نام پژوهشگر:

حامد موقوفه ای

بررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن درحاشیه نشینان،مطالعه موردی حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393
    حامد موقوفه ای     اکبر وروایی

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات ازابزار مشاهده،مطالعه موردی وپرسشنامه وهمچنین ازاسناد وکتب معتبرموجود استفاده شده است.جامعه آماری شامل حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392می باشد که براساس فرمول کوکران تعداد270نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرارگرفت.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل توصیفی ،استنباطی ونرم افزارspss استفاده گردیده است.یافته ها ونتایج تحقیق نشان می دهد که بین مسائل ومشکلات اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،ابزارهای کنترل اجتماعی ناکارآمد وزیست بوم جرم برارتکاب جرائم خشن در حاشیه نشینان رابطه مستقیم ومعنادار وجود دارد.