ارزیابی توان مقاومت و پالایش کلم زینتی (brassica oleracea var. acephala) نسبت به عناصر سنگین در شرایط درون شیشه ای

پایان نامه
چکیده

چکیده: آلودگی خاک خطرات روز افزونی برای سلامتی انسان و محیط زیست دارد، فلزات سنگین از جمله مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می آیند که در دهه های اخیر به شدت مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرار گرفته اند. گیاه پالایی یکی از روشهای مقرون به صرفه ای است که می تواند به خروج این عناصر از خاک کمک کند.

منابع مشابه

معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی brassica oleracea var. acephala

طی سالیان اخیر کلم زینتی به دلیل داشتن اندام‏های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می شود. بنابراین، ازدیاد درون شیشه‏ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت‏های مختلف بنزیل آدنین (mg/l1/0، 5/0 و 1)، 2,4-d (mg/l1/0، 5/0)، نیترات نقره (mg/l 2و4) و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار به‏کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین (mg/l1/...

متن کامل

معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه‌ای کلم زینتی Brassica oleracea var. acephala

طی سالیان اخیر کلم زینتی به‌دلیل داشتن اندام‏های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، ازدیاد درون‌شیشه‏ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت‏های مختلف بنزیل آدنین (mg/L1/0، 5/0 و 1)، 2,4-D (mg/L1/0، 5/0)، نیترات نقره (mg/L 2و4) و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار به‏کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین (mg/L1/...

متن کامل

اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleracea var. acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای

چکیده سرب به‌عنوان، مهم‌ترین ماده آلاینده به‌دلیلایجاد سمیت در گیاهان و موجودات زنده اهمیت زیادی دارد. کشت درون شیشه‌ای گیاهی، به‌طورکلی یک ابزار کلیدی در تحقیقات گیاه‌پالایی می‌باشد. به‌همین منظور در پژوهشی در سال 1395 در دانشگاه اراک، غلظت‌های مختلف نیترات سرب (50- صفر میلی‌گرم در لی...

متن کامل

Volatile constituents throughout Brassica oleracea L. Var. acephala germination.

In this work, the volatile composition of kale ( Brassica oleracea L. var. acephala) and its variation during germination were monitored during the first 9 days of seedling development by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography/ion trap-mass spectrometry (GC/IT-MS). Differences were found among the materials in the distinct analyzed periods. A total of 6...

متن کامل

Uptake of thallium from artificially contaminated soils by kale (Brassica oleracea L. var. acephala)

A pot experiment focused on the study of factors influencing thallium transfer from contaminated soils into kale (green cabbage, Brassica oleracea L. var. acephala, variety Winterbor F1) was evaluated. Three different types of topsoils with naturally low content of thallium (heavy, medium and medium-light soil) were used for pot experiments. The soils were contaminated with thallium sulfate to ...

متن کامل

Metabolic profiling and biological capacity of Pieris brassicae fed with kale (Brassica oleracea L. var. acephala).

Phenolic and organic acid profiles of aqueous extracts from Pieris brassicae material and the host kale (Brassica oleracea L. var. acephala) leaves were determined by HPLC/UV-DAD/MS(n)-ESI and HPLC-UV, respectively. The identified phenolics included acylated and nonacylated flavonoid glycosides, hydroxycinnamic acyl gentiobiosides, and sulphate phenolics. Kale exhibited the highest content (11g...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی نور دانش - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023