جرائم خشن در حاشیه نشینان رابطه مستقیم ومعنادار وجود دارد.

منابع مشابه

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثربر ارتکاب جرائم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان بین سال‌های 1390 تا 1395

زمینه و هدف: از آنجا که جرائم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرائم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

متن کامل

حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان

زمینه و هدف: از آنجا که جرایم خشن دارای پیامدها و آسیب‌های روحی و جسمی گسترده‌ای برای افراد جامعه هستند و در سال‌های اخیر این جرابم رو به ازدیاد بوده‌اند لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن در بین زندانیان شهر سیرجان در فاصله سال‌های 90 تا 95 پرداخته شود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایش می‌...

متن کامل

بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سرمایه­ی اجتماعی بین حاشیه­نشینان شهر ایلام است. برای توصیف و تبیین سرمایه­ی اجتماعی نیز سعی شده که از چند منبع به صورت تلفیقی استفاده شود، یعنی آرای صاحب­نظران سرمایه­ی اجتماعی مانند گیدنز، بوردیو، کلمن، پوتنام، پوتنام مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش و جامعه­ی آماری افراد 18 به بالای ساکن در مناطق حا...

متن کامل

بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر در امید به آینده ی حاشیه نشینان تبریز

هدف مقاله مـذکور «بـررسی عوامل جامعه­شناختی مـؤثر در امید به آینده­ی حاشیه­نشینان تبریز بر اساس معادلات ساختاری» است. عوامل جامعه‌شناختی مانند دین‌داری، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه­ی فرهنگی و محرومیت نسبی، از متغیرهای تأثیرگذار در امید به آینده است. امید و امیدواری به‌ سلامت اجتماعی منجر می­شود. روش مورداستفاده در این تحقیق، به لحاظ ماهیت علّی معلولی و تحلیل مسیر بر اساس معادلات ساختار...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022