× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت

دانشجو : داود حاجی زاده

استاد راهنما : لیلا فرجو ماندان مومنی

سال انتشار:1394

کلمات کلیدی : رضایت مشتری- کیفیت خدمات‏-

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان اجرا گردید. به این منظور از پرسشنامه استاندارد حاوی 22 سوال جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید و توسط 80 نفر از اپراتورهای شرکت و سازمان های خصوصی استفاده کننده از خدمات شرکت کندوکاو ماشین پاسخ داده شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون ویلکاسون و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.84 مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه پژوهش این موضوع را تایید کرد که بجز بعد همدلی بین ادراکات و انتظارات مشتریان از ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات شرکت کندوکاو ماشین تفاوت معنی داری وجود دارد همچنین بیشترین شکاف مربوط به ابعاد عوامل ملموس و پاسخگویی و کمترین شکاف مربوط به همدلی و قابلیت اطمینان می باشد بعد تضمین و قابلیت اطمینان از نظر مشتریان دارای بیشترین اهمیت بعد پاسخگویی و همدلی دارای کمترین اهمیت می باشند. در پایان نیز بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شد. کلمات کلیدی: رضایت مشتری – کیفیت خدمات – ادراکات و انتظارات مشتریان

منابع مشابه

از جمله مهم ترین رویکردها در ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات، بررسی تطبیقی دیدگاه های مشتریان با پنداشت ارائه دهندگان در این خصوص می باشد. این بررسی به مدیران امکان می دهد تا بتوانند اولویت های ذهنی مشتریان را درک نموده و اصلاحات لازم را در برنامه ریزی های آتی خویش اعمال نمایند. نگارنده در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های شکاف کیفیت خدمات و مدل های آمیخته بازاریابی، شکاف میان دیدگاه مشتریان و دید...

کیفیت خدمات یکی از راه های اساسی است که یک موسسه خدماتی می تواند با توسل به آن خود را از سایر ‏رقبا متمایز کند. البته در صورتی که بتواند به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات پاسخ مناسبی داده شود. ‏هدف از انجام تحقیق تعیین وضعیت خدمات مشترکین شرکت گاز استان تهران براساس مدل سروکوال ‏بررسی شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه راهکارهایی ‏به منظور بهبود کیفیت خدما...

با توجه به این که بانک ثامن اردکان، پیشگام بودن در ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان را در صدر اولویت های خود می داند و نیز با توجه به گسترده شدن خدمات ارائه شده توسط این بانک و افزایش مراجعه کنندگان، اهمیت و ضرورت اندازه گیری کیفیت خدمات بانک، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، سنجش میزان موفقیت بانک در ارضای نیازها و خواسته های مشتریان و نیز بررسی دقیق سطح انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات ا...

در تحقیق حاضر به بررسی تاٌثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت صنعتی جوش و برش کارا پرداخته شده است. آنچه در اینجا مورد سوال قرار گرفته است از این قرار می با شد که آیا مشتریان این شرکت از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارند ؟ و آیا میان دیدگاه مشتریان شرکت و کارکنان بخش خدمات شرکت نسبت به الویتهای ارائه خدمات تفاوتی وجود دارد؟ هدف از این پژوهش شناخت وضعیت فعلی شرکت در ارتباط ب...

لزوم توجه به کلیه اصول بازاریابی در هر کسب و کاری بیش از پیش احساس می شود. یکی از گام های اساسی که نقشی بسیار حیاتی در این راستا ایفا می کند، توجه به اصول جایگاه یابی و بالاخص جایگاه یابی برند می باشد. در سالهای اخیر، افزایش انواع محصولات وارداتی در بازار لوازم خانگی از یک سو و سیاست های دولت جهت حمایت از محصولات مشابه ساخت داخل از سوی دیگر، باعث ایجاد فضای رقابتی جدیدی در این کسب و کار شده است...