تاثیر ارزیابی جایگزین و آگاهی بخشی فراشناختی بر تولید نقش های زبانی و نگرش دانشجویان ایرانی خارجی زبان

پایان نامه
چکیده

روش های ارزیابی جایگزین پس از نارضایتی از آزمون های قدیمی توجه زیادی را به خود جلب کردند. این روش ها تنها برای بهبود توانایی زبانی زبان آموزان استفده می شدند، گرچه مدل های ارتباطی زبان بر توانایی زبانی و شناختی توجه داشتند (بکمن، 1990؛ بکمن و پالمر1996). تحقیق حاضر به منظور یافتن تاثیرسه روش ارزیابی جایگزین (خودآزمایی، همتاآزمایی، و کنفرانس) بر تولید چهار نقش زبانی ( عذرخواهی، شکایت، درخواست و امتناع ) و نشانه های ادب دانش آموزان است.. بنابراین سوالات زیر در این تحقیق مطرح شدند: آیا هیچگونه تفاوت معناداری بین گروه های ارزیابی جایگزین و غیر جایگزین در تولید چهار نقش زبانی امتناع، شکایت، درخواست، عذرخواهی و نمایه های ادبی وجود دارد؟ آیا تفاوتی بین نگرش دانش آموزان نسبت به هرکدام از روش های جایگزین قبل و بعد از آن یافت می شود؟ چه الگویی از بین مکالمات بین معلم و دانش آموزان در گروه کنفرانس یافت می شود؟ دانش آموزان در گروه خودآزمایی از چه معیاری برای نمره دادن به نقش های زبانی تولید شده استفاده می کنند؟ دانش آموزان در گروه همتا آزمایی از چه معیارهای شناختی برای نمره دادن به تولید نقش زبانی استفاده می کنند؟

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

برنامه ریزی زبان و نگرش های زبانی

این مقاله به طرح مسئله تأثیر نگرش های زبانی در موفقیت برنامه ریزی زبان می پردازد. چنین مطالعه ای در واقع در چارچوب نظری شکل گرفته از تلاقی جامعه شناسی زبان و روانشناسی اجتماعی انجام می گیرد. در این چارچوب ابتدا به توضیح در باب مفهوم نگرش به طورکلی و نگرش های زبانی به طور خاص پرداخته و سپس با استناد به این مفهوم، هوشیاری زبانی را تعریف می کنیم. سپس به بیان نظر زبانشناسان مختلف در باب نقش نگرش ه...

متن کامل

تاثیر فعال سازی استراتژی های فراشناختی بر عملکرد شنیداری و آگاهی فراشناختی دانشجویان زبان خارجی: مطالعه ی کمی-کیفی

این مطالعه به بررسی تاثیر فعال سازی استراتژی های فراشناختی بر عملکرد شنیداری دانشجویان زبان خارجی می پردازد و همچنین تاثیر چنین استراتژی هایی را بر آگاهی فراشناختی دانشجویان از فعالیت شنیداری مورد کاوش قرار می دهد. شرکت کنندگان در این مطالعه 50 نفر از دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دختر در دانشگاه سراسری قم بودند که پس از غربال گری دانشجویان از میان 60 نفر توسط آزمون ielts، به صورت تصادفی به د...

15 صفحه اول

نقش نگرش یادگیری زبان وانگیزش تحصیلی درمهارت های زبانی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

این تحقیق به بررسی رابطه ی معنی دار ما بین نگرش یادگیری زبان،انگیزش تحصیلی و بسندگی می پردازد. صدوبیست دانشجوی ایرانی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در این تحقیق شرکت کردند. دانشجویان زن و مرد شرکت کننده به صورت نمونه گزینی خوشه ای،نوعی از نمونه گزینی احتمالی،از میان دانشجویان سال سوم و چهارم رشته های اموزش زبان انگلیسی،ادبیات انگلیسی و مترجمی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نظر برای انجام...

نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و...

متن کامل

برنامه ریزی زبان و نگرش های زبانی

این مقاله به طرح مسئله تأثیر نگرش های زبانی در موفقیت برنامه ریزی زبان می پردازد. چنین مطالعه ای در واقع در چارچوب نظری شکل گرفته از تلاقی جامعه شناسی زبان و روانشناسی اجتماعی انجام می گیرد. در این چارچوب ابتدا به توضیح در باب مفهوم نگرش به طورکلی و نگرش های زبانی به طور خاص پرداخته و سپس با استناد به این مفهوم، هوشیاری زبانی را تعریف می کنیم. سپس به بیان نظر زبانشناسان مختلف در باب نقش نگرش ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022