نام پژوهشگر:

مرضیه طاهری

بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار های چند رسانه ای بر یاد گیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
    مرضیه طاهری     پرویز بهروزی

این تحقیق به بررسی استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای بر یادگیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی میپردازد. نرم افزار استفاده شده در این تحقیق به کاربر این امکان را میدهد که بتواند واژگان ناشناخته متن را با کمک توضیحات مختلف که به صورت توضیح به همراه صدا (pronunciation) و توضیح به همراه ویدئو (video annotation) میباشد بخواند.این توضیحات اضافه که به همراه نرم افزار هستند به فرد در یادگیری واژگان جدید کمک میکند. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق40 نفر بودند. این شرکت کنندگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی از در موسسه در ساری بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند هر دو گروه متن های مشابهی را بر اساس نرم افزار "tell me more" که حاوی واژگان جدید و ناشناخته بود را خواندند. گروه اول به توضیحات نرم افزاری دسترسی داشتند که در آن کلمات ناشناخته به صورت آوایی و یا ویدئویی توضیح داده شده بود. شرکت کنندگان این امکان را داشتند که با کلیک بر روی کلمه ناشناخته معنا و تصویری از آن را ببینید و همچنین به نحوه تلفظ آن گوش کنند. اما گروه دوم فقط به دیکشنری و توضیحات معلم دسترسی داشت. بعد از گذشت ده جلسه از تدریس, برای دریافت تاثیر استفاده از نرم افزار بر دانش آموزان, از تستهای چهارگزینه ای واژگان استفاده شد. نمره میانگین هر دو گروه با استفاده از نرم افزار spss و بر اساس t-test بررسی و تحلیل شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که استفاده از نرم افزار چند رسانه ای تاثیر بسزایی در یادگیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی دارد.

شرح یکصد و پنجاه غزل از صائب تبریزی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1393
    مرضیه طاهری     محمدحسین کرمی

غزلیات صائب تبریزی به عنوان نماینده و برترین شاعر سبک هندی شایان توجه و اهمیت بسیاری است. از سویی دیگر صائب آفرینندۀ مضمون¬های تازه است و این از مختصات شیوۀ اوست. از این¬رو سعی در جستجوی مضمون تازه و نازکی و ظرافت خیال، شعر او را گه¬گاه پیچیده و نامأنوس می¬کند. بی¬شک شرح منسجم و دقیق غزلیات او در تکمیل تحقیقات و بررسی¬های پژوهشگران سبک هندی بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. زیرا تاکنون هیچ¬گونه شرح کامل و منسجمی از دیوان صائب به عمل نیامده¬ و در مجموعه شرح¬های موجود، بسیاری از توضیحات لازم فروگذار شده¬است. در این رساله که با روش تحلیلی- توصیفی، با شیوه¬ی متن پژوهی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه¬ای انجام شده است، یک¬صد و پنجاه غزل از صائب تبریزی شرح و بررسی شده که شامل سه فصل است: مقدمه و کلیات، شرح غزلیات و نتیجه¬گیری، که در آن به بررسی تأثیر مسائل اجتماعی در پیچیدگی اشعار سبک هندی، ویژگی¬های سبکی و زیبایی¬های سخن صائب، تأثیر کاربرد آرایه¬ها و صنایع در دشواری¬های شعر وی، اهمیت مضامین تازه و ابتکاری، و تأثیر این پیچیدگی¬ها در زیبایی غزلیات صائب پرداخته¬ایم. علاوه برآن توضیح و بیان تلمیحات، آیات و احادیث و نکته¬های خاص هر بیت، شرح لغات، تعابیر، آرایه¬ها، ترکیبات، جمله¬ها و ابیات دشوار صائب در این رساله محقق شده است. در جهت رفع دشواری¬های شعر صائب، استفاده از ابیات و ترکیبات مشابه در دیوان او ، استفاده از فرهنگ لغات برای معنی بعضی لغات دشوار یا لغاتی که هم¬زمان چند معنی متفاوت دارند، سودمند است. گاهی نیز شرح ابیات، از طریقِ معانی چندگانه¬ی بعضی از ترکیبات محاوره¬ای یا رسمی که خاص صائب یا شاعران سبک هندی است، میسر می¬شود. درک مفاهیم اشعار صائب علاوه بر به دست آوردن دانش¬ها و نکات خاص، به دقت نظر، ژرف¬اندیشی، قدرت در تداعی معانی و احاطه به معنای کلمات و عبارات نیاز دارد و در بسیاری موارد تنها مراجعه به کتب لغت کفایت نمی¬کند، بلکه این امر زمانی میسر است که بتوان به نوسان¬ها و ارتعاش¬های فکری او نزدیک شد، زیرا هرقدر این هماهنگی بیشتر باشد، به همان اندازه دریافت معانی ابیات و تعبیرات آسان¬تر و دقیق¬تر خواهد بود.

تحلیل اثرات فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی بر ارتکاب جرم: مطالعه موردی شهرستان مراغه(1393)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394
    مرضیه طاهری     تهمورث بشیریه

مقدمه: سیل فزاینده و پیچیدگی جرم در جهان، آن را به عنوان بحران و تهدید رو به رشد بشر درآورده و فرصت دولت ها را در راستای دست یابی به شاخص توسعه انسانی مطلوب محدود نموده و در عین حال هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می کند. هدف: این پژوهش به منظور تحلیل اثرات عوامل اجتماعی- اقتصادی بر ارتکاب جرم در شهرستان مراغه در سال 1393 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه شاهد-موردی به صورت مقطعی در سال 1394 در شهر مراغه انجام شد. جامعه مورد مطالعه را در گروه "شاهد"، افراد غیرمجرم بالای 18 سال و در گروه "مورد" نیز، افراد بالای 18 سال مواجه شده با ارتکاب جرم در سال 1393 در شهرستان مراغه تشکیل می داد. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود. برای سنجش نابرابری های درآمدی و ارتکاب جرایم از شاخص و منحنی تمرکز بهره گیری شد. برای تخمین اثرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی بر احتمال مواجهه افراد با ارتکاب جرم، از مدل لجستیک و نرم افزارهای excel وstata11 بهره گیری گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد در بین جرایم ارتکابی، سرقت با 20 درصد بیشترین و قتل با 9/2 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان مجرمیت در گروه های سنی 30-18 سال قرار دارد. شاخص های تمرکز در توزیع درآمد (502338/0) و توزیع ارتکاب جرم (7831056/0) در جامعه مورد مطالعه نشان داد توزیع درآمد عمدتا بر اقشار ثروتمند و در مقابل ارتکاب جرایم عمدتا بر فقیرترین اقشار تمرکز دارد. داشتن تحصیلات بالاتر، پایبندی مذهبی خوب در فرد و خانواده، شهرنشینی، داشتن والدین با تحصیلات بالاتر، واقع شدن خانوار در وضعیت های اقتصادی بالاتر، اشتغال فرد در بخش دولتی یا خصوصی، داشتن مادر شاغل، داشتن ملک شخصی و سایر دارایی های مهم شانس مواجهه با ارتکاب جرم را تقلیل و در مقابل، مطلقه بودن، داشتن سابقه محکومیت قبلی، داشتن سابقه فرار از خانه، دوستی با بزهکاران، داشتن اعتیاد و رفتارهای پرخطر، نابسامانی های خانوادگی، وجود رفتارهای خشونت آمیز در خانواده، داشتن سرپرست زن و داشتن بعد خانوار بیش از 6 نفر، اشتغال فرد به مشاغل آزاد، کارگری و کشاورزی، داشتن پدر با شغل آزاد یا کشاورز، شانس مواجهه با ارتکاب جرم را در جامعه مورد مطالعه افزایش می دهد. نتیجه گیری: مطالعه ما نابرابری زیاد را در توزیع درآمد و ارتکاب جرایم در جامعه مورد مطالعه نشان داد. این مطالعه اهمیت کار بر روی نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی در جهت کاهش ارتکاب جرایم و نیز تدوین راهکارها و بسته های سیاستی صحیح به منظور ایجاد جامعه ای سالم را به تصویر کشید. کلید واژه ها: جرم، بزهکاری، نابرابری ارتکاب جرم، نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی جرم.

نقد بلاغی اشعار فروغ فرخزاد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1385
    مرضیه طاهری     مهدی شریفیان

چکیده ندارد.