بررسی میزان توجه به تلفیق در برنامه های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی

پایان نامه
چکیده

: مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توجه به تلفیق در برنامه های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه تبریز به تعداد 650 نفر و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تبریز به تعداد 324 نفر می باشد. نمونه آماری در دانشگاه تبریز با توجه به جدول مورگان 242 نفر و در دانشگاه علوم پزشکی 177 نفر می باشد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و بر اساس مقیاس لیکرت نمره گذاری شده است. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و آزمون مانوا) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین گام تلفیق استفاده شده در دانشگاه تبریز گام چهارم (لانه ای) و کم ترین گام استفاده شده متعلق به گام ده (بین رشته ای) می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز، بیشترین گام استفاده شده تلفیق گام چهارم (لانه ای) و کم ترین گام استفاده شده گام پنج (هماهنگ سازی زمانی) می-باشد. همچنین میزان توجه به گام ها ی تلفیق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گام دو (آگاهی)، گام سه (هماهنگ سازی)، گام چهار (لانه ای)، گام نه (چندرشته ای)و گام ده (بین رشته ای) نسبت به دانشگاه تبریز بیشتر می باشد.

منابع مشابه

مقایسه ی میزان توجه به گام های تلفیق برنامه درسی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز

زمینه و هدف: گسترش سریع دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراکندگی بخش­های گوناگون برنامه­درسی سنتی، ارتباط کمتر آن با جهان واقعی یادگیرندگان موجب توجه هر چه بیشتر به مقوله تلفیق برنامه­های ­درسی شده است. هدف این پژوهش مقایسه دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با دانشگاه تبریز در گام­های تلفیق بود. روش بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه­ی آماری در این پژوهش کلیه­ی اعضای هیا...

متن کامل

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به سیاست های تمرکززدایی [برنامه ریزی] درسی آموزش عالی

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان در مورد تفویض اختیار برنامه-ریزی درسی به آموزش عالی و عوامل و موانع موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه¬ریزی درسی آموزش عالی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی) و کلیه دانشجویان گروه¬های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تبریز (277نفر) می¬باشند که 108 نفر از اع...

15 صفحه اول

مقایسه‌ی میزان توجه به گام های تلفیق برنامه درسی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز

Background and Objective: The rapid expansion of knowledge and information, fragmentation and dispersion of various sectors of traditional curricula, and little connection with the real world have made learners  pay more attention to the issue of integration in curricula. The aim of this study was to compare the viewpoints of academic staff of Tabriz University of Medical Sciences with the...

متن کامل

پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

وضعیت آموزش اخلاق پزشکی و شیوه ارزیابی آن در دانشجویان نشان می دهدکه در برنامه درسی رشته پزشکی، درس اخلاق به عنوان یک درس دو واحدی در مقطع مشخص به دانشجویان ارائه می شود و با انجام یک ارزیابی کتبی به پایان می رسد. در حالی که ارزشیابی رسمی بایستی با استفاده از شیوه های کارامد که شامل ارزیابی دانش، نگرش و توانمندی های اخلاقی و حرفه ای در کل دوره هفت ساله پزشکی و بعد از فارغ التحصیلی می شود، باشد ...

متن کامل

رتبه بندی عوامل بازدارنده تولید علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

مقدمه: یکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها، تولید علم و تبدیل آن به ثروت توسط دانشگاههاست. دانشگاه‌ها در این فرایند با موانعی مواجهند که بررسی و شناسایی موانع تولید علمی دانشگاه‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات علمی منجر شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع تولید علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز می‌باشد. روش کار: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه تعداد 250 نفر از اع...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}