مطالعه محرکهای موثر بر بازاریابی ویروسی و تأثیر آن بر آگاهی و نگرش نسبت به برند

پایان نامه
چکیده

با افزا?ش رقابت جهان?، سازمانها به دنبال راهکارها?? در جهت افزا?ش توان رقابت? خود? در بازار م?باشند. در واقع سازمانها به ا?ن نکته پ? برده اند که موفق?ت مستمر در بازار از طر?ق ا?جاد و? حفظ مز?ت رقابت? در بازار کسب م?شود. ?ک? از حوزهها?? که سازمانها? م?توانند محصو?ت و خدمات خود را از سا?ر رقبا متما?ز کنند حوزه برند?نگ است. در چنین سطحی از رقابت تبلیغاتی، برندها به سختی می توانند توجه مصرف کنندگان را به خود جلب کرده و آنها را متقاعد به خرید کنند. از سویی تبلیغات در رسانه های جمعی، هزینه های مالی هنگفتی برای شرکت ها به بار می آورد و اکثر شرکت ها توان مالی برای حضور مستمر در تبلیغات این رسانه ها را ندارند. بدبینی و بی علاقگی بینندگان نسبت به آگهی های تبلیغاتی نیز بر مشکلات فوق، افزوده است .به همین دلیل بازاریابان در سال های اخیر، در جست وجوی راه های جدیدی می باشند. تبلیغ ویروسی یک روش ارزان قیمت و جدید است که مصرف کنندگان را به انتشار تبلیغ از طریق ایمیل، شبکه های اجتماعی و سایر سکوهای اینترنتی تشویق می کند.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر درگیری ذهنی و تردید نسبت به بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش مصرف کنندگان به برند، تبلیغات و قصد خرید

 استفاده از بازاریابی خیرخواهانه به‌طور فزاینده‌ای به جریان اصلی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی شرکت‌ها تبدیل‌شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش نسبت به برند، تبلیغات و قصد خرید و نیز نقش مؤثر درگیری ذهنی مشتریان با مفهوم بازاریابی خیرخواهانه و همچنین شک و تردید به آن به‌عنوان عوامل تعدیل گر است. این مطالعه با استفاده از طرح شبه آزمایشی با استفاده از 384 نفر از شرک...

متن کامل

تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده از طریق ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند در بین مشتریان فروشگاه های اینترنتی در سطح شهر تهران که دنبال کننده صفحات این برندهای فروشگاهی در رسانه های اجتماعی نیز هستند، صورت گرفته است . پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر استراتژی های پژوهشی در زمره پیمایشی- توصیفی قرار می گیرد. به منظور آزمون فرضیات ...

متن کامل

بررسی تاثیر بازاریابی های ویروسی، حسی و مستقیم بر احیاء برند (مطالعه موردی شرکت ارج)

هجوم کالاهای بی کیفیت چینی از یک سو و افزایش هزینه های تولید و مشکلات مالی برای ادامه فعالیت تولید کنندگان داخلی، محدودیت های واردات و صادرات و مشکلات تهیه منابع مورد نیاز برای تولید از سوی دیگر باعث رکود و خروج تعداد زیادی از برندهای داخلی از بازار تولید ایران گشته است. بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی کارخانه ها مدیران بازاریابی را بر آن داشته تا با بررسی شرایط اقتصادی امروز و رفتار ...

متن کامل

بررسی جامعه‌شناختی تاکتیک‌های موثر بر بازاریابی ویروسی و نقش آن بر رفتار خرید (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه استان آذربایجان‌شرقی)

هدف تحقیق ­حاضر، بررسی تاکتیک­های موثر بربازاریابی ویروسی و نقش آن در رفتار خرید مشتریان می­باشد. جامعه موردمطالعاتی شامل کلیه مشتریان شعبات فروشگاه­های زنجیره­ای­رفاه استان آذربایجان­شرقی­می­باشد. در تهیه داده­ها از طریق تحقیقات ­میدانی با استفاده از پرسشنامه­ بین 384 نفر به صورت تصادفی ساده در دوره زمانی 91-1390 صورت گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل و بررسی­ مدل مفهومی تحقیق از روش آمار توصی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023