تحلیل اثرات فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی بر ارتکاب جرم: مطالعه موردی شهرستان مراغه(1393)

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
  • نویسنده مرضیه طاهری
  • استاد راهنما تهمورث بشیریه
  • سال انتشار 1394
چکیده

مقدمه: سیل فزاینده و پیچیدگی جرم در جهان، آن را به عنوان بحران و تهدید رو به رشد بشر درآورده و فرصت دولت ها را در راستای دست یابی به شاخص توسعه انسانی مطلوب محدود نموده و در عین حال هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می کند. هدف: این پژوهش به منظور تحلیل اثرات عوامل اجتماعی- اقتصادی بر ارتکاب جرم در شهرستان مراغه در سال 1393 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه شاهد-موردی به صورت مقطعی در سال 1394 در شهر مراغه انجام شد. جامعه مورد مطالعه را در گروه "شاهد"، افراد غیرمجرم بالای 18 سال و در گروه "مورد" نیز، افراد بالای 18 سال مواجه شده با ارتکاب جرم در سال 1393 در شهرستان مراغه تشکیل می داد. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود. برای سنجش نابرابری های درآمدی و ارتکاب جرایم از شاخص و منحنی تمرکز بهره گیری شد. برای تخمین اثرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی بر احتمال مواجهه افراد با ارتکاب جرم، از مدل لجستیک و نرم افزارهای excel وstata11 بهره گیری گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد در بین جرایم ارتکابی، سرقت با 20 درصد بیشترین و قتل با 9/2 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان مجرمیت در گروه های سنی 30-18 سال قرار دارد. شاخص های تمرکز در توزیع درآمد (502338/0) و توزیع ارتکاب جرم (7831056/0) در جامعه مورد مطالعه نشان داد توزیع درآمد عمدتا بر اقشار ثروتمند و در مقابل ارتکاب جرایم عمدتا بر فقیرترین اقشار تمرکز دارد. داشتن تحصیلات بالاتر، پایبندی مذهبی خوب در فرد و خانواده، شهرنشینی، داشتن والدین با تحصیلات بالاتر، واقع شدن خانوار در وضعیت های اقتصادی بالاتر، اشتغال فرد در بخش دولتی یا خصوصی، داشتن مادر شاغل، داشتن ملک شخصی و سایر دارایی های مهم شانس مواجهه با ارتکاب جرم را تقلیل و در مقابل، مطلقه بودن، داشتن سابقه محکومیت قبلی، داشتن سابقه فرار از خانه، دوستی با بزهکاران، داشتن اعتیاد و رفتارهای پرخطر، نابسامانی های خانوادگی، وجود رفتارهای خشونت آمیز در خانواده، داشتن سرپرست زن و داشتن بعد خانوار بیش از 6 نفر، اشتغال فرد به مشاغل آزاد، کارگری و کشاورزی، داشتن پدر با شغل آزاد یا کشاورز، شانس مواجهه با ارتکاب جرم را در جامعه مورد مطالعه افزایش می دهد. نتیجه گیری: مطالعه ما نابرابری زیاد را در توزیع درآمد و ارتکاب جرایم در جامعه مورد مطالعه نشان داد. این مطالعه اهمیت کار بر روی نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی در جهت کاهش ارتکاب جرایم و نیز تدوین راهکارها و بسته های سیاستی صحیح به منظور ایجاد جامعه ای سالم را به تصویر کشید. کلید واژه ها: جرم، بزهکاری، نابرابری ارتکاب جرم، نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی جرم.

منابع مشابه

بررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن درحاشیه نشینان،مطالعه موردی حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاع...

تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره­ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خانوار‌های شهرستان مراغه است که بر اساس سال‌نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمو...

متن کامل

تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) – نمونه موردی: شهر مراغه

رشد پراکنده شهرها علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی دارای هزینه های اجتماعی زیاد هستند، این هزینه ها با جابجایی و فاصله گرفتن محله های شهری از مرکز شهر و شکل گیری حومه های شهری روز به روز بیشتر می شود هدف اول این مطالعه تحلیل و تأثیر پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی محلات شهر مراغه می باشد. هدف دوم مقایسه نتایج رگرسیون چند متغیره با رگرسیون وزنی جغرافیایی می باشد. مطالعه حاضر متشکل ...

متن کامل

تحلیل فضایی عوامل موثر در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخشهای زبرخان و مرکزی شهرستان نیشابور)

امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، توانمندسازی را کارآمدترین روش یافته اند. در واقع توسعه پایدار بدون توانمندسازی مردم، مفهومی ناقص است. توانمندسازی به عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی و اقتصادی در محیط روستا، شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان، تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر، ضمن بررسی عوامل موثر در ت...

تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختار روستاهای توریستی ازنظر جامعه میزبان (مطالعه موردی روستای برسه، شهرستان تنکابن)

ساخت خانه­های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می­باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می­شوند. این مقاله در صدد است به  تحلیل اثرات خانه­های دوم بر ساختار روستای توریستی برسه در شهرستان تنکابن از نظر جامعه میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع­ آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}